“My beloved is mine, and I am His . . . 

When I found Him whom my soul loves; 

I held on to Him and would not let Him go . . . 

For I am lovesick.” 

—Song of Solomon 3:2–4; 5:8

“Die man wat ek liefhet, is myne en ek syne . . .

Skaars was ek by hulle verby of ek het

hom wat ek liefhet gekry.

Ek het hom vasgegryp en hom nie laat los nie . . .

sê vir hom die liefde verteer my.”

—Hooglied 2:16; 3:4; 5:8

When I began this chapter, uncharacteristically thanks to His love, I struggled to get it written. I knew where we were headed, and I also knew that it was fear that was causing my hesitancy. Though we’ve been told 365 times in the Bible never to fear anything, and as I’ve written before, especially not fearing what other people think, I still had hesitated and put off writing this chapter. My concern was that I knew what I had to say had the potential to stir up fearful emotions in some of you who are currently seeking restoration for their marriage, then potentially be used by the enemy to discourage you.

Toe ek hierdie hoofstuk begin het, het ek onkarakteristiek danksy Sy liefde, gesukkel om dit geskryf te kry. Ek het geweet waarheen ons op pad was, en ek het ook geweet dat dit vrees was wat my aarseling veroorsaak het. Alhoewel ons 365 keer in die Bybel vertel word om nooit enige iets te vrees nie, en soos wat ek voorheen geskryf het, spesiaal om nie te vrees wat ander mense dink nie, het ek nog steeds geaarsel en ontwyk om hierdie hoofstuk te skryf. My bekommernis was dat ek geweet het wat ek wou sê die potensiaal sou hê om vreesaanjaende emosies in sommige van julle wat huidig herstel vir hulle huwelike soek sou verwek, en dan potensiaal   deur die vyand gebruik word om jou te ontmoedig.   

At the same time, what I’m about to share is so exciting from my perspective, I literally want to shout it from the rooftops, telling the entire world. So no matter how it begins to unfold, my desire in writing this chapter is to help you understand it was your heart I had in mind. It is my hope that it will not, in anyway, make you feel in the least discouraged or worried or that any other negative emotion would wash over you.

Op dieselfde tyd, is wat ek op die punt staan om te deel so opwindend uit my perspektief, ek wil dit letterlik van die dakke af skreeu, en die hele wêreld vertel. So maak nie saak hoe dit begin ontvou nie, my begeerte om hierdie hoofstuk te skryf is om jou te help om te verstaan dit was jou hart wat ek in gedagte gehad het. Dit is my hoop dat dit nie, op enige manier jou sal ontmoedig of bekommer of dat enige ander negatiewe emosie oor jou sal spoel nie.

The way it can adversely affect you is that so often we see the journeys others are called to take and we can’t help but wonder, “How is this going to affect me? Is this something He is going to make me go through too?” The truth is, most often the answer is, No, and He’s not going to call you to take the same course He’s asked me (or others) to take. So anytime you start to become concerned, stop to let His love and assurance quiet your fears because there’s simply no way His plan for your future is not intended to be bright, exciting and drenched in His love. Remember, He died to give you your Abundant Life, right?!   

Die manier wat dit jou nadelig kan affekteer is dat ons so dikwels die reis wat ander geroep is om te neem sien en kan nie help om te wonder “Hoe gaan dit my affekteer? Is dit iets wat Hy my ook gaan maak deurgaan ?” Die waarheid is, mees dikwels is die antwoord, Nee, en Hy gaan jou nie roep om dieselfde koers te neem wat Hy my (of ander) gevra het om te neem nie. So enige tyd wat jy begin om bekommerd te raak, stop en laat Sy liefde en versekering jou vrese stil maak omdat daar geen manier is dat Sy plan vir jou toekoms nie bedoel is om helder, opwindend en geweek in Sy liefde te wees nie. Onthou, Hy het gesterf om jou die Oorvloedige Lewe te gee, reg?!

So, to get started, please bear with me just a bit longer because I’m going to veer off before I begin. It’s because just recently I was reading a book by an author and I found myself so lost with almost half of what she’d written. It was because she’d written it with her “regular followers” or fans in mind, and I was not one of them—so I had no idea what she was even talking about. So this means that I need to begin this chapter by quickly laying out my personal situation, so that those of who are new to my books or to Erin’s RMI ministry are not confused by what I am about to share. 

