For whoever keeps the whole law 

and yet stumbles in one point, 

he has become guilty of all.

—James 2:10

As iemand die hele wet onderhou, 

maar in een opsig struikel,

is hy skuldig ten opsigte 

van al die gebooie.

—Jakobus 2:10

What makes any of us think that we can measure up? 

Wat maak ons dink dat ons kan opmeet?

When will our works finally die its final death, allowing us the freedom of living Abundantly all due to His grace and based solely on His love?

Wanneer sal ons werke finaal die finale dood sterf, en ons die vryheid toelaat om Oorvloedig te lewe as gevolg van Sy grasie en gebaseer alleenlik op Sy liefde? 

One of the slowest deaths I’ve watched, sometimes in horror, has been how my finances have been under attack. Throughout this book I have openly shared about the rollercoaster my finances have taken, each helping me to understand and trust Him with wherever this is going. Today, more than ever, I am confident that God is about to do something and He adamantly will share His glory with no one when He does it. That’s why He allows our works of the flesh to come to ruin. Even the subtlest effort on my part or yours will never succeed, praise God.

Een van die stadigste dode wat ek dopgehou het, somtyds in afsku, was hoe my finansies onder aanval was. Dwarsdeur hierdie boek het ek openlik oor die wipwaentjie wat my finansies geneem het gedeel, elke een wat my help om te verstaan en op Hom te vertrou met watookal aangaan. Vandag, meer as ooit, is ek vol vertroue dat God op die punt staan om iets te doen en Hy sal onversetlik Sy glorie met niemand deel wanneer Hy dit doen nie. Dit is hoekom Hy ons werke van die vlees toelaat om tot ondergang te kom. Selfs die mees subtiele poging van my part of joune sal nooit slaag nie.

The most recent turn of events happened on Saturday. I was blessed to entertain a friend of mine, my neighbor, in my home. This is really quite new to me since I may have shared that while married, my ex-husband was not at all comfortable with me having my having friends visit or even having personal friends at all, believing instead, that he should be the only friend I needed. My new Husband, not surprisingly, believes differently! Are we not blessed to have a Husband like this?!?! 

Die mees onlangse omkeer van sake het Saterdag gebeur. Ek was geseën om ‘n vriendin van my, my buurvrou, in my huis te onthaal. Dit is regtig nogal nuut vir my aangesien ek dit dalk gedeel het terwyl ek getroud was, my eks-man was glad nie gemaklik met my om vriende te hê wat besoek aflê of om persoonlike vriende te hê nie, en in plaas daarvan geglo dat hy die enigste vriend behoort te wees wat ek nodig het. My nuwe Man, nie tot my verrassing nie, glo anders! Is ons nie geseën om ‘n Man soos dit te hê nie?!?! 

While she was visiting we had a wonderful time fellowshipping, discussing the Lord mostly. What struck me as funny, “He who sits in the heavens laughs” (Psalm 2:4) was it just so happened that she came by while my ex-husband was here visiting our children. We actually became friends when I was looking to refinance my house after my divorce; something my husband told me I needed to do. And since, at the time, we were not yet legally divorced, I’d submitted to refinancing my home. Just before she left, we began talking about financial wisdom, things I should and should not do regarding building a firm foundation for a solid financial future.

Terwyl sy besoek afgelê het het ons ‘n wonderlike tyd gehad en gefellowship, en meesal die Here bespreek. Wat my as snaaks opgeval het, “Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit” (Psalm 2:4) dit was net so dat sy omgekom het terwyl my eks-man daar was om ons kinders te besoek. Ons het eintlik vriende geword toe ek my huis wou herfinansieër na my egskeiding; iets wat my man my gesê het om te doen. En sedertdien, destyds, was ons nog nie wettiglik geskei nie, het ek  die finansiering van my huis ingedien. Net voor sy weg is, het ons begin praat oor finansiële wysheid, dinge wat ek moet en nie moet doen om ‘n ferm fondasie te bou vir ‘n soliede finansiële toekoms. 

