I have no greater joy than this, 

to hear of my children walking in the truth.

—3 John 1:4

Niks verskaf my groter vreugde nie 

as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe.

—3 Johannes 1:4

In the last chapter “Surrender,” I left off with surrendering so many new areas of my life to the Lord. One that was of deep concern to me (before I turned it over to the Lord) was my younger children’s education.

In die laaste hoofstuk “Oorgawe,” het ek geëindig deur so baie nuwe  gebiede van my lewe oor te gee aan die Here. En wat my diep bekommer het (voordat ek dit na die Here oor gegee het) was my jonger kinders se opvoeding. 

As with all areas that I have turned over to His finished work, there is always a period of waiting that is required before He begins to move. This is a time of testing and resting—and of trust. While waiting, the enemy (or maybe it is simply our flesh) will tempt us to do “something!” If we are trusting the Lord for our weight loss, we will be tempted to “at least” drink more water, stop eating sweets, or take smaller portions. But we must resist that temptation and make sure we tell the Lord that we are helpless and hopeless without Him taking care of this area of our lives.

Soos met al die gebiede wat ek oor gegee het aan Sy voltooide werk, is daar altyd ‘n wag periode wat vereis is voordat Hy begin om te beweeg. Dit is ‘n tyd van beproewing en rus—en vertroue. Terwyl ons wag sal die vyand of eenvoudig ons vlees) ons in die versoeking lei om “iets” te doen!. As ons op die Here vertrou vir ons gewigs verlies, sal ons in die versoeking kom om “ten minste” meer water te drink, ophou lekkers eet, of kleiner porsies te neem. Maar ons moet die versoeking weerstaan en seker maak ons vertel die Here dat ons hulpeloos is en hopeloos sonder  Hom wat na ons omsien op hierdie gebied in ons lewens.  

It was the same way while I waited on the Lord to move in the area of schooling my children. I was willing to send them to school: private or even public (something I had spoken so adamantly against). Yet, surrender means giving up our will for His will, which means the enemy will be doing what he can to get in the way of what the Lord has planned for us. So once I fully surrendered the enemy began trying to persuade me with thoughts (remember our battle is often won or lost in our minds) that the Lord, whom I was trusting in, had made me go through a scandalous divorce, and so—sending my children to public school was certainly next on His list.

 Dit was dieselfde terwyl ek vir die Here gewag het om op die gebied van skool vir my kinders te beweeg. Ek was gewillig om hulle skool toe te stuur: privaat of selfs publieke (iets waar teen ek heftig gepraat het). Tog, oorgawe beteken om ons  wil op te gee vir Sy wil, wat beteken die vyand sal doen wat hy kan om in die pad te kom van wat die Here vir ons beplan het. So toe ek ten volle oor gegee het het die vyand my probeer oorreed met gedagtes (onthou ons stryd word dikwels gewen of verloor in ons verstand) dat die Here, op wie ek vertrou het, my gemaak het deur ‘n skandalige egskeiding gaan, en so—om my kinders na ‘n publieke skool toe te stuur was sekerlik volgende op Sy lys.   

However, as I praised Him for even that possibility, knowing, too, that though scandalous and high profile, my divorce has brought immeasurable blessings beyond what anyone could hope or think was possible! That was when the Lord spoke to me that just as He had blessed my baby sister (who is somewhat “intellectually and emotionally challenged” to move close by, so I could help with her care just a few months earlier), in the same way, He assured me that He would bless my children with something wonderful, something I never thought of! So I shared this with my younger children and they were relieved and full of faith believing with me as we waited.

Nietemin, soos wat ek Hom geloof het vir selfs daardie moontlikheid, wetende, ook, dat alhoewel my egskeiding skandelike en hoë profiel was,  met dit het dit onmeetbare seëninge gebring bo wat enige iemand kon hoop of dink moontlik kan wees! Dit was toe dat die Here met my gepraat het dat net soos wat Hy my baba suster geseën het (wie ietwat “intelektueel en emosioneel uitdagend” is om naby te trek, sodat ek kon help met haar sorg net ‘n paar maande vroeër) op dieselfde manier, het Hy my verseker dat Hy my kinders sou seën met iets wonderlik, iets waaraan ek nooit gedink het nie! So ek het dit met my jonger kinders gedeel en hulle was verlig en vol geloof en het saam my geglo soos wat ons gewag het.

