The thief comes only to steal and kill and destroy;

I came that they may have life, and have it abundantly.

—John 10:10

'n Dief kom net steel en slag en uitroei;

Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.

—Johannes 10:10

What is the Abundant Life?

Wat is die Oorvloedige Lewe?

The abundant life is the life that I am finally living. It is a life that is “joy unspeakable” because it is full of God’s glory! It is a life that, I believe, Jesus died to give us, but very few ever reach in their lifetime! In the Amplified Bible, it defines this life as “abundantly [attaining yet greater perfection in living this life].”

Die oorvloedige lewe is die lewe wat ek finaal lewe. Dit is ‘n lewe wat “vreugde onbeskryflik” is omdat dit vol van God se glorie is! Dit is ‘n lewe wat, ek glo, Jesus gesterf het om vir ons te gee, maar baie min ooit in hulle leefyd bereik! In die Amplified Bybel, definieer dit hierdie lewe as “oorvloedig [om groter perfeksie deur hierdie lewe te lei te bereik].’  

Over the last few months, the Lord has brought me into a new life, a life of abundance. This life seemed something that was unattainable for me and for most Christians. My life was a life of struggle, not a life of ease that Jesus spoke about in Matthew 11:29. “Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.”

Deur die laaste paar maande, het die Here my na ‘n nuwe lewe toe gebring, ‘n lewe van oorvloed. Hierdie lewe het gelyk asof dit ontoereikbaar vir my was en vir meeste Christene. My lewe was ‘n lewe van sukkel, nie ‘n lewe van gemak wat Jesus oor gepraat het in Matteus 11:29. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

Though my journey toward the abundant life is not at all complete, I can tell you that I have attained the rest for my soul and joy unspeakable, full of glory!!!

Alhoewel my reis na die oorvloedige lewe nog glad nie voltooi is nie, kan ek sê dat ek rus vir my siel gevind het en vreugde onbeskryflik, vol van glorie!!! 

“That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ: Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory: Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls” (1 Peter 1:7-9, KJV).

“Sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie. Deur in Hom te glo, al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap.” (1 Petrus 1:7-8, Afr 83

We read verses like John 16:33. “These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace, In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.” All we ever focus on is “in the world you have tribulation,” since that is how we live day in and day out.

Ons lees verse soos Johannes 16:33. “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.Al waarop ons ooit fokus is “In die wêreld sal julle dit moeilik hê,” aangesien dit is hoe ons dag in en dag uit lewe.

This life of tribulation, of struggle, of pain and of sorrow is not God’s plan. It is not why Jesus came to this world to live and die for us. I believe that we are to live a life of joy that is so incredible you can hardly describe it—a joy that is unspeakable because it is full of God’s glory!!

Hierdie lewe van beproewing, of sukkel, of pyn en hartseer is nie God se plan nie. Dit is nie hoekom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om vir ons te lewe en dood te gaan nie. Ek glo dat ons ‘n lewe van vreugde moet leef wat so ongelooflik is dat ons dit skaars kan beskryf—as ‘n vreugde onuitspreeklik omdat dit vol van God se glorie is!! 

Just as Jesus’ power came through the cross, I believe that it is in our cross that we, too, will attain the power to live this kind of life that is to be envied by the world. Our lives are to be a life that will illuminate the darkness in today’s world; a life that becomes a beacon of light to guide the lives of women who are lost in darkness. In the midst of their darkness, our light can point the way to the One who can give them their own abundant life. “For whatever is born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world—our faith” (1 John 4).

Net soos wat Jesus se krag deur die kruis gekom het, glo ek dat dit ons kruis is, dat ons ook, die krag sal bereik om hierdie soort lewe te lewe wat deur die hele wêreld beny sal word. Ons lewens moet ‘n lewe wees wat die donkerte  van vandag se wêreld sal illumineer; ‘n lewe wat ‘n bakon van lig sal word om die lewens van vrouens te lei wat in die donkerte verlore is. Ter midde van hulle donkerte, sal ons lig die pad uitwys na die Een wat vir hulle hulle eie oorvloedige lewe kan gee. “ want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. “En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur —ons geloof” (1 Johannes 5:4). 

May you never forget that “You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world” (1 John 4:4).

Mag julle nooit vergeet dat “Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is” (1 Johannes 4:4).

Must we wait until we get to heaven before “He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be any death; there will no longer be any mourning, or crying, or pain; the first things have passed away” (Rev. 21:4)?

Moet ons wag totdat ons in die hemel kom voordat “Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” (Openbaring 21:4)?

