For Your righteousness, O God, reaches to the heavens,

You who have done great things;

O God, who is like You?

—Psalm 71:19

U verlossingswerk, o God, is oneindig groot;

groot is die dinge wat U gedoen het!

Wie is soos U, o God?

—Psalm 71:19

Just a few minutes ago, I said goodbye to my children as they headed off to church. They really have no idea how much I think about it each week—about not going with them. I really thought that I had come to the place that it no longer mattered, but then to my surprise, just last week the Lord had me go to two services. A well-known evangelist was speaking, someone my older boys said I shouldn’t miss. Honestly, I thought I surely would “miss it,” but I asked the Lord, and surprising me, He said go. So I went, was blessed, and was given the opportunity to give a substantial amount of money as an offering (the main reason, it seems, for my going to this evening service).

Net ‘n paar minute gelede, het ek tot-siens gesê vir my kinders voor hulle kerk toe gegaan het. Hulle het regtig geen idee hoeveel ek elke week daaraan dink nie—om nie saam hulle te gaan nie. Ek het regtig gedink ek het op die plek gekom waar dit nie meer saak gemaak het nie, maar tot my verbasing, het die Here my na twee dienste laat gaan. ‘n wel bekende evangelis het gepraat, iemand wat my ouers seuns gesê het ek nie moet mis nie. Eerlik, ek het gedink ek sou dit sekerlik “mis,” maar ek het die Here gevra, en verrassend, het Hy gesê gaan. So toe gaan ek, was geseën, en ek was die geleentheid gegun om ‘n aansienlike bedrag geld as ‘n offerande te gee (die hoofsaaklike rede lyk dit vir my, om na hierdie aanddiens te gaan.  

My children, I know, used to question some of the crazy things I did. Most of their questions stemmed from the reputation that their father had painted about me. No doubt it was one of the things that drove him more into the world and the things of it to make him happy. I’m sure, now looking back, it was simply his way of giving him an exit since he’d been planning to reconnect with his high school girlfriend for years, each planning to divorce spouses. At the time, however, I had no idea that he was sharing his thoughts and opinions with the older children, and honestly when I found out I was sure that my reputation with them may never recover. Yet, God has promises for us that far outweigh the negatives of this world.

My kinders, weet ek, het sommige van die gek dinge wat ek gedoen het bevraagteken. Meeste van hulle vrae het ontstaan uit die reputasie wat hulle pa oor my geskilder het. Geen twyfel dit was een van die dinge wat hom meer na die wêreld toe gedryf het en die dinge daarvan om hom gelukkig te maak. Ek is seker, nou dat ek terugkyk, dit was eenvoudig sy manier om hom ‘n uitgang te gee aangesien hy vir jare beplan het om met sy hoërskool meisie van jare gelede te heraansluit, elkeen het beplan om van hulle gades te skei. Nietemin, het ek destyds geen idee gehad dat hy sy gedagtes en opinies met die ouer kinders gedeel het nie, en eerlik toe ek uitgevind het was ek seker dat my reputasie met hulle nooit herwin sou word nie. Tog, God hett beloftes vir ons wat die negatiewes van hierdie wêreld vêr oortref.   

“In You, O LORD, I have taken refuge; Let me never be ashamed; In Your righteousness deliver me” (Psalms 31:1).

“They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed” (Psalms 34:5).my, want U is getrou.” (Psalm 31:1)

“By U, HERE, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! Bevry my, want U is getrou.” (Psalm 31:1)

“HERE, ek kom na U vir beskerming; moenie dat ek beskaamd staan nie. Red my, want U is regverdig.” (Psalms 31:1) 

“In You, O LORD, I have taken refuge; Let me never be ashamed” (Psalms 71:1).

“HERE, by U soek ek beskerming; laat my nooit beskaamd staan nie” (Psalms 7:1)

“The sons of those who afflicted you will come bowing to you, and all those who despised you will bow themselves at the soles of your feet . . .” (Isaiah 60:14).

“Dié wat jou verdruk het sal na jou toe kom en buig, almal wat jou met minagting behandel het, sal by jou voete kniel . . . “ (Jesaja 60:14).

“Peter said, ‘Behold, we have left our own homes and followed You.’ And He said to them, ‘Truly I say to you, there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children, for the sake of the kingdom of God, who will not receive many times as much at this time and in the age to come, eternal life’” (Luke 18:28–30).

“Toe sê Petrus: “Kyk óns het van ons besittings afgesien en U gevolg.” En Jesus antwoord: “Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe.” (Lukas 18:28-30).

It took the Lord putting me in a very ominous situation within weeks of my divorce, by traveling and financial craziness, to turn the tide, and my reputation with my children also began to turn. As I’d said in earlier chapters, I am just learning how we must expect that we will go through greater, crazier feats when we decided to believe God for great things.

