Give, and it will be given to you.

They will pour into your lap a good measure—

pressed down, shaken together, and running over.

For by your standard of measure 

it will be measured to you in return.

—Luke 6:38

Gee, en vir julle sal gegee word:

‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol,

sal hulle in julle hande gee.

Met die maat waarmee julle meet, 

sal ook vir julle gemeet word."

—Lukas 6:38

 

This morning, as I do every morning since I’ve been living my abundant life, I was excited to discover the new revelation that the Lord was going to show me. So with my Bible and coffee in hand, anticipation was flowing through me to the point where I couldn’t wait for Him to share a new, hidden secret to me just as it says in Isaiah 48:6 that He would do, “I proclaim to you new things from this time, even hidden things which you have not known.”

Vanoggend, soos wat ek elke oggend doen vandat ek die oorvloedige lewe begin leef het, was ek opgewonde om die nuwe openbaring wat die Here vir my sou wys te ontdek. So met my Bybel en koffie in die hand, het verwagting deur my gevloei tot op die punt waar ek nie vir Hom kon wag om ‘n nuwe, verborge geheim met my te deel nie net soos wat dit in Jesaja 48:6 sê wat Hy sou doen, “Van nou af laat Ek julle nuwe dinge hoor, dinge wat verborge was, waarvan julle niks geweet het nie.”  

Heart beating wildly, opening my Bible, I asked the Lord where, what verse, He wanted me to open to. He began leading me through a series of verses that are not just for me, but for each and every one of you who have yearned and wanted to know the secret to abundance. Not surprisingly the secret is—giving.

Met ‘n hart wat wild klop, het ek my Bybel oop gemaak, en vir die Here gevra waar, watter vers, wou Hy gehad het ek moes oopmaak. Hy het my begin lei deur n reeks verse wat nie nie net vir my is nie, maar vir ieder en elk van julle wat smag en die geheim na oorvloed wil hê. Verrassend is die geheim—gee.

“‘Behold, days are coming,’ declares the LORD, ‘When the plowman will overtake the reaper and the treader of grapes him who sows seed; when the mountains will drip sweet wine and all the hills will be dissolved. Also I will restore the captivity of My people Israel, And they will rebuild the ruined cities and live in them; They will also plant vineyards and drink their wine, And make gardens and eat their fruit. I will also plant them on their land, and they will not again be rooted out from their land which I have given them,’ Says the LORD your God” (Amos 9:13–15). 

“‘Daar kom ‘n tyd, sê die HERE, dat daar direk na die saaityd gepars sal word. Die berge sal van druiwesap drup, al die heuwels sal deurnat wees. Ek sal die lot van my volk Israel verander: hulle sal die verlate stede herbou en bewoon, hulle sal wingerde plant en die wyn daarvan drink, hulle sal tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. Ek sal my volk weer in hulle grond plant, en hulle sal nie weer uitgeruk word uit die grond wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God” (Amos 9:13-15).  

Next He led me to, “Then the LORD answered me and said, ‘Record the vision and inscribe it on tablets, that the one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time; it hastens toward the goal and it will not fail, though it tarries, wait for it; for it will certainly come, it will not delay’” (Habakkuk 2:2–3). So with my computer open, I began to document, to record and inscribe these truths, knowing too, that what He’s told me and envisioned will certainly come just as it said. Then I continued reading…

Volgende het die Here my gelei na, “Die HERE het toe vir my gesê: Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette sodat die mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir ‘n bepaalde tyd; dit sal gou kom want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie”’ (Habakuk 2:2-3). So met my rekenaar oop, het ek begin om te dokumenteer, om aan te teken en hierdie waarhede te ingrif, wetens ook, dat wat Hy my vertel het en beoog het sal sekerlik gebeur net soos wat dit sê. Toe het ek aangehou lees...  

“Look among the nations! Observe! Be astonished! Wonder! Because I am doing something in your days—You would not believe if you were told” (Habakkuk 1:5).

“Kyk na die ander nasies: julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen —wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie” (Habakuk 1:5).

Skipping a few verses, He next had me read: “Though the fig tree should not blossom and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail and the fields produce no food, Though the flock should be cut off from the fold and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the LORD, I will rejoice in the God of my salvation. The Lord GOD is my strength, and He has made my feet like hinds’ feet, and makes me walk on my high places” (Habakkuk 3:17–19).

Nadat ek ‘n paar vrese oorgesien het, het Hy my die volgende laat lees: “A sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van ‘n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop” (Habakuk 3:17-19).