I used to think so, but not any longer.

Ek het so gedink, maar nie meer nie.

Since finding this life, I have had the insatiable urge to share this life with every woman I know! It is beyond freedom, it is far beyond finding peace—it is a life that makes you want to burst out in song and dance!!

Vandat ek hierdie lewe gevind het, het ek die onversadigbare drang om hierdie lewe met elke vrou wat ek ken te deel! Dit is bo vryheid, dit is verby  om vrede te vind—dit is ‘n lewe wat jou maak wil uitbars in ‘n liedjie en ‘n dans!!

This life was not attained through any means that is unavailable or unattainable to anyone. That means that what I have now, you can have, and you can give it to your friends, your daughter, your mother or your sister! Surprisingly, it is not in what I attained, but was, in fact, when I lost everything!

Hierdie lewe was nie verkry deur enige manier wat onbeskikbaar of onbereikbaar aan enige iemand is nie. Dit beteken dat wat ek nou het, jy ook kan hê, en jy kan dit aan jou vriende, jou dogter, jou ma of jou suster gee! Verrassend, dit is nie in wat ek verkry het nie, maar die feit is, dit was, toe ek alles verloor het!

Didn’t Jesus tell us that? Were we not listening, or did we not have the right ear to hear it? “For whoever wishes to save his life will lose it; but whoever loses his life for My sake will find it” (Matt. 16:25).

Het Jesus ons nie vertel dat? Het ons nie geluister nie, of het ons nie die  maar regte ore gehad om dit te hoor nie? “ Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry’ (Matt. 16:25).

As Christians, it seems that we often have a “head knowledge” of this principle and many other principles that Jesus told us about when He ministered to  His apostles or when He shared the Beatitudes to thousands—but we don’t live that life. We don’t walk it out. We have the faith to believe that it works, but we don’t walk out that faith; therefore, “faith without our works is dead” (James 2:26).

As Christene, lyk dit asof ons dikwels ‘n “kop kennis” van hierdie beginsel het en baie ander beginsels waarvan Jesus ons vertel het toe Hy aan Sy apostels geminister het, of toe Hy die Saligsprekinge aan duisende gedeel het—maar ons lewe nie daardie lewe nie. Ons loop dit nie uit nie. Ons het die geloof om te glo dat dit werk, maar ons loop nie daardie geloof uit nie; daarom, “ 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. (Jakobus 2:26).

For most of us, our existence is a life that is dead or dying. Yet, Jesus died so that we could have LIFE and have it abundantly! That word abundantly means to me a life that overflows with good things—beginning with joy!

Vir die meeste van ons, is ons bestaan ‘n lewe wat dood is of besig is om dood te gaan. Tog, Jesus het gesterf sodat ons ‘n LEWE kon hê en en dit oorvloedig kon hê! Daardie woord oorvloedig beteken vir my ‘n lewe wat oorvloei met goeie dinge— en vreugde is die begin!

Ladies, this life is attainable to each and every one of us. I have found over the course of these past few months that it is found in losing the life that we all struggle to keep. It is in truly surrendering our lives and living out the principles that are all found in the Bible, but are never really lived, that bring that joy that eludes most of us.

Dames, die lewe is bereikbaar aan ieder en elk van ons. Ek het oor die tydperk van hierdie afgelope paar maande gevind dat dit gevind word deur ‘n lewe te verloor wat ons sukkel om te hou. Dit is in om werklik ons lewens oor te gee en die beginsels uit te lewe wat almal in die Bybel gevind kan word, maar nooit uitgelewe word nie, wat die vreugde bring wat meeste van ons ontwyk.

In the course of my first restoration, I walked out the principles found in the Restore Your Marriage book and attained a restored marriage. However, I walked these principles out with so much fear and trepidation because of the level of my faith at the time. What was worse, however, was that I was seeking the life that I wanted. It never occurred to me that I could be happy (let alone joyful) if God did not restore my marriage. So I prayed specifically (as we are taught in Bible studies to do) and followed the principles (that our ministry has always encouraged a woman to do). Since finding my abundant life (when I lost everything), I realized that Jesus also told us how we were to pray, which was “Thy will be done.”