Dit het die Here geneem wat my in ‘n onheilspellende situasie binne weke van my egskeiding geplaas het, deur my reistogte  en finansiële gekheid, om die gety om te keer, en my reputasie met my kinders het ook begin omkeer. Soos wat ek gesê het in vroeë hoofstukke, ek leer nou hoe ons moet verwag dat ons deur groter, nog meer gekkige kordaatstukke sal gaan wanneer ons besluit om God vir groter dinge te glo.

That’s what I hope to explain to my children later today at lunch. I want to tell them that all these incredible and crazy things that I am doing now are simply because I am determined to believe God for great things. 

Dit is wat ek hoop om later by middagete aan my kinders te verduidelik. Ek wil hulle vertel dat al hierdie ongelooflike en gek dinge wat ek nou doen is eenvoudig omdat ek vasbeslote is om God vir groter dinge te glo.

Just a week ago, I had the opportunity to share with all of them (some individually), that in myself I haven’t a prayer of making it with all that has come against me and continues to do so. It is only the Lord who will be able to pull this one off. Today I want to also tell them that He has so lovingly given me incredible testimonies in my own life over these past eighteen months, in order for me to meditate on and keep focused on, to believe that God will certainly bring me through this time as He’s done before.

Net ‘n week gelede, het ek die geleentheid gehad om met almal van hulle te deel (sommige van hulle individueel), dat in myself ek nie ‘n kat se kans het om dit te maak met alles wat teen my gekom het en voortgaan om te doen nie. Dit is net die Here wat in staat is om hierdie een baas te raak. Vandag wil ek hulle ook vertel dat Hy so liefdevol oor die afgelope agtien maande vir my ongeloolike getuienisse in my eie lewe gegee het, om my in staat te stel om op te mediteer en te fokus, om te glo dat God my sekerlik deur hierdie tyd sal bring soos wat Hy vantevore gedoen het.

“God is not a man, that He should lie, Nor a son of man, that He should repent; Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not make it good?” (Numbers 23:19).

“God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, ‘n mens dat Hy van gedagte sou verander nie. Sou Hy iets sê en dit nie doen nie, iets belowe en dit nie uitvoer nie?” (Numri 23:19).

“Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is anything too difficult for Me?” (Jeremiah 32:27).

“Ek is die Here die God van al die mense. Is iets vir My onmoontlik?” (Jeremia 32:27).

“Ah Lord GOD! Behold, You have made the heavens and the earth by Your great power and by Your outstretched arm! Nothing is too difficult for You, who shows lovingkindness to thousands, but repays the iniquity of fathers into the bosom of their children after them, O great and mighty God The LORD of hosts is His name; great in counsel and mighty in deed, whose eyes are open to all the ways of the sons of men, giving to everyone according to his ways and according to the fruit of his deeds” (Jeremiah 32:17–19).

“Ag, Here my GOD, U het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys u troue liefde aan duisende geslagte, maar U straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Groot en magtige God, u Naam is die HERE die Almagtige. U besluite is magtig, u dade groot. U sien alles wat die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom, U beloon elkeen volgens sy dade” (Jeremia 32:17-19).

What He reminded me of while meditating and reflecting on the above promises, is that the eagle that flies alone and is so rare, that it gets our attention—eagles, like powerful Christians, are on the endangered species list. That’s why it’s been my desire to breed more eagles for the Lord: beginning with my own children, as well as each of the women I am blessed to encourage through my ministry and also RMI. Ha, my ministry. This is just one more area that the Lord is having me trust Him for as I watch it dying a slow, quiet and painful death.

Wat Hy my aan herinner het terwyl ek mediteer het en nagedink het oor die bogenoemde beloftes, is dat die arend wat alleen vlieg en so skaars is—dat dit ons aandag trek—arende, soos kragtige Christene, is op die bedreigde spesies lys. Dit is hoekom dit my begeerte is om meer arende vir die Here te teel: en ek begin met my eie kinders, sowel as elke een van die vrouens wat ek geseën is om aan te moedig deur my ministerie en ook HMI. Ha, ha my ministerie. Dit is net nog een gebied waar die Here wil hê ek op Hom moet vertrou soos wat ek toekyk dat dit aan  ‘n stadige, stil en pynlike dood beswyk.    

Yet, “Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit” (John 12:24). It could be that my ministry and my life as I know it now, has to die for it to bear the fruit God intended. This means I will need to believe God through the death until it’s time for my life and ministry to be resurrected again.

Dít verseker Ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe bring hy ‘n groot oes in” (Johannes 12:24). Dit kan wees dat my ministerie en my lewe soos wat dit nou is, moet sterwe om n groot oes in te bring wat God beplan het. Dit beteken ek benodig om God deur die dood te glo totdat dit tyd is vir my lewe en my ministerie om weer opgewek te word.   

