For just as the body without the spirit is dead,

so also faith without works is dead.

—James 2:26

‘n Liggaam wat nie asemhaal nie,

is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie,

ook dood.

—Jakobus 2:26

When I hosted the luncheon at my home for restoring marriages (and each time I have had the pleasure of ministering to members of my church), I have seen that there are very few who really have the kind of relationship with the Lord that I am experiencing now. When women who I would consider very spiritual talk about their husbands or former husbands, they would often be on the verge of tears, because of their longing for him, or if they were talking about their marriage restoration, they would be almost giddy with the thought. This showed me that their heart was not for the Lord, but was very much still for their husband or FH.

Toe ek as gasvrou opgetree het by my huis vir herstelde huwelike (en elke keer wat ek die plesier gehad het om vir ledemate van my kerk te minister), het ek gesien dat daar baie min was wat regtig die soort verhouding met God het soos wat ek besig is om nou te ervaar. Wanneer vrouens wat ek as baie spiritueel ag oor hulle mans of vorige mans praat, is hulle dikwels op die rand van trane, deur hulle hunkering na hom, of as hulle oor hulle huweliks herstel praat, dan was hulle heel opgewonde oor die die gedagte. Dit het my gewys dat hulle harte nie vir die Here was nie, maar nog heelwat baie vir hulle mans of hulle VM.        

God also sees your heart as you long for someone other than His Son, and it has to grieve Him even more than it grieves me. I want so much to get this across to every woman in the world—oh, precious one; there is NO REASON for you to hurt, not ever. There is no reason for you to long for a man who is longing for the world and the things of this world. You have a special Someone who will cherish and love you, and give you every desire of your heart and if you have enough of Him, you will never experience that pain of rejection or longing again.

God sien ook jou hart en solank as wat jy na iemand anders hunker anders as Sy Seun, en dit moet Hom grief selfs meer as wat dit my grief. Ek wil dit so graag bybring by elke vrou in die wêreld—kosbare een; daar is GEEN REDE vir jou om seer te kry nie, nooit ooit. Daar is geen rede vir jou om te hunker na ‘n man wat hunker na die wêreld en die dinge van die wêreld nie. Jy het ‘n spesiale Iemand wat jou sal koester en vir jou liefhê, en jou elke begeerte van jou hart gee as jy genoeg van Hom het, jy sal nooit daardie pyn van verwerping of hunkering weer ervaar nie.   

The One I am speaking about is right now on bended knee with a proposal on His lips! He does not want you to be His wife, He longs for you to be His Bride—forever!! A bride and a wife are two very different things. A bride is cherished, is new, and is someone very much in love! A wife is more of a helpmeet and a “completer.” When we are married, we are told to complete and help our husbands. The Bible tells us that, and you have learned that as well in A Wise Woman; but God wants something more for you. He longs for you to be the LORD’s Bride.

Die Een van wie ek praat is omtrent nou op gebuigde knie met ‘n huweliksaanbod op Sy lippe! Hy wil nie hê jy moet sy vrou wees nie, Hy hunker dat jy Sy Bruid sal wees—vir altyd!! ‘n Bruid en ‘n vrou is twee baie verskillende dinge. ‘n Bruid word gekoester, is nuut, en is iemand wat baie verlief is! ‘n Vrou is meer van ‘n hulpmaat en ‘n “vollediger.” Die Bybel vertel ons dit, en jy het dit ook in ‘n Wyse Vrou geleer; maar God wil iets meer vir jou hê. Hy hunker vir jou om die HERE se Bruid te wees. 

Recently, I was able to explain about this kind of love with my FH when he, once again, asked me about marrying him. Our divorce has been final for not even two months, but this conversation has crept up so often and I confess it makes me sad because I know he simply can’t understand what’s happened to me. What I am not at liberty to explain is that though I am to be agreeable, the Lord told me there is a reason why I cannot marry again, which I believe is because I now belong to Him (at least for this season in my life).