In die afloop van my eerste herstel, het ek die beginsels toegepas wat in die Herstel Jou Huwelik boek gevind word en het ‘n herstelde huwelik bekom. Nietemin, ek het hierdie beginsels met soveel vrees en ontsteltenis toegepas as gevolg van my geloof daardie tyd. Wat erger was, nietemin, was dat ek die lewe wat ek wou gehad het nagestreef het. Dit het nooit by my bygeval dat ek gelukkig (om nie eens te praat van vreugdevol) kan wees as God nie my huwelik herstel het nie. So ek het spesifiek gebid (soos wat ons in Bybel studies gesê word om te doen) en die beginsels gevolg (wat ons ministerie ons altyd aangemoedig het om te doen). Vandat ek my oorvloedige lewe gevind het (toe ek alles verloor het), het ek besef dat Jesus ook vir ons gesê het om te bid “U wil geskied.”

What got my attention was when I began to see the women whose marriages were restored, but were living lives of struggles, pain and heartache, and that motivated me to move from where I had settled in—this side of the Jordan. This side of the Jordan is just next to the desert but sits on the banks of the river. It appears green with abundant water, but it is not the land promised.

Wat my aandag getrek het wat toe ek die vrouens begin sien het wie se huwelike herstel is, maar ‘n lewe van sukkel, pyn en hartseer gelei het, en dit het my gemotiveer om weg te beweeg van waar ek gevestig was—aan hierdie kant van die Jordaan. Hierdie kant van die Jordaan is net langs die woestyn maar sit op die oewer van die rivier. Dit lyk groen met oorvloed water, maar dit is nie die land wat belowe is nie. 

Because of the questions sent to me from restored women which were mingled with struggles, pain, fear and bewilderment that I also was experiencing, I set out once again to seek God for what He wanted to do in my life:

As gevolg van al die vrae wat na my toe gestuur is van herstelde vrouens wat vermeng was met ‘n gesukkel, pyn, vrees en verbouereerdheid wat ek ook besig was om te ervaar. Het ek weer uitgegaan en God nagestreef oor wat Hy in my lewe wou doen:

“For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land . . . The latter glory of this house will be greater than the former,’ says the LORD of hosts, ‘and in this place I will give peace,’ declares the LORD of hosts” (Hag. 2:6, 9).

“So sê die HERE die Almagtige: Nog een keer, binnekort, sal Ek hemel en aarde, see en land laat bewe. Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê die HERE die Almagtige. Op hierdie plek sal Ek vrede gee, sê die HERE die Almagtige”

Honestly, I had no idea what I was searching for, but God was calling me to come higher and to again set off for new and unchartered territory in order to bless His daughters who He had entrusted to me.

Eerlik, ek het geen idee gehad waarna ek gesoek het nie, maar God het my geroep om hoër te gaan en om weer uit te gaan vir nuwe en ongekarteerde gebied om sy dogters te seën wie Hy aan my toevertrou het.                                             

What I found was the fountain of youth, the inner peace, the true meaning of life, the secret of life and why we were created—all in an instance. I found it in this verse below that the Lord had given me more than ten years ago but has baffled and confounded me until just weeks ago. I read it almost every day and even spoke to others about what they thought it really meant. I knew God had given it to me, and it just may be the key to unlock the mystery of the abundant life I was searching for.

Wat ek gevind was die fontein van jeug, die innerlike vreugde, die ware betekenis van die lewe, die geheime lewe en hoekom ons geskape was—alles in ‘n instansie. Ek het hierdie vers hier onder gevind wat die Here vir my meer as tien jaar gelede gegee het maar wat my verbyster en dronk geslaan het tot net ‘n paar weke gelede. Ek het dit amper elke dag gelees en het selfs met ander daaroor gepraat oor wat hulle gedink het dit werklik beteken. Ek het geweet dat God dit vir my gegee het, en dit mag net dalk die sleutel wees om die misterie oop te sluit van die oorvloedige lewe waarna ek gesoek het.

“Therefore, thus says the LORD, ‘If you return, then I will restore you—Before Me you will stand; And if you extract the precious from the worthless, You will become My spokesman. They for their part may turn to you, But as for you, you must not turn to them” (Jer. 15:19).

Die Here het toe gesê: As jy jou woorde terugneem, sal Ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê, waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens My kan praat. Die mense moet jóú volg, nie jy vir hulle nie” (Jer. 15:19).

It may seem simple enough, but its true meaning had eluded me for years. I reread it, added parts to help it make more sense and even wrote two words to the end of the verse when I asked God to give me more understanding. Here is what I would read “Therefore, [Michele], thus says the LORD, ‘If you return, then I will restore you—Before Me you will stand [alone]; And if you extract the precious from the worthless, You will become My spokes[wo]man. They for their part may turn to you, but as for you, you must not turn to them [for hope or help]” (Jer. 15:19).