Precious one, are you determined to believe God for great things right now? If you are, then you must expect to be faced with great and seemingly destructive opposition. Your reputation, the world as you know it, they will all have to be put on the altar day-by-day and moment-by-moment. Your reason for trusting God may change, as mine has, or maybe you are way ahead of me and have had the right reason from the start. For me, I reach this level of belief first, because it was like my very life was on fire like a burning building. I knew that I needed to follow the Lord radically in order to save my children and the women in my ministry.

Once I was safely out of that fire (the divorce), I began radically living for love. I was His new bride, and love was my motivator—the “in love” variety. By the time I was traveling internationally, which meant leaving my children for weeks at a time (remember, too, that their father was also gone and I was leaving them alone), I knew that radical, obedient living was what it was going to take to push my family through to what was waiting on the other side for their future. Not only what my zealous life would do for them, but what influence that they might derive from witnessing it.

Kosbare een, is jy vasberade om vir God nou vir groot dinge te glo? As jy is, dan moet jy verwag om teen groot en oënskynlike vernietigende opposisie te kom. Jou reputasie, die wêreld soos wat jy dit ken, dit sal alles dag-by-dag en ooomblik-by-oomblikop die altaar geplaas moet word. Jou rede hoekom jy op God vertrou mag verander, soos myne het, of miskien is jy ver by my verby en het die regte redes van die begin af gehad. Vir my, bereik ek hierdie vlak van geloof eerste omdat dit was asof my lewe aan die brand was soos ‘n brandende gebou. Ek het geweet dat ek nodig gehad het om die Here radikaal te volg om my in staat te stel om my kinders en die vrouens in die ministerie te red.

Toe ek veilig uit daardie vuur (die egskeiding) was, het ek begin om radikaal vir liefde te lewe. Ek was sy nuwe bruid, en liefde was my motiveerder—die “op jou verlief” soort. Teen die tyd wat ek internasionaal gereis het, wat beteken het dat ek my kinders vir weke op ‘n tyd moes los (onthou, dat hulle vader ook weg was en ek het hulle alleen gelos), ek het geweet dat dit ‘n radikale, gehoorsame leefwyse was wat dit sou neem om my familie deur te druk na wat vir hulle aan die ander kant vir hulle toekoms gewag het. Nie net wat my geesriftige lewe vir hulle sou doen nie, maar watter invloed huile dalk mag aflei deur daarvan te getuig. 

Just this morning though, I have come to understand my motivation to be a bit different. Today, I see what it’s going to take to reach that pinnacle that the Lord is urging me to climb through—His love for me. If I want to believe God for great things, this, my dear, is what it is going to take, and what drives me upward, which has always, and will always be, His love for me and my devotion to Him; this is what matters—it is all that matters.

Net vanoggend, het ek verstaan dat my motivering ‘n bietjie anders is. Vandag, sien ek wat dit gaan neem om die pinakel te bereik wat die Here my aanspoor om deur te klim—Sy liefde vir my. As ek in God wil glo vir groot dinge, is dit, my liefie, wat dit gaan neem, en wat my opwaarts dryf, wat altyd was, en altyd sal wees, Sy liefde vir my en my toewyding aan Hom; dit is wat van belang is —en is al wat van belang is.   

“I’m asking God for one thing, only one thing: To live with Him in His house my whole life long. [Where] I’ll contemplate His beauty; I’ll study at His feet” (Psalm 27:4, MSG).

“Daar is een groot wens in my hart en dit wil ek met my hele lewe najaag: dat ek my hele lewe lank by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed Hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink wanneer ek Hom aanbid” (Psalm 27:4, Die Boodskap).

“There’s no one quite like you among the gods, O Lord, and nothing to compare with your works. All the nations You made are on their way, ready to give honor to You, O Lord, Ready to put Your beauty on display, parading Your greatness, and the great things You do—You’re the One, there’s no one but You!” (Psalm 86:8, MSG). Let me be the first to give You the honor and love you deserve in return for all you’ve done for me, no matter what I lose.

“Here, U is die enigste ware God. Niemand kan die dinge doen wat U doen nie. Selfs mense wat U nie dien nie, is u handewerk. Ook hulle sal nog kom om U te aanbid, Here. Hulle sal u Naam kom grootmaak en U eer. Ja, U is baie groot. U laat wonders gebeur. U is die enigste ware God.” (Psalm 86:8-10 Die Boodskap). Laat ek die eerste wees om vir Jou die eer en die liefde te gee wat jy verdien in ruil vir alles wat jy vir my gedoen het, maak nie saak wat ek verloor nie.