Do not resist an evil person . . .

—Matthew 5:38

Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie

—Matteus 5:38  

In the last chapter I shared briefly, explaining that riding the wave of adversity means that you go with the flow, never opposing evil that’s coming against you. And how it was actually Jesus Himself who explained how we are to react when people tell you to do something, and that He made sure you knew it was He Who said it, “But I say to you . . .” “But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you” (Matthew 5:39-42). 

In die laaste hoofstuk wat ek kortliks gedeel het, en verduidelik het om die golf van teenspoed te ry beteken dat jy met stroom swem, nooit die kwaadwillige mens teeesnit wat teen jou kom nie. En hoe dit eintlik Jesus was wat verduidelik het hoe ons moet reageer wanneer mense vir jou sê om iets te doen, en dat Hy seker gemaak het dat jy geweet het dat dit Hy was dit gesê het,  “Maar Ek sê vir julle . . . .” “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen nie afwys nie.”  

I’d also confessed that I made sure never to stand close enough to anyone who’d once “slapped” me through their words or actions, and if forced to see them, I’d once made sure to stand back emotionally. There is no doubt that just being willing to stay close to those who’ve been unkind is difficult, but I’m sure we can all agree that to do more or give more than what this same person asked or demanded is nearly impossible to do. But that’s when all those “nothing is impossible” verses come in handy. Let’s read them:

Ek het ook gebieg dat ek seker gemaak het om nooit so naby aan iemand te staan wat  my eens op ‘n tyd “geklap” het deur hulle woorde of aksies nie, en as ek geforseer was om hulle te sien, het ek seker gemaak dat ek emosioneel terugstaan. Daar is geen twyfel dat net deur naby aan dié te bly wat onvriendelik was is moeilik, maar ek is seker ons kan almal saamstem dat om meer te doen of meer te gee as wat dieselfde persoon gevra het of geëis het is amper onmoontlik om te doen. Maar dit is wanneer al daardie “niks is onmoontlik” verse handig inkom nie. Kom ons lees hulle:   

“And looking at them Jesus said to them, ‘With people this is impossible, but with God all things are possible’” (Matthew 19:26).

“Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik’” (Matteus 19:26).

  “Looking at them, Jesus said, ‘With people it is impossible, but not with God; for all things are possible with God” (Mark 10:27).

“Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: ‘Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik” (Markus 10:27). 

“For nothing will be impossible with God” (Luke 1:37).

“But He said, ‘The things that are impossible with people are possible with God” (Luke 18:27).

“Niks is vir God onmoontlik nie” (Lukas 1:37).

“Daarop antwoord Hy: “Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik.” (Lukas 18:27).

What makes everything possible is when God sent us His Son, to love us in the manner in which a woman could be made to feel truly loved—this is what makes all things possible for us to do. If we fall short of really having enough of His love, it will keep us from not even being able to consider venturing into the principle of riding the wave of adversity. And without any of His love, women will either foolishly fight adversity, only to be hurt even more deeply, or she will run from it.

Wat alles moontlik maak is toe God Sy Seun vir ons gestuur het, om ons lief te hê op die manier wat ‘n vrou regtig bemin kon word—is dit wat alles moontlik maak vir ons om te doen. As ons kortkom om regtig genoeg van Sy liefde te hê, sal dit ons weerhou om nie in staat te wees om te oorweeg om die prinsiep om die golf van teenspoed te ry te waag nie. En sonder enige van Sy liefde, sal vrouens dwaaslik teenspoed beveg, net om meer diep seergemaak te word, of sy sal van dit af weghardloop.  

What I also did my best to expound upon in the last chapter, was what changed me. Once again it was simply finding my abundant life—getting everything I needed directly from God like wisdom, and directly from the Lord, like the love that I desperately needed. 

Wat ek ook my bes gedoen het om op uit te brei in die laaste hoofstuk, was wat my verander het. Weer eens was dit eenvoudig om die oorvloedige lewe te vind—om alles wat ek nodig gehad het direk by God te kry soos wysheid, en direk van die Here af, soos die liefde wat ek desperaat nodig gehad het.   

So can we finally all agree that giving is an incredibly powerful act, but it becomes even more powerful when it is demanded, stolen, or asked for unkindly? True, you may think it’s powerfully painful, but the truth is, once you have enough of His love to ponder this principle, you’ll begin to realize that adversity, as I understand it now, is actually the fuel we need, or like watering the seed that will bring about a bountiful harvest—the many promises we’ve been waiting for Him to give us. You may think it’s easy for me to say, but like you, I’ve lived through many difficulties in my life, but now I’m finally able to benefit from them.

So kan ons finaal saamstem dat gee is ‘n ongelooflike kragtige daad, maar dit word selfs meer kragtig wanneer dit vereis, gesteel, of onvriendelik gevra word? Waar, jy mag dink dit is kragtig pynlik, maar die waarheid is, sodra jy genoeg van Sy liefde gehad het om oor hierdie beginsel na te dink, sal jy begin besef dat teenspoed, soos ek dit nou verstaan, is eintlik die brandstof wat ons nodig het, of om soos die saad water te gee wat ‘n oorvloedige oes sal opbring—die vele beloftes wat ons op Hom wag om vir ons te gee. Jy mag dalk dink dit is maklik vir my om te sê, maar net soos jy het ek deur baie moeilikhede in my lewe geleef, maar nou is ek finaal in staat om voordeel daaruit te trek.  