So, om te begin, wees geduldig met my net ‘n bietjie langer omdat ek van koers gaan verander voordat ek begin. Dit is omdat net onlangs het ek ‘n boek gelees deur ‘n skrywer en ek het myself so verlore gevind met amper die helfte wat sy geskryf het. Dit is omdat sy dit met haar gereelde volgelinge of bewonderaar in gedagte, en ek was nie een van hulle nie—so ek het geen idee gehad waarvan sy gepraat het nie.ek  So dit beteken dat nodig het om hierdie hoofstuk te begin deur gou my persoonlike situasie uit te lê, sodat die wie nuut is met my boeke of aan Erin se ministerie nie verwar is deur wat ek op die punt staan om te deel nie.    

One of the most difficult parts of going through my husband leaving and divorcing me, once again, had to do with the fact that my personal ministering and also helping RMI originated with my own marriage being restored. After years of seeking God to restore my marriage, He answered my prayers, when I trusted God to restore it, while learning and diligently following the restoration principles that I found from RMI, which I readily confirmed by checking them with my own Bible. As a result, soon after my marriage was restored, women in my church came to me for help and guidance that resulted in me having a ministry within my church. Then later it also opened doors for me to speak around the world—bringing hope to women who were in marriage crises and unbearable pain who also wanted their marriage restored.

Een van die moeilikste dele wat ek deur gemaak het toe my man my gelos het en my weer geskei het, het te doen met die feit dat my persoonlike ministering en om HMI te help ontstaan het toe my eie huwelik herstel was. Na jare van God nastreef om my huwelik te herstel, het Hy my gebede beantwoord,  toe ek op God vertrou het om my huwelik te herstel, terwyl ek geleer het en   ywerig die herstel beginsels nagevolg het wat ek by HMI gevind het, wat ek alreeds bevestig het deur hulle met my eie Bybel na te sien. As ‘n resultaat, gou na my huwelik herstel was, het vrouens in my kerk na my toe gekom vir hulp en leiding en die resultaat was dat ek ‘n ministerie binne my kerk gehad het. Toe later het dit ook deure vir my oop gemaak om dwarsoor die wêreld te praat—en hoop aan vrouens te bring wat in huweliks krisis en onspraakbare pyn was en wie hulle huwelike ook herstel wou hê.    

“Then the LORD stretched out His hand and touched my mouth, and the LORD said to me, ‘Behold, I have put My words in your mouth. See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms, to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant” (Jeremiah 1:9–10).

“Hy het SY hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê: Ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig” (Jeremia 1:9-10) 

So when my husband had once again left me, and divorced me after fourteen years of being restored (who, I shared was one of the pastors at the church where I’d been ministering), many women bailed out of our fellowships as quickly as they would if a ship was sinking—but who could blame them? Those who remained were left stunned, shocked, and shaken as they couldn’t help but think of their own marriage and they were afraid their restoration wouldn’t “last” either. Surprisingly, many expected me to give them encouragement and support during a time in my own life when I was living through it, which left me also a bit bewildered, because I had no idea what was really up ahead for me, or my ministry, or my children, or my finances, or my future.

So toe my man my weer gelos het, en na veertien jaar van herstel geskei het (wie, ek gedeel het een van die pastore by die kerk was waar ek geminister het), het baie vrouens so gou uit ons fellowship uitgeloop as wat hulle sou as ‘n skip besig was om te sink—maar wie kan hulle blameer? Die wat agter gebly het was verbysterd, geskok, en geruk omdat hulle nie kon help om aan hulle eie huwelik te dink en hulle was bang dat herstel ook nie sou “hou” nie. Verrassend, het baie verwag dat ek vir hulle aanmoediging en ondersteuning moes gee in ‘n tydperk in my eie lewe toe ek daardeur geleef het, wat my ‘n bietjie verbyster gelos het, omdat ek geen idee gehad het wat regtig vorentoe vir my gelê het nie, of my ministerie, of my kinders, of my finansies, of my toekoms.   

As strange as it sounds, that’s when He began opening the doors for me to begin to travel (actually just three weeks after my divorce was final). I got invitations from several churches, where they said they had many women who had questions regarding how this would change their restoration. And, one of the most sought after questions had to do with inquiries about my future “marriage restoration”—when and how it would take place “this time.” What I learned from coming through my husband’s second abandonment, (and you’ll understand more if you read my book Facing Divorce—Again), was that a crisis of this magnitude has a way of changing its victim in incredible ways. It’s actually not only brought me to a level of intimacy that I only ever dreamed I would have with the Lord; but it was a deeper intimacy than I thought even existed or had ever remotely heard anyone ever share, not even something I’d heard someone sing about.  

