They will possess a double portion in their land . . .

I will faithfully give them their recompense.

—Isaiah 61:7–8

Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore

en julle sal altyd vreugde hê  

In my trou sal Ek my volk gee wat Ek beloof het.

—Jesaja 61:7—8

Earlier this week the “onslaught of the wicked” hit our home with accusations, mocking, ridicule, cruel words, and condemnation, which inevitably led to fear. Sadly, it was my ex-husband who hurled these attacks at my youngest daughter and at me.

Vroeër hierdie week het die “aanslag van die bose” ons huis getref met aantygings, gespottery, belaglikheid, wrede woorde, en veroordeling, wat onverrmydelik gelei het na vrees. Droewig, was dit my eks-man wat hierdie aanvalle na my jongeste dogter en ek geslinger het.

Understandably, my daughter was extremely puzzled, besides being hurt. So once I was able to comfort my daughter, allowing a short time for all sorts of emotions in me to die down, I sought the Lord for wisdom and understanding. He reminded me of what I was writing in this very chapter. God was confirming this principle to me—“they, others, don’t have it.”

Verstaanbaar, was my dogter uiters verbyster, benewens om seer gemaak te wees. So toe ek in staat was om my dogter te troos, en ‘n kort tydperk toe te laat vir alle soorte emosies om in my te gaan lê, het ek die Here gesoek vir wysheid en verstandhouding. Hy het my herinner van wat ek in hierdie einste hoofstuk gekryf het. God het die beginsels vir my bevesig. 

The Lord showed me that the tide of kindness from my ex-husband turned ugly because, for the first time since he first asked for the divorce, he had done all the asking and I had done all the giving. That day I had foolishly asked for help with three small things: for website links for some health products that he used to use to purchase for the family, for the computer that he was not using so our children could use it for their studies, and to have him initiate some phone calls to the children since they had told me that their dad no longer cared for them. Things turned ugly because I went to him, asking, that turned this once kind man into an angry and fighting man.

Die Here het my gewys dat die gety van vriendelikheid van my eks-man lelik gedraai het, vir die eerste keer vandat hy vir ‘n egskeiding gevra het, hy het al die vra-werk gedoen en ek het al die gee werk gedoen. Daardie dag het ek soos ‘n dwaas gevra om hulp met drie klein dingetjies: vir webwerf skakels vir gesondheid produkte wat hy gebruik het en vir die familie aangekoop het, vir die rekenaar wat hy nie besig was om te gebruik nie sodat ons kinders dit vir ons studies kan gebruik, en om telefoon oproepe te inisieer aan die kinders aangesien hulle my vertel het dat hulle vader nie meer vir hulle omgegee het nie. Dinge het lelik geraak omdat ek na hom toe gegaan het, dit het hierdie eens op ‘n tyd vriendelike man in ‘n kwaai en bakleierige man verander.

The first time God showed me this very important principle, “they don’t have it,” was at the end of a very long series of frustrating and time-consuming encounters with our warehouse membership club. It’s where I purchased a lot of our groceries and ministry office supplies. There were so many mistakes each time when I tried to make a purchase it became exhausting. As an example, during one incident, it took them over an hour to fix something, all while my frozen foods (that are always in bulk size) melted. 

Die eerste keer wat God my hierdie baie belangrike beginsel gewys het, “hulle het dit nie” was aan die einde van ‘n baie lang reeks van frustrerende en tydrowende botsings met ons pakhuis lidmaatskap klub. Dit is waar ek baie kruideniersware en ministerie kantoor voorraad gekoop het. Daar was so baie foute elke keer wat ek probeer het om ‘n aankoop te doen dit het uitputtend geword. As ‘n voorbeeld, gedurende een voorval, het dit hulle meer as ‘n uur geneem om iets reg te maak, terwyl my bevrore kos (wat altyd in grootmaat is) gesmelt het. 

When I went in to shop the next time, I was again at the customer service counter since my membership card was not working. While at the counter, I mentioned the ruined frozen foods from the previous month, whereby the manager apologized and told me to just bring in my receipt for the ruined frozen foods on my next visit, which I did. But instead of a refund, that day’s manager told me he also needed the empty boxes for him to be able to give me the refund. That was when I felt myself lose my peace, and instead of bubbling over with kindness and patience, I instead felt frustration and even anger —though, praise God, I did not show it or express it. Nevertheless, just to feel this awful emotion was enough for me to be very concerned.

