He who has found his life will lose it, 

and he who has lost his life for My sake will find it.

—Matthew 10:39

Hy wat sy lewe wil behou sal dit verloor,

en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.”

—Matteus : 10:39

Surrender is the path to the abundant life, and therefore it is something that we struggle with. Surrender simply means to give up control of and to place our destiny in the hands of another. However, as long as we maintain any control over any aspect of our lives, we lose the opportunity for real freedom, the freedom that brings both joy and peace. 

Oorgawe is die pad na die die oorvloedige lewe, en daarom is dit iets waarmee ons sukkel. Oorgee beteken eenvoudig om beheer op te gee van en na ons bestemming in die hande van iemand anders. Nietemin, solank  ons enige beheer oor enige aspek van ons lewens kan handhaaf, verloor ons die geleentheid vir egte vryheid, die vryheid wat vreugde en vrede bring. 

The very first time that we surrender our “lives” to the Lord and accept His plan of salvation, we take the first step. All of us can remember the freedom and joy that meant: feeling clean, forgiven, and for the first time, our future looked bright. But God is not satisfied (thank you, Jesus) to leave us there. He tells us that He wants to bring us from glory to glory (2 Corinthians 3:18).

Die heel eerste keer wat ons ons “lewens” oorgee aan die Here en Sy plan van redding aanvaar, neem ons die eerste stap. Almal van ons kan die vryheid en vreugde onthou wat dit beteken het: deur skoon te voel, vergewe, en vir die eerste keer, het ons toekoms helder gelyk. Maar God is nie tevrede nie (dankie, Jesus) om ons daar te los nie. Hy sê vir ons dat Hy ons wil bring van glorie tot glorie (2 Korintiërs 3:18)  

As we move from glory to glory, His Holy Spirit will slowly begin showing us different areas of our lives that need to be refined. Ultimately, He will ask us to surrender that thing (or person) in our lives to His loving hands—HIS plan for our lives or “Thy will be done.” It normally begins with a trial or feelings that overwhelm us: we simply can’t do it or face it any more. It is then that either we try to make just “one more plan” or we recognize that we are again in a place of surrender.

Soos wat ons beweeg van glorie tot glorie, sal Sy Heilige Gees stadig begin om ons verskillende gebiede van ons lewens te wys wat gesuiwer moet word. Uitermatig, sal Hy ons vra om daardie ding (of persoon) in ons lewens in Sy liefdevolle hande oor te gee—SY plan vir ons lewens of “Laat U wil geskied,” Dit begin normaalweg met ‘n beproewing of gevoelens wat ons oorweldig: ons kan dit eenvoudig nie doen nie of dit herken nie. Dit is dan wat ons eerder probeer om nog net “een plan” te maak of ons erken dat ons weer op ‘n plek van oorgee is.

“Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me” (John 15:4).

“Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie” (Johannes 15:4).

The Lord has brought me through surrendering so many things and people in my life that a person would think that there could be no more left to give over to our Savior. But I believe now (at the ripe age of 50 years) that our lists are each endless, and that you and I will never get to the bottom of the barrel.

Die Here het my deur so baie dinge gebring en mense wat ek moes oorgee in my lewe dat ‘n persoon sou dink dat daar nie meer oor kan wees om vir ons Redder te gee nie. Maar ek glo nou (op die ryp ouderdom van 50 jaar) dat ons lyste eindeloos is, en dat jy en ek nooit tot op die bodem van die vaatjie kan kom nie.  

For instance, after I reached my forties, with the birth of my last child, I found I had a weight problem. Diets that had always worked in the past no longer touched the “baby fat” that remained after her birth. To complicate matters, my family has a history of thyroid problems. Most of my siblings are on lifelong medication and yet, they still battle weight, sleepiness, cold hands and feet, all of which were signs that were screaming at me after my last birth, but it was the body in my mirror that got my attention.

