The One forming light and creating darkness,

Causing well-being and creating calamity;

I am the LORD who does all these.

—Isaiah 45:7

Ek maak die lig en skep die donker;

Ek gee voorspoed en skep rampspoed.

Ek is die Here, Ek doen al hierdie dinge.

—Jesaja 45:7

Several times, I have had the urge to write this chapter due to the fact that it seems that each day I see more clearly that I am being set up. Knowing that I am writing to an audience of different cultures around the world, I am not sure all of you clearly understand this term “being set-up.” So before I explain how and why we are being set-up (and by whom), I need to establish this concept. A simple definition of being set-up is “to cause someone to be caught and blamed for something.”

Verskeie kere, het ek die begeerte gehad om hierdie hoofstuk te skryf as gevolg van die feit dat dit lyk asof ek elke dag meer duidelik sien dat ek opgestel word. Wetende dat ek vir toeskouers skryf van verskillend kulture rondom die wêreld, ek is nie seker dat almal van julle duidelik die term “opgestel” verstaan nie. So voor ek verduidelik hoe en hoekom ons opgestel word (en deur wie), moet ek hierdie konsep bewys. ‘n Eenvoudige definisie om opgestel te word is “om te veroorsaak dat  iemand gevang en geblameer word vir iets.”

Now that this concept is basically established, I can move on to why I see that this is clearly happening to me, and so that you know it is also (more than likely) happening to you too. Let me begin by saying that for most of us to realize something is happening to us (like being set-up), it very often needs to have happened before. So let me take you back and use just one example that I think easily explains what I mean and how I was able to realize we each are being set-up.

Noudat hierdie konsep basies gevestig is, kan ek aan beweeg om te sien hoekom dit duidelik besig is om met my te gebeur, en sodat jy weet dit is ook (meer as klaarblyklik) besig om ook met jou te gebeur. Laat ek begin deur te sê dat vir meeste van ons om te besef dat iets met ons gebeur ( soos om opgestel te word), dit dikwels voorheen moes gebeur het. So laat my jou terugvat en net een voorbeeld gebruik van wat ek dink maklik verduidelik wat ek bedoel en hoe ek in staat was om te besef dat ons elkeen opgestel is. 

 In May of this year, I was just finishing a tour in Asia. I was in Hong Kong for the fifth time and was actually there to enjoy the city before heading back home (after a speaking engagement with the group of women living there who are part of RMI). That morning, I was delighted because I was about to get on my computer to see and speak to my children at a time we’d agreed to meet. After just a few minutes of saying hello, my son stopped me and said, “Dad says he wants to speak to you.”

Im Mei van hierdie jaar, was ek besig om my laaste toer in Asia te voltooi. Ek was in Hong Kong vir die vyfde keer en was eintlik daar om die stad te geniet voordat ek terug gekeer het huis toe (na ‘n spraak afspraak met ‘n groep vrouens wat daar gebly het wie deel is van HMI). Daardie oggend, was ek verheug omdat ek op die punt was om op die rekenaar te gaan om my kinders te sien en met hulle te praat op ‘n tyd wat ons ingestem het om te ontmoet. Na net ‘n paar minute van hallo sê, het my seun gestop en gesê, “Pa sê hy wil met jou praat.”    

Well, all of you know the feeling—we know we are about to face something new and probably difficult, especially when your ex-husband asks all the children to leave the room. That is when he looked into the computer and calmly told me that he was going to destroy all of the RMI ministry resources (books and videos I’d purchased). Though I had been gone for only a few weeks, my mind visualized the boxes that lined my office and also my garage where we warehoused the rest. [At that time, we were able to save half the price of the books and videos by buying cases at a time, so that’s what we’d done; this was prior to my ex leaving.] At that very moment, God was setting me up. 