Dit mag eenvoudig genoeg lyk, maar die ware bedoeling het my vir jare ontwyk. Ek het dit weer gelees, gedeeltes bygevoeg om te help om dit meer sinvol te maak en het selfs twee woorde aan die einde van die vers geskryf toe ek vir God gevra het om vir my meer verstandhouding te gee. Hier is wat ek sou lees “Daarom, [Michele], sê die HERE, as jy terugkeer, dan sal ek jou herstel—Voor My sal jy staan [alleen]; En as jy die kosbare van die waardelose uithaal, sal jy My woorvoerder[ster] word. Die mense moet jou volg, nie jy vir hulle [vir hoop of vir hulp ]nie” (Jer. 15:19).

It was the “precious from the worthless” that had me the most baffled. I kept looking at different things in my life and tried to compare them to see if it was precious or worthless to sort out if I should extract it from my life. It took me so many years to discover what I really knew in my head, but I had to discover it in my heart. Ladies . . .

Dit was die “kosbare van die waardelose” wat my die meeste verbyster het. Ek het aanhou soek vir verskillende dinge in my lewe en het probeer om dit te vergelyk om te sien of dit kosbaar of waardeloos was om uit te sorteer of ek dit uit my lewe moes haal. Dit het my so baie jare geneem om te ontdek wat ek alreeds in my kop geweet het, maar ek moes dit in my hart ontdek. Dames . . .

He is precious—everything else is worthless!

Hy is kosbaar—alles anders is waardeloos!

You may think that you know that and think I must be incredibly stupid. However, unless you are living a life that shouts that principle, it is just head knowledge!

Jy mag dink dat jy dit weet en moet dink dat ek onglooflik onnosel moet wees. Nietemin, tensy jy ‘n lewe lei wat daardie beginsel uitroep, is dit net kop kennis!

I knew that once I “got it” God would call me to be His spokesperson! Prior to this revelation, I was a woman who was happy if she never left her home—now I am traveling around the world! It is this principle, I believe, that changed Jesus’ apostles from hiding in an upper room to being men who would be martyred and even hung on a cross.

Ek het geweet dat sodra ek “dit het” sou God my roep om Sy woordvoerder te wees! Voor hierdie openbaring, was ek ‘n vrou wat baie gelukkig was as sy nooit haar huis verlaat het nie—nou reis ek rondom die wêreld! Dit is hierdie beginsel, glo ek, wat Jesus se apostels verander het van wegkruip in die bokamer tot mans wat sou gemartel word en selfs aan die kruis hang.

The abundant life is one that is surrendered. Surrendered to all the wants that we think will make us happy and all the control that we think we need to have on our lives (and the lives of all the people around us). I, like you, thought that this was the life that I was living. I had made Jesus Lord of my life, but I never really contemplated finding the life that I was created for, which I am now finally living.

Die oorvloedige lewe is een wat oorgegee is. Om al die dinge wat ons wil hê wat ons dink ons gelukkig sal maak en al die beheer wat ons dink wat ons oor ons lewens het oor te gee (en die lewe van al die mense rondom ons). Ek, soos jy, het gedink dat dit die lewe was wat ek besig was om te lei. Ek het Jesus Here van my lewe gemaak, maar het nooit oorweeg om die lewe te vind waarvoor ek geskape was nie, wat ek nou finaal lewe.

The first reason we are all created is to fellowship with God. When I began to yearn deep in my soul to walk with God in the “cool of the day” like Adam did, walk with God like Enoch did and see Him face to face as Moses did, I had no idea how to do it. So I asked God to show me how, since all wisdom is from above and He will give wisdom to anyone who asks.

Die eerste rede waarvoor ons geskape was is om met God te fellowship. Toe ek diep in my siel begin smag het om saam God in die ‘koelte van die dag” te loop soos Adam, loop saam met God soos Enog en Hom van aangesig tot aangesig sien soos Moses, ek het geen idee gehad hoe om dit te doen nie. So ek het vir God gevra om my te wys hoe, aangesien alle wysheid is van bo en Hy sal wysheid gee aan enige iemand wat vra.

In my search, my heart began to change toward what was motivating me to find out how to have this type of intimacy with the Lord. Instead of wanting it for what intimacy would do for me, I found that I soon wanted deep intimacy for Him, my Beloved. I wanted above all to be the woman He created me to be—His companion! I wanted to be so close that we could fellowship together and be as deeply in love with Him (because He deserved that) as He was with me.