Toe ek die volgende keer na die winkel toe gegaan het, was ek weer by die kliente diens toonbank aangesien my lidmaatskap kaart nie gewerk het nie. Terwyl ek by die toonbank was, het ek die bederfde bevrore kos van die vorige maand genoem, die bestuurder het om verskoning gevra en vir my gesê ek moet net die kwitansie vir die bederfde bevrore kos inbring op my volgende besoek, wat ek gedoen het. Maar in plaas van n terugbetaling, het daardie dag se bestuurder vir my gesê dat ek ook die leë bokse nodig gehad het om hom in staat te stel om vir my ‘n terugbetaling te gee. Dit is toe dat ek gevoel het ek het my vrede verloor, en in plaas daarvan om oor te borrel met vriendelikheid en geduld, het ek frustrasie en selfs woede gevoel—alhoewel, prys God, ek het dit nie gewys of uitgedruk nie. Nietemin, net om hierdie verskriklike emosie te voel was genoeg vir my om baie bekommerd te wees.

The next time while at the checkout, I was again directed to go to the customer service counter, but this time I was laughing out loud. While they were trying to make sense of why my card was not working correctly, I spoke to the Lord and asked Him when these troubles with my card would all end. He stated very clearly, “When it no longer bothers you.” Ouch. So while still standing at the counter, He reminded me of a verse that He had showed me that morning during my time alone with Him. “Instead of your shame you will have a double portion, and instead of humiliation they will shout for joy over their portion. Therefore they will possess a double portion in their land, everlasting joy will be theirs. For I, the LORD, love justice…and I will faithfully give them their recompense” (Isaiah 61:7–8). Did you see it? He said, I will.

Die volgende keer toe ek by die betaalpunt was, was ek weer aangewys om na die klante diens toonbank toe te gaan, maar hierdie keer het ek hardop gelag. Terwyl hulle besig was om sin te maak van hoekom my kaart nie korrek gewerk het nie, het ek met die Here gepraat en Hom gevra wanneer hierdie moeilikheid met my kaart alles op ‘n end gaan kom. Hy het baie duidelik verklaar, “wanneer dit jou nie meer pla nie.” Eina. So terwyl ek by die toonbank gestaan het, het Hy my herinner aan ‘n vers wat Hy my daardie oggend gewys het gedurende my tyd alleen met Hom. “In plaas van vernedering sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore, in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in julle land twee keer soveel besit as tevore en julle sal altyd vreugde hê. Ek is die HERE, Ek het die reg lief, Ek haat roof en misdaad. In my trou sal Ek my volk gee wat Ek beloof het, Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit” (Jesaja 61:7-8). Het jy dit gesien? Hy sê, Ek sal.

Though the Lord did not actually say it, there was an inner knowing that I had looked to the wrong source for my recompense. It didn’t say “They will” but it says, I will. Meaning the Lord will….

Alhoewel die Here dit nie eintlik gesê het nie, in my binneste het ek geweet dat ek na die verkeerde bron gekyk het vir my vergoeding. Dit het nie gesê “Hulle sal nie” maar dit sê, Ek sal. Wat beteken die Here sal….

So immediately in my heart I acknowledged again that He was all I wanted and all that I needed. I did not need these people or anyone else to make things right or give me any recompense. Even though they had caused me loads of trouble or even that it resulted in hundreds of dollars of damaged frozen foods—I had my Beloved and He was all I needed. At that moment, not only did I stop looking for them to “make it right,” I adamantly did not want anything from them—I wanted all the blessings of my recompense to come from Him and no one else. 

So onmiddelik in my hart het ek weer erken dat Hy al is wat wou hê en al wat ek nodig gehad het. Ek het nie hierdie mense of enige iemand anders nodig gehad om dinge reg te stel nie of vir my vergoeding te gee nie. Alhoewel hulle my hope probleme gegee het of selfs dat die end resultaat t honderde rande van beskadigde bevrore kos was—ek het my Beminde gehad en Hy was al wat ek nodig gehad het. Op daardie oomblik, het ek nie net opgehou om vir hulle te soek “om dit reg te stel nie,” ek wou onversetlik niks van hulle gehad het nie—ek wou hê dat al die seëninge vir my vergoeding van Hom af kom en niemand anders nie. 

When that feeling began to flow over me, the Lord reminded me that these were Abram’s feelings too. It was when the king of Sodom tried to give him a reward by giving him the “goods” that were taken when they defeated Chedorlaomer. Abram refused, “Abram said to the king of Sodom, ‘I have sworn to the LORD God Most High, possessor of heaven and earth, that I will not take a thread or a sandal thong or anything that is yours, for fear you would say, ‘I have made Abram rich’” (Genesis 14:22–23). Abram (who later becomes Abraham) did not want to take away any of God’s glory by letting the king take the credit for any of Abram’s future wealth, which, as we know, increased greatly later in Abram’s life—that was secured due to his conviction to give God the glory. 