My many years of ministry first began the same way Erin’s did when my husband also left me, and going through it, like many of you, He lead me to RMI and her teachings. The Lord then began to teach me many of His principles for living my life abundantly, getting me ready for what was up ahead in my life. Each principle, as I walked it out, changed my life significantly. Yet, I have to say that this brand new principle has to be one of the most powerful, which is also a principle that I never, ever, remember hearing from a pulpit or reading in a Christian book. And though Erin may have mentioned it somewhere in her books, I believe she did, I never remember grasping this truth before. 

Now, since my living it, to me, this has to be the single most amazing principle to live by which, I promise, will change your life forever. And the reason I believe this, is because this very principle was the way that Jesus lived His life. A life surrounded by adversity, hatred, misunderstanding, betrayal, rejection, and every other evil that made up His very short life while here on earth.

My vele jaar van ministerie het begin op dieselfde manier wat Erin sin begin het toe my man my ook verlaat het, en deur dit te gaan, soos baie van julle, het Hy my na Erin en haar leringe gelei. Die Here het my toe begin om baie van Sy beginsels om my lewe oorvloedig te lewe te leer, en my gereed te maak vir wat vir my voorgelê het in my lewe. Elke beginsel, soos wat ek dit uitgeloop het, het my lewe aansienlik verander. Tog moet ek sê dat hierdie splinternuwe beginsel moet een van die kragstigste wees, wat ook ‘n beginsel is wat ek nooit ooit, kan ek onthou wat ek uit die preekstoel uit geleer het nie of deur ‘n Christelike boek te lees  nie. En alhoewel Erin dit êrens in een van haar boeke genoem het, en ek glo sy het, het ek nooit onthou dat ek hierdie waarheid voorheen begryp het nie. 

The foundation of this principle is simply this—do not resist evil.

Die grondslag van hierdie beginsel is eenvoudig dit—moet nie kwaadwilliges teenstaan nie.

There is nothing so natural, so ingrained into our very being, than to do just the opposite. We can’t help but resist evil that’s being done to us. As a matter of fact, the Christian is taught from the very beginning of his Christian walk to resist and fight every evil and every evil person who tries to come against him or gets in his way. Some may cite these two verses to prove this to be true: 4:7)

Daar is niks so natuurlik, so ingewortel in ons wese, as om net die teenoorgestelde te doen nie. Ons kan dit nie verhelp om die kwaadwilligheid wat aan ons gedoen word teen te staan nie. Om die waarheid te sê, die Christelike word van die begin van sy lewe geleer om kwaadwilliges teë te staan en teen elke kwaadwilligheid en kwaadwillige persoon te baklei wat teen hom kom of in sy pad staan nie. Sommige mag hierdie twee verse opsê om te bewys dat dit waar is: 

“Submit therefore to God, resist the devil and he will flee from you” (James 4:7).

“Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug” (Jakobus 4:7). 

“For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places” (Ephesians 6:12, KJV). 

“Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees lug” (Efesiërs 6:12)

Though we do see this principle of resisting and wrestling in Scripture, nevertheless this is talking about resisting us from doing evil—not resisting evil being done to us. There is a vast difference between resisting the devil who is tempting you to do something evil, and also wrestling against principalities and the spiritual wickedness that tries to feed our flesh. So when I say to not resist evil, once again, it’s any evil being done TO us.

Alhoewel ons hierdie beginsel van teë staan en stryd in die Skrif  sien, praat dit nietemin van om ons teë te staan om kwaad te doen—nie kwaad wat aan ons gedoen word nie. Daar is ‘n geweldige verskil tussen die duiwel  teë te staan wat ons in die versoeking bring om kwaad te doen, en ook om die stryd teen elke bose gees wat probeer om ons vlees te voed. So wanneer ek sê moet nie nie kwaad teë staan nie, weereens, is daar enige kwaad wat AAN ons gedoen word.     

Needing His Spirit

Benodig Sy Gees 

One principle I know I did learn from Erin was the way we can easily measure if something is from the Lord or not. Somewhere she taught that if we can do something on our own, we’re working in the flesh. While the opposite is also true: if we need the help of the Holy Spirit, it means it’s clearly from Him.

Een beginsel wat ek weet ek by Erin geleer het was die manier wat ons maklik kan meet of iets van die Here is of nie. Êrens het sy ons geleer dat as ons iets op ons eie doen, werk ons in die vlees. Terwyl die teenoorgestelde ook waar is: as ons die hulp van die Heilige Gees nodig het, dan beteken dit dat dit duidelik van Hom af is. 

May I also confess that fighting against evil used to come naturally to me as well (or running from it). Therefore, couldn’t we very well conclude that if something was coming “naturally” to me, then it’s probable that it was my own flesh that was fighting or running? Also true is that what changed was me knowing that to no longer feel the need to fight or flee was due to what His love did to change me. 

Mag ek ook bieg dat om teen die kwaad te veg het altyd so natuurlik vir my gekom (of om daarvan weg te hardloop). Daarom, kan ons nie aflei dat  as iets “natuurlik” vir my kom nie, dan was dit seker my eie vlees wat besig was om te veg of te hardloop? Wat ook waar is is wat verander het was dat ek gevoel het dat om nie ek meer die behoefte om te veg of te vlug te voel was as gevolg van wat Sy liefde gedoen het om my te verander. 

Yet maybe even more interesting, an even more powerful and completely overlooked truth, is the fact that Jesus lived His life in order that we, especially we women, could follow His example and were actually “called” to do so. 