So vreemd soos wat dit klink, dit was toe Hy deure vir my begin oopmaak het om te reis (eintlik net drie weke na my egskeiding finaal was). Ek het uitnodigings by etlike  kerke gekry, waar hulle sê hulle baie vrouens gehad het wat vrae gehad het oor hoe dit hulle herstel sou verander. En, een van die mees gesogte vrae het te doen gehad met navra oor my toekomstige “huweliks herstel”—wanneer en hoe dit “hierdie keer” sou plaasvind. Wat ek geleer het deur om deur my man se tweede verlating te gaan, was dit dat ‘n krisis van hierdie omvang ‘n manier het om sy slagoffer op ongelooflike maniere te verander. Dit het my tot op ‘n vlak van intimiteit gebring wat ek nooit kon droom ek met die Here sou hê nie; maar dit was ‘n dieper intimiteit as wat ek nooit gedink het ooit bestaan het of ooit van veraf gehoor het enige iemand ooit deel nie, nie eens iets wat ek gehoor het iemand van sing nie.     

This newly enhanced relationship I’d found very soon became the main focus of my life. I no longer was looking at my future or any other detail of life, certainly not about any sort of marriage restoration. Wonderfully, my attention turned solely to the One whom I found loved me beyond imagination. When this happened, I realized that I was desperate to hold onto His tenderness towards me no matter what. The desperation began to actually become an obsession especially when I felt it threatened. Anytime I would get an email or was asked by someone “Michele I’m excited to know when your next restoration might take place? Has God told you how it’s going happen?” When anyone would ask me about my future restoration with my ex-husband, I found myself digging deeper into the heart of my Beloved lest anyone try to take me away from what I had found—HIM and His love. Love that I was soaking in, each day, every day, and especially resting in throughout the night.

Hierdie nuut verhoogde verhouding wat ek gevind het het gou die hoof fokus van my lewe geword. Ek het nie meer na die toekoms of enige ander detail van my lewe gekyk nie, sekerlik nie oor enige soort van huweliks herstel nie. Wonderbaarlik, het my aandag uitsluitlik na die Een wat ek gevind het my bemin het verby verbeelding, gekeer. Toe dit gebeur het, het ek besef ek was desperaat om aan Sy teerheid vas te hou maak nie saak wat nie. Die desperasie het eintlik begin om ‘n obsessie te word spesiaal wanneer ek bedreig gevoel het. Enige tyd wat ek ‘n epos gekry het of deur iemand gevra was “Michele ek is opgewonde om te weet wanneer jou herstel mag plaasvind? Het God jou vertel hoe dit gaan gebeur?” Wanneer enige iemand my gevra het oor my toekomstige herstel met my eks-man, het ek myself gevind dieper in die hart van my Beminde grawe uit vrees dat iemand sou probeer wegneem wat ek gevind het—HOM en Sy liefde. Liefde waarin ek ieder en elke dag geweek het, en spesiaal gedurende die nag in gerus het.   

During these times I felt threatened, when I’d asked Him to never let me go, He often lead me to read, “The woman who is unmarried, and the virgin, is concerned about the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit; but one who is married is concerned about the things of the world, how she may please her husband. This I say for your own benefit; not to put a restraint upon you, but to promote what is appropriate and to secure undistracted devotion to the LordBut in my opinion she is happier if she remains as she is; and I think that I also have the Spirit of God” (1 Corinthians 7: 34–40).

Gedurende hierdie tye wat  ek bedreig gevoel het, wanneer ek Hom gevra het om my nooit te laat gaan nie, het Hy my dikwels gelei om te lees, “Ook die ongetroude vrou en die jongmeisie gee aandag aan die dinge van die Here, om na liggaam en gees aan Hom toegewy te wees. Maar die getroude vrou gee ook aandag aan die dinge van die wêreld, aan hoe sy haar man kan behaag. Dit alles sê ek vir julle eie beswil. Ek wil julle nie aan bande lê nie, maar ek wil hê julle moet in eerbaarheid lewe en in onverdeelde toewyding aan die Here...Tog is sy na my mening gelukkiger as sy ongetroud bly; en ek dink dat ek ook de Gees van God het” (1 Korintiërs 7:34-40). 