Toe daardie gevoel begin oor my vloei, het die Here my herinner dat dit ook Abram se gevoelens was. Dit was toe die koning van Sodom probeer het om hom ‘n beloning te gee deur hom die “ware” te gee wat geneem was toe hulle Chedarloamer verslaan het, Abram het geweier, Maar Abram het hom geantwoord: “Ek het my hand opgelig en 'n eed afgelê voor die HERE, voor God die Allerhoogste, Skepper van hemel en aarde, dat ek niks van jou sal vat nie, nie eers 'n garingdraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê: ‘Ek het vir Abram ryk gemaak’ nie.”’ (Genesis 14:22-23). Abram (wie later Abraham geword het) wou nie enige van God se glorie wegneem deur die koning toe te laat om krediet te neem vir enige van Abram se toekomstige rykdom nie, wat soos ons weet, grootliks vermeerder het later in Abram se lewe—dit was verseker as gevolg van sy oortuiging om aan God die glorie te gee.

Within about three minutes of this revelation, there at the customer service counter, the Lord did something that was so amazing and funny and incredible just to prove this principle to me. Something I knew I should share with you. In an instant, the woman who was helping me asked me why my card had only a one percent cash-back, instead of a two percent cash-back. I told her that I didn’t know that two percent cash-back on purchases was offered. So she turned the computer screen to show me the amount I got back last month, and what I should have gotten with the added percent. The amount doubled! At that point, she immediately changed it and I watched as God gave me a double recompense, more than double the cost of the spoiled food. It happened the moment I decided to let the Lord be everything to me once again!

Binne omtrent drie minute van hierdie openbaring, daar by die kliente diens toonbank, het die Here iets gedoen wat so asemrowend en snaaks was en ongelooflik net om die beginsel aan my te bewys. Iets wat ek geweet het ek met jou moet deel. In ‘n oomblik, het die vrou wat my gehelp het gevra hoekom my kaart net een persent kontant-terug het, in plaas van twee persent kontant-terug. Ek het vir haar gesê dat ek nie geweet het dat twee persent kontant terug op aankope geoffer was nie. Sy het haar rekenaar skerm aan geskakel om my die bedrag te wys wat ek verlede maand terug gekry het, en wat ek sou gekry het met die bygevoegde persent. Die bedrag het verdubbel! Op daardie punt, het sy dit onmiddelik verander en ek het gekyk hoe God my twee keer soveel vergoed het, meer as dubbel die koste van die bedorwe kos. Dit het die ‘n oomblik gebeur wat ek besluit het om toe te laat dat die Here weereens  vir my alles is! 

And since He does things above what we ask or think, the next thing I knew was that this same lady began handing me all sorts of their promotional products that they give as gifts to their new customers!! I asked her what she was doing, and she said that it was the least they could do for all the trouble I had been through.

En aangesien Hy dinge doen bo en behalwe wat ons dink of vra, die volgende ding wat ek geweet het was dat dieselfde dame vir my alle soorte van hulle promosionele produkte oorhandig het wat hulle gee as geskenke aan hulle nuwe kliente!! Ek het haar gevra wat sy besig was om te doen, en sy het gesê dit was die minste wat hulle kon doen vir al die moeilikheid waardeur ek was. 

Do you see what happened? As soon as I stopped trying to get satisfaction from the source of my trouble (who “did not have it”) and turned to the Lord who is the ultimate Source of all we need, He flooded me with tremendous favor and a multiplied recompense, which He promises to every one of us!

Sien jy wat gebeur het? Die oomblik wat ek opgehou het om satisfaksie van die bron van my moeilikheid te kry (wie “dit nie gehad het nie”) en na die Here gekeer het wie my uiterste Bron is van alles wat ons benodig, het Hy my met ontsaglike guns oorstroom en ‘n vermenigvudige vergoeding, wat Hy belowe aan elke een van ons! 

That is what the Lord spoke to me in the car that day on my way home from the warehouse store—they don’t have it; they simply do not have it. He said that the people of this world are bankrupt in every way. Think about it. The people of the world (and most Christians) lack compassion, kindness, love, and everyone has limited resources, yet we foolishly keep looking to them for our needs. All the while our Lord, our Lover, and our Friend has an endless source of every resource that we need and want—available to us—when we simply look to Him alone!!

Dit is wat die Here met my gepraat het in die motor daardie dag op pad huis toe van die pakhuis winkel—hulle het dit nie; hulle het dit eenvoudig nie. Hy het gesê dat die mense van die wêreld bankrot was op elke manier. Dink daaraan. Die mense van die wêreld (en meesal Christene) skiet ‘n tekort aan deernis, vriendelikheid, liefde, en almal het beperkte bronne, tog ons kyk soos dwase na hulle toe vir ons benodighede. Terwyl ons Here, ons Liefhebber, en ons Vriend ‘n eindelose bron van elke bron wat ons nodig het en wil hê het—beskikbaar aan ons—wanneer ons eenvoudig alleenlik na Hom kyk!!