Tog miskien meer interessant, en selfs meer kragtig en ‘n waarheid wat heeltemal oorgekyk is, is die feit dat Jesus sy lewe gelei het om ons, spesiaal ons vrouens, Sy voorbeeld kon volg en ons was eintlik “geroep” om dit te doen.  

“For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps . . . and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously” (1 Peter 2:21-23). And the reason I said “especially women” is because immediately following this section in First Peter 2 is when women, specifically, are told how to submit to a husband who is disobedient to the word or in rebellion. “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Peter 3:1–2).  Once again, if there is any relationship that would be difficult to “in the same way” suffer, not revile in return even though suffering, and not uttering threats (of leaving or in today’s world, calling the police), it is in the relationship with a husband who we trusted to love us, right? And let me say this too, once you’re able to do it in the husband/wife relationship, as long as you remain as close to Him and continue doing the same thing in all your other relationships and situations, it actually feels like a “piece of cake” or “walk in the park.” Oh, but wait, a thought just flew across my mind.

“Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg . . .toe Hy beledig is, het Hy nie terug beledig nie, toe Hy gely het, het Hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan Hom wat regverdig oordeel”(1Petrus 2:21-23). En die rede hoekom ek gesê het spesiaal “vrouens” is omdat onmiddelik na hierdie deel in 1 Petrus 2 is wanneer vrouens, spesifiek gesê word om onderdanig te wees aan ‘n man wat nie die woord van God glo nie. “Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe godsvresend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om ‘n woord te sê nie.” (1 Petrus 3:1-2). Weereens, as daar enige verhouding is wat moeilik sal wees om “dieselfde te doen” nie terug beledig wanneer jy beledig word nie, en nie te dreig nie (om te loop, of in vandag se wêreld, om die polisie te roep nie), dit is in die verhouding met ‘n man op wie ons vertrou het om ons lief te hê reg? En laat ek dit ook sê, sodra jy in staat is om dit in die man/vrou verhouding te doen, solank as wat jy na aan Hom bly en voort gaan om dieselfde ding te doen in al jou ander verhoudings en situasies, voel dit eintlik so doodmaklik.O, maar wag ‘n gedagte het by my opgekom.  

Frantic and Desperate

Freneties en Desperaat

There are countless women today, and the numbers are growing, who are more than willing to suffer like this, giving more, turning the other cheek again and again and again. But sadly their motivation is entirely different than what I’m talking about here in this chapter. The horribly damaged woman of today puts herself in a whirlwind of pain, giving over and over and over, more than is asked, hoping that by doing so she will gain the love she is frantic and desperate for! Some dear women are so used to living this way that she seems to be drawn to this same sort of man, again and again and again.

Daar is ontelbare mense vandag, en die nommers is besig om te groei, wie meer as gewillig is om soos dit ly, en mee en meer te gee, die ander wang te draai weer en weer en weer. Maar droewig is hulle motivering heeltemal anders as waarvan ek in hierdie hoofstuk praat. Die aaklige beskadigde vrou van vandag plaas haar in ‘n warrelwind van pyn, gee oor en oor, meer as wat van gevra is, in die hoop dat deur dit te doen dat sy die liefde sal win wat sy so freneties en desperaat is voor! Sommige liewe vrouens is so gewoond om op hierdie manier te lewe dat dit lyk asof sy na hierdie selfde soort man aangetrokke raak, weer en weer en weer.  

You may not care enough to stop this cycle for your own sake, but will you stop to ponder long enough to stop this vicious cycle for the sake of your daughter, or your sister, or your niece or coworker, aunt or cousin? Until we are willing and brave enough to break free and find the Love that can move the highest mountains of pain and hurt and humiliation and emotional scars, we have no hope to offer anyone. Please don’t keep reading this chapter until you first stop to really grasp how important it is for you to learn to live this way. And then being willing to offer this hope, by sharing your own failures and hurts, so when the next woman in pain and fear who is frantic for love comes along, she then learns the truth. Help her to finally learn the depths of His love for her and what that would mean to her life.

Jy mag nie genoeg omgee om hierdie siklus vir jou eie ontwil te keer nie, maar sal jy stop om lank genoeg na te dink om hierdie bose siklus te keer ter wille van jou dogter, of jou suster, of jou broers of susterskind, of medewerker, tannie of niggie of nefie? Totdat ons gewillig is om braaf genoeg te wees om vry te breek en die Liefde te vind wat die hoogste berge van pyn en seerkry en vernedering en emosionele littekens te kan versit, het ons geen hoop om vir enige iemand te offer nie. Moet asseblief nie aanhou om hierdie hoofstuk te lees totdat jy stop om regtig te begryp hoe belangrik dit vir jou is vir jou om te leer hoe om so te lewe. En dan  om gewillig te wees om hierdie hoop te offer, deur jou eie tekortkominge en seerkry te deel, sodat wanneer die volgende vrou wat in pyn en vrees verkeer wat freneties is vir liefde aankom, leer sy die waarheid. Help haar om finaal die diepte van Sy liefde te leer en wat dit in haar lewe sou beteken.     

Willingly Taken to the Cleaners

Gewillig om na die Skoonmakers Geneem te word.

Now for an example of how He was helping me grasp this principle by sharing my own personal experience about what happened from the onset of the church-wide announcement from my ex-husband when he told everyone from the pulpit that he was divorcing me. Without really understanding this principle at the time, the Lord led me to not resist evil, not to defend myself when dozens of concerned or outraged members demanded I explain myself. Whether it was my ex-husband stating his demands for the divorce or the insults and accusation of church members, some having been close friends, due to His love alone—I instead was able to enthusiastically agree with what was said, using His example of not opening my mouth, like my Husband who “kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously.”