What the Lord is telling you in this verse, those of you who have had a heart for giving, and also what He has been speaking to me, is that we are on the threshold of some amazing things that are going to happen in our lives! As He put it that morning, He said, “You would not believe if you were told”! And He ends by saying that even though right now we see nothing, by faith, we must continue to praise Him.

Wat die Here jou in hierdie vers vertel, die van julle wat ‘n hart het vir gee, en ook waaroor Hy met my gepraat het, is dat ons op die drumpel is van ontsagwekkende dinge wat in ons lewens gaan gebeur”! Soos wat Hy dit daardie oggend gesit het, Hy het gesê, “ julle sal dit nie glo as dit vir julle vertel word nie En Hy eindig deur te sê dat selfs al sien ons nou niks nie, deur geloof, moet ons voort gaan om Hom te loof.

So, now that I’ve recorded the vision, it’s time for us to explore this wonderful revelation even more, so we can fully grasp this truth in order to remain in a constant state of praise!

So, noudat ek die openbaring neergeskryf het, is dit tyd vir ons om hierdie wonderlike openbaring selfs meer te verken, sodat ons ten volle hierdie waarheid kan vasgryp om in ‘n konstante staat van lofprysing te bly!

It is so easy for me to believe these promises the Lord unveiled to me this morning, because, as I look back at my life now in comparison to where I was just one year ago, it’s not as difficult to see the impossibility of it really happening. For instance, prior to me finding the abundant life, I never ventured much out of my house, but instead, stayed mostly in my own room where I worked, and never even ventured downstairs. Downstairs to our family room, or the boys’ bedrooms, and also where my husband’s office was once located. That was a just year ago. 

Dit is so maklik vir my om die beloftes te glo wat die Here vanoggend aan my onthul het, omdat, soos ek terugkyk na my lewe nou in vergelyking met waar ek was net een jaar terug, is dit nie moeilik om die onmoontlikheid van dat dit regtig sal gebeur te sien nie. By voorbeeld, voordat ek die oorvloedige lewe gevind het, het ek nooit baie uit die huis uit gegaan nie, maar het eerder, meesal in my eie kamer gebly waar ek gewerk het, en het ek nooit na die benedeverdieping toe gegaan nie. Na die benedevrdieping na ons familie kamer, of die seuns se slaapkamers, en ook waar my man se kantoor gesitueer was. Dit was net ‘n jaar gelede.     

This morning I will head downstairs to my new office, while I begin completing plans to take my second trip around the world—visiting places that I had read about but didn’t even know where they were on the map—and even visiting countries that I didn’t know existed. Last year, if the Lord told me that all of this would happen over the course of just one year, I “would not believe if I were told”!

Vanoggend sal ek na die benedeverdieping toe gaan na my nuwe kantoor toe, terwyl ek begin om planne te voltooi om my tweede rit om die wêreld te neem—en plekke te besoek waarvan ek gelees het maar nie eens geweet het dat dit op die kaart was nie—en selfs lande te besoek wat ek nie eens geweet het bestaan nie. Verlede jaar, as die Here vir my vertel het dat dit alles sou gebeur oor die tydperk van net een jaar,  “sou ek dit nie geglo het as dit vir my vertel was nie”!

Whatever is about to happen this year is also going to be life-changing; not just in my life, but also my children’s lives, my ministry’s future, each of the lives of women whom my life touches, and your life too (which is why He’s led you to read this book). As a result, what is about to happen in your life will also touch every life that your life touches. You see, that’s the point: God touches our lives in order for us to touch other lives and to cause that ripple to spread His love, His truths to countless hurting souls who are desperately in need of Him. This, dear friend, is a revelation that you need to grab hold of and hide deep in your heart: God gives to us in order for us to give to others—that’s the secret to living abundantly. 

Watookal op die punt is om hierdie jaar te gebeur gaan ook lewens-veranderd wees; nie net in my lewe nie, maar ook in my kinders se lewens, my ministerie se toekoms, elke een van die lewens van die vrouens wat my lewe aanraak, en jou lewe ook (wat die rede is hoekom hy jou gelei het om hierdie boek te lees). As ‘n resultaat, wat op die punt staan om te gebeur in jou lewe sal ook elke lewe wat jou lewe raak aanraak. Jy sien, dit is die punt: God raak ons lewens aan om ons in staat te stel om ander se lewens aan te  raak en veroorsaak daardie kabeling om Sy liefde te versprei, Sy waarheid na ontelbare gekweste siele wie Hom desperaat nodig het. Dit, liewe vriend/vriendin, is ‘n openbaring wat jy moet aangryp en diep in jou hart bêre: God gee vir ons om ons in staat te stel om vir ander te gee—dit is die geheim om die lewe oorvloedig te lewe. 