By voorbeeld, nadat ek my veertigs behaal het, met die geboorte van my laaste kind, het ek gevind dat ek ‘n gewig probleem het. Diëte wat nog altyd gewerk het in die verlede het nie meer aan my “baba vet” geraak na haar geboorte nie. Om sake te kompliseer, het my familie ‘n geskiedenis van klier probleme. Meeste van my broers en susters is op lewenslange medikasie en tog, hulle beveg nog steeds gewig probleme, slaaperigheid, koue hande en voete, alle tekens wat vir my geskree het na my laaste geboorte, maar dit was die lyf in my spieël wat my aandag getrek het. 

God was not about to let me carry the burden, “For My yoke is easy and My burden is light” (Matthew 11:30). So, instead, He graciously began to “pile the burdens” until they were too much for me to carry. One day I cried out to the Lord and simply gave my weight issues to Him. From that moment on (to this very day) I never weighed myself or watched what I ate again, nor did I seek medical help for my thyroid symptoms as my siblings had been pushing me to do. 

God was nie op die punt om toe te laat dat ek die laste dra nie, “My juk is sag en my las is lig” (Matteus 11:30). So, in plaas daarvan, het Hy eenvoudig begin om die laste “op te stapel” totdat daar te veel was vir my om te dra. Een dag het ek na die Here uitgeroep en eenvoudig my gewig probleme vir Hom gegee. Van daardie oomblik af (tot vandag toe) het ek myself nooit geweeg nie of dop gehou wat ek eet nie, nog minder het ek mediese hulp gesoek vir my klier simptome soos my broers en susters my aangehits het om te doen. 

Of course, if the Lord had led me on this path to seek help, I would have obeyed. It is not wrong to seek help from doctors as King Asa did: “In the thirty-ninth year of his reign Asa became diseased in his feet. His disease was severe, yet even in his disease he did not seek the LORD, but the physicians” (2 Chronicles 16:12). However, God just wants us to go to HIM first and then He will lead us on the path to health, whether it be through doctors or some other way. My own beliefs is that it depends on your particular journey and where you are in regard to your faith.

Natuurlik, as die Here my gelei het op hierdie paadjie om hulp te soek, sou ek gehoorsaam het. Dit is nie verkeerd om hulp te soek by dokters nie soos Koning Asa gedoen het nie: “In sy nege en dertigste regeringsjaar het Asa ‘n uiters ernstige siekte aan sy voete opgedoen, maar selfs in dié siekte het hy nie die Here geraadpleeg nie, wel die dokters” (2 Kronieke 16:12). Nietemin, God wil net hê dat ons eerste na HOM toe gaan en dan sal Hy ons lei op die pad na gesondheid, of dit deur dokters is of op een of ander manier. My eie geloof is dat dit afhang van jou spesifieke reis.  

What’s interesting is, our toughest challenge is NOT the initial surrender, but the following three to four months when we are so tempted to do “something.” If it is your weight that you have surrendered, you will keep thinking that you should “at least” cut back on what you are eating, or drink more water, or add more fruits or vegetables to your menu. Maybe exercise should be important to faithfully do. But if you simply resist each temptation, very soon the Holy Spirit will take over. And during the wait, spend more and more time with the Lord and each time you think of it, keep surrendering it to Him. And do yourself a favor, resist the temptation to help God out—I’ve been there and done that, and it doesn’t work.

Wat interessant is, ons taaiste uitdaging is NIE die aanvanklike oorgee nie, maar die volgende drie tot vier maande wanneer ons in die versoeking kom om “iets” te doen. As dit jou gewig is wat jy oor gegee het, sal jy aanhou dink dat jy “ten minste” moet terugsny oor wat jy besig is om te eet, of meer water drink, of meer vrugte of groente op jou spyskaart hê. Miskien sal oefening belangrik wees om getrou te doen. Maar as jy eenvoudig elke versoeking sal weerstaan binnekort sal die Heilige Gees oorneem. En gedurende die wag, spandeer meer en meer tyd met die Here en elke keer wat jy daaraan dink hou aan om dit aan Hom oor te gee. En doen jouself ‘n guns, weerstaan die versoeking om God uit te help—ek was al daar en het dit al gedoen, en dit werk nie. 