It was only three days before I left for a European tour (leaving my children for three weeks without any clue as to how they would manage their schooling while I was gone), that the Lord began to move!!! My sister, who as I said is challenged, has many amazing gifts. And so I’d know this was His plan, when I told my sister that I was on my way to Paris (as one of my destinations), she began speaking little phrases in French to me. A few days later it clicked, and I asked if she would be interested in tutoring the children in “a little French.” Then the Lord reminded me that she had also lived for a couple of years with a family from Mexico and that she could speak conversational Spanish really well. I asked if she would also teach them Spanish when she ran out of things that she knew in French.

Dit was net drie dae voor ek weg is vir ‘n Europeaan toer (ek het my kinders vir drie weke gelos sonder enige idee hoe hulle julle skoolwerk gaan hanteer terwyl ek weg was), wat die Here begin beweeg het!! My suster, wie ek gesê het is uitdagend, het baie ongelooflike talente. En so ek sou weet dat dit Sy plan was, toe ek my suster vertel het dat ek op pad Parys toe was (as een van my bestemmings), het sy begin praat in klein frases in Frans. ‘n Paar dae later het dit my bygeval en ek het haar gevra of sy die kinders sou oplei in “n klein bietjie Frans.” Toe het die Here my herinner dat sy ook vir ‘n paar jaar gebly het saam  ‘n familie van Meksiko en dat sy ook onderhoudende Spaans regtig goed kon praat. Ek het gevra of sy hulle ook Spaans kan leer wanneer sy uit gehardloop het van dinge wat sy in Frans geken het.  

My sister was so excited and replied that she would love to tutor them, but that her real love was spelling! That’s when I remembered that she had an incredible gift for spelling! So I hired her to tutor them in all three subjects! This revelation led me to follow His lead and I asked my niece (who came to live with us for a year), and who is excellent in mathematics, to tutor the children when she came home from school. My niece was so honored and she agreed immediately, telling her cousins and her parents how important it made her feel. This led me then to ask my oldest son (who is an excellent writer) to tutor the children in their written reports (science, history, and geography). Lastly I asked my special needs son to help the children in reading and to help hone their skills as an orator (reading or speaking aloud) since he feels inadequate in these subjects. So tutoring others will also help him as he helps his younger siblings! Within just one day (and just three days before I left), the Lord (not I) pulled this all together!!

My suster was so opgewonde en het geantwoord dat sy daarvan sal hou om hulle op te lei, maar dat haar regte liefde spelling was! Dit is toe wat ek onthou het dat sy ‘n ongelooflike talent het vir spelling! So toe huur ek haar om hulle op te lei in al drie onderwerpe! Hierdie openbaring het my gelei om Sy leiding te volg en my broerskind (wat by ons kom bly het vir ‘n jaar), en wie uitstekend in wiskunde was, om die kinders op te lei wanneer sy by die huis kom van die skool af. My broerskind was so geëer en sy het onmiddellik ingestem, en sy het haar niggies en nefies vertel hoe belangrik dit haar maak voel het. Dit het my gelei om my oudste seun te vra (wie ‘n uitstekende skrywer is) om die kinders op te lei in hulle geskrewe rapporte (wetenskap, geskiedenis en aardrykskunde). Laastens het ek my behoeftige seun gevra het om die kinders te help met hulle lees en te help om hulle vaardighede as ‘n redenaar (lees en praat hardop) te slyp aangesien hy onbevoeg in hierdie onderwerpe voel. So deur ander op te lei hom ook sou help soos wat hy sy jonger broers en susters help! Binne net een dag (en net drie dae voor ek weg is), het die Here (nie ek nie) dit alles bymekaar gebring!!  

The results were amazing. The first time that I was able to speak to my children with a chat while in Europe, in my hotel room in Belfast, Ireland, just as we said our good-byes, my son came close to the camera and whispered, “Je t’aime Maman, Je t’aime” (pronounced za tem ma’ma). It means, “I love you mother, I love you”!  Ladies, all I could do was cry! How precious is our dear, sweet Husband—my goodness, we simply can never really fathom His care for us! Oh the heights and depths of His love!!!