And every time we look to others instead of to Him, we find ourselves in even greater need when they fail to give us what we may need, deserve or want. That’s when we, too, end up bankrupt because by looking to others, we have pulled the plug, cut the tie, severed our Source, Him. “I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing” (John 15:5).

En elke keer wat ons na ander kyk in plaas van Hom, vind ons onsself  selfs meer behoeftig wanneer hulle faal om vir ons te gee wat ons mag nodig hê, verdien of wil hê. Dit is wanneer ons, ook, bankrot opeindig omdat ons na ander kyk, ons het die prop uitgetrek, die band gesny, ons Bron afgesny, Hy. “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie” (Johannes 15:5).

So when the Lord brought the principle that “they don’t have it” to my mind this week, in reference to my ex-husband, I knew that I had failed to seek what I needed from my true Source. Instead, I had sought what I needed (and what I felt my children needed) from someone who “didn’t have it.” God showed me that as the Lord’s bride, He gives me more than I need so I don’t need to seek anything from anyone. Instead, I am expected, as His bride, to give to others in need from my over-abundance; my overflowing resources. And when we seek from any source who “doesn’t have it,” we too find ourselves without what we want and need and immediately become selfish and stingy—not a characteristic of the Lord’s bride.

So toe die Here die beginsel dat “hulle dit nie het nie” na my gedagtes hierdie week bring, in verwysing na my eks-man, het ek geweet dat ek gefaal het om te soek wat ek nodig gehad het van my ware Bron. In plaas daarvan, het ek gesoek wat ek nodig gehad het (en wat ek gevoel het my kinders nodig gehad het) van iemand wat “dit nie het nie” God het my gewys dat as die Here se bruid, gee Hy meer as wat ek nodig het so ek hoef nie enige iets van enige iemand te soek nie. In plaas daarvan word daar van my verwag, as Sy bruid, om uit my oor-oorvloed aan ander te gee; my oorvloedig bronne. En wanneer ons van enige ander bron soek wat “dit nie het nie,” vind ons ook onsself sonder wat ons wil hê en nodig het en onmiddelik word ons selfsugtig en suinig—nie ‘n karakter trek van die Here se bruid nie. 

When I asked the Lord how to make it right with my ex-husband, He told me simply to wait and that it was all part of His plan. I knew that His plan was to give me more understanding (as I write it down in this chapter), but to also use it in my ex-husband’s life to refine and change him so he too can begin experiencing His love. And it’s also God’s plan for me to explain this principle, teaching it to my children and every woman who reads this book. 

Toe ek die Here gevra het hoe om dit reg te stel met my eks-man, het Hy vir my eenvoudig gesê om te wag en dat dit alles deel van Sy plan was. Ek het geweet dat Sy plan was om my meer verstandhoudig te gee ( soos wat ek dit in hierdie hoofstuk neerskryf), maar om ook in my eks-man se lewe te gebruik sodat hy ook Sy liefde kan ervaar. En dit is ook God se plan vir my om hierdie beginsel te verduidelik, om dit aan my kinders en elke vrou wat hierdie boek lees te leer. 

The next morning I told the children (who knew about the incident with their dad) that it was entirely my fault. That I had tried to “take” instead of “give” when we had everything, because we had God who gave us all we want and all we need, and the Lord was my ultimate Husband and generous Father to them. And that he (their dad), right now, had nothing. And I proceeded to explain the principle of God’s giving us a double recompense when we look to Him rather than to others, and the testimony of my experience at the warehouse store.

Die volgende oggend het ek vir die kinders gesê (wat geweet het van die insident met hulle pa) dat dit heeltemal my skuld was. Dat ek probeer het om te “neem” in plaas daarvan om te “gee” toe ons alles gehad het, omdat ons God gehad het wat ons alles gegee het wat ons wou hê en alles wat ons nodig gehad het, en die Here was my uiterste Man en vrygewige Vader vir hulle. En dat hy (hulle pa), nou, niks het nie. En ek het voort gegaan om die beginsel van God wat twee keer vergoeding gee wanneer ons na Hom kyk eerder as na ander, te verduidelik en die getuienis van my ervaring by die pakhuis winkel.

Within a half of an hour of speaking to my children, my ex-husband called my youngest daughter to make things right. After he spoke to her, he asked to speak to me, and that’s when I was able to tell him that the incident the day before was entirely my fault because I should have just turned to the Lord for the things that I needed, instead of asking him. I could tell that he did not want to hear this because he is still trying to find his way back home to me (although he has ceased to pursue me outwardly). This gave me the opportunity, too, to tell my ex-husband how God takes care of all that I need and want since the Lord is my Husband now. At that point, my ex-husband tried to give me what I had originally asked him for, beginning with the website links. I thanked him kindly, but said that I did not need them. Then he said that he might be able to give us the computer, but again I said that if we really needed one, God would provide one or the children could simply go to the ministry office to use a computer there.