Nou vir ‘n voorbeeld van hoe hy my gehelp het om hierdie beginsel te begryp deur my eie persoonlike ervaring te deel oor wat gebeur het vanaf die begin van die kerk-wye aankondiging van my eks- man toe hy vir almal vertel het uit die preekstoel dat hy my gaan skei. Sonder dat ek regtig die beginsel toe verstaan het, het die Here my gelei om nie die kwaad teë te staan nie, om myself nie te verdedig toe duisende van besorgde of woedende lidmate geëis het dat ek myself verduidelik. Of dit my eks- man was wat sy eise vir die egskeiding gestel het of die beledigings en aantygings van die kerk ledemate, sommige wat noue vriende was, deur Sy liefde alleen—was ek entoesiasties in staat om saam te stem met wat gesê was, deur Sy voorbeeld te volg om nie my mond oop te maak nie, soos my Man wat “maar alles oorgelaat aan Hom (God) wat regverdig oordeel.”  

Many of the details of what He brought me through are in the Facing Divorce book that RMI offers as one of their many free resources, so I won’t go into details. (If you missed reading this book, please go to their website listed at the back of this book.) My point is that all throughout those early days in the very beginning of me finding the abundant life, He was leading me to walk out the principle of not resisting evil. Again, beginning with my ex-husband telling me privately, then telling my children, and then going as far as to announce it on Sunday, the day he turned in his resignation.

Baie van die besonderhede van wat Hy my deur gebring het in die Staar Egskeiding in die Gesig Boek wat HMI offer as een van hulle vele gratis hulpbronne, so ek sal nie in detail gaan nie. (As jy gemis het om hierdie boek te lees, gaan asseblief na die webwerf wat op die agterste bladsy van hierdie boek gelys is) My punt is dat dwarsdeur daardie vroeë dae van my wat die oorvloedige lewe gevind het. Het hy my gelei om die beginsel van die bose nie teë te staan uit te voer. Weer, met my eks man wat my in privaat sê, en dan my kinders vertel, en dan so vêr gaan as om dit Sondag, die dag wat hy sy bedanking ingedien het, aan te kondig. 

Yet, I’m not alone in being taken through adversity—yes, it’s how the Lord not only taught just me, but also Erin, who was willing to share all the many principles that we each found (and are continuing to find) in the RMI resources. And if you’ve been in her resources as long as I have, you’ll see there is one common golden thread that ties them all together! How all joy happens through our intimacy with Him and seeking the Lord to help us through each of our difficult situations. This is the only way we too will learn principles that will dramatically change each of our lives and help change the lives of others! Hence this principle can’t be accomplished by merely reading about it, but by walking through it, after experiencing His love to this degree.

Tog, ek is nie alleen om deur hierdie teenspoed geneem te word nie—ja, dit is hoe die Here nie net vir my, maar ook Erin, geleer het wie gewillig was om al hierdie vele beginsels te deel wat ons albei gevind het (en voortgaan om te vind) in die HMI hulpbronne. En as jy in haar hulpbronne was so lank soos ek was, sal jy sien dat daar een algemene goue draad wat hulle almal saambind! Hoe alle vreugde gebeur deur ons intimiteit met Hom en om die Here na te streef deur elke een van ons moeilike situasies. Dit is die enigste manier dat ons ook die beginsels sal leer  wat dramaties elke een van ons lewens sal verander en help om die lewens van ander te verander! Gevolglik die beginsel kan nie volvoer word deur eenvoudig daarvan te lees nie, maar om daardeur te loop, nadat Sy liefde tot hierdie graad ervaar is.  

In my own life, from the moment that I first heard my husband announce that he was divorcing me, I found that it didn’t take too much on my part to not resist evil that was coming against me. Then as the year wore on, it seemed to get easier and easier. Over the years, I’ve surmised that it must be that previous year (my hardest year ever) when it started. That year served to kill whatever flesh I had left—or so it seemed. Then with my flesh dead, I was able to absorb even more of His love. I also discovered that my flesh is clearly attached directly into the depths of my heart where my children and their well-being are concerned. I know that all of you who are mothers can easily identify when I say that when it comes to our children, there seems to be something built in that instinctively causes us to fight for them.

In my eie lewe, van die oomblik wat ek eers gehoor het my man kondig aan dat hy my gaan skei, het ek gevind dat dit nie baie van my part geneem het om nie die kwaad wat teen my gekom het te verset nie. Toe soos wat die jaar aangegaan het, het dit gelyk asof dit makliker en makliker word. Oor die jare het ek opgesom dat dit die vorige jaar moet wees (my moeilikste jaar ooit) toe dit begin het. Daardie jaar het gedien om enige vlees wat ek oorgehad het dood te maak—of so het dit gelyk. Toe, met my vlees dood, was ek in staat om selfs meer van Sy liefde te absorbeer. Ek het ook ontdek dat my vlees direk gekoppel is aan die dieptes van my hart wat my kinders en hulle welgsindheid aanbetref. Ek weet dat almal van julle wat moeders is kan maklik identifiseer wanneer ek dit sê wanneer dit by ons kinders kom, dit blyk asof daar iets ingebou is wat ons instinktief veroorsaak om vir hulle te baklei.    