At first when I’d answer any question regarding my next or second marriage restoration, I found myself basically on autopilot or sort of in a daze. What I struggled with had to do with my ministering. For years I’d been working with Erin to help women who were desperate (as I had been) to have their marriages restored, so of course at the time this was my main and only focus for what I ministered. 

In die begin toe ek enige vraag oor my volgende of tweede huweliks herstel geantwoord het, het ek myself basies op stuurautomaat gevind of ‘n soort van ‘n dwaal. Waarmee ek die meeste gesukkel het het te doen gehad met my ministering. Vir jare het ek saam Erin gewerk om vrouens te help wat desperaat was (soos wat ek was) om hulle huwelike herstel te hê, so natuurlik was dit nou my hoof en enigste fokus vir my ministering.    

So, with the turn of events in my life, very quickly I knew that even though I could surely lose my position with RMI and also lose my entire fellowship that I’d established at my church, along with any further speaking engagements (and which meant losing any and all my income, that was already crumbling beneath me), I felt I needed to be completely transparent and share my true feelings—I no longer was seeking restoration, and in fact, I did not want it.

So, met die omkeer van sake in my lewe, het ek baie gou geweet dat ek sekerlik my posisie met HMI kan verloor en ook my hele fellowship wat ek gevestig het in my kerk, saam met enige spreekbeurt afsprake (en wat beteken het dat ek enige en al my inkomste sou verloor, wat alreeds onder my begin verbrokkel het), ek het gevoel dat ek heeltemal transparant moes wees en my ware gevoelens moes deel—ek het nie meer herstel nagestreef nie, en om die waarheid te sê, ek wou dit nie gehad het nie. 

“My beloved is mine, and I am His . . . When I found Him whom my soul loves; I held on to Him and would not let him go . . . For I am lovesick” (Song of Solomon 3:2–4; 5:8).

“Die man wat ek liefhet, is myne en ek syne . . . Skaars was ek by hulle verby of ek het hom wat ek liefhet gekry. Ek het hom vasgegryp en hom nie laat los nie . . . sê vir hom die liefde verteer my.” — (Hooglied 2:16; 3:4; 5:8).

At the time this was going on, this concept had never ever been spoken about within the ministry, but thankfully, no longer is a statement about it (not wanting my marriage restored) as shocking as it once had been. Unfortunately, since I had been the first to utter such heresy, I watched as many women began to turn their backs on me. The new focus of my ministry was more than they could bear, and sadly they wrongly began to believe that I no longer believed in marriage restoration since I wasn’t seeking it for myself. 

Destyds toe dit aangegaan het, was hierdie konsep nooit van gepraat binne die ministerie nie, maar dankbaar, is daar nie meer ‘n verklaring daaroor nie (dat ek nie my huwelik herstel wil hê nie), so skokkend soos wat dit eens op ‘n tyd was. Ongelukkig, aangesien ek die eerste een was wat hoorsê geuiter het, het ek toegekyk soos wat baie vrouens hulle rug op my gedraai het. Die nuwe fokus op my ministerie was meer as wat hulle kon verduur, en droewig het hulle begin glo dat ek nie meer in my huwelik herstel geglo het nie aangesien ek dit nie vir myself nagestreef het nie. 

My dilemma wore on and at one point, early one morning while still in bed, I blurted out to the Lord that I would obey and do anything He asked me, but… I would not restore my marriage to my ex-husband because I would never leave Him! I pulled the covers over my head, and within seconds I began to weep thinking of how I must have grieved my Husband with my horrid attitude. With tears, I sobbed, asking if He was disappointed in me. What I heard surprised me, and I believe it will surprise you too. He said that it did not grieve Him in anyway, but instead it blessed Him and touched His heart!! 

My dilemma het aangegaan en op een punt, het ek vroeg in die oggend terwyl ek nog in die bed was, aan die Here uitgeblaker dat ek enigiets wat Hy my vra om te doen sal gehoorsaam, maar...ek sal nie my huwelik aan my eks-man herstel nie omdat ek Hom nooit sou los nie! Ek het die kombers oor my kop getrek, en binne sekondes het ek begin huil om te dink hoeveel ek my Man gegrief het met my aaklige houding. Ek het gesnik van trane, en Hom gevra of Hy teleurgesteld was in my. Wat ek gehoor het het my verras, en ek glo dit sal jou ook verras. Hy het gesê dat dit Hom op geen manier gegrief het nie, maar in plaas daarvan dat dit Hom geseën het en Sy hart aangeraak het!! 