In the same way and to the same measure as He gave us His Son, who now is our beloved Husband, who has loved us in such a way as to heal our hearts and make us feel cleaned, cherished and in need of no one and nothing else but Him, others desperately need Him as well. So this means we cannot keep Him or His love to ourselves, but we must give this gift of His Son, sharing Him with others. He wants to be to each woman we meet, the same Lover, Healer, Provider and Protector, which will happen—once our lives shine so brightly that everyone we meet asks us about our shining hope within us!

Op dieselfde wyse en op dieselfde maat soos wat Hy vir ons Sy Seun gegee het, wie nou ons beminde Man is, wie ons op so ‘n manier lief gehad het om ons harte te genees en gemaak het dat ons gereinig, gekoester en behoeftig vir niemand anders maar Hom is nie, ander het hom ook desperaat nodig. So dit beteken ons kan nie vir Hom of Sy liefde vir onsself hou nie, maar ons moet die geskenk van Sy Seun gee, en Hom met ander deel. Hy wil vir elke vrou wat ons ontmoet, dieselfde Minnaar, Geneser, Voorsiener en Beskermer wees, wat sal gebeur—sodra ons lewens so helder skyn dat almal wat ons ontmoet vra oor ons glansende hoop binne ons.    

That’s why it’s important to be prepared for how you’ll answer when others ask, as it says we are to do in First Peter 3:15 NIV, “Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.” Reading it in the Message Bible it says it this way, “Be ready to speak up and tell anyone who asks why you’re living the way you are, and always with the utmost courtesy.” You need to respect that not everyone is ready to know Him, so your goal is to simply share your hope, and what has changed you, making sure you wait until you’re asked. Also, having a heart that is not trying to push anything on anyone, women especially will witness your shining love to them and others to the point that each will naturally be drawn to wanting to experience what you have, and what you possess is Him.

Dit is hoekom dit belangrik is om voorberei te wees vir hoe jy sal antwoord wanneer ander vra, soos wat dit sê ons moet doen in Een Petrus 3:15 Afr 83 Vertaling, “Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.” In Die Boodskap sê dit op hierdie manier, “As iemand jou uitvra oor die dinge wat God julle beloof het en waarna julle so uitsien, gryp die kans aan. Vertel hulle daarvan. Doe dit mooi, met eerbied vir God.” Jy met respekteer dat nie almal gereed is om Hom te leer ken nie, so jou doel is om eenvoudig jou hoop te deel, en wat jou verander het, maak seker jy wag totdat jy gevra word. Ook, met ‘n hart wat nie probeer om enige iets of enige iemand te druk nie, vrouens spesifiek sal getuig van jou glansende liefde aan hulle en ander tot op die punt dat elke een sal natuurlik aangetrokke wees om te ondervind  wat jy het, en wat jy in Hom besit.   

Dear friend, each time God reveals mysteries to us, like revealing to us that we have a Husband who loves us as much as He does, it’s in order that we reveal these mysteries and truth to others, by living in such a way that our lives speak volumes and then giving them the truth when they ask. “You are our letter, written in our hearts, known and read by all men” (2 Corinthians 3:2). This is the correct and true form of “witnessing”—it’s others witnessing our lives, not by confronting others. Our Husband showers us with blessings and love so we can in turn radiate His love and shower others with His blessings and His love. This is the secret—giving what He’s given to us.

Liewe vriend/vriendin, elke keer wat God gheimenisse aan ons openbaar, soos om te openbaar dat ons ‘n Man het wat baie lief is vir ons soos wat Hy is, dit is om ons in staat te stel om hierdie geheimenisse en waarheid aan ander te openbaar, deur op so manier te lewe dat ons lewens volumes spreek en dan om hulle die waarheid te gee wanneer hulle vra. “Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan” (2 Korintiërs 3:2). Dit is die korrekte en ware vorm van “getuienis”—dit is ander wat in ons lewens getuig, nie deur ander te konfronteer nie. Ons Man oorlaai ons met seëninge en liefde sodat ons op ons beurt sy liefde kan uitstraal en ander met Sy seën en Sy liefde oorlaai. Dit is die geheim—gee wat Hy vir ons gegee het. 