Wel, almal van julle ken die gevoel—ons weet dat ons op die oomblik staan om iets nuuts en moontlik moeilik in die gesig te staar, spesiaal wanneer jou eks-man vra dat al die kinders die kamer verlaat. Dit is toe dat hy in die rekenaar gekyk het en kalm vir my gesê het dat hy al HMI se ministerie se hulpbronne gaan vernietig (boeke en videos wat ek aangekoop het). Alhoewel ek net vir ‘n paar weke weg was, het my gedagtes die bokse wat in my kantoor opgelyn was gevisuleer en ook my motorhuis waar ons die res gehuisves het. [Op daardie tydstip, was ons in staat om die helfte van die prys van die boeke en videos te spaar deur kaste op ‘n keer te koop, so dit is wat ons gedoen het; dit was voordat my eks my verlaat het.] Op daardie oomblik, was God besig om my op te stel.    

As I have mentioned before in my books, most of us who have been in church for a while have been taught to blame the devil for anything “bad” that happens to us, but the more that I read certain portions of Scriptures (that for some reason never make it onto most pulpits or into most Christian books), and the more I live this abundant life that He died for us to be allowed to live, the more I see that it is God Himself who is setting you and me up. 

Soos wat ek voorheen in my boeke genoem het, meeste van ons wat al vir ‘n rukkie in die kerk was was geleer om die duiwel vir enige iets “sleg” wat met jou gebeur te blameer, maar hoe meer ek sekere dele van Die Skrif lees (wat vir een of ander rede dit nooit in meeste preekstoele of Christelike boeke maak nie), en hoe meer ek hierdie oorvloedige lewe lei waarvoor Hy gesterf het vir ons om toegelaat te word om te lewe, hoe meer sien ek dat dit God Homself is wat vir jou en my opset.

“That men may know from the rising to the setting of the sun that there is no one besides Me. I am the LORD, and there is no other, The One forming light and creating darkness, causing well-being and creating calamity; I am the LORD who does all these” (Isaiah 45:6–7). When you read this, there’s really no other way to interpret what it says.

“Ek is die HERE, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die HERE, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker; ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here ek doen al hierdie dinge” (Jesaja 45:5-7).    

Sometimes it is the enemy who is at work or is asking to sift us as wheat (as he did with the apostle Peter), yet even then— it is God who is just using this demonic figure attempting to do his dirty work—knowing full well it will only prove to be for the good of his victim. Remember, the enemy has no power whatsoever, or force equal to that of the believer. “You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world” (1 John 4:4). So I have chosen to ignore this infamous little figure just as I do a fly that has gotten into my home—he can be annoying but poses little threat to me. This is how I explained the enemy to my three youngest children as I drove them to church just last week: the enemy is annoying but hardly a threat, just like a pesky fly.

Somtyds is dit die vyand wat te werk is of vra dat ons gesif word soos koring (soos wat hy gedoen het met die apostel Petrus), tog selfs toe—is dit God wat net die demoniese figuur gebruik wat poog om sy vuil werk te doen—en ten volle weet dit sal net bewys om ten goede vir sy slagoffer te wees. Onthou, die vyand het geen krag watookal nie, of ‘n vors gelykstaande aan die van die gelowige. “Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel” (1 Johannes 4:4). So ek het verkies om hierdie infaam klein figuurtjie te ignoreer net soos wat ek doen met ‘n vlieg wat in my huis gekom het—hy kan lastig wees maar is skaars ‘n bedreiging, net soos ‘n lastige vlieg.  

So, with this principle, we can also put the people in our lives (husbands, ex-husbands, our boss, our mean in-laws, or even the attorney who represents them) in this category of those who cannot harm us. “Why are the nations in an uproar and the peoples devising a vain thing? The kings of the earth take their stand and the rulers take counsel together against the LORD and against His Anointed . . . He who sits in the heavens laughs, the Lord scoffs at them” (Psalms 2:1–4). If he laughs at their futile attempts, no matter how things look, we have the confidence that once the evil has done what it was intended to do, the tides will turn.