Binne ‘n half uur wat ek met my kinders gepraat het, het my eks-man my jongste dogter geskakel om dinge reg te stel. Na hy met haar gepraat het het hy gevra om met my te praat, en dit is toe wat ek in staat was om hom te vertel dat die insident die vorige dag heeltemal my skuld was omdat ek net na die Here toe moes gekeer het vir die dinge wat ek nodig gehad het, in plaas van om vir hom te vra. Ek kon sê hy wou dit nie hoor nie omdat hy nog steeds probeer om sy pad terug na my toe te vind (alhoewel hy opgehou het om my uiterlik agterna te sit). Dit het my, ook, die geleentheid gegee om my eks-man te vertel hoe God sorg vir alles wat ek nodig het en wil hê aangesien die Here my Man nou is. Op daardie punt, het my eks-man probeer om vir my te gee wat ek oorspronklik voor gevra het, en het met die webwerf skakels begin. Ek het hom vriendelik bedank, maar het gesê ek het dit nie nodig nie. Toe sê hy dat hy dalk die rekenaar vir ons kon gee, maar weer het ek gesê as ek regtig een nodig het, sou God een voorsien of die kinders kon eenvoudig na die ministerie kantoor toe gaan om ‘n rekenaar daar te gebruik. 

Then he jumped in, telling me that he wanted to be more available for the children, to which I replied that this was between the children and him, and had really nothing to do with me. I went on to say that I was wrong to try to get a better relationship for them because the one that the Lord had given to us (the children and me) was more than enough for the children, and it shows in the joy that is in our home and that radiates from their faces and voices. That’s when the tide had turned back and the pain left my heart, piercing his. Once I put the Lord back in His rightful place in my life, being all I want and all I needed, He then honored me even more!

Toe spring hy in, en sê vir my hy wil meer beskikbaar wees vir die kinders, ek het geantwoord dat dit tussen die kinders en hom is, en dat dit regtig niks met my te doen gehad het nie. Ek het aangegaan om te sê dat ek verkeerd was om te probeer om ‘n beter verhouding vir hulle te verkry omdat die een wat die Here aan ons gegee het (die kinders en ek) was meer as genoeg vir die kinders, en dit wys in die vreugde wat in ons huis is en wat straal uit hulle gesigte en stemme. Dit is toe die gety weer terugdraai en die pyn my hart verlaat het, en syne deurboor het. Toe ek die Here terug plaas op Sy regmatige plek in my lewe, om alles te wees wat ek wil hê en al wat ek nodig gehad het, Hy het my toe selfs meer vereer!  

After lunch, right in the midst of another ministry mini-crisis, I was led to a website I used to use but had forgotten about. There on that one site I was able to find all of the health products I needed, at a discount, and with reduced shipping (now and in the future)! Since I looked to the Lord alone, He had led me to one website instead of the three or four websites that my ex-husband had used. A few minutes later, I found I had a message on my phone from my ex-husband (that he had left before I spoke to him when I took the blame). The voicemail was a humble apology for my husband’s ugliness to my daughter and me, asking for both our forgiveness! 

Na middagete, reg ten midde van nog ‘n ministerie mini-krisis, was ek gelei na ‘n webwerf wat ek gebruik het maar van vergeet het. Daar op daardie een site was ek in staat om al die gesondheid produkte te vind wat ek nodig gehad het, met afslag, en met verminderde verskeping (nou en in die toekoms)! Aangesien ek alleenlik na die Here gekyk het, het Hy my gelei na ‘n webwerf in plaas van drie of vier wat my eks-man gebruik het. ‘n Paar minute later, het ek ‘n boodskap op die telefoon  van my eks-man gekry (wat hy gelos het voor ek met hom gepraat het toe ek die blaam gevat het). Die stempos was ‘n nederige verskoning vir my man se lelikheid aan my dogter en ek, en waar hy ons albei om verskoning vra. 

Here is this same principle in a verse most of us can recite, but so few of us can live by on a daily basis: “And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus” (Philippines 4:19). When we tell the Lord that He is all we want and all we need, we need to back it up with our actions and reactions. When someone does us wrong, which seems to happen every day, all day, we need to search our hearts: from whom are we trying to get what we believe we “deserve”—from God or man? God has everything; man has nothing (only what God gives him).