Blessings will Overtake You

Seëninge Sal Jou Vebysteek

Going back to the first verse where the Lord told me, “‘Behold, days are coming,’ declares the LORD, ‘When the plowman will overtake the reaper and the treader of grapes him who sows seed . . .” this, too, is something that happens almost every day of my life, and will in yours—if you have learned the secret, which is giving what He’s given to you.

Terugkeer na die eerste vers waar die Here vir my gesê het “Daar kom ‘n tyd, sê die HERE, dat daar direk na die oes geploeg sal word en dat direk na die saaityd gepars sal word die berge sal van druiwesap drup . . .” dit is ook iets wat amper elke dag van my lewe gebeur, en dit sal in joune—as jy die geheim geleer het, wat is om te gee wat Hy vir jou gegee het.

What I understood this verse to mean is totally different from what I have now come to understand it to mean. The word “overtake” when running the race of life means that the blessing gets to the finish line before we do. “Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you will not grow weary and lose heart” (Hebrews 12:1–3).

Wat ek verstaan hierdie vers om te beteken is heeltemal anders van wat ek nou verstaan dit beteken. Die woord “verbysteek” wanneer jy die wedloop van die lewe hardloop beteken dat die seëninge voor ons by die wenstreep kom. “Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie” (Hebreërs 12:1-3).   

Some years ago, whenever trials hit me and my life, I began to believe that something good was going to come out of it—but some day—some year or some decade later. Yet, over the course of this past year I began to look for that blessing not a year or a decade later, but to look for the blessing immediately; immediately after the trial was over. Then, that’s exactly what began to happen. The day arrived when all that I had sown began to overtake me and would often show up even before the trial even hit my life. Money showed up in my hand or wallet or bank account before I needed it. Plans for what I needed to do showed up before anyone had even asked me the question.

Sommige jare terug, toe beproewings my lewe getref het, het ek begin glo dat iets goed daaruit sou kom—een dag—een jaar of ‘n dekade later. Tog, oor die koers van die afgelope jaar het ek begin soek vir daardie seën nie ‘n jaar of ‘n dekade later nie, maar om dadelik vir die seën te soek; onmiddelik na die beproewing verby is. Toe, is dit presies wat begin gebeur het. Die dag het aangebreek toe alles wat ek gesaai het my begin verbysteek het en sou dikwels gebeur selfs voor die beproewing my lewe getref het. Geld het in my hand of my beursie of my bank verskyn nog voor ek dit nodig gehad het. Planne vir dit wat ek nodig gehad het om te doen het verskyn voor enige iemand my die vraag gevra het.

Then, as I said, whenever God revealed a new truth to me, giving me something wonderful to walk towards, I then began to live that truth and would give the same truth to others. And since my children are those who are closest to me, and they too are my inheritance that will continue to give to others when I’m gone, I often am led to give truths to my children first. The principle of our blessings overtaking us was one such principle.

Toe, soos ek gesê het, wanneer God ‘n nuwe waarheid aan my openbaar het, en my iets wonderlik gegee het na waartoe ek kon loop, het ek begin om daardie waarheid te lewe en die waarheid aan ander te gee. En aangesien my kinders die is wat naaste aan my is, en hulle ook my erfgenaam is wat sal voort gaan om vir ander te gee wanneer ek weg is. Is ek dikwels gelei om die waarheid eerste aan my kinders te gee. Die beginsel van ons seëninge wat ons verbysteek was een so beginsel.

It happened the day my niece was flying back home, we needed to drive to an airport more than three hours away, so my brother offered to pay for us to spend the night in a hotel near the airport. Oh the favor of God. On our way there, we were driving through a small city in the middle of nowhere when my daughter leans up and whispers, “Mama, I’m so sorry but I just remembered I forgot to pack my swimsuit. I’m so sorry!!” and I could tell she was nearly in tears since we’d selected our hotel based on their amazing pool and hot tub. Immediately I assured her that there was no reason to worry, fear or feel badly, but to instead get excited because His blessings would overtake us! Without exaggerating, I turned my head and looked to my right to see a small Walmart; immediately I took a quick right turn explaining that He obviously wanted to bless her with a new swimsuit! Then paraphrasing Isaiah 40:2, “Speak kindly . . . And call out to her, that her warfare has ended, that her iniquity has been removed, that she has received of the LORD'S hand DOUBLE for all her sins [or mistakes].” Even though swimsuit season had passed, sure enough, as we walked in, right near the front of the store my daughter found one of the cutest swimsuits I’d ever seen AND it was beyond anointed. This swimsuit lasted for several summers and was even in good enough shape to pass down to her sister, which fit her just as perfectly. Only God could do this!