So, met hierdie beginsel, kan ons ook die mense in ons lewens (mans, eks-mans, ons baas, ons gemene skoonouers, of selfs die prokureur wat hulle verteenwoordig) in hierdie kategorie van die wat ons nie skade kan aandoen nie. “ Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne - en dit tevergeefs?  Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die HERE en teen Sy gesalfde . . . Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle” (Psalms 2:1-4). As Hy lag vir hulle nuttelose pogings, maak nie saak hoe dinge lyk nie, ons het die vertroue dat sodra die bose gedoen het wat dit bedoel was om te doen, sal die gety draai.

Being set-up, as you know by now, first appears as something bad, when in fact, it will result in the opposite conclusion—we are actually being set-up by God—in order to be blessed! Now, if we really believed that every adversity was the condition for blessings, not for destruction, and we believe that it was God, not the devil, who was in control, then wouldn’t we be able to go through it with enthusiasm rather than dread or fear? This is what God continually tries to assure us throughout the Bible, but instead we choose to fear and dread often due to a lack of this principle being taught properly and much more often. 

Om opgestel te word, soos wat jy by nou weet, kom eers voor as iets sleg, wanneer in werklikheid, dit in die teenoorgestlde konklusie sal eindig—ons word eintlik deur God opgestel—sodat ons geseën kan word! Nou, as ons regtig geglo het dat elke teenspoed die kondisie vir ‘n seën is, nie vir verwoesting, en ons glo dat dit God was, nie die duiwel,wat in beheer is nie, Sou ons dan nie in staat wees om daardeur te gaan met entoesiasme eerder as met angs of vrees? Dit is wat God voortdurend probeer om ons van te verseker dwarsdeur die Bybel, maar in plaas daarvan kies ons angs en vrees dikwels as gevolg van ‘n tekort van sy beginsel wat behoorlik en baie meer dikwels geleer moet word. 

Over these past two years, like never before, I see the incredible happening, as a result of the: tragedy, incredible attacks, and unfair treatment we’ve faced. False accusations against my character resulted in being set-up, then honored by men and women around the world (and most importantly, for me, honored and respected by my own children). And the destruction of my books also resulted in being set-up. After discussing, and trusting God with Erin, it’s what led her to be asked to sign with one of the largest publishers in the world, and the books will be sold and printed on demand (with new videos that are being planned to be played online rather than needing anyone to buy a DVD). Therefore, I (and RMI) will no longer need to purchase in bulk or warehouse or even mail to anyone! The Lord lifted the burden so His brides can spend more time just loving Him and being loved by Him!!

Oor die afgelope twee jaar, soos nooit vantevore, sien ek die ongelooflike gebeur, as ‘n resultaat van die: tragedie, ongelooflike aanvalle, en onregverdige behandeling wat ons ervaar het. Vals beskuldigings teen my karakter wat uitgeloop het om opgestel te word, toe geeer deur mans en vrouens rondom die wêreld (en mees belangrik, vir my, geeer en respekteer deur my eie kinders). En die verwoesting van my boeke het ook tot die gevolg gelei dat ek opgestel is. Nadat ek dit bespreek het, en deur God met Erin te vertrou het, was wat haar gelei het om met een van die grootste publiseerders in die wêreld op te teken, en die boeke sal op aanvraag verkoop en gedruk word (met nuwe videos wat beplan is om aanlyn gespeel te word eerder as om ‘n DVD aan te koop). Daarom, sal ek (en HMI) nie meer nodig hê om in grootmaat aan te koop nie of te stoor of aan enige iemand te pos nie! Die Here het die las gelig sodat Sy bruide meer tyd kan spandeer deur Hom net lief te hê en deur Hom bemin te word.       

Which is where this newest journey all began, remember? It all began by my losing my restored marriage, once again, cheated on, and also sued by my ex-husband for all I had, which as you know, was simply God setting me up, in order to bless me—finally and completely becoming the Lord’s beloved bride—with a honeymoon that took me around the world with Him!! 