Onlangs, was ek in staat om hierdie soort liefde aan my VM te verduidelik, hy het my weer, gevra om met hom te trou. Ons egskeiding was nog nie eens vir twee maande finaal nie, maar hierdie gesprek het so dikwels  opgekruip en ek bieg dit maak my hartseer omdat ek weet hy kan eenvoudig nie verstaan wat met my gebeur het nie. Wat ek nie die vrymoedigheid het om te verduidelik nie is dat alhoewel ek instemmend is, het die Here vir my gesê daar is ‘n rede hoekom ek nie weer kan trou nie, wat ek glo is omdat ek nou aan Hom behoort (ten minste vir hierdie seisoen in my lewe). 

During these intense conversations, my FH has continued pressuring me to help him to be happy again, to take him back, to forgive him. I told him that of course I forgive him, and I am delighted that we are good friends, but even though he SAYS he loves me, it is not real love. I told him that the love he has is selfish, not because he is necessarily selfish, because we all are. That each of us only cares what makes us happy, not what would make others happy. 

Gedurende hierdie intense gesprekke, het my VM aangehou om druk op my te plaas om hom te help om weer gelukkig te wees, hom terug te vat, te vergewe. Ek het vir hom gesê dat ek hom natuurlik vergewe, en ek is verheug dat ons goeie vriende is, maar selfs al sê hy hy is lief vir my, dit is nie ware liefde nie. Ek het vir hom gesê dat daardie soort liefde is selfsugtig, nie omdat hy noodsaaklik selfsugtig is nie, omdat ons almal is. Dat elke een van ons gee net om oor wat ons gelukkig maak, nie wat ander gelukkig maak nie. 

My FH wants me to give up my happiness that I now have with the Lord in order to make him happy and that’s what he calls love. But that is not real love, not the kind that I get from the Lord, nor what he could experience with the Lord if given the opportunity. The kind of love I have now is what I was able to give to my FH during all the recent divorce proceedings. 

My VM wil hê ek moet my geluk wat ek nou met die Here het prysgee om in staat te wees om hom gelukkig te maak en dit is wat hy liefde noem. Maar dit is nie ware liefde nie, nie die soort liefde wat ek van die Here kry nie, nog minder wat hy met die Here kan ervaar as hy die geleentheid gegun word. Die soort liefde wat ek nou het is wat ek in staat was om vir my VM te gee gedurende al die onlangse egskeidings prosedures.  

The love that I gave him (because I had received it from the Lord) was not selfish, but simply giving unselfishly. It enabled me to “cheerfully” give him the divorce that he wanted (for God loves a cheerful giver) because He gives to us in this way. It enabled me to let go of my husband because he said he wanted another woman. And in the area of our finances, because He gave to me, I was able to enthusiastically take our entire family’s debt (that was hundreds of thousands that had been hidden from me) that I had no idea how I could ever pay, but I simply trusted that He would certainly give me what I needed.

The love that the Lord gives me enabled me to willingly take the responsibility of our five children who all still live at home, give him joint custody so he can take them whenever he wants, and sign divorce papers that will require me to discuss with him any decision that will affect them (and without a doubt most of the decisions I make will affect our children).

Die liefde wat ek hom gegee het (omdat ek dit van die Here ontvang het) was nie selfsugtig nie, maar eenvoudig om onselfsugtig te gee. Dit het  my in staat gestel om “blymoedig” vir hom die egskeiding te gee wat hy wou gehad het (omdat God hou van ‘n blymoedige gewer) omdat Hy op hierdie manier vir ons gee. Dit het my in staat gestel om my man te laat gaan omdat hy het gesê hy wou ‘n ander vrou hê. En op die gebied van ons finansies, omdat Hy vir my gegee het, was ek in staat om entoesiasties ons hele familie se skuld (dit was honderde duisende wat van my af weggesteek was) wat ek geen idee gehad het dat ek dit ooit sou kon betaal nie, op myself geneem, maar ek het eenvoudig vertrou dat Hy sekerlik vir my sou gee wat ek nodig gehad het. 

Die liefde wat die Here my gee het my in staat gestel om gewilliglik die verantwoordelikheid van ons vyf kinders te neem wie nog almal by die huis bly, vir hom gesamentlike toesig te gee sodat hy hulle kan neem enige tyd wat hy wil, en die egskeidings papiere te teken waar van my verwag word om enige besluite wat hulle raak (en sonder twyfel meeste van die besluite wat ek maak sal ons kinders raak) met hom te bepreek.