The result of surrendering my weight was to never have to diet again. God keeps me at the weight I should be and He doesn’t stop there. My children, especially my daughters, are thrilled that He also keeps me in the current clothing trend to show His glory, not my willpower. The glory of it all in my life is that I can use the time I would normally use thinking and concentrating on dieting (what I should eat, counting calories or carbohydrates, weighing myself, vigorously exercising etc. etc.), to seeking more of the Lord and being free to spend more time thinking of Him! Here is my favorite verse I recited in my head and heart that I clung to:

“. . . do not be worried about your life, as to what you will eat or what you will drink; nor for your body, as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you” (Matthew 6:25, 33).

Die resultaat om my gewig oor te gee was om nooit weer op ‘n dieet te hoef te gaan nie. God hou my op die gewig wat ek moet wees en Hy hou nie daar op nie. My kinders, spesiaal my dogters, is verheug dat Hy my ook in die huidige klere tendens hou, ‘n tendens om Sy glorie te wys, nie my wilskrag nie. Die glorie van dit alles in my lewe is dat ek die tyd kan gebruik wat ek normaalweg sou gebruik het deur te dink en te konsentreer op diëte (wat ek behoort te eet, kalorieë tel of koolhidrate, myself te weeg, lewenskragtige oefening ens. ens.), na meer van die Here na te streef en vry te wees, om meer tyd te spandeer om aan Hom te dink! Hier is my gunsteling vers wat ek in my kop en hart resiteer het en waaraan ek geklou het: 

“...moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie?  Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee” (Matteus 6:25, 33).  

Then, just last year, when I was given our finances and all the debt to go with it in the divorce (as I’ve mentioned in many previous chapters), immediately I was overwhelmed, so I simply passed my burden onto my Beloved Husband. However, as He began to dig me out and give me the wisdom and knowledge that I lacked, I found myself beginning to reason and plan—only to feel just as overwhelmed and fearful as before. Once again, and again and again, I had to surrender and acknowledge that: “apart from Him I can do nothing” (John 1:3)! The result was that peace and joy again followed each time I surrendered this area of my life, and my only job remained to resist planning or thinking about it. 

Toe, net verlede jaar, toe ek ons finansies en al die skuld wat daarmee gepaard gaan in die egskeiding gekry het (soos ek genoem het in baie van my vorige hoofstukke), was ek onmiddelik oorweldig, so ek het eenvoudig my las oor gegee aan my Beminde Man. Alhoewel, soos wat Hy begin het om my uit te grawe en die wyheid en die kennis gegee het wat ek tekort gekom het, het ek myself gevind begin redeneer en beplan—net om meer oorweldig te voel as vantevore. Weereens, en weer en weer en weer, moes ek oorgee en erken dat: “Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie” (Johannes 1:3) Die resultaat was dat vrede en vreugde weer gevolg het elke keer wat ek hierdie gebied van my my lewe oorgegee het, en my enigste taak wat oorgebly het was om te weerstaan om te beplan of om daaroor te dink. 

“Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight” (Proverbs 3:5–6). 

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop” (Spreuke 3:5-6).

The truth is—thinking and reasoning will ultimately lead to worry and fear, which takes time and energy away from intimacy with the Lord. He has told me time and again that He does not need a wife or a helper—He is complete. What He longs for is a bride who is not stressed and consumed with problems.

Die waarheid is—dink en redeneer sal jou uitermatig lei tot bekommernis en vrees, wat tyd en energie wegneem van die Here af. Hy hy my keer op keer gesê dat Hy nie ‘n vrou of ‘n helper nodig het nie—Hy is volmaak. Waarna Hy hunker is ‘n bruid wie nie gestres en konsumeer is met probleme nie.

What, of the many things, I love about the Lord is that He has graciously and lovingly given too many burdens—all at the same time over the past year, just so that I would give all of it to Him and enjoy a full year that feels just like a dream-come-true honeymoon. Many, who really don’t know or understand or can unfathomable the love He has for us, reason that when something awful happens, or too many things happen at once, that somehow God is punishing them or is not there for them—especially when things start to overwhelm them, and they can see no way out. But that is so far from the truth! The truth is that He loves us so much that He doesn’t want us to struggle or carry even  one tiny thing that will weigh us down with burdens or cares. He knows that until it is simply too difficult to carry, we won’t lay it down at His feet.