Dit het gebeur die dag wat my broerskind terug huis toe gevlieg het, ons moes na die lughawe toe ry wat, meer as drie ure weg was, my broer het geoffer om te betaal vir ons om die aand in ‘n hotel deur te bring naby die lughawe. O die guns van God. Oppad soontoe, was ons besig om deur ‘n klein dorp te ry in die middel van nêrens toe my dogter oorgeleun het en gefluister het “Mamma, ek is so jammer maar ek het nou net onthou ek het vergeet om my baaikostuum in te pak, ek is so jammer!! ek kon sien sy was na aan trane aangesien ons ons hotel gekies het gebaseer op hulle onsagwekkende swembad en warm water bad. Onmiddelik het ek haar verseker dat daar geen rede was vir haar om bekommerd te wees, te vrees of sleg te voel nie, maar om in plaas daarvan opgewonde te raak omdat Sy seëninge ons sou verbysteek! Sonder om te oordryf, het ek my kop gedraai en regs gekyk en ‘n klein Walmart gesien; onmiddelik het ek gou regs gedraai en verduidelik dat Hy haar met ‘n nuwe baaikostuum wou seën! Dan om Jesaja 40:20 te parafraseer “Bring vir Jerusalem die goeie tyding, en sê vir hom sy swaarkry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die HERE die volle straf ontvang vir al sy sondes [of foute]. Selfs al was die baaikostuum seisoen verby, seker genoeg, soos wat ons ingeloop het, naby aan die voorkant van die winkel het my dogter een van die oulikste baaikostuums gevind wat ek al ooit gesien het EN dit was verby gesalf. Die baaikostuum het vir baie somers gehou en dit was in so goeie kondisie dat sy dit aan haar suster aangegee het, wat haar net so perfek gepas het. Net God kan dit doen!  

Not only did my daughters walk away from this experience with an understanding of how blessings overtake us, but to be sure to look for the blessings immediately, something He first gave to me. But remember, my niece was also with us, so she took this back and shared it, by her living it with her sister and her parents!! This ripple of His love for us spread half way around the world!!

Nie net het my dogters weggeloop van hierdie ervaring met n verstandhoudign van hoe seëninge ons verbysteek nie, maar om seker om onmiddelik vir die seën te soek, iets wat Hy eerste vir my gegee het. Maar onthou, broerskind was ook saam ons, so sy het dit teruggeneem en dit gedeel, deur dit met haar suster en haar ouers te leef!! Die kabeling van Sy liefde vir ons het halfpad rondom die wêreld versprei.

To Embrace Waiting

Om Wag te Omarm

Now to move on and discuss that infamous and also loathed principle of waiting. Wow, has the Lord given me knew insight into this principle too! 

Nou om aan te beweeg en die infame en ook verafskude beginsel van wag te bespreek. Wow, het die Here my nuwe insigte oor hierdie beginsel ook gegee!

If you are anything like how I used to be, I simply hated, loathed, and squirmed when I was forced to wait. Now, I am thrilled when I’m asked to wait, since I know now that waiting is an exciting part of His plan. Why? What has changed? The revelation that was always there in Scripture but I never really wanted to embrace it: “Yet those who wait for the LORD will gain new strength; they will mount up with wings like eagles, they will run and not get tired, they will walk and not become weary” (Isaiah 40:31). 

As jy enigsins is soos wat ek was, ek het eenvoudig gehaat, verafsku, en gewriemel toe ek forseer was om te wag. Nou, is ek verheug wanneer ek gevra word om te wag, aangesien ek nou weet dat wag ‘n opgewonde deel van Sy plan is. Hoekom? Wat het verander? Die openbaring wat nog altyd daar in die Skriflesing was maar wat ek nooit regtig wou omarm nie: “ maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie” (Jesaja 40:31).

Now I have gained enough experience to know that when I’m required to wait for something, anything, it’s because God has orchestrated that period of waiting so that it will give me the time I need to “gain new strength” so I will “not get tired or grow weary” when the new blessing shows up in my life. Waiting also signals to me, telling me that what is up ahead is going to need more strength (physically, mentally, emotionally, and/or spiritually) than what I have at the present time. Therefore, I am more than happy to wait and use that time to build my strength with pure excitement—the strength that will carry me through whatever wave I am about to ride. This is a good metaphor or picture of how to benefit from adversity, as this is how God created our world and how we, as His bride, are able to live abundantly.