Of course, the blessed results are also due to having the right response. “But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two” (Matthew 5:38–40).

Wat is waar hierdie nuutste reis begin het, onthou? Dit het alles begin deur my wat my herstelde huwelik verloor het, weereens, verkul is, en ook deur my eks-man gedagvaar vir alles wat ek gehad het, wat soos jy weet, was eenvoudig God wat my opgestel het, om my te seën—finaal en heeltemal die Here se beminde bruid te word—met ‘n witebrood wat my om die wêreld saam Hom gevat het!!

Natuurlik, die geseënde resultate is ook as gevolg van die regte reaksie. “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand. Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie. As iemand ju op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer” (Matteus 5:38-40).   

As we discussed in many previous chapters, if we resist an evil or an evil person, we miss what that adversity was sent to do for us in the first place. This, as I want to remind you again, is where most Christians live—resisting evil (never mind taking it to the point of receiving the blessing by blessing their attacker). Though many may not even resist outwardly, they’re certainly resisting evil in their prayers, which is often where the Christians are focusing their prayers, praying against the evil. So since God does hear our prayers, so often the wave of attacks may subside, but often return again and again, hoping to accomplish why the adversity (and its messenger) was sent. “So shall My Word be which goes forth from My mouth; it shall not return to Me void, without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it” (Isaiah 55:11).

Soos wat ons in baie vorige hoofstukke bespreek het, as ons die kwaad of ‘n kwaadwillige persoon teenstaan, mis ons uit oor waarvoor die teenspoed vir ons gestuur was in die eerste plek. Dit, wat ek jou weer wil herinner, is waar meeste Christene lewe—deur die kwaad teen te staan (om nie te praat van dit tot op die punt te neem om die seën te ontvang deur die aanvaller te seën nie). Alhoewel nie almal die kwaad uitwaarts teenstaan nie, staan hulle sekerlik die kwaad tee in hulle gebede, wat dikwels is waar die Christene al hulle gebede op fokus, deur teen die kwaad te bid. So aangesien God ons gebede hoor, sal heel dikwels die golf van aanvalle verminder, maar dikwels weer oor en oor terugkeer, in die hoop om te volbring hoekom die teenspoed (en sy boodskapper) gestuur was. “So sal die woord wat uit My mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het” (Jesaja 55:11).   

Jesus went through the middle of the worst adversity in history and was not delivered from it. Though He prayed that this cup (of adversity) pass from His lips, His desire ultimately was for God’s will to be done. This entire principle, that Jesus’ life was based on, is one that is entirely overlooked by today’s Christian—God’s will and not resisting evil. There’s no doubt that it is His will that we are each set-up— in order for us to be blessed and as how God will also be glorified.

Jesus het deur die middel van die ergste teenspoed in geskiedenis gegaan en was nie daarvan uitgelewer nie. Alhoewel Hy gebid het dat lydensbeker van (teenspoed) by Hom moes verbygaan, Sy begeerte was uitermatig vir God se wil om te geskied. Hierdie hele beginsel, waarop Jesus se lewe gebaseer was, is een wat heeltemal oorgekyk is deur vandag se Christen—God se wil en om nie die kwaad teen te staan nie. Daar is geen twyfel dat dit Sy wil is dat ons elke een opgestel word —sodat ons geseën kan word en ook hoe God verheerlik kan word.  

Examples

Voorbeelde

It was not until the Israelites were set-up with much more unfair treatment, which by the end of the plagues, concluded their captivity when their captors sent them away with all “articles of silver and articles of gold, and clothing” from their nation leaving it broken and “plundered” (Exodus 12:35–36). 