Yet, even then, God has a way of aligning our hearts with His when He reminds us what it took for us to know and experience Him—it was in the midst of adversity wasn’t it? So for me, the most important thing in my life (next to my intimacy with my Beloved Lord) is to see each of my children walking a powerful and intimate relationship with the Lord themselves. Which means that they too will need to walk a life filled with adversity in order to experience Him. Yes, like Erin, “I have no greater joy than this, to hear of my children walking in Truth” (3 John 1:4).

Tog, selfs dan, het God ‘n manier om Sy hart met ons sin op te lyn wanneer Hy ons herinner wat dit geneem het vir ons om hom te leer ken en ervaar—dit was te midde van teenspoed was dit nie? So vir my, is die mees belangrikste ding in my lewe (langs my intimiteit met my Beminde Here) om te sien hoe elke een van my kinders hulleself ‘n intieme en kragtige verhouding met die Here loop. Wat beteken dat hulle ook ‘n lewe gevul met teenspoed sal moet loop om in staat te wees om Hom te ervaar. Ja, soos Erin, “ Ek ervaar geen groter blydskap as juis wanneer ek hoor dat my kinders ‘n hegte verbondenheid aan die waarheid lewe nie” (3 Johannes 1:4). 

So if I am going to let adversity strike not just me, but my children, without my being tempted to step in between them or even cushioning the blow done to them, then I must make sure to give them and teach them the principles and be the example for them to see how. To help my children through, just as I do for women I meet in my church or in my ministering, I need to know, live and share this principle. Though I know I must be exaggerating, but often it feels as if there is at least one new attack each week coming at my children, pounding away at the very foundation of their lives, which for children is the area of safety. Children (and women) need to know that they are safe and that no harm is going to come against them to cause them pain. This is the security that children need to grow, and women need in order to flourish.

So as ek gaan toelaat dat teenspoed nie net vir my tref nie, maar my kinders sonder dat ek in die versoeking kom om tussenbeide te tree of selfs die slag wat aan hulle gedien word te demp, dan moet ek seker wees om vir hulle die beginsels te gee en te leer en die voorbeeld te wees vir hulle om te sien hoe. Om my kinders deur te help, net soos wat ek doen vir vrouens wat ek in my kerk ontmoet of in my ministering, ek moet hierdie beginsel ken, leef en deel. Alhoewel ek weet dat ek oorreageer, maar dikwels voel dit asof daar ten minste een nuwe aanval per week is wat agter my kinders aan is, en weg slaan aan die fondasie van hulle lewens, wat vir die kinders die gebied van veiligheid is. Kinders (en vrouens) moet weet dat hulle veilig is en dat geen skade gaan teen hulle kom en hulle pyn veroorsaak nie. Dit is die sekuriteit waar kinders  moet groei, en vrouens nodig het om in te floreer.   

We’ve each heard about the effects on many television talk shows when they delve into how things that happen in a child’s past are sure to stunt or inhibit the natural maturity process and scar them for life. We are told how these children are left “emotionally retarded” and are “scarred” adults who are full of problems and struggles that find their way into every facet of their adult lives. Some of us are these adults. So how can we possible help our children, or help ourselves as wounded adults, when it seems that the entire world is just one giant adversity coming against us with no relief?

Ons het almal gehoor van die effek van baie televisie gesels programme wanneer hulle delf in hoe dinge in ‘n kind se verlede gebeur verseker is om die natuurlike volwasse proses te stem of inhibeer en hulle lewenslank skend. Ons word vertel hoe hierdie kinders “emosioneel gestrem” gelos word en “geskende” volwassenes wat vol probleme is en sukkel om hulle weg in elke faset van hulle volwasse lewens te vind. Sommige van ons is hierdie volwassenes, wanneer dit lyk asof die hele wêreld net een reuse teenspoed is wat teen ons kom met geen verligting?   

By believing what He told us, “I have told you these things, so that in Me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world” (John 16:33). Jesus was able to overcome the world, I believe, through this one principle that is never taught, much less walked out by today’s Christian. It is what He taught us from the beginning of His ministry:

Deur te glo wat Hy ons vertel het, “ Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” (Johannes 16:33). Jesus was in staat om die wêreld te oorwin, ek glo, deur hierdie een beginsel wat nooit geleer word nie, nog  minder deur vandag se Christen uitgeleef. Dit is wat Hy ons van Sy ministerie van die begin af geleer het:

Once again, give, and listen when He says, “I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two” (Matthew 5:38–40).

Weereens, gee, en luister wanneer Hy sê, “Maar Ek sê vir julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer” (Matteus 5:38-40).  

The very first portion states it clearly, read it again—do not resist. 

Die heel eerste deel verklaar dit duidelik, lees dit weer—moet nie verset nie. 

Let’s think about this for a moment. What if Jesus had resisted His death on the cross, where would we be? Remember how Peter instinctively resisted (by cutting off the guard’s ear) and was rebuked by Jesus (who healed the man’s ear). Peter also lied. He then ran and hid (much like many of us do) when adversity came against him, even though he was an eye witness to Jesus and His example of not resisting evil. Yet, Jesus knew that to resist is natural; therefore, He explained up front how He was going to live (by not resisting) and then showed the ultimate proof of the power of this principle by riding the wave of adversity all the way to the cross.