Wat, van die baie dinge waarvoor ek lief is van die Here is dat Hy grasieus en liefdevol te veel laste gegee het—alles op dieselfde tyd oor die laaste jaar, net sodat ek dit alles vir Hom moes gee en ‘n volle jaar kon geniet wat voel soos ‘n droom-wat-waarheid-word wittebrood. Baie, wie regtig nie weet of verstaan of kan ondeurgrondelik die liefde wat Hy vir ons het,  redeneer dat wanneer iets verskriklik gebeur, of te veel dinge gelyk gebeur dat God nie meer daar vir hulle is nie—spesiaal wanneer dinge hulle begin oorweldig, en hulle nie ‘n pad uit kan sien nie. Maar dit is so ver van die waarheid af! Die waarheid is dat Hy ons so lief het dat Hy nie wil hê ons moet sukkel of selfs die een klein dingetjie wat ons neerdruk met laste of sorge dra nie. Hy weet dat totdat dit eenvoudig te moeilik is vir ons om te dra, dat ons dit nie by Sy voete sal neerlê nie.   

As I was preparing and pondering this chapter, I realized I had become so overwhelmed with so many areas of my life that I had no idea I was still trying to hold together and to make happen by myself. Please understand that in every area of my life, I have sought God for help, but the moment my restored marriage collapsed with the announcement that my husband was filing for divorce, I realized that I had (for years) tried to fulfill what I had always wanted in my life. I had always wanted to simply be a good wife, a stay-at-home mother who homeschooled her children, and to simply be a keeper of our home. The honest truth is that I was so happy and content to be at home, that when I didn’t leave the house for over a week, I was actually the happiest.

Soos wat ek hierdie hoofstuk voorberei en daaroor nagedink het, het ek besef dat ek  oorweldig geword het op so baie gebiede van my lewe dat ek geen idee gehad het dat ek nog steeds besig was om alles bymekaar te hou en te maak gebeur by myself. Verstaan asseblief dat op elke gebied van my lewe, het ek God om hulp gevra, maar die oomblik wat my herstelde huwelik inmekaar gesak het met die aankondiging dat my man ‘n egskeiding aanhanig gaan maak, het ek besef dat ek (vir jare) probeer het om dit wat ek nog altyd in my lewe wou gehad het te vervul. Ek wou nog altyd net eenvoudig ‘n goeie vrou wees, ‘n bly-by-die-huis ma wat haar kinders tuis geleer het, en om eenvoudig ‘n opsiener van ons huis te wees. Die eerlike waarheid is dat ek so gelukkig en voldaan was by die huis, dat wanneer ek nie die huis verlaat het vir meer as ‘n week nie , was ek op my gelukkigste.  

Then one day my life changed in an instant. I had no choice, really, other than to seek the Lord wholly and to surrender my future for His. In an instant, I was traveling, which I was terrified to do as I don’t like meeting new people or strange surroundings. In an instant I was the breadwinner and provider of my very large family, and instantly, I became a pastor and administrator of a megachurch and worldwide television ministry. But by looking up, into the face of my Beloved, I was able to “do it all” and to do it easily, only because I surrendered it totally to Him. Instead of my having to try, it was His strength, His wisdom, powered by His love that accomplished it all.

Toe een dag het my lewe in ‘n kits verander. Ek het geen keuse gehad nie, regtig, anders as om die Here heeltemal na te streef en my toekoms aan Hom oor te gee vir Syne. In ‘n kits, was ek besig om te reis, wat ek angsbevange was om te doen omdat ek nie daarvan gehou het om nuwe mense te ontmoet of vreemde omgewings nie. In ‘n kits was ek die broodwinnaar en voorsiener van my baie groot familie, en in ‘n kits, het ek die pastoor geword en administrateur van ‘n megakerk en wêreldwye televisie ministerie. Maar deur op te kyk, in die gesig van my Beminde, was ek in staat om “dit alles te doen” en om dit maklik te doen, net omdat ek dit totaal aan Hom oorgegee het. In plaas daarvan vir my om dit te probeer, was dit Sy krag, Sy wysheid, aangedryf  deur Sy liefde wat alles volbring het.  