Dit was nie totdat die Israeliete opgestel was met baie meer onregverdige behandeling, wat teen die einde van die plae, hulle aanhouding afgesluit het toe hulle gevangenisnemers hulle weggestuur het met  alle “artikels van silwer en artikels van goud, en kledingstuuke” van hulle nasie wat dit gebroke en “geplunder” gelos het (Eksodus 12:35-36).

It wasn’t until Joseph was set-up by his brothers that he was taken captive by Egyptians and he got to Potiphar’s house, where he again was set-up by his master’s immoral, then rejected wife, that then led him to years of prison. Remember too that Joseph was also set-up by the cupbearer who “did not remember Joseph, but forgot him” to spend one more year in prison until God had the Egyptian nation set-up for its famine. All of this set-up was in place to save Joseph’s own family and to make Joseph ruler of the nation just under Pharaoh.

Dit was nie totdat Josef opgeset was deur sy broers wat hy gevangene geneem was deur die Egiptenare en hy by Potifar se huis, waar hy weer opgestel was deur sy meester se immorele, toe verwerpte vrou, wat hom toe tot jare in die tronk gelei het. Onthou dat Josef ook opgestel was deur die skinker wat “Josef nie onthou het nie, maar hom vergeet het” om nog een jaar in die tronk te spandeer totdat God die hele Egiptiese nasie opgestel het vir die hongersnood. Hierdie hele opstel was in plek om Josef se eie familie te red en om Josef die leier van die nasie te maak net onder Farao.   

There are many women of the Bible who were also set-up for greatness.

Daar is baie vrouens uit die Bybel wat ook opgeset is vir grootheid.

Ruth was set-up through the death of her husband, father-in-law, and brother-in-law so that there were no men in her life just so that she would be favored in that particular field where she gathered a few kernels in order for her and her mother-in-law to survive. And where her future began, meeting her husband, Boaz, and was part of the lineage of Jesus Himself.

Rut was opgeset deur die dood van haar man, skoonpa, en swaer sodat daar geen mans in haar lewe was net sodat sy in daardie spesifieke veld begunstig sou word waar sy ‘n paar mieliepitte versamel het sodat sy en haar skoonma kon oorleef. En waar haar toekoms begin het, deur haar man, Boas te ontmoet, en wat deel was van die geslag van Jesus Homself.  

Esther was set-up to be the new wife of the king in order for the Jewish people to be saved (and so that her faithful cousin, Mordecai, could be honored as well). 

Ester was opgeset om die nuwe vrou van die koning te wees sodat die Joodse mense gered kon word (en sodat haar getrou nefie, Mordegai, ook geeer kon word).  

Even Mary, the mother of Jesus, was set-up as a young, unmarried, pregnant girl to be “blessed among women” as the virgin mother of our Savior.

Selfs Maria, die moeder van Jesus, was opgeset as ‘n jong, ongetroude, swanger meisie om “geseën onder vroue”’ as die maagd moeder van ons Redder. 

God didn’t put all those examples in the Bible for us not to get Who set these great men and women of faith up—and for what purpose! The purpose of evil (in the life of the believer) and why God sets us up is, again, for us to be blessed and for Him to get the glory He deserves.

God het nie al daardie voorbeelde in die Bybel vir ons gesit om nie te verstaan Wie daardie groot mans en vrouens van geloof opgestel het—en vir watter doel nie! Die doel van die kwaad (in die lewe van die gelowige) en hoekom God ons opset is, weer, vir ons om geseën te word en vir Hom om die glorie te kry wat Hy verdien.

So, dear one, all the adversity and all that evil that is coming against you today, rejoice! This is a set-up—God is about to bless you!!

So, liewe een, al die teenspoed en al die kwaad wat teen jou vandag kom, verheug! Dit is opgeset—God staan op die punt om jou te seën!!

“Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you; but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing; so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation” (1 Peter 4:12).

“Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid” (1 Petrus 4:12, 13).

 “I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world” (John 16:33). Thank You Lord!! 

Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”  (Johannes 16:33). Dankie Here!!