Nou het ek genoeg ervaring opgedoen om te weet wanneer daar van my verwag word om vir iets te wag, enige iets, dit is omdat God die periode van wag orkestreer het sodat dit my die tyd sal gee wat ek nodig het om “nuwe krag te kry” sodat ek nie moeg en afgemat word” wanneer die nuwe seën in my lewe verskyn nie. Wag stuur ook ‘n sein vir my, en sê vir my dat dit wat vorentoe lê gaan meer krag (fisies, emosioneel, en/of spiritueel) verg as wat ek op die huidige tyd het. Daarom, is ek gelukkiger om te wag en daardie tyd te gebruik om my krag te bou met pure opgewondenheid—die krag wat my deur sal dra watookal golf ek  op die punt staan om te ry. Dit is ‘n goeie metafoor of prentjie van hoe om die voordeel uit teenspoed te trek, omdat dit is hoe God ons wêreld geskep het en hoe ons, as Sy bruid, in staat is om oorvloedig te lewe. 

Waves of Adversity

Golwe van Teenspoed

Another revelation was that for years I swam into the waves of my life only to eventually become weary and defeated. Yet, over the course of just one year, I learned the secret to overcome these waves of adversity differently, by no longer resisting evil and each time something or someone comes against me, I need to instead turn around and ride along with the adversity because God wants to bring me up higher, living even more abundantly. Remember, “He has made my feet like hinds’ feet, and makes me walk on my high places” (Habakkuk 3:19). It actually happened by me living out the often neglected Beatitudes found in the book of Matthew. Most stop reading after He lists all the “blessed are you” but instead, just keep reading and grasp an even greater truth, when Jesus later on says…

Nog ‘n openbaring was dat ek vir jare in die golwe van my lewe geswem het net om uiteindelik afgemat en verslaan te word. Tog, oor die tydperk van net een jaar, het ek die geheim geleer om hierdie golwe van teenspoed anders te oorkom, deur nie langer die bose teen te staan en om eerder elke keer wat iets of iemand teen my kom,om te draai en en saam die teenspoed te ry omdat God my hoër wil bring, en selfs ‘n meer oorvloedig lewe lei. Onthou, Hy maak my voete soos dié van n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop” (Habakuk 3: 19).  Dit het eintlik gebeur deur ek wat dikwels die verwaarloosde Geluksaligheid wat in die boek van Matteus gevind word uit te lewe. Meeste hou op lees nadat Hy al die “geseën is jy” gelys het, maar in plaas daarvan lees aan en gryp selfs ‘n groter waarheid aan, wanneer Jesus later sê... 

“But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. You have heard that it was said, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR and hate your enemy.’ But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous” (Matthew 5: 39–45).

“Maar ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en die vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen” (Matteus 5: 39-45).  

Riding the wave of adversity means that you go with the flow, never opposing it. Jesus explained how we are to react when people tell you to do something, but this is far from what the church tells us. Yet Jesus made it a point to document what He said, “But I say to you . . .” So like everyone ignorant of the truth, I resisted evil, and made sure I never stood close enough to anyone who’d once slapped me. I would avoid seeing them and if I was forced to see them, I’d stand back emotionally. And I certainly didn’t do more or give more than what someone asked me to give them; therefore, I continued to miss the blessings of His message and the secret to living abundantly and powerfully—by giving—especially to those who hurt or use us.

Om die golf van teenspoed te ry beteken dat jy met die stroom gaan, en dit nooit teenstaan nie. Jesus het verduidelik hoe ons moet reageer wanneer mense jou sê om iets te doen, maar dit is vêr van wat die kerk ons leer. Tog het Jesus het ‘n punt daarvan gemaak om te dokumenteer wat Hy gesê het, “Maar Ek sê vir julle . . .” Soos met almal wat onwetend is van die waarheid, ek het die bose weerstaan, en seker gemaak ek het nooit naby genoeg aan iemand gestaan wat my een keer geklap het nie. Ek sou vermy om hulle te sien en as ek forseer was om hulle te sien, sou ek emosioneel terugstaan. En ek het sekerlik nie meer gedoen of meer gegee as wat iemand my gevra het om vir hulle te gee nie; daarom, het ek voort gegaan om die seëninge van Sy boodskap te mis en die geheim om oorvloedig en kragtig te lewe—deur te gee—spesiaal aan die wat ons seergemaak of gebruik het. 