In my soektog, het my hart begin verander na wat my gemotiveer het om uit te vind hoe om hierdie soort intimiteit met die Here te hê. In plaas om dit te wil hê vir wat intimiteit vir my sou doen, het ek gou uitgevind dat ek diep intimiteit vir Hom, my Beminde wou hê. Ek wou bo alles die vrou wees wat hy my geskape het om te wees—Sy metgesel! Ek wou so na aan Hom wees dat ons saam kon fellowship en so diep verlief wees op Hom (omdat Hy dit verdien het) soos wat Hy met my was.

The discovery of precious and worthless was found when a missionary visited our church and told a story of a little girl that he had found who was living on the streets and dying. The missionary was called to leave India to come to the states. He had to say goodbye to this little girl, and he knew would it would be the last time he would see her alive. When he hugged her, he was so broken and sad when she said, “You do not need to be sad for me, because I have Jesus. Jesus is all I need. He is everything. I have everything that I need.” This year was the second time I had heard the story, but this time it changed my life forever!

Die ontdekking van kosbare en waardelose was gevind toe ‘n sendeling ons kerk besoek het en die storie vertel het van ‘n klein dogtertjie wat hy gevind het wat op die strate gelewe het en besig was om dood te gaan. Die sendeling was geroep om India te verlaat en na die state toe te kom. Hy moes totsiens sê aan hierdie klein dogtertjie, en hy het geweet dat dit die laaste keer sou wees wat hy haar lewendig sou sien. Toe hy haar ‘n drukkie gee, was sy hart so gebroke en hartseer toe sy net gesê het, “Jy hoef nie hartseer vir my te wees nie, omdat ek vir Jesus het. Jesus is al wat ek nodig het. Hy is alles. Ek het alles wat ek nodig het.” Hierdie jaar was die tweede keer wat ek die storie gehoor het, maar hierdie keer het dit my lewe vir ewig verander!

I began to tell the Lord that He was all I wanted, He was all that I needed and that if I had Him I had everything I needed! The more I said it, the more He became the love of my life. What I was speaking became what was in my heart! When troubles came against me, I would tell the Lord that He was all I wanted and all I needed. Immediately, whatever came against me no longer mattered, and it lost its sting and its affect over me.

Ek het die Here begin vertel dat Hy alles was wat ek wou gehad het, Hy was al wat ek nodig gehad het en dat as ek Hom gehad het ek alles gehad het wat ek nodig het! Hoe meer ek dit gesê het, hoe meer het Hy die liefde van my lewe geword. Wat ek uitgespreek het is wat in my hart geword het! Wanneer moeilikheid teen my gekom het, het ek die Here vertel dat Hy al was wat ek wou hê en al wat ek nodig gehad het. Onmiddelik, wat teen my gekom het het nie meer saak gemaak nie, en dit het sy steek en uitwerking oor my verloor.

This mindset changed my heart to be able to not just endure, but more than overcome the destruction that came against me (our family and my ministry) with my husband announcing he was divorcing me. It is in the midst of these kinds of crises that you will be brought to heights of joy that become unspeakable!

Hierdie denkwyse het my hart verander om in staat te wees om nie net uit te hou nie, maar meer as om die verwoesting te oorkom wat teen my gekom het (ons familie en my ministerie) met my man wat aankondig dat hy my gaan skei. Dit was te midde van hierdie soort krisisse wat jy tot die hoogtes van vreugde gebring sal word wat onuitspreekbaar is! 

You will have Him as this little dying girl had Him and how I have Him now. If that were not joy enough, “and all these things will be added unto you,” the little girl that was dying was healed, whole and healthy when the missionary returned. She had Jesus, and He was all she needed to live. I am not dying, though my husband just divorced me a month ago, and I am now the single mother of six. But I, too, have Jesus and He is all that I need to live the abundant life!

Jy sal Hom hê soos hierdie klein dogtertjie wat besig was om dood te gaan Hom gehad het en hoe ek Hom nou het. As dit nie vreugde genoeg is nie, “dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee,” die klein dogtertjie wat besig was om dood te gaan was genees, heel en gesond toe die sendeling teruggekeer het. Sy het Jesus gehad, en Hy was al wat sy nodig gehad het om te lewe. Ek is nie besig om dood te gaan nie, alhoewel my man ‘n maand terug van my geskei is, en ek nou die enkel ouer van ses is. Maar ek, ook, het Jesus en Hy is al wat ek nodig het om die oorvloedige lewe te leef! 