Kom ons dink hieroor vir ‘n oomblik. Wat as Jesus Sy dood aan die kruis verset het, waar sou ons wees? Onthou hoe Petrus hom instinktief verset het (deur die lyfwag se oor af te sny) en was deur Jesus berispe (wie die man se oor genees het). Petrus het ook gelieg. Hy het gehardloop en weggekruip (net soos wat baie van ons doen) wanneer teenspoed kom, alhoewel hy ‘n ooggetuie was vir Jesus en Sy voorbeeld om nie teen die kwaad te verset nie. Tog, Jesus het geweet dat dit natuurlik is om te verset; daarom, Het Hy vooraf verduidelik hoe Hy sou lewe (deur nie te verset nie) en het toe die uiterste van sy krag bewys deur heelpad deur die brander van teenspoed te ry.     

Due to Him wanting more for me, I have been called to learn, live and teach this principle. Only then could I now come to see in my own life, and also by taking a closer look at the life of Jesus, that instead of resisting, we can actually use the adversity as a smooth and easy ride that leads us right to the blessings, as well as giving us an elevated platform that we can use to give God the glory He deserves and stand tall to share His love with others!

As gevolg van Hom wat meer vir my wil hê, was ek geroep om hierdie beginsel te leer, te leef en te onderrig. Net toe kon ek nou in my eie lewe sien, en ook deur ‘n noue blik na die lewe van Jesus te kyk, dat in plaas daarvan om te verset, kan ons eintlik die teenspoed gebruik as ‘n gladde en maklike rit wat ons reguit na die seëninge toe lei, sowel as om ‘n verhoogde platform te gee wat ons kan gebruik om vir God die glorie te gee wat Hy verdien en hoog te staan om Sy liefde met ander te deel!

An Analogy

‘n Aanalogie

 One day while flying (somewhere), the Lord showed me an analogy of this principle of not resisting evil like a surfer who rides “a wave of adversity” to shore. This was easy for me to understand since I am a California girl and grew up body surfing. So since many of you may be landlocked, I will do my best to help you to understand this principle. This analogy has not only helped me, but it has helped my children understand and work this principle into their lives.

Een dag terwyl en (êrens) gevlieg het, het die Here my ‘n analogie van hierdie beginsel gewys om nie teen die kwaad te verset nie is soos soos ‘n branderryer wat “‘n brander van teenspoed” na die strand toe ry. Dit was maklik vir my om te verstaan aangesien ek ‘n Kalifornie meisie is en het groot geword om lyf branderryer. So aangesien so baie van julle deur land omring is, sal ek my bes doen om jou te help om hierdie beginsel te verstaan. Die analogie het nie net vir myself gehelp nie, maar dit het my kinders gehelp om die beginsels in hulle lewens te verstaan en te werk.  

The Lord showed me a group of people who come to the ocean but they simply sit on the safe sand far from getting into the foreboding waves. I remember these as the tourists who came fully clothed and never really intending to swim. Then I saw another group who stood with their feet in the white waters that moved back and forth with the tide. I remembered as a little girl that women would often stand with their pant legs rolled up and talk as they enjoyed just enough, but not too much, of the ocean. When I would stand next to them, I found that if I just stood still the washing of the waves back and forth would often cause my feet to become buried until I couldn’t easily move. Interesting.

Die Here het vir my n groep mense gewys wat na die oseaan toe gekom het maar eenvoudig op die veilige sand ver van die voorspellige branders sou sit. Ek onthou hulle as die toeriste wat ten volle geklee gekom het en nooit regtig met die voornemens om te swem nie. Toe sien ek ‘n ander groep wat met hulle voete in die wit water gestaan het wat vorentoe en agtertoe beweeg het met die gety. Ek het onthou as ‘n klein dogtertjie dat vrouens dikwels sou staan met hulle broekspype opgerol en praat asof hulle net genoeg, maar nie te veel van die oseaan geniet het nie. Wanneer ek langs hulle gestaan het, het ek gevind dat as ek net stil gestaan het sou die gewas van die branders vorentoe en agertoe dikwels veroorsaak dat my voete begrawe sou word sodat ek nie maklik kon beweeg nie. Interessant.

Next, He showed me the somewhat brave who would venture out a bit further into the waves. One wave after another would hit and often knock them down, since they were not up higher on the sand like the ladies, nor were they out far enough in the water where the waves would swell but not crash right on top of them. Though they thought they were safer closer to shore, rather than moving out deeper, they were, in fact, directly in the path of the weight of each wave, which resulted in them getting knocked down until they were worn out. Some of these braver souls would watch, as other swimmers would dive just beneath the waves seconds before crashing. Yet, even these better, braver swimmers would soon tire and have to return to the shore to rest and recover after diving through enough waves.

Volgende, het Hy my die ietwat dapperes wat ‘n bietjie verder in die branders sou waag gewys. Een brander na ‘n ander sou tref en hulle dikwels omslaan, aangesien hulle nie hoër op op die sand was soos die dames nie, nog minder was hulle ver genoeg in die water waar die branders sou swel maar nie reguit op hulle af neerstort nie. Alhoewel hulle gedink het hulle was veiliger nader aan die strand, eerder as om dieper uit te beweeg, was hulle, direk in die pad van die gewig van elke brander, wat veroorsaak het dat hulle omgeslaan was totdat hulle uitgemergel was. Sommige van hierdie dapper siele sou toekyk, soos wat ander swemmers net onder die branders sou duik sekondes voordat dit neerstort. Tog, selfs hierdie beter, dapperder swemmers het gou moeg geword en moes teruggaan strand toe om te rus en herstel nadat hulle deur genoeg branders geduik het.   