Die resultate was ongelooflik. Die eerste keer wat ek in staat was om met my kinders te praat met ‘n geselsie terwyl ek in Europa was, was in my hotel kamer in Belfast, Ierland, net soos ons tot siens sê, het my seun nader aan die kamera gekom en het gefluister “Je t’aime Maman, Je t’aime” (uitgespreek za tem ma’ma) Dit beteken, ek is lief vir jou moeder, ek is lief vir jou”! Dames, al wat ek kon doen was huil! Hoe kosbaar is ons liewe, skatlike Man—my goeiste, ons kan eenvoudig nooit regtig Sy omgee vir ons vadem nie! O die hoogtes en dieptes van Sy liefde!!! 

Letting Go

Laat Gaan

With this testimony now shared, let me speak to you, dear reader about your failure to let go of your marriage restoration, or of finding a husband (for those who are not yet married), or of a good marriage (for those of you who are still married but who are miserable). Erin often shares of how she longs to be able to help each of you more, so I’d like to help her since she’s helped me so much.

Met hierdie getuienis nou gedeel, laat my met jou praat, liewe leser oor jou mislukking om van jou huwelik herstel te laat gaan, of om ‘n man te vind (vir die wat nog nie getroud is nie), of van ‘n goeie huwelik (vir die van julle wat nog steeds getroud is maar misluk is). Erin deel dikwels van hoe sy hunker om in staat te wees om elke een van julle meer te help, so ek wil haar graag help aangesien sy my so baie gehelp het. 

If I was convinced that God would certainly allow me to continue to homeschool my children, and if I had held onto (not letting go) of the real possibility of sending my children to public school, then I would never have left room, nor would my heart be right with trusting God. Therefore, He would never have been able to work in this area of my life. So, too, are you who refuse to let go of the “promise” that the Lord may have given you in regard to your marriage (present, past, or future marriage).

As ek oortuig was dat God my sekerlik sou toegelaat het om voort te gaan om my kinders te tuis-skool, en as ek vasgeklou het (nie laat gaan het) van die regte moontlikheid om my kinders na n publieke skool toe te stuur, dan sou ek nooit die kamer verlaat het nie, nog minder sou my hart reg gewees het om op God te vertrou. Daarom, sou Hy nooit in staat gewees het om op hierdie gebied van my lewe te werk nie. So, ook, is jy wat weier om te laat gaan van die “belofte” wat die Here jou gegee het aangaande jou huwelik (huidig, verlede, of toekomstig). 

The Lord gave me those same promises too. However, as my intimacy with Him grew, so too did my desire for Him alone. And at that point, nothing else mattered, and all the promises that He gave me, I gave them back to Him. What He gave me, as a replacement, was the Abundant Life that I am living now. The way I am living now is what I was created to do. It was nothing that I may have wanted or planned, but as we all know, His ways and His thoughts are far above our thoughts and plans!!!

Die Here het ook vir my daardie beloftes gegee. Nietemin, soos wat my intimiteit met Hom gegroei het, so het ook my begeerte vir Hom alleen. En op daardie punt, het niks anders saak gemaak nie, en al die beloftes wat Hy my gegee het, het ek teruggegee vir Hom. Wat Hy my gegee het , as ‘n vervanging, was die Oorvloedige Lewe wat ek nou lewe. Die wyse waarop ek nou lewe is wat ek ontwerp was om te doen. Dit is niks wat ek dalk wou gehad het of beplan het nie, maar soos ons almal weet, Sy optrede en Sy gedagtes is verhewe bo ons gedagtes en planne!!!

“The mind of man plans his way but the Lord directs his steps” (Proverbs 16:9).

"n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop” (Spreuke 16:9).

“‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope’” (Jeremiah 29:11).

“‘Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!”’ (Jeremia 29:11). 

“This is God's Word on the subject: "I'll show up and take care of you as I promised and bring you back home. I know what I'm doing. I have it all planned out—plans to take care of you, not abandon you, plans to give you the future you hope for” (Jeremiah 29:11 Message).

“Dit is God se Woord oor die onderwerp: “ Ek sal julle na julle land toe laat terugkom. Ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê” (Jeremia 29:11 Die Boodskap).

