Just today we got the good news that one of our former ministers, her daughter, who is just 16 was home from the hospital. We began praying when we heard that she had attempted suicide a second time. The first time she took pills the second time she tried to cut her wrists. We were just as shocked as her mother who found out she had had a boyfriend even though she knew and was excited to have a testimony like Tara.

Net vandag het ons die goeie nuus gekry dat een van ons voormalige bedienaars, se dogter wie net 16 is huis toe gekom het uit die hospitaal. Ons het begin bid toe ons gehoor het dat sy vir die tweede keer probeer selfmoord pleeg het. Die eerste keer het sy pille geneem die tweede keer het sy probeer om haar polse te sny. Ons was net so geskok soos haar moeder wat uitgevind het dat sy ‘n kêrel het alhoewel sy geweet het en was opgewonde om ‘n getuienis soos Tara te hê.

Immediately when I heard the Lord brought me back to many years ago when we had heard the news that my husband's cousin had faced the loss of her son's life due to suicide. He also had broken up with his first girlfriend and had shot himself.

Onmiddellik toe ek gehoor het het die Here my terug geneem baie jare gelede toe ons gehoor het dat my man se nefie die verlies van haar seun se lewe deur selfmoord in die gesig gestaar het. Hy het ook met sy meisie opgebreek en het homself geskiet.

Many young people today are so emotionally and even physically intimate that when they break up it is as devastating as each of you experience when your husband or wife left you! Just imagine if you were far too young to handle this sort of devastation?!? It's not just a matter of helping to save your children morally, emotionally, and spiritually—but physically! Suicide has become an epidemic so now is the time to minister to your daughter, to your son, and help each of them to minister to their friends as well.

Baie jong mense vandag is emosioneel en selfs fisies intiem dat wanneer hulle opbreek is dit so verpletterend soos wat elkeen van julle ervaar wanneer jou man of vrou jou verlaat! Kan jy jou voorstel as jy hopeloos te jonk is om hierdie soort verplettering te hanteer?!?! Dit is nie net ‘n kwessie om te help om jou kinders moreel, emosioneel en geestelik te help nie maar —fisies! Selfmoord het ‘n epidemie geword so nou is dit tyd om aan jou dogter, jou seun te minister, en elkeen van hulle te help om ook aan hulle vriende te minister.

Focusing on OTHERS, letting them know they can MINISTER now, will keep your son or daughter, niece or nephew, cousins or coworkers teen safe from this devastating and rampant scheme of the enemy!

Deur op ANDER te fokus, en hulle te laat weet dat hulle nou kan BEDIEN, sal jou seun of dogter, broerskind, susterskind niggie of nefie, of medewerker tiener veilig kan hou van hierdie verpletterende en steierende skema van die vyand!

Dit is maklik om ‘n “Stemboodskap Bediening” te begin

a☕️🍩🍩

Praat met jou seun of dogter, vra vir hulle na wie moet hulle uitreik en stuur Daaglikse Bemoediging.

“die dag waarop Hy vir dié in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word: Bome van Redding.”