It’s now nine months later since it all happened, and I have been asked to face another area of my life that I hold dear: homeschooling—what to do about my youngest children’s education. Due to all my traveling, which is not an option (if I remain in my husband’s former and my current position with the church), coupled with the opportunities that have opened up for my older children so that they can’t help me at home any longer, my younger children are often working on their schooling alone. This does have its benefits, but without following up and at least some guidance, I can see that they are not getting the education that they deserve. It became clear just weeks ago that I had to surrender this area of my life to Him, but not before the enemy began screaming in my ear, “what people would think if I put my children in public school!” Then he reminded me about “the shame I just went through when everyone found out about the divorce. Surely this proved that public school is where my children are headed” the enemy persisted.

Dit is nou nege maande later vandat dit alles gebeur het, en ek was gevra om ‘n ander gebied te trotseer en wat my na aan die hart lê: tuis-skool——wat om te doen oor my jongste kinders se opvoeding. As gevolg van al my reise, wat nie ‘n opsie is nie (as ek in my man se vorige en my huidige posisie met die kerk bly), gepaard met die geleenthede wat oopgemaak het vir my ouer kinders sodat hulle my nie meer by die huis kan help  nie, my jonger kinders is dikwels besig om alleen aan hulle skoolwerk te werk. Dit het sy voordele, maar sonder om op te volg en ten minste ‘n bietjie leiding te gee, kan ek sien dat hulle nie die opvoeding kry wat hulle verdien nie. Dit het duidelik geword net weke gelede dat ek hierdie gebied van my lewe aan Hom moes oorgee, maar nie voor die vyand in my oor begin skree het nie, “wat mense sou dink as ek my kind in ‘n publieke skool plaas!” Toe het hy my herinner aan die “skande waardeur ek gegaan het toe almal oor die egskeiding uitgevind het. Sekerlik het dit bewys dat publieke skool die rigting is is waar my kinders op pad is heen is” die vyand het volgehou.    

The truth is, God isn’t saying anything of the sort. He simply wants to free me up and has asked me to surrender another area of my life—reminding me of how hard I had tried to be a perfect wife only to see my marriage end. The same people who, like Job’s friends, thought or told me that I must have failed to follow A Wise Woman principles would certainly have a hay-day when they found out that my children started going to public school.

Die waarheid is, God sê nie enige iets van die soort nie. Hy wil eenvoudig my vry maak en hy het my gevra om ‘n ander gebied van my lewe oor te gee—en my herinner hoe hard ek probeer het om die perfekte vrou te wees net om my huwelik te sien eindig. Dieselfde mense wat, soos Job se vriende, gedink het of my vertel het dat ek moes gefaal het om ‘n Wyse Vrou beginsels te volg sal sekerlik fees vier as hulle uitvind dat my kinders begin het om na ‘n publieke skool toe te gaan.n 

However, there it was, that still, small voice who reminded me of how He had brought me through that very difficult and devastating period of my recent divorce and how much JOY I had, sheer joy I never dreamt would be possible. He reminded me that this joy came as I moved toward my fear rather than pulling back, and that my reputation was again in His hands.

Nietemin, daar was dit, daardie stil, klein stem wat my herinner het aan hoe Hy my deur daardie baie moeilike en verpleterende tydperk van my onlangse egskeiding gebring het en hoeveel VREUGDE ek gehad het, pure vreugde wat ek nooit gedroom het moontlik kon wees nie. Hy het my herinner dat hierdie vreugde het gekom omdat ek na my vrees toe beweeg het eerder as om terug te trek, en dat my reputasie was weer in Sy hande.

Looking back to when I first began to travel, I wanted so much to pull back and to hide; but instead, I moved toward my fear, and that’s when the chains that had me bound began to fall off. They didn’t fall off all at once, but as I surrendered rather than trying to overcome, one-by-one, they fell off. The Bible says that we are overcomers, but it is not because we have the ability in ourselves to overcome. Instead, it is the Lord who makes us overcomers as we put our trust in Him.