Stunned, He went on by reminding me how Joshua rebelled against God’s command to stay off Mt. Zion (since anyone who came too close would be killed) while Moses went up to meet with Him face-to-face. Joshua wanted and needed more of God—no matter what it cost him. Then later, did you remember it was Joshua who took over when Moses’s anger caused him to never make it to the Promised Land? So what he’d done, going against God’s command, was rewarded.

Verstom, het Hy aangehou om my te herinner hoe Josua rebelleer het teen God se bevel om af van Sionsberg te bly (aangesien enige iemand wat te naby kom dood gemaak sou word) terwyl Moses opgegaan het om van aangesig tot aangesit met Hom te ontmoet. Wou Josua meer van  God hê en benodig—maak nie saak wat dit hom sou kos nie. Toe later, kan jy onthou was dit Josua wie Moses se woede oorgeneem het toe Moses se woede veroorsaak het dat hy dit nooit in die Beloofde Land gemaak het nie? So wat hy gedoen het, deur om teen God se bevel te gaan was beloon.   

Next He reminded me about Ruth and when she refused Naomi’s insistence to leave her and go back to her people. Ruth demanded saying, no, she would remain with her mother-in-law—and that’s when God blessed her and she became the wife of Boaz—not to mention being in the lineage of Jesus!

Volgende het Hy my herinner aan Rut toe sy geweier het na Naomi se aandrang om haar te los en terug te gaan na haar mense toe. Rut het vereis en nee gesê, sy sou by haar skoonma bly—en dit is toe God haar geseën het en sy Boaz se vrou geword het—om nie te noem dat sy in die geslag van Jesus was nie! 

Next the Lord reminded me about Elihsa who refused each time Elijah tried to make him stay behind. God blessed him as we see later in the Bible that it was Elisha who had far more of an anointing, more than Elijah ever had. 

Volgende het die Here my herinner aan Elisa wat elke keer geweier het toe Elia hom probeer maak het om agter te bly. God het hom geseën soos wat ons later in die Bybel sien dat dit Elisa was wat ver meer van ‘n salwing gehad het, meer as wat Elia ooit gehad het.  

It seems that God is pleased with undying loyalty, devotion, and a kind of love that refuses to leave His presence.

Dit lyk asof God verheug is met onsterflike lojaliteit, toewyding, en ‘n soort liefde wat weier om Sy teenwoordigheid te verlaat.

Even though I felt much better, I still found myself so anxious and fearful that the Lord would someday ask me to restore my marriage with my ex-husband, possibly for His glory. Then one fateful day while in South Africa, my dear, sweet hostess asked me if she could ask me a personal question. When she asked, it was basically the same sort of question that seemed to be on everyone’s mind, “Would you ever take your husband back?” I answered her the same way as I’d done countless times before:

Selfs al voel ek baie beter, het ek myself nog steeds angsvol en vreesvol gevind dat die Here my een dag sou vra om my huwelik aan my eks-man te herstel, moontlik vir Sy glorie. Toe een noodlottige dag terwyl ek in Suid Afrika was, het my liewe, dierbare gasvrou my gevra of sy my ‘n persoonlike vraag kon vra. Toe sy gevra het, was dit basies dieselfde soort vraag wat gelyk het asof dit op almal se gedagtes was, “Sal jy ooit jou man terugvat?” Ek het haar op dieselfde manier geantwoord as wat ek ontelbare kere vantevore geantwoord het; 

“No matter what God asked me to do, I would do . . . no matter what it was.”

“Maak nie saak wat God my vra om te doen nie, ek sal dit doen . . . maak nie saak wat dit is nie.”

That night as I lay in bed, I did something that seems so simple, yet I had never thought about it until then. I asked the Lord, “Darling, when someone asks me that question, how do You want me to answer?”

Daardie aand soos wat ek in die bed gelê het, het ek iets gedoen wat so simpel gelyk het, tog het ek het tot dan nooit daaraan gedink nie. Ek het die Here gevra, “Liefling, wanneer iemand vir my daardie vraag vra, hoe wil Jy hê moet ek dit antwoord?”