“‘For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways,’ declares the Lord. ‘For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts’” (Isaiah 55:8–9).

'“My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes”’ (Jesaja 55:8-9).

Had I held onto my marriage restoration “promise” (Hey, Lord, you promised!!), for instance, not only would I not have this life, but I would also have continued to experience pain, after pain, after pain! Erin continues to see this kind of pain in praise reports and I’ve even read far too much pain in other things written by some of RMI’s leaders—pain that is accepted as normal when it simply is not His plan! And I’ve spoken to Erin about it because I know it grieves her too.

Het ek vasgeklou aan my huwelik herstel “belofte” (Hey, Here, jy het belowe!!), by voorbeeld, nie net sal ek nie hierdie lewe hê nie, maar ek sou ook voort gegaan het en pyn, na pyn, na pyn, na pyn ervaar het! Erin hou aan om hierdie soort pyn in die lof verslae te sien en ek het ver te veel pyn in ander dinge gelees wat deur sommige van die RMI leiers geskryf is—pyn wat as normaal aanvaar word wanneer dit eenvoudig nie Sy plan is nie! En ek het met Erin daar oor gepraat omdat dit haar ook grief.

Once all of the heart ties are severed (for every need on this earth: physical, material, and emotional), and the promise has been put on the altar (each and every promise), that’s the moment that you will begin to experience “no more tears and no more sorrows.” Let me give you an example.

Sodra al die hart bande verbreek is (vir elke behoefte op hierdie aarde: fisies, materialisties en emosioneel), en die belofte op die altaar geplaas is (ieder en elke belofte), dit is die oomblik dat jy sal begin om “geen trane en geen droefheid” te ervaar. Laat my jou ‘n voorbeeld gee. 

When I heard that my former husband had a wedding date set, it did not hurt, not one bit. Instead, I honestly rejoiced, knowing that my future with my precious Husband was more secure than ever!! When I heard that all of my children had finally come to the place where they would not only attend their father’s wedding, but would actually be in his wedding with the AW, it too was a time to rejoice because I could see that they were following my lead in trusting God in areas that most children (and adults) find impossible. “I have no greater joy than this, to hear of my children walking in the truth” (3 John 1:4).

Toe ek gehoor het dat my vorige man ‘n trou datum vas gestel het, het dit nie seer gemaak nie, nie eens ‘n klein bietjie nie. In plaas daarvan, was ek eerlik verheug, om te weet dat my toekoms met my kosbare Man nog meer verseker was as ooit! Toe ek gehoor het dat al my kinders finaal gekom het op die plek waar hulle nie net hulle vader se troue sou bywoon nie, maar sou eintlik in sy troue wees saam die AV , dit was ook ‘n tyd om te juig omdat ek kon sien dat hulle my leiding gevolg het om op God te vertrou op gebiede wat meeste kinders  (en volwassenes) onmoontlik vind. “Niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe nie” (3 Johannes 1:4) 

Dear reader, surrender means freedom from worry, pain, confusion, and loneliness. It is a place of rest while you watch miracles happen right before your eyes. It sets you free so that you can spend more time and enjoy greater intimacy with the Lord, which is what He wants from us! He longs to spend time with us, not discussing our needs and troubles, no more than that kind of discussion would foster intimacy in a marriage between a husband and a wife!

Liewe leser, oorgee beteken vryheid van bekommernis, pyn, verwarring, en eensaamheid. Dit is ‘n plek van rus terwyl jy dophou hoe wonderwerke reg voor jou oë gebeur. Dit stel jou vry sodat jy meer tyd en groter intimiteit met die Here kan spandeer, wat is wat Hy van ons wil hê! Hy hunker om tyd met ons te spandeer, nie om ons behoeftes en moeilikheid te bespreek nie, niks meer as die soort gesprek wat intimiteit in ‘n huwelik sou kweek tussen ‘n man en ‘n vrou nie. 

Without truly surrendering, however, you will never experience true joy and the freedom that the Lord died to give you! What a tragedy!! It is just as heartbreaking as those who never accept His death to free them from hell and eternal damnation. But it may be even more heartbreaking for our precious Savior who is on bended knee asking you to be His bride. How He longs for each of your hearts, but your heart (your thoughts, what you talk about, what you dream about, and what you write about) is all about your earthly husband or boyfriend. Can you really compare the two? Is someone you can see so necessary when there is One who is unseen Who can meet and exceed all the dreams you have ever had over your entire lifetime—and more that are so far above that you’ve never even dreamed them.