This kind of love goes beyond what is asked and then gives more than what is asked for. It means giving my children to the other woman (time and friendship with her) and encouraging this relationship because that was what my FH wanted me to do. And this list of wants increases daily.

Die soort liefde gaan bo en behalwe wat gevra word en gee dan meer as wat gevra word. Dit beteken om my kinders aan die ander vrou te gee (tyd en vriendskap met haar) en die verhouding aan te moedig omdat dit is wat my VM wou gehad het ek moes doen. En die lys van behoeftes vermeerder daagliks.

Once again, just this week, my FH told me that he is now so destitute that he has no idea what he is going to do. He said that he would be willing to home-school our children for me, and be a “house-husband” cooking meals and keeping the house clean if only I’d take him back. Unfortunately, I assured him that I could not have the kind of marriage he proposed, but thanked him for being so kind and humble.

Weer eens, net hierdie week, het my VM vir my gesê dat hy nou haweloos is en het geen idee wat hy gaan doen nie. Hy het gesê dat hy gewillig is om ons kinders te tuis-skool vir my, en ‘n “huis-man” te wees maaltye te kook en die huis skoon te hou as ek hom net sou terugvat. Ongelukkig, het ek hom verseker dat ek nie daardie soort huwelik kon hê wat hy voorgestel het nie, maar ek het hom bedank dat hy so vriendelik en nederig is. 

When my FH told me how much he still loved me and begged me to forgive him so we could remarry, I told him that I most certainly forgave him for everything and that there was nothing he did or would do that would change my favorable feelings for him. However, he did not love me with the kind of love that I am getting now and that he could only find in the One who loved him as much as He loved me. And the love he said he had for me was a selfish love that every human possesses. And explained that the love he now is feeling from me, and was able to express towards him since he first said that he wanted a divorce and to leave me, is the kind of love that only the Lord can give.

Toe my VM vir my gesê het hoe baie hy my nog liefhet en my gesmeek het om hom te vergewe sodat ons weer kon trou, het ek vir hom gesê dat ek hom sekerlik vir alles vergewe en dat dar niks is wat hy kon doen om my goedgunstige gevoelens te verander nie. Nietemin, hy het my nie lief gehad met die soort liefde wat ek nou kry nie en dat hy dit net in die Een wat hom so liefhet soos wat Hy my liefhet kon vind. En die liefde wat hy sê hy vir my het was ‘n selfsugtige liefde wat elke mens besit. En ek het verduidelik dat die liefde wat hy nou vir my voel, en wat ek in staat was om aan hom uit te druk vandat hy eers gesê het hy soek ‘n egskeiding en om my te los, is die soort liefde wat net die Here kan gee.  

I told him that when he wanted a divorce, because he said it would make him happy, I cheerfully gave it to him. When he wanted me to take over all the debt and responsibility of caring for the children, I gave it gladly to him. When he told me that the *AW was the one who made him happy, I gave him to her and helped him have a better relationship with her. Then when he wanted to create a good relationship between my children and the AW who would be their stepmom, I encouraged it and did what I could to help them to like her.

Ek het vir hom gesê toe hy ‘n egskeiding wou gehad het, omdat hy gesê het dit sou hom gelukkig maak, het ek dit blymoedig vir hom gegee. Toe hy wou gehad het ek moet al die skuld en verantwoordelikheid om vir die kinders om te gee oorneem, het ek dit blymoedig vir hom gegee. Toe hy vir my gesê het dat die *NV die een was wat hom gelukkig maak, het ek hom vir haar gegee en hom gehelp om ‘n beter verhouding met haar te hê. Toe hy ‘n goeie verhouding tussen die NV en my kinders wie hulle stiefma sou wees wou skep, het ek dit aangemoedig en het ek gedoen wat ek kon om hulle te help om van haar te hou. 