I hope that this first chapter has increased your thirst and desire to have more of Jesus—to know Him intimately as He becomes everything you want and need. You do not need to let go of anything but simply do what God led me to do. Begin right now to tell Jesus that He is all you want, He is all you need and if you have Him you have everything. When trials come against you say these words over and over again until what is happening (or what has happened) no longer matters.

Ek hoop dat hierdie eerste hoofstuk jou dors en begeerte vermeerder het om meer van Jesus te wil hê—om Hom onmiddelik te ken soos wat Hy alles word wat jy wil hê en nodig het. Jy het nie nodig om van enige iets te laat gaan nie maar om eenvoudig te doen wat God my gelei het om te doen. Begin nou dadelik om vir Jesus te sê dat Hy alles is wat jy wil hê, Hy is alles wat jy nodig het  en as jy Hom het het jy alles.

Say these words when you wake up every morning and when you lay your head down on your pillow at night. Say them out loud, in your heart and when you go into your prayer closet.

Sê hierdie woorde elke oggend wanneer jy wakker word en wanneer jy jou kop neerlê op die kussing in die aand. Sê dit luid uit, in jou hart en wanneer jy na jou gebeds hoekie toe gaan.

When your head knowledge becomes a heart condition nothing will hurt, nothing will bring you to fall apart, and nothing will shake you. If you are hurting, if you are falling apart, if you are shaken or trembling then you need more of Him. Precious one, more of Him is not found in reading about Him in your Bible, quoting Scriptures or rebuking the devil. It is found in intimacy with Him.

Wanneer jou kop kennis, ‘n hart toestand word sal niks seermaak nie, niks sal jou bring om uit mekaar te val nie, en niks sal jou ruk nie. As jy seerkry, as jy uitmekaar val, as jy geskud of bewerig is dan het jy meer van Hom nodig. Kosbare een, meer van Hom gaan nie oor om van Hom te lees in die Bybel nie, die Skriflesing aan te haal of die duiwel tereg te wys nie. Dit word in intimiteit met Hom gevind.

That does not mean you no longer read your Bible (these are your love letters and your promises from Him.), and it does not mean that you do not quote Scriptures (since these renew your mind so you think like Jesus does), nor does it mean you no longer pray (just begin to pray by sharing your heart and hurts but leaving what should be done to Him—Thy will be done!). As far as the kind of praying that I used to do (the spiritual warfare kind), I have discovered that with the Lord as my Husband He loves to fight my battles for me. My position is by His side, as His bride, to focus on my love and cherish Him as He longs to be cherished.

Dit beteken nie dat jy nie meer jou Bybel lees nie (dit is jou liefdes briefies en beloftes van Hom af.), en dit beteken nie dat jy nie Skriflesing aanhaal nie (aangesien dit jou gedagtes hernu dat jy kan dink soos Jesus dink), nog minder beteken dit dat jy nie meer bid nie (begin net om te bid deur jou hart en seerkry te deel en om te los wat deur Hom gedoen moet word—U wil sal geskied!). Sover as die soort gebede wat ek voorheen gedoen het (die spirituele stryd soort), ek het ontdek dat met die Here as my Man Hy daarvan hou om my gevegte vir my te veg. My posisie is langs Sy sy, as Sy bruid, om te fokus op my beminde en Hom te koester soos wat Hy verlang om gekoester te word.

If you are a wife forsaken and grieved in spirit and a wife who has been rejected, Jesus is calling you to become His bride! Will you? Will you leave it all behind (the worries, the pain, the questions and the burdensome relationships) and pursue Him alone?

As Jy is 'n verstote en bitter bedroefde vrou is wat verwerp is, roep Jesus jou om Sy bruid te word! Sal jy? Sal jy dit alles agter los (die bekommernisse, die pyn, die vrae en die moeisame verhoudings) en Hom alleen agterna sit?

“For the LORD has called you, Like a wife forsaken and grieved in spirit, Even like a wife of one’s youth when she is rejected,’ Says your God… For your Husband is your Maker, Whose name is the LORD of hosts; and your Redeemer is the Holy One of Israel, Who is called the God of all the earth’” (Isaiah 54:6–5).

“Jy is 'n verstote en bitter bedroefde vrou, maar die HERE roep jou terug, want hoe kan 'n man sy eie vrou vergeet? sê jou God. Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die HERE die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou Verlosser; Hy word die God van die hele wêreld genoem’”(Jesaja 54:6-5).