Hier is dieselfde beginsel in ‘n vers wat meeste van ons kan opsê, maar so min van ons kan uitleef op ‘n daaglikse basis: “ En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus” (Filippense 4:19). Wanneer ons vir die Here vertel dat Hy alles is wat ons wil hê en alles wat ons nodig het, moet ons dit staaf met ons aksies en reaksies. Wanneer iemand iets verkeerd aan ons doen, wat lyk asof dit elke dag gebeur, heeldag, moet ons ons harte deursoek: van wie probeer ons om te kry wat ons glo ons “verdien”—van God of man? God het alles; man het niks (net wat God hom gee).  

And, yes, it is true that God uses people and circumstances to give us our double recompense. Of course I was grateful and very appreciative of the lady who gave me the double percent cash-back and the promotional gifts, but in my heart I knew who had orchestrated it! I knew, too, who had refined my ex-husband and turned his heart to say that he was sorry.

En, ja, dit is waar dat God mense en omstandighede gebruik om ons twee keer ons vergoeding te gee. Natuurlik was ek dankbaar en baie waarderend van die dame wat my dubbel persent kontant-terug en die promosionele geskenke gegee het, maar in my hart het ek geweet wie dit orkestreer het! Ek het, ook geweet, wie my eks-man gesuiwer het en sy hart omgekeer het om te sê hy is jammer.

The exciting addition to this principle is that when we are able to act and react properly, which results in abundance, we can then be channels of God’s goodness to others who are in need and who are completely bankrupt. “Many will seek the favor of a generous man, and every man is a friend to him who gives gifts” (Proverbs 19:6). When we are sought out, and choose to give generously, then we can influence others, by our example, to seek and pursue God to be their Source, which is evangelism and witnessing to others—all without a word.

Die opwindende aanvulling tot hierdie beginsel is dat wanneer ons in staat is om op te tree en reg te reageer, wat in oorvloed eindig, kan ons dan kanale van God se goedheid aan ander wees wat behoeftig is en wie heeltemal bankrot is. “ Almal soek die goedgesindheid van 'n man met mag, elkeen is die vriend van iemand wat geskenke uitdeel” (Spreuke 19:6). Wanneer ons uitgesoek word, en kies om vrygewig te gee, dan kan ons ander beinvloed, deur ons voorbeeld, om te soek en God agterna te sit om hulle Bron te wees, wat evangelisasie en aan ander attesteer is—alles sonder ‘n woord. 

This is the problem in today’s world, in regard to our Christian ineffectiveness; we seem to have a lot to say, but we do not back it up with the way that we act and react to others or deal with our difficult circumstances. This, then, makes us Pharisees. It also mocks God and His goodness, and it results in us being ineffective in evangelism and leading others to want to know Him too. But on the other hand, when we walk this principle out, even when we may mess up a bit like I did, we have a wonderful opportunity to let our light shine and create a saltiness that makes others thirsty for Him! “Let your light shine before men in such a way that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven” (Matthew 5:16). “You are the salt of the earth; but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot by men” (Matthew 5:13). If you’re being trampled, it simply means you’re no longer salty.

Dit is die probleem in vandag se wêreld, aangaande ons Christelike effektiefheid; dit lyk asof ons baie het om te sê, maar ons ondersteun dit nie met die manier wat ons optree en reageer met ander of met ons moeilike omstandighede afreken nie. Dit, dan, maak ons Fariseërs. Dit spot ook vir God en Sy goedheid, en die resultaat is dat ons oneffektief is in evangelisasie en om ander te lei om Hom ook te wil leer ken. Maar aan die ander hand, wanneer ons hierdie beginsel uitloop, selfs wanneer ons ‘n klein bietjie droog maak soos ek, het ons ‘n wonderlike geleentheid om ons lig te laat skyn en ‘n soutigheid te ontwerp wat ander dors maak vir Hom! “ Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Matteus 5:16).  “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. As daar op jou getrap is, beteken dit eenvoudig dat jy nie meer soutig is nie.

“As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for You, O God” (Psalm 42:1). Because of my association with many of you who are also RMI partners, my thirst for God continues to grow stronger each and every day. This is the same effect you (if you are salty) will have on those in your world. Our lives should radiate with joy, prosperity, and favor that is envied by all those who know us or know about us. It is only then that we can step aside and point to the true Source of our happiness—our Lover and Friend, our Lord and heavenly Husband.

“Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God” (Psalm 42:2). As gevolg van my assosiasie met baie van julle wat ook HMI vennote is, groei my dors vir God aanhoudend sterker ieder en elke dag. Dit is dieselfde effek wat jy (as jy souterig is) sal hê op die in jou wêreld. Ons lewens behoort te straal met vreugde, vooruitsig, en guns wat deur almal wat ons ken of van ons weet beny word. Dit is net dan wat ons eenkant toe kan  tree en die ware Bron van ons geluk uitwys—ons Liefhebber en Vriend, ons Here en hemelse Man. 