*AW: During my first Restoration Journey I referred to the other woman using OW, which interestingly also means “ouch” because knowing about her hurt so much. This time, however, it didn’t hurt at all, due to how I was well surrounded in His love. So instead I simply referred to her as just “another woman” hence me using AW instead.

*NV:  Gedurende my eerste Herstel Reis het ek na die ander vrou verwys en AV gebruik, wat in engels is OW (other woman) wat eintlik  beteken “ouch” omdat om van haar te weet so seergemaak het. Hierdie keer, inteendeel, het dit glad nie seergemaak nie, aangesien ek deur Sy liefde omsingel was. So in plaas daarvan het ek eenvoudig na haar verwys as ‘nog ‘n vrou” en eerder NV gebruik.   

I told him that this is the way that God has loved me. That He gave me all that I wanted and needed, withholding nothing. And it was because I had His kind of love flowing through me, that I was able to give that unselfish and giving love to him.

Ek het vir hom gesê dat dit die manier is hoe God my liefgehad het. Dat Hy my alles gegee het wat ek wou gehad het en nodig gehad het, en niks weerhou het nie. En dit was omdat ek Sy soort liefde gehad het wat deur my vloei, dat ek in staat was om daardie onselfsugtige liefde vir hom te gee.

The selfish love that humans possess leads them to want their own happiness and not care about someone else’s happiness, which is what he doesn’t understand he’s still doing by pressuring me to give up what I now have in my life. What I have now is pure joy and happiness from being with the Lord—He is all I want and all I need, and I told my FH that.

Die selfsugtige liefde wat die mens besit lei hulle om hulle eie geluk te wil hê en nie oor enige iemand anders se geluk om te gee nie, wat is wat hy nie verstaan en nog steeds doen deur druk op my plaas om op te gee wat ek nou in my lewe het. Wat ek nou het is pure vreugde en geluk van met die Here  te wees—Hy is al wat ek wil hê en al wat ek nodig het, ek het dit vir my VM vertel.   

My FH was very quiet and very somber when I finished speaking. Then he apologized for wanting to again get the life that he wanted at the expense of taking mine, and he said that he understood what I was saying. I am not sure if he really understood, but his tone changed after we spoke. My hope is that this prompts him to really want what I have: a relationship with the Lord that will change him from the inside and nothing will shake it.

My VM was baie stil en somber toe ek klaar gepraat het. Toe het hy om verskoning gevra omdat hy weer die lewe wou gehad het wat hy wou gehad het ten koste om myne te neem, en hy het gesê dat hy verstaan wat ek besig was om te sê. Ek is nie seker of hy regtig verstaan het nie, maar sy stemtoon het verander na ons gepraat het. My hoop is dat dit hom sal aanspoor om regtig te wil hê wat ek het; ‘n verhouding met die Here wat hom van die binnekant sal verander en niks sal dit kan skud nie.

The truth is my FH thought that leaving me and being with his high school sweetheart would make him happy. And because I withheld nothing, but willingly gave everything (the way the Lord is giving me everything), he instantly gained what he thought he wanted and found that once again, he came up short. He is even more miserable and now he has turned back on the other woman. Now he wants me again once he saw my sheer joy in the midst of everything he put me through, and the blessings I am now experiencing on my life. 

Die waarheid is dat my FM gedink het deur my te los en saam sy hoër skool hartjiehals te wees sou hom gelukkig maak. En omdat ek niks weerhou het nie, maar gewillig alles gegee het (die manier wat die Here my alles gee), het hy dadelik gekry wat hy gedink het hy wou gehad het en gevind dat weereens, hy tekort geskiet het. Hy is nou selfs meer misluk en het nou sy rug op die ander vrou gedraai. Nou wil hy my weer hê noudat hy die pure vreugde te midde van alles waardeur hy my gesit het sien, en die seëninge wat ek nou in my lewe ervaar.

It’s because I know I am not what he needs, any more than the other woman is. Like him, all men need Jesus just as much as all women do, but instead they look to women, sports, money, fame, etc., all of which leave a man feeling empty, just as empty as the women who look to their husbands (or just men in general) and all the things of this world to make them happy!