Sonder om werklik oor te gee, nietemin, sal jy nooit ware vreugde ervaar nie en die vryheid waarvoor die Here gesterf het om vir jou te gee nie! Wat ‘n tragedie!! Dit is net so hart verskeurend as die wat nooit Sy dood aanvaar om hulle vry te maak van hel en verdoemenis. Maar dit mag dalk meer hart verskeurend wees vir ons kosbare Redder wie op gebuigde knie is en jou vra om Sy bruid te wees. Hoe Hy hunker na elke een van julle harte, maar jou hart (jou gedagtes, waarvan jy praat, waarvan jy droom, en waarvan jy skryf) is alles oor jou aardse man of kêrel. Kan jy regtig hierdie twee vergelyk? Is daardie iemand wat jy kan sien so nodig as wanneer daar die Een is wat nie gesien kan word nie Wie nie net in al jou drome wat jy jou hele lewe gehad het kan voldoen nie maar oorskry—en meer wat so ver te bowe is dat jy nog nooit eens van hulle gedroom het nie.   

“For from days of old they have not heard or perceived by ear, nor has the eye seen a God besides You, Who acts in behalf of the one who waits for Him” (Isaiah 64:4).

“Van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog ‘n god gesien wat vir dié wat op Hom vertrou, doen wat U doen nie” (Jesaja 64:4).

“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (Ephesians 3:20 Message).

“God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie!” (Efesiërs 3:20).

Just two nights ago, I spoke to the Lord regarding continuing to help with RMI as I had been doing after reading some of the praise reports and columns that were submitted, but hadn’t yet been posted on the website. It was clear that most of RMI members still want their marriage restored above all else (and the young women want an earthly husband, not a Heavenly one). It seems that this topic is screaming at me in every column and praise report. And if so, who am I to help in leadership when I honestly really don’t want restoration myself? Yes, that’s a true statement. I have been fully restored to my Husband after waiting a lifetime for Him, and now I see He is more than I could have imagined a Husband could be! So why would I want to settle? 

Net twee aande gelede het ek met die Here gepraat en gevra of ek moet voort gaan om te help met HMI soos wat ek gedoen het nadat ek die lof verslae gelees het en die kolomme wat ingedien is, maar nog nie op die webwerf geplaas was nie. Dit was duidelik dat meeste van die HMI lidmate nog steeds bo alles hulle huwelik wil herstel hê (en die jong vrouens wil ‘n aardse man hê, nie ‘n Hemelse een nie). Dit het gelyk asof hierdie onderwerp in elke kolom en lof verslag op my skree. En indien so, wie is ek om te help in leierskap wanneer ek regtig nie herstel vir myself wil hê nie? Ja, dit is ‘n ware verklaring. Ek is ten volle herstel aan my Man nadat ek ‘n leeftyd vir Hom gewag het, en nou sien ek Hy is meer as wat ek myself kon verbeel ‘n Man moet wees! So hoekom sou ek wou versak?

So each time I interact with a RMI member, who oozes excitement in her voice and dreaminess in her glazed over eyes, and she asks me if I believe that my marriage will be restored again, my heart is pierced. What I want to ask is, if God gives us the desires of our hearts and your heart is for God to restore my marriage, what about my heart and my desires? My heart is for my Heavenly Husband, my Beloved! “So who am I Lord,” I ask, “to remain helping Erin and be a leader over this body of believers (who want their marriage restored or to capture a Christian husband)?” 

So elke keer wat ek met HMI lidmaaat wisselwerk, wat druip van opwindenheid in haar stem en droomlikheid in haar geglaseerde oë, en sy vra my of ek glo dat my huwelik weer herstel sal wees, my hart is deurboor. Wat ek wil vra is, as God ons die begeertes van ons harte gee en jou hart is vir God om my huwelik te herstel, wat van my hart en my begeertes? My hart is vir my Hemelse Man, my Beminde! “ So wie is ek Here,” vra ek, “om te bly en Erin te help en ‘n leier te wees oor hierdie liggaam van gelowiges (wie hulle huwelike herstel wil hê of ‘n Christelike Man verower)?”  