Finally, there were those eager souls who had learned the secret to these adverse waves. These swimmers would swim out to where it was deep, then turn to watch for the big waves, and rather than fighting against it, they would confidently then turn and paddle towards shore, choosing to work with the wave and use its fury to ride it to its destination. They were actually “riding the wave of adversity” and taking full advantage of its power, using its anger for their good.

Finaal was daar daardie ywer siele wat die geheim van hierdie teenspoedige branders geleer het. Hierdie swemmers het uitgeswem tot daar waar dit diep was. en dan omgedraai om te wag vir die groot branders, en eerder as om daarteen te baklei, sou hulle met vertroue omdraai en in die rigting van die strand skepspaan, en verkies om saam die brander te werk en sy woede te gebruik  om na sy bestemming te ry. Hulle het eintlik die “brander van teenspoed” gery en volle voordeel getrek uit sy krag, en sy woede vir hulle beswil gebruik.

The Lord didn’t stop His allegory there. I envisioned further down the coast where there was an area restricted, no swimmers allowed, where only the surfers with their surfboards were allowed to ride the largest waves —and they were not alone. Sitting up on the shore were the many spectators who gathered to watch or stand in awe. These, the Lord showed me, were those saints who used the waves of adversity as a platform to show God’s greatness. Instead of dreading the largest waves, they would actually look for them in great anticipation. 

Die Here het nie sy allegorie hier gestop nie. Ek het my voorgeneem dat verder langs die kus daar ‘n beperkte gebied was, waar geen swemmers  toegelaat nie was , waar alleenlik die branderryers met hulle branderplanke toegelaat was om die grootste golwe te ry — en hulle was nie alleen nie. Op die strand was daar baie toeskouers wat bymekaar gekom het om te kyk of in verwondering te staan. Diegene, het die Here my gewys, was daardie heiliges wat die branders van teenspoed gebruik het as ‘n platvorm om God se grootheid te wys. In plaas daarvan om die grootste branders te vrees het hulle eintlik in groot afwagting vir hulle uitgekyk.   

This is what the Lord wanted me to begin doing and what I want to encourage you to look forward to in your own life.

Dit is wat die Here wou gehad het dat ek moet begin doen en wat ek jou wil aanmoedig om na voor uit te sien in jou eie lewe.

Platform to Show His Greatness

Platform om Sy Grootheid te Wys

While traveling and speaking to women on an individual basis or before a large church, or anywhere in between, I found myself sharing several testimonies with them, though I hadn’t planned to. The larger the wave of adversity that I shared that I had ridden on, the greater their excitement when I shared it. The two waves of adversity that ultimately got the greatest ooohs and ahhhs, were the ones that many Christians had actually criticized and mocked me for—as being foolish or even being contrary to the word of God. One was when I paid for my ex-husband’s honeymoon and also when I spoke to my ex-husband (after his engagement was announced) and encouraged him to be good and patient with his new, soon-to-be wife. The women in Africa especially got excited about those two testimonies since they were quite clear (even the director of a huge worldwide ministry that spreads over all the nations of Africa), and told me that if it were their husband they wouldn’t pay for a honeymoon or encourage him to be nice to that other woman, but would instead find something big and “deadly” to beat him (and the other woman) with!

Terwyl ek gereis het en met vrouens op ‘n individuele basis gepraat het of voor ‘n groot kerk, of êrens tussenin, het ek myself gevind etlike getuienisse met hulle deel alhoewel ek dit nie beplan het nie. Die groter die brander van teenspoed wat ek gedeel het wat ek op gery het, hoe groter was hulle opgewondenheid toe ek dit gedeel het. Die twee branders van teenspoed waar ek die meeste oohs en aahs gekry het, was die waaroor baie Christene my eintlik gekritiseer en gespot het—as dwaaslik of selfs deur om teenstrydig aan die woord van God te wees. Een was toe ek betaal het vir my eks-man se wittebrood en ook toe ek met my eks-man gepraat het (na sy verlowing aangekondig was) en hom aangemoedig het om goed en geduldig met sy nuwe, aanstaande vrou te wees. Die vrouens in Afrika het spesiaal opgewonde geraak oor hierdie twee getuienisse aangesien hulle heel duidelik was (selfs die direkteur van ‘n groot wêreldwye ministerie wat oor al die nasies van Afrika versprei), en het vir my gesê dat as dit hulle mans was hulle nie sou betaal vir ‘n wittebrood en hom aanmoedig om goed vir die ander vrou te wees nie, maar sou eerder iets groot en “dodelik” vind om hom mee te moker (en die ander vrou) ook!   

Yet, those waves of adversity are the very ones that forced these same Christians to have to think about their own lives and how they lived, and what impact it’s made on the lost souls of this world. What the world “witnesses” tells many different stories of His life and His love or speaks contrary to it. Nevertheless, it wasn’t the women (or men) in the church that I was most excited to share my “riding the wave of adversities” stories with. It was when I was blessed to share them with strangers, who then became interested in knowing “that God” whom they had never heard of. What the Lord was showing me was that these were the kind of waves that I need to begin watching for and not dreading, and like the surfers on their boards, I need to actually be looking for and be excited to ride!