Dit is omdat ek weet ek is nie wat hy nodig het nie, nie meer as wat die ander vrou is nie. Soos hy, het alle mans Jesus nodig net soos wat alle vrouens doen, maar in plaas daarvan kyk hulle na vrouens, sports, geld , roem, ens., alles wat ‘n man leeg laat voel, net so leeg soos die vrouens wat na hulle mans kyk (of net mans in die algemeen) en al die dinge van die wêreld om hulle gelukkig te maak!

The Lord is showing me that whether married or not, EVERY woman needs to be yearning and longing for Him. This is the message that I keep sharing with my daughters and the young women whom I minister to in my church. I hope to plant a seed and the desire to gain this very special and lifelong intimacy with the Lord now so that they will not turn their eyes and hearts toward their husbands (to fulfill their needs and desires), but to share each “secret of their hearts” with the Lord not only now, but forever.

Die Here wys my dat getroud of nie, ELKE vrou moet smag en hunker na Hom. Dit is die boodskap wat ek aanhou met my dogters en die jong vrouens aan wie ek in my kerk minister deel. Ek hoop om die saad te plant en die begeerte om hierdie baie spesiale en lewenslange intimiteit met die Here nou te win sodat hulle nie hulle oë en harte na hulle mans sal draai  (om hulle behoeftes en begeertes te vervul nie), maar om elke “geheim van hulle harte” met die Here te deel nie net nou nie, maar vir altyd. 

When they are faithful to the Lord and keep running after Him only, they will glow with the radiance of a new bride all their married lives! And that as long as they pursue the Lord, and not their husbands, their husbands will pursue them (but never overtaking them) for their hearts will be fixed on Jesus! And that if they turn their hearts toward their husbands, that their husbands will assuredly turn their hearts back to pursuing other things (the world, an OW, hobbies, outside friendships or work).

Wanneer hulle getrou aan die Here is en aanhou om net agter Hom te hardloop, sal hulle straal met die glans van ‘n nuwe bruid hulle heel getroude lewens! En dat solank as wat hulle die Here agternasit, en nie hulle mans nie, sal hulle mans hulle agternasit (maar hulle nooit verbysteek nie) omdat hulle harte gevestig sal wees op Jesus! En dat as hulle hulle harte na hulle mans toe draai dat hulle mans verseker hulle harte sal terugdraai om ander dinge na te jaag (die wêreld, ‘n AV, stokperdjies, buite vriendskappe of werk).   

This is my message to all women, young and old, and the message that I will spend the rest of my life sharing with everyone who will listen! My God will supply all of our needs! And one of our greatest needs as a woman is to have intimacy with someone who will love us unselfishly and that person is Jesus, our Heavenly Husband.

Dit is my boodskap aan alle vrouens, jonk en oud, en die boodskap wat ek die res van my lewe sal deel met almal wat sal luister! My God sal in al julle behoeftes voorsien! En een van ons grootste behoeftes as ‘n vrou is om intimiteit te hê met iemand wie ons onselfsugtig sal liefhê en daardie persoon is Jesus, ons Hemelse Man.

So what will happen with all the men of the world if the women begin to have this kind of relationship with the One who created us? I believe that it will certainly get their attention! I believe that once women STOP pursuing men, men will become uneasy. I believe that the world, and the other things that they are pursuing, will no longer have the same thrill that it once had. 

So wat sal gebeur met al die mans in die wêreld as die vrouens begin om hierdie soort verhouding te hê met die Een wat ons geskape het? Ek glo dat dit verseker hulle aandag sal trek! Ek glo dat sodra vrouens OPHOU om mans agterna te sit, sal mans ongemaklik begin word. Ek glo dat die wêreld, en die ander dinge wat hulle agternasit, nie meer dieselfde sensasie sal hê as wat dit eens op ‘n tyd gehad het nie.  

I also believe that once our precious Beloved knows that He has our hearts that He will happily begin turning the hearts of our men back to us, and they will be in hot pursuit of us! I have seen this happen in my own life, and in the lives of the ladies in our church who are beginning to grasp this powerful concept and to walk it out in their own lives!!