That’s when the Lord reminded me of this verse that I have read nearly every day for about ten years. It was only a few months ago when I finally understood what it meant:

Dit is toe dat die Here my herinner het aan hierdie vers wat ek vir amper tien jaar gelees het. Dit was net ‘n paar maande geled wat ek finaal verstaan het wat dit beteken: 

“And if you extract the precious from the worthless, You will become My spokesman . . .” (Jeremiah 15:19).

“The precious,” that this verse refers to, dear one, is the Lord—meaning everything else is worthless! That means your marriage restoration (or finding a Christian husband), money, reputation, children, position, career, etc. Everything but Him is worthless.

“As wat jy sê, waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens my kan praat…” (Jeremia 15:19).“Die waarde, waarna hierdie vers verwys, liewe een, is die Here—menende dat alles anders onsin is! Dit beteken jou huweliks herstel (of om ‘n Christelike man te vind), geld, reputasie, kinders, posisie, loopbaan, ens. Alles anders is onsin.   

This means for those of you who are angry with me or disappointed in me, or even judge that I lack as a leader and am disqualified to help Erin, remember that it was Jesus who told us, “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me” (Matthew 10:37).

Dit beteken vir diegene wat kwaad is vir my of teleurgesteld in my, of my selfs oordeel dat ek as ‘n leier tekort skiet en ongekwalifiseerd om Erin te help, onthou wat Jesus vir ons gesê het, “Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie; hy wat sy seun of dogter liewer het as vir My, is nie werd om aan My te behoort nie” (Matteus 10:37). 

The Lord told me that when I, too, shared the same “passion” and “obsession” for marriage restoration as I am seeing in the RMI ministry, it was then I wasn’t fit to be His spokesperson. But now that I have finally seen the light, just as Erin has seen it too, knowing just Who He really is and what He wants to be in my life (and in yours), I finally became His spokesperson and that’s when I began traveling all over the world!

Die Here het my vertel dat wanneer ek, ook, dieselfde “passie” gedeel het en “obsessie” vir huweliks herstel soos ek in die HMI ministerie sien, was dit toe dat ek nie namens Hom kon praat nie. Maar nou dat ek finaal die lig gesien het, net soos Erin dit ook gesien het, wetende net Wie Hy regtig is en wat Hy in my lewe wil wees (en joune), kon ek finaal namens Hom praat en dit is toe wat ek oral om die wêreld begin reis het!  

Yes, these are hard words for many people to accept, so I am prepared to see many walk away from RMI, judge Erin and shun me.“Looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, ‘One thing you lack: go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.’ But at these words he was saddened, and he went away grieving, for he was one who owned much property” (Mark 10:21–22).

Ja, dit is moeilike woorde vir baie mense om te aanvaar, so ek is voorbereid om te sien hoe baie weg loop van HMI af, Erin oordeel en my vermy.

“Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: “Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My.’ Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weg gegaan, want hy het baie besittings gehad” (Markus 10:21-22). 

Better than the riches of this world,

Better than the sound of my friend’s voices,

Better than the biggest dreams of my heart,

And that’s just the start!

Beter as die rykdom van hierdie wêreld,

Beter as die klank van my vriende se stemme,

Beter as die grootste drome van my hart,

en dit is net die begin!

Better than getting what I say I need,

Better than living the life that I want to,

Better than the love anyone could give—

Your love is!

Beter as om te kry wat ek sê ek nodig het,

Bter as om die lewe te leef wat ek wil,

Beter as die liefde wat enige een kan gee—

is Jou liefde!

You hold me now in your arms and never let me go . . .

Jy hou my in jou arms en laat my nooit gaan nie . . .

I can’t stop falling in love with You!

I’ll never stop falling in love with you!!!

Ek kan nie ophou om op Jou verlief te raak nie!

Ek sal nooit ophou om verlief op jou te raak nie!!!

I can’t stop falling in love with You!

I’ll never stop falling in love with you!!!

Ek kan nie ophou om op Jou verlief te raak nie!

Ek sal nooit ophou om verlief op jou te raak nie!!!