What I heard Him say left me baffled; He said, “Just tell them that you can’t.

Wat ek Hom hoor sê het het my verstom; “Sê net vir hulle jy kan nie.”

For the next few weeks many Bible verses began to run through my mind as I was desperately trying to make sense of what He had told me. What did He mean when He said, “. . . you can’t”?

Vir die volgende paar weke het baie Bybel verse deur my gedagtes gehardloop soos wat ek desperaat probeer het om sin te maak van wat Hy my vertel het. Wat het Hy bedoel toe Hy gesê het, “ . . . jy kan nie”? 

With no verse or principle coming to my mind, I woke up eager to begin searching throughout my Bible to find verses to help me understand. But that morning I was heading to Kenya and I didn’t have my favorite Bible with me. When I began traveling extensively, I stopped bringing it because it got slightly damaged on one trip, so while traveling, I relied on my laptop Bible that I connect to on the internet. (This was prior to having the luxury of a Bible app on your phone and internet wherever you are in the world.) 

Met geen vers of beginsel wat in my gedagtes opkom nie, het ek gretig wakker geword deur dwarsdeur die Bybel te gaan om verse te vind om my te help om te verstaan. Maar daardie oggend was ek op pad Kenya toe en ek het nie my gunsteling Bybel by my gehad nie. Toe ek veelvuldig begin reis het, het ek opgehou om dit te bring omdat dit op een rit effens beskadig is. Ek het op my skootrekenaar Bybel staat gemaak waarop ek op die Internet konnekteer het. (Dit was voordat ek die luuksheid gehad het van ‘n Bybel app op jou selfoon en internet waarookal jy in die wêreld is.) 

While looking back, it’s almost laughable now, because He’d told me the night I hurriedly boarded my plane for Kenya, and that’s a country where the Internet was almost impossible to connect to. Where I was staying had no internet, and there was only one internet café where you could buy a few minutes, which I used up to stay connected to my children. Why had He orchestrated telling me without having the ability to search? Because the Lord just wanted me to be quiet and seek Him; time to simply sit still, listening to what He wanted to tell me Himself.

Terwyl ek terugkyk, is dit nou amper lagwekkend, omdat Hy vir my daardie aand vertel  het toe ek haastig aan boord was vir my vlug Kenia toe, en daardie land is ‘n land waar die Internet amper onmoontlik was om aan te koppel. Waar ek gebly het het geen Internet gehad nie, en daar was net een Internet kafee waar jy ‘n paar minute kon koop, wat ek gebruik het om aan my kinders gekonnekteer te bly. Hoekom Hy dit orkestreer het deur my te vertel sonder om my die vermoë te gee om dit op te soek” Omdat die Here wou net gehad het dat ek stil moes wees en Hom nastreef; tyd om eenvoudig stil te sit, en te luister wat Hy Homself vir my wou vertel.   

What I heard you’ll be reading in the next chapter. But just as the Lord had me disconnect from searching elsewhere, He’s asked me to leave you, too, to give you time to just be still and let the Lord speak to you. Don’t just stop for a few minutes before reading the next chapter, instead, take a few days, or longer, to allow the Lord to speak to you regarding what He told me and what He’s going to have me share. I believe He’s about to open your heart, allowing you to begin living the abundant life of your dreams!

Wat ek gehoor het en wat jy in die volgende hoofstuk sou lees. Maar net soos wat die Here my ontkoppel het om op ‘n ander plek te soek. Het Hy gesê dat ek, jou ook moet los, om jou tyd te gee om net stil te wees en die Here toe te laat om met jou te praat. Moet nie vir ‘n paar minute stop voordat jy die volgende hoofstuk lees nie, neem in plaas daarvan ‘n paar dae, of langer, om die Here toe te laat om met jou te praat oor wat Hy my vertel het en wat Hy wil hê ek moet deel. Ek glo dat Hy op die punt staan om jou hart oop te maak, en jou toe te laat om die oorvloedige lewe van jou drome te begin lei!  

Remember, “God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (Ephesians 3:20 The Message).

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He WAITS on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him” (Isaiah 30:18).  

Onthou, “God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie!” (Efesiërs 3:20 Die Boodskap).

“Tog is die HERE gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die HERE is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou” (Jesaja 30:18).