Ek glo dat sodra ons kosbare Beminde weet dat Hy ons harte het dat Hy met blydskap sal begin om die harte van ons mans terug na ons toe te draai, en hulle sal kort op ons hakke wees agter ons aan! Ek het dit in my eie lewe sien gebeur, en in die lewens van die dames in ons kerk wie begin om hierdie wonderlike konsep te begryp en dit in hulle eie lewens toe te pas!!  

And as we walk it out, we will be radiant with a heavenly glow because all the fear and pain will be removed from our faces, and we will radiate with the love of the Lord!! This will draw all women to love the Lord as we do, and then turn the men, who will want their women back, toward God and a relationship with His Son! 

En soos wat ons dit ervaar, sal ons straal met ‘n hemelse glans omdat al die vrees en pyn van ons gesigte verwyder sal wees, en ons sal straal met die liefde van die Here!! Dit sal alle vrouens lok om die Here lief te hê soos ons, en dan die mans ook draai, wie hulle vrouens sal wil teruhê, na God toe en ‘n verhouding met Sy Seun! 

Yet, even if they want us, they should never get us (at least they will not get me!). Every love song that I hear now, I sing to the Lord (and I sing it out loud when I am in the car alone!). I love to speak sweet nothings each time I think of Him, all day long, especially when I am getting ready for bed, when I slip into bed, and when I wake up in the morning.

Tog, selfs al wil hulle ons hê, moet hulle ons nooit kry nie (ten minste sal hulle my nie kry nie!). Elke liefdes liedjie wat ek nou hoor, sing ek vir die Here (en ek sing dit luidkeels wanneer ek alleen in die motor is!). Ek hou daarvan om soete onbenullighede te praat elke keer wat ek aan hom dink, die heel dag lank, spesiaal wanneer ek regmaak vir bed, wanneer ek in die bed klim, en wanneer ek in die oggend wakker word.  

I can’t wait to get my  morning coffee so that I can go to a quiet place alone with Him and share my coffee while I listen to my Beloved speaking to me each morning. Then I sit down to write to my closest friends through emails to tell them how wonderful my Lover is (just like I am doing now with you)! My life is to be envied, even though in our world I have lost just about everything. My hope in writing this book is to create an overpowering yearning and longing in each of your hearts to have the same thing!

Ek kan nie wag om my oggend koffie te kry sodat ek na ‘n stil plekkie toe kan gaan alleen saam Hom en my koffie deel terwyl ek luister na my Beminde wat elke oggend met my praat. Dan sit ek en skryf aan my liewe vriende deur eposse om hulle te vertel hoe wonderlik my Beminde is (net soos wat ek nou met jou doen)! My lewe is om beny te word, selfs in ons wêreld het ek net omtrent alles verloor. My hoop in die skryf van hierdie boek is om ‘n onweerstaanbare gesmag en hunkering in elke een van julle harte te skep om dieselfde ding te hê.  

I’d love to know that you are having a similar conversation with Him all day long, everyday, because you finally realize He is right there next to you. Rather than thinking of things you need to do, you instead ask Him to take care of everything because He IS your Husband! And guess what? He will! I am still learning all this relationship has to offer— because after all, I am a new bride. 

Ek sal daarvan hou om te weet dat jy ‘n eenderse gesprek met Hom het heel dag lank, elke dag, omdat jy finaal besef Hy is reg daar langs jou. Eerder as om te dink aan die dinge wat jy moet doen, vra Hom om vir alles te sorg omdat Hy jou Man IS! En raai wat? Hy sal! Ek leer nog steeds oor alles wat hierdie verhouding het om te offer—omdat na alles, ek is ‘n nuwe bruid.

When I was ministering to a single (never been married) young lady just the other day, I explained that with this kind of “love affair” with the Lord going on in a marriage (which needs to be developed before marriage), no women would ever have to suffer! 

Toe ek die ander dag aan ‘n enkel (nooit getroud) jong dame geminister het, het ek verduidelik dat met hierdie soort “ liefdes verhouding” met die Here in ‘n huwelik (wat ontwikkel moet word voor die huwelik), sal geen vrou ooit hoef te ly nie!