What changed was that after finding my abundant life, I began getting what I needed directly from God like wisdom, and directly from the Lord, like the love that I desperately needed. So once I got what they each gave me, I was finally able to give what was lavished upon me to others. Once I received so much love and acceptance from the Lord (when I fully became His bride), then any evil person who wanted to slap me (emotionally by their words or by actions) no longer hurt me at all. After a while, each slap was just a wake-up call alerting me that I was about to go up higher again, and that meant that the Lord was going to ask me to give more than what was asked—giving to those who hurt and wanted to use me, which is when the huge blessings come—when the person you’re giving to doesn’t deserve it! 

Wat verander het was dat na ek my oorvloedige lewe gevind het, het ek gekry wat ek direk van God nodig gehad het soos wysheid, en direk van die Here, soos die liefde wat ek desperaat nodig gehad het. So toe ek gekry het wat hulle elke een vir my gegee het, was ek finaal in staat om vir ander te gee wat op my gekwistig is. Toe ek so baie liefde en aanvaarding van die Here ontvang het (toe ek finaal Sy bruid geword het), het enige bose persoon wat my wou klap (emosioneel deur hulle woorde of aksies) my glad nie meer seer gemaak nie. Na n rukkie, was elke klap net ‘n wakker-word oproep wat my gewaarsku het dat ek op die punt staan om weer hoër te gaan, en dit het beteken dat die Here my gaan vra om meer te gee as wat gevra word—om te gee aan die wat my wou seermaak en gebruik, wat is toe wat die groot seëninge gekom het—wanneer die persoon vir wie jy dit gee dit nie verdien nie!  

Giving is incredibly powerful when it is demanded, stolen, or asked for unkindly. Adversity, I now understand, is actually the fuel we need, or like watering the seed that will bring about a bountiful harvest that He has promised us. So, with this truth understood, it’s now very easy to embrace adversity rather than running from it or pushing my way through it. And keep this in mind when your crops, your fields are not producing fruits. If you don’t water them, or if you don’t put fuel in your spiritual engine, is it any wonder why you are not moving forward? Read this verse:

Gee is ongelooflik kragtig wanneer dit vereis word, gesteel, of onvriendelik gevra word. Teenspoed, verstaan ek nou, is eintlik die brandstof wat ons nodig het, of soos om die saad te water wat ‘n oorvloedige oes sal meebring wat Hy ons belowe het. So, deur hierdie waarheid te verstaan, is dit nou baie maklik om teenspoed te omarm eerder as om daarvan weg te hardloop of my pad daardeur te stoot. En hou dit in gedagte wanneer jou oes, jou oesgewas nie vrugte produseer nie. As jy hulle nie water, of jy nie brandstof in jou spirituele motor, is dit enige wonder dat jy nie vorentoe beweeg nie? Lees hierdie vers:     

“Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake; for when I am weak, then I am strong” (2 Corinthians 12:10). “Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am” (Philippians 4:11). To be honest, I was never content with anything close to difficulties or persecutions, only because I hadn’t been open to or knew that I needed to openly receive what God and my Husband wanted to give me. Then, once I took it, absorbed it, lived it, and then gave it, only then was I able to be “content in whatever circumstances” I was in.

“Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk” ( 2 Korintiërs 12:10). “Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp” (Filippense 4:11). Om eerlik te wees, ek was nooit behelp met enige iets na aan moeilikhede of vervolgings nie, net omdat ek nie oop was of geweet het dat ek openlik moes ontvang wat God en my Man my wou gee. Toe, toe ek dit gevat het, geabsorbeer het, dit gelewe het, en toe dit gegee het, net toe was ek in staat om “in alle omstandighede te behelp” waarin ek was.

Root of Evil: Love of Money

Wortel van die Kwaad:Liefde vir Geld

One area that I have learned to embrace this principle of giving is in the area of giving money. We are all so fearful of not having enough that we foolishly withhold what we have, due to the love of money, only to find that our fears are realized and will then happen. What we fear actually happens because it’s manifested or created because of and due to our fears. How true this verse is to me now that I have learned the secret of giving, especially in giving to and blessing my enemies: “There is one who scatters, and yet increases all the more, and there is one who withholds what is justly due, and yet it results only in want” (Proverbs 11:24). While the opposite of this verse is in Job 3:25, “For what I fear comes upon me, and what I dread befalls me.” “The worst of my fears has come true, what I’ve dreaded most has happened.” Message Bible.