 ‘n Terugblik toe ek eers begin het om te reis, ek wou so graag terug trek en weg kruip; maar in plaas daarvan, het ek in die rigting van my vrees beweeg, en dit is toe wat die kettings wat my gebonde gehad het begin het om af te val. Hulle het nie alles gelyk af geval nie, maar soos ek oorgegee het eerder as om te probeer  oorkom, een vir een, het hulle af geval. Die Bybel sê ons is oorwinnaars, maar dit is nie omdat ons die vermoëns in ons self het om te oorkom nie. Dit is die Here wat ons oorwinnaars maak soos ons ons vertroue in Hom stel. 

“For whatever is born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world—our faith” (1 John 5:4).

“Want enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die  wêreld behaal het, is deur ons geloof.” (1 Johannes 5:4). 

Finances, too, have come to overwhelm me and to cause me to fear. But as I have moved toward the fear, and chosen to GIVE when He provided the opportunity, the Lord has faithfully begun to take over, and I know that I will be out of debt supernaturally soon.

Finansies, ook, het gekom om my te oorweldig en veroorsaak dat ek vrees. Maar soos wat ek in die rigting van die vrees beweeg het, het ek verkies om te GEE wanneer Hy die geleentheid voorsien het, die Here het getrou begin om oor te neem, en ek weet dat ek supernatuurlik binnekort uit die skuld sal wees. 

Today I am at a place in my life (finally) that I am convinced (because of the proof of His love in my life) that everything He calls me to do or to go through ultimately will lead to freedom and blessings! All I need to do is to wait for Him to show Himself. 

Vandag is ek (finaal) op ‘n plek in my lewe dat ek oortuig is (deur die bewyse van Sy liefde in my lewe) dat alles waarnatoe Hy my roep om te doen of deur te gaan sal uitermatig lei tot vryheid en seëninge! Al wat ek nodig het om te doen is vir Hom om Homself te wys. 

Yet, let me be perfectly transparent. A day does not go by that I don’t think that I need to make some kind of a plan to give my children a better education now or wonder how I can help budget, calculate, or chart how to get out of the financial mess that I am in. But praise the Lord, I am resisting so that I am leaving room for God to show His glory. I just need to be still (in mind, body and spirit) and to know that He is God.

Tog, laat my heeltemal deursigtig wees. Nie ‘n dag gaan verby wat ek nie dink dat ek een of ander soort plan moet maak om my kinders ‘n beter opvoeding nou te gee nie of wonder hoe ek kan help om te begroot, kalkuleer, of tabelleer hoe om uit die finansiële verknorsing te kom waarin ek is. Maar prys God, ek weerstaan sodat ek plek vir God kan los om Sy glorie te wys. Ek moet net stil wees (in verstand, liggaam en gees) en om te weet dat Hy God is. 

Dear reader, no matter what area of your life you are now struggling with, instead of holding on, surrender it to the Lord. Don’t use your strength or any other natural abilities to handle it or fix it (and for heaven’s sake, don’t seek outside help). Instead, realize how true this passage is and meditate on it. 

Liewe leser, maak nie saak watter gebied van jou lewe jy mee sukkel nie, in plaas van om vas te hou, gee dit oor aan die Here. Moet nie jou krag gebruik of enige ander natuurlike vermoëns om dit te hanteer of reg te maak nie (en om hemels naam, moet nie hulp van buite uitsoek nie). In plaas daarvan, besef hoe waar hierdie paragraaf is en mediteer daarop.

“I am the true vine, and My Father is the vinedresser. Every branch in Me that does not bear fruit, He takes away; and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit . . . Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me. I am the vine, you are the branches; he who abides in Me and I in him, he bears much fruit, for apart from Me you can do nothing” (John 15: 1–5).

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie” (Johannes 15: 1-5).

Surrender whatever it is that has overwhelmed you to the Lord today, this very minute, so that He can give you more of an abundant life than you ever dreamed existed.

Gee oor watookal dit is wat jou oorweldig het aan die Here vandag, hierdie minuut, sodat Hy jou meer van die oorvloedige lewe kan gee wat jy ooit kon droom bestaan.