Imagine it, if you will, as a huge banquet of food set before you Are you going to go hungry if the peanut butter sandwich you normally eat is not there? What if your bank account was in the millions, would you even miss a ten-dollar check that someone did not give you? That is what it is like when you have all of Jesus! You will never need or want anything from anyone else. Instead, you can share your food (which never runs out like the loaves and fishes) with everyone who is hungry. You can share your riches with everyone who is poor. You can give your love to your children or husband without needing their love to be returned. This is the way God intended us to live, and the reason why He sent His Son to be our Husband: to live, die and hold the keys to death, dying, tears, pain, and shame.

Verbeel jou dit, as jy sal, as ‘n groot banket van kos voor jou uitgesit word gaan jy honger ly as die grondboontjiebotter wat jy normaalweg eet nie daar is nie? Wat as jou bank rekening in die miljoene was, sou jy selfs tien rand mis wat iemand jou nie gegee het nie? Dit is hoe dit is wanneer jy alles van Jesus het! Jy sal nooit iets nodig hê of wil hê van enige iemand anders nie. In plaas daarvan, kan jy jou kos deel (wat nooit opraak soos die brood en die vissies) met almal wat honger is. Jy kan jou rykdom deel met almal wat arm is. Jy kan jou liefde aan jou kinders of man gee sonder om nodig te hê dat  hulle hulle liefde moet teruggee. Dit is die wyse wat God bedoel het ons moet leef, en die rede hoekom Hy Sy Seun gestuur het om ons Man te wees: om te lewe, sterf en die sleutels tot die dood, doodgaan, trane, pyn, en skande te hou. 

Conclusion

Ter Afsluiting

There’s no question that our world today is impoverished and it is up to us to feed them with the truth. However, we cannot express to anyone what we don’t have ourselves, when we live in poverty and in need! We need to first feast on the intimacy that is ours when we just take the time to develop it. Nothing comes from thinking about it—it comes from prioritizing our lives by first prioritizing our hearts!

Daar is geen twyfel dat ons wêreld van vandag verarm is nie en dit is ons verantwoordelikheid om hulle met die waarheid te voed. Nietemin, ons kan nie aan enige iemand uitdruk wat ons nie onsself het nie, wanneer ons in armoede en behoeftig lewe! Ons moet eers fees op die intimiteit wat ons sin is wanneer ons die tyd neem om dit te ontwikkel. Niks kom daarvan om daaraan te dink nie—dit kom van ons lewens priotiseer deur ons harte eers te priotiseer! 

God is about to shake up the women of the world and I want to be the first in line to follow Him. When I was thinking of heaven (I was singing a song about living in the Father’s house where there are many rooms), I told the Lord that I wanted the room closest to His. I told Him not to be surprised if I slept right there by His door, because I couldn’t bear being too far away. And that I would rather sleep at the foot of His bed, if He would allow me, like a little puppy who adored its master rather than the most comfortable bed in heaven.

God is op die punt om die vrouens van die wêreld op te skud en ek wil die eerste een in lyn wees om Hom te volg. Toe ek gedink het aan die hemel (ek het ‘n liedjie gesing oor hoe ek in my Vader se huis bly waar daar baie kamers is), ek het vir die Here vertel dat ek ‘n kamer naaste aan Syne wil hê. Ek het vir Hom gesê om nie verras te wees as ek reg daar by Sy deur slaap nie, omdat ek dit nie sou kon uithou om te ver weg te wees nie. Ek sou eerder reg daar by die onderent van Sy bed slaap, as Hy my sou toelaat, soos ‘n klein hondjie wat sy meester adoreer eerder as die mees gemaklikste bed in die hemel.  

The truth is, I am not really interested in throwing my crown at His feet (though He deserves it) or to hear “well done, my good and faithful servant.” I am only interested in that long embrace with Him that I hope will last for all eternity.

Die waarheid is, ek is nie regtig geinteresseerd om my kroon by Sy voete te gooi nie (alhoewel Hy dit verdien) of om te hoor “wel gedaan my goeie en getroue slaaf.” ek is net geinteresseerd in die lang omhelsing met Hom wat ek hoop vir ewigheid sal hou.