Tog, daardie branders van teenspoed is die einste wat dieselfde Christene geforseer het om te dink oor hulle eie lewens en hoe hulle geleef het, en watter impak dit gemaak het op die verlore siele van hierdie wêreld. Wat die wêreld van “getuig” vertel baie verskillende stories van Sy lewe en Sy liefde of praat teenstrydig daarmee. Nietemin, dit was nie die vrouens of die mans in die kerk met wie ek mees opgewonde was om my “ry die branders van teenspoed” stories mee te deel nie. Dit was toe ek geseën was om dit met vreemdelinge te deel, wie toe geinteresseerd geword het om “daardie God”, van wie hulle nog nooit gehoor het nie te leer “ken”. Wat die Here my gewys het was dat hierdie die soort branders was wat ek moes voor uitkyk en nie vrees nie, en soos die branderryers op hulle planke, moet ek daarvoor uitkyk en opgewonde raak om te ry! 

Preparing Us

Berei Ons Voor 

 Of course, to learn any new principle, it will always need the right circumstances to apply them; thankfully, these are coming regularly right now in my life and maybe in your life too. There is always a swell of a wave in the horizon, recently, in regard to the custody of my youngest children. The next one will reach me within 24 hours when my ex-husband arrives for an “unscheduled visit” that my children are sure will mean another adverse, possibly, huge wave. 

Natuurlik, om enige nuwe beginsel te leer, sal altyd die regte omstandighede benodig om hulle aan te wend; dankbaar, kom hierdie gereeld in my lewe en miskien in jou lewe ook. Daar is altyd ‘n swel of ‘n brander op die horison, onlangs, met betrekking tot die toesig van my jongste kinders. Die volgende een sal my binne 24 uur bereik wanneer my eks-man arriveer vir ‘n “ongskeduleerde besoek” wat my kinders seker is sal beteken nog ‘n teengestelde, moontlike, groot brander.   

Yet, custody is not the only continual waves that are hitting me, because back there in the ocean of adversities, I can clearly see a tsunami in regard to my finances. Like many surfers, when you see the big ones, you are both a tad scared while at the same time, a bit excited. Will I be able to hang on? Will I be able to maneuver along it gracefully knowing that so many are watching? Or, will I instead chicken out and paddle toward the swelling wave (taking matters into my own hands) and miss the platform to glorify God and shout about the Lord’s Love? 

Tog, toesig is nie die enigste voortdurende branders wat my tref nie, omdat terug daar in die oseaan van teenspoed, kan ek duidelik ‘n tsunami sien met betrekking tot my finansies. Soos baie branderryers, wanneer jy die grotes sien, is jy beide ‘n bietjie bang terwyl op dieselfde tyd, ‘n bietjie opgewonde. Sal ek in staat wees om aan te hou? Sal ek in staat wees om langs dit grasieus te maneuver wetende dat so baie my dophou? Of, sal ek in plaas daarvan tou opgooi en skepspaan na die swellende brander (en sake in my eie hande neem) en die platvorm mis om God te verheerlik en skree oor die Here se Liefde?  

To gain courage, my thoughts always seem to rewind back to each of the waves that the Lord has brought me through thus far, which helps me to gain the courage that I will need to “go for it.” At the same time, being human, I fight the thoughts that try to creep into my mind with the many “what if” scenarios that envision me, such as “wiping out”—which is a surfer term that I don’t think I need to explain. However, just a quick walk through the marked promises in my Bible, or even a brief moment of intimacy with the Lord, and those visions are replaced with the trust that I am going to need. For me to give God the glory that He deserves once again, and to really show the Love that is there for each woman from her Husband who died to give her His abundant life here on earth, I need to always remember that this is all about Him and nothing at all about me. 

Om moed te win, lyk dit asof my gedagtes altyd terugkeer na elke een van die branders wat die Here my tot dusver deur gebring het, wat my help om die moed te win wat ek sal nodig hê om “daarvoor te gaan”. En terselfdertyd, deur mens te wees beveg ek die gedagtes wat probeer om in my gedagtes te kruip met die vele “wat as” scenario's wat my in die voorsig stel, soos om “uit te roei”—wat ‘n branderryer term is wat ek dink ek nie nodig het om te verduidelik nie. Nietemin, net ‘n vinnige blik na die gemerkte beloftes in my Bybel, of selfs ‘n kort oomblik van intimiteit met die Here, en daardie visioene word vervang met die vertroue wat ek gaan nodig hê. Vir my om vir God die glorie te gee wat Hy weereens verdien, en en om regtig die Liefde te wys wat daar vir elke vrou van haar Man af is wat gesterf het om vir haar Sy oorvloedige lewe hier op aarde te gee, ek moet altyd onthou dat dit alles oor Hom gaan en glad niks oor my nie. 

The platform that He has built just for you and me is for the very purpose that we will inherit a blessing (and these are what I am gathering to leave as an inheritance for my children). These “waves of adversity” are created to get the attention of the unbeliever and make him want to know Jesus personally, while at the same time, used to motivate the common Christian to live a life hidden in and cultivated in deep intimacy with Him. 

Die platvorm wat Hy net vir jou en my gebou het is vir die einste doel dat ons ‘n seën sal erf (en dit is wat ek opgaar om te los as ‘n erfporsie vir my kinders). Hierdie “golwe van teenspoed” word geskep om die aandag van die ongelowige te trek en maak dat hy Jesus persoonlik wil leer ken, terwyl terselfdertyd, gebruik word om die algemene Christen te motiveer om ‘n lewe te lei wat weggesteek is en ontwikkel is in ‘n diep intimiteit met Hom.  

Now, Precious reader and dear friend, get excited, as you get ready to ride the next wave that is headed your way

Nou, kosbare leser en liewe vriend, word opgewonde, soos wat jy gereed maak om die volgende brander te ry wat jou rigting kom.