This Person is only real when we allow Him to be real in our lives, when we truly become His bride. And as His bride, we will want for nothing. This is the message our lives, our lips, and the joy in our hearts that we must tell by how we live—that He, our Beloved, is all that any woman needs. There is no longer any need to run after a man to supply anything for us or to protect us. And not only will our needs be met above and beyond what we could hope, ask, or even think, all of it will come without pain or shame or regrets. Wow!  “Now glory be to God, who by his mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of—infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes” (Ephesians 3:20 TLB). “God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (Ephesians 3:20 The Message)

Die persoon is net waar wanneer ons Hom toelaat om waar in ons lewens te wees, wanneer ons werklik Sy bruid word. En as Sy bruid, sal ons niks tekort skiet nie. Dit is die boodskap in ons lewens—dat Hy, ons Beminde,  al is wat enige vrou nodig het. Daar is geen nood om agter ‘n man aan te hardloop om enige iets vir ons te voorsien of om ons te beskerm nie. En nie net sal aan ons behoeftes voorsien word meer as wat ons kan hoop, vra, of selfs dink, dit sal alles uitkom sonder pyn of skande of spyt. Wow!   “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink” Efesiërs 3:20 Afr 83). “God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie!” (Efesiërs 3:20 Die Boodskap) 

The love that you see on television or in movies, or what is sung about in songs, is not real. It is contrived, due to unrelieved pain, shame, and rejection. And sadly, it leaves us in more want and in more need. Unlike the love that is available from our Lover, the source of all love, which has no painful or unwanted side-effects—and the Source never ends!

Die liefde wat jy op die televisie sien of in die flieks, of waaroor gesing word in liedjies, is nie waar nie. Dit is bewerkstellig, as gevolg van onverligte pyn, skande, en verwerping. En droewig, los dit ons meer in gebrek en meer behoeftig. Anders as die liefde wat van ons Liefhebber, die bron van alle liefde verkrygbaar is, wat geen pynlike of verworpe newe-effekte het nie—en die Bron eindig nooit nie! 

What about you? Are you still experiencing a need in your life? Then it is only because you have not gone to the true Source of everything. 

Wat van jou? Ervaar jy nog steeds ‘n behoefte in jou lewe? Dan is dit net omdat jy nie na di ware Bron van alles gegaan het nie. 

Do you still experience pain, shame, guilt, condemnation, and tears? Then, dear one, you simply do not have enough of Him. The Lord is calling you to be His bride, not His wife. He wants to lavish you with love, compassion, kindness, and safety from all harm and everything that brings heartache. The only tears that you should shed are those that flow when you ponder how good God is and how He has blessed you.

Ervaar jy nog steeds pyn, skande, skuld, kondemnasie, en trane? Dan, liewe een, het jy eenvoudig nie genoeg van Hom nie. Die Here roep jou om Sy bruid te wees, nie Sy vrou nie. Hy wil jou met liefde, deernis, vriendelikheid kwistig, en veiligheid van alle skade en alles wat jou hartseer bring. Die enigste trane wat jy behoort te stort is die wat vloei wanneer jy nadink hoe goed God vir jou is en hoe Hy jou geseën het.

Take time today, right now, to get even closer and more intimate with your blessed Bridegroom. He is just waiting to embrace you and wipe away your every tear and fear. Precious bride, He loves you!

Neem tyd vandag, nou dadelik, om selfs nader en meer intiem met jou geseënde Bruidegom te word. Hy wag net om jou te omarm en elke traan en vrees weg te vee. Kosbare bruid, Hy is lief vir jou!

Quieting Concern

Berustende Bekommernis

In this and other chapters, I’ve mentioned that my ex-husband is “still trying to get back home to me” and I felt it necessary to share some insight. Though you or I may want my marriage restored again, what the Lord has shown me (again and again each time I seek Him about this), is that my ex-husband and my children’s father needs a true relationship with Him. As a former pastor, and a man well known publically, like many, is openly living in un-repented sin, due to his severed or never established personal relationship with the Lord. And on many occasions has told me God cannot forgive him again, so he’s walked away from Him.

In hierdie en ander hoofstukke, het ek genoem dat my eks-man “nog steeds probeer om terug huis toe te kom na my toe” en ek het dit nodig gevind om sommige insigte te deel. Alhoewel jy en ek my huwelik dalk herstel wil hê, wat die Here vir my gewys het (keer op keer elke keer wat ek Hom uitsoek hieroor), is dat my eks-man en my kinders se vader ‘n ware verhouding met Hom nodig het. As ‘n voormalige pastoor, en ‘n man wat wel bekend aan die publiek was, soos baie, lewe openlik in onboetvaardige sonde, as gevolg van sy afgesnyde of nooit gevestigde persoonlike verhouding met die Here nie. En op baie geleenthede het hy vir my gesê dat die Here hom nie weer sou kon vergewe nie, so hy het van Hom af weggeloop. 