Een gebied wat ek geleer het om te omarm met die beginsel van gee is die gee van geld. Ons is so bevrees dat ons nie genoeg het nie dat ons simpel weerhou wat ons toekom, as gevolg van die liefde vir geld, net om uit te vind dat ons vrese besef is en dit sal dan gebeur . Wat ons vrees gebeur eintlik omdat dit manifesteer of geskep is alles as gevolg van ons vrese. Hoe waar is hierdie vers nou vir my dat ek die geheim van gee geleer het, spesifiek om vir my vyande te gee en te seën: “Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het, daar is ander wat suinig is en tog arm word” (Spreuke 11:24). Terwyl die teenoorgestelde van die vers in Job 3:25, “Die dinge wat ek nog altyd voor bang was, het nou met my gebeur. Wat ek gevrees het, het oor my gekom; waarvoor ek bang was, het my getref.” “Die dinge wat ek nog altyd voor bang was, het nou met my gebeur.” Die Boodskap.

When we are afraid that we will not have enough, we fear, then we withhold what is justly due for us to prosper (by giving to our enemies more than they asked for or demand from us). This withholding results “in want”—so that the fear of not having enough and the dread of being short on funds befalls us! This is the horribly vicious and endless cycle that so many Christians live and what the world “witnesses.” And the truth is that this futility can only be broken by receiving all the love that the Lord has for each of us as we become His bride, so that we can trust Him enough to walk out what He has told us, “But I say to you . . .” “give and it shall be given, pressed down and overflowing.” Who of us doesn’t want to receive overflowing blessings?!? We all do, but it takes giving when it’s difficult to do, and giving to whomever we don’t believe deserves it.

Wanneer ons bevrees is dat ons nie genoeg sal hê nie, vrees ons, en dan weerhou ons wat geregtig ons sin is om te floreer (deur vir ons vyande meer te gee as wat hulle vra of van ons vereis. (Hierdie weerhou eindig op “in tekort”—sodat die vrees van nie genoeg het nie en die angs van ‘n tekort aand fondse ons beval! Dit is die verskriklike venynige en eindelose siklus wat so baie Christene lewe en wat die wêreld van “getuig”. En die waarheid is dat hierdie sinloosheid net gebreek kan word deur al die liefde te ontvang wat die Here vir elke een van ons het soos wat ons Sy bruid word, sodat ons genoeg op Hom kan vertrou om uit te loop wat Hy ons vertel het, “Maar Ek sê vir julle . . .” gee en vir julle sal gegee word, ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol.” Wie van ons wil nie “oorvloedige” seëninge ontvang nie?!? Ons doen almal, maar dit neem om te gee wanneer dit moeilik is om te doen, en te gee aan wieookal ons glo dit nie verdien nie.

 If giving is something that you have found hard to do, the source is that you still do not have enough of Him. What you need is not more money, but more of Him who loves you in such a way as you really truly feel like His bride! When we seek the Lord and His love wholeheartedly and want, yearn for and focus on only Him, He promises that, “all these things will be added to you” (Matthew 6:33). No longer will things or other people matter in your life. It’s really true. Once you have enough of Him, you’ll want more and more of Him—not things, or money or other people. You won’t want attention nor need companionship. And it’s then that you will finally be free to give because the love that saved this world will be overflowing in your life! You then no longer need or want things, money or people—then all of these blessing will be “pressed down and overflowing” to the point that anyone who comes close to you will be drenched by His blessings too.

This is the secret of life—He gave.

“For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life” (John 3:16).

As gee iets is wat jy moeilik vind om te doen, is die kern dat jy nog steeds nie genoeg van Hom het nie. Wat jy nodig het is nie meer geld nie, maar meer van Hom wat jou liefhet op so ‘n manier dat jy werklik soos Sy bruid voel! Wanneer ons die Here en Sy liefde heelhartig nastreef en wil hê, smag en net op Hom fokus , belowe Hy dat, “Hy sal vir die res sorg” (Matteus 6:33). Dinge en ander mense sal nie meer in jou lewe saak maak nie. Dit is regtig waar. Sodra jy genoeg van Hom het, sal jy meer en meer van Hom wil hê—nie dinge nie, of geld of ander mense nie. Jy sal nie aandag wil hê of geselskap nodig hê nie. En dit is dan dat jy finaal vry sal wees om te gee omdat die liefde wat die wêreld gered het sal in jou lewe oorvloei! Jy het nie meer dinge nodig of wil hê  nie, geld of mense—dan sal al hierdie seëninge “ingestamp en propvol” wees tot die punt waar enige iemand wat naby jou kom ook deurweek sal wees deur Sy seëninge.

Dit is die geheim van die lewe—Hy het gegee.

God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Johannes 3:16).