And even if some may judge me, I know that Who I need to be sure I am pleasing, is Who I follow and listen to along this new, never before, explored journey.

En selfs as baie my sou oordeel, ek weet dat Wie ek nodig het om seker te maak dat ek behaag, is Wie ek volg en na luister saam hierdie nuwe, nooit voorheen, eksploreerde reis.

God allowed my new journey for all of our good, for my children, for me to learn, and especially for my ex-husband—all so each of us can find Him, His love, and understand Him more. Like most of you, it was only when I lost everything that I found what I really and truly needed, which was a Savior, and then later when He became my Lord, then even later my Beloved. Can I deny anyone this same blessing? Doesn’t a man need a relationship with Him too? Doesn’t a man deserve to know the Lord personally? Is this only about what a wife needs or all about RMI and what we believe is it’s ministry’s goal? The truth is, RMI’s goal has always been the same, which is to help each and every woman and man  know the Lord personally.

God het my nuwe reis toegelaat ten goede van ons almal, vir my kinders, vir my om te leer, en spesiaal vir my eks-man—alles sodat elke een van ons Hom kan vind, Sy liefde, en Hom meer verstaan. Soos meeste van julle, was dit net toe ek alles verloor het wat ek regtig gevind het wat ek  werklik nodig gehad het, wat ‘n Redder was, en toe later toe Hy my Here geword het, toe selfs later my Beminde. Kan ek enige iemand hierdie selfde sëen ontsê? Het ‘n man dan nie ok ‘n verhouding met Hom ook nodig nie? Verdien ‘n man dan nie om die Here persoonlik te ken nie? Is dit net oor ‘n vrou se behoeftes of alles oor HMI en wat ons glo is die ministerie se doelwit? Die waarheid is, HMI se doel was nog altyd dieselfde, wat is om ieder en elke vrou en man te help om die Here persoonlik te ken. 

Yes, God’s desire is to restore, but not just marriages and families. It’s restoring each of the individuals involved with Whom each person needs, Him only. 

Ja, God se begeerte is om te herstel, maar nie net huwelike en families nie. Dit is om elke een van die individue te herstel met Wie elke persoon nodig het, Hy alleen.

“The Lord turns the heart wherever He wishes . . .” (Proverbs 21:1) and this means our hearts, as women, can also be turned, by Him, too. So that husband’s can also say, “You [God] have removed lover and friend far from me; my acquaintances are in darkness” (Psalm 88:18). Which means, if any person, a man included, doesn’t turn to Him, then they too will say, “You [God] have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out” (Psalm 88:8).

“Soos ‘n stroom water lei Hy dit soos Hy verkies…” (Spreuke 21:1) en dit beteken ons harte, as vrouens, kan ook, deur Hom, gedraai word. sodat mans ook kan sê, “U laat my vriende en bure ver van my af staan die duisternis van die dood is my geselskap” (Psalm 88:19). Wat beteken, as enige persoon, ‘n man ingesluit, nie na Hom toe keer nie, dan sal hulle ook sê,  “U laat my bekendes ver van my af staan en maak my vir hulle iets afskuweliks; ek sit vasgevang en kan nie uitkom nie” (Psalm 88:8).

The real danger is when a woman (or anyone) hardens their heart to what He is calling them to do. So as a minister, I must never interfere with what I see God doing in others and hope that in the process of Him taking me on this new journey, no one tries to interfere or judge me. I must never think for a millisecond that I know how His plan needs to be played out. “‘For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways,’ declares the Lord. ‘For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts’” (Isaiah 55:8–9). Instead, like Job, I will say, “I know that You can do all things, and that no purpose of Yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore I have declared that which I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear, now, and I will speak; I will ask You, and You instruct me. I have heard of You by the hearing of the ear; but now my eye sees You; therefore I retract, and I repent in dust and ashes” (Job 42:1-6).

Die regte gevaar is wanneer ‘n vrou (of enige iemand) hulle harte verhard na wat Hy hulle roep om te doen. So as ‘n minister, moet ek nooit inmeng met wat ek sien God in ander doen nie en hoop dat in die proses van Hom wat my op hierdie nuwe reis neem, niemand probeer om in te meng of om my te oordeel nie. Ek moet nooit nie eens vir ‘n milisekonde dink dat ek weet hoe sy planne uitgespeel moet word nie. “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes’” (Jesaja 55:8-9). In plaas daarvan, soos Job, sal ek sê, Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit, Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê: Luister terwyl Ek praat, Ek sal vra, antwoord jy My. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou, in sak en as.” (Job 42:1-6).

Joernaal