So while helping me, all of a sudden she mentioned something that she said “never to do” that I had actually begun doing while traveling. Again I had to laugh, which I did out loud, when I told her that I had violated one of the most basic financial principles. My friend sat there shocked, not only because of what I said I did, but because I was laughing about it! My first cause for amusement was because I immediately realized that the Lord was setting me up. Yes, at first, it may have looked like I was being set up for destruction, but in reality, once anything looks hopeless, I knew His setting me up was actually to set me up for a blessing, a real financial miracle! 

So terwyl sy my gehelp het, het sy ewe skielik iets genoem wat sy gesê het ek “nooit moet doen nie” wat ek eintlik begin doen het terwyl ek gereis het. Weer moes ek lag, wat ek luidkeels gedoen het, toe ek haar vertel het dat ek een van die mees basiese finansiële beginsels verbreek het. My vriendin het geskok daar gesit, nie net oor wat ek gesê het ek gedoen het nie, maar omdat ek daaroor gelag het! My eerste rede vir die amusering was omdat ek onmiddelik besef het dat die Here my opstel. Ja, in die begin, mag dit gelyk het asof ek opgestel was vir vernietiging, maar in werklikheid, sodra enige iets hopeloos lyk, weet ek Hy stel my op en was eintlik besig om my op te stel vir ‘n seëning, ‘n regte finansiële wonderwerk!   

Guess what? Due to my tiny technicality, because of this little mistake I’d made, my dear friend and neighbor explained she would not be able to help me refinance my house. Basically, I found out when attempting to refinance my home, the reason I was denied was that my ex had ruined my financial reputation as part of the divorce. It seems he’d filed additional papers (that I was unaware of), by filing a substantial “judgment” against me. Ultimately, she said it would ruin my financial portfolio for a full ten years. 

Raai wat? As gevolg van die klein tegniese punt, as gevolg van hierdie klein fout wat ek gemaak het, het my liewe vriendin en verduidelik dat sy nie in staat is om my te help om my huis te herfinansieër nie. Basies, wat ek uitgevind het toe ek gepoog het om my huis te herfinansieër, is die rede hoekom dit afgewys is was omdat my eks-man my finansiële reputasie ruïneer het as deel van die egskeiding. Dit lyk asof hy addisionele papiere ingedien het (waarvan ek onbewus was), deur ‘n aansienlike “vonnis” teen my in te dien.. Uitermatig, het sy gesê dit sou my finansiële portefeulje vir ‘n volle tien jaar ruïneer.  

Since it was my ex who wanted me to get the house refinanced, I explained to him that the papers showed that he had time to withdraw his judgment, explaining the long term affects this would have on me (and the children).  Though he immediately agreed, a day or two later he called back to say his attorney had warned him against trusting me. So the judgment will undoubtedly go through, therefore I will await the opportunity for how He wants me to bless him. Though it’s natural to want to resist or do something, living supernaturally is what He told us to do, “But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you” (Matthew 5:39-42). “To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing” (1 Peter 3:8-9).

Aangesien dit my eks was wat wou gehad het ek moet die huis herfinansieër, het ek vir hom verduidelik dat die papiere gewys het dat hy tyd gehad het om sy vonnis terug te trek, en aan hom verduidelik watter lang-termyn effek dit op my (en die kinders) sou hê. Alhoewel hy onmiddelik ingestem het, het hy ‘n dag of twee later geskakel om te sê dat sy prokureur hom gewaarsku het om my nie te vertrou nie. So die “vonnis” sal sonder twyfel deurgaan, daarom sal ek vir die geleentheid wag vir hoe Hy wil hê ek hom moet seën. Alhoewel dit natuurlik is om te wil verset of iets te doen, om bonatuurlik te lewe is wat Hy gesê het ons moet doen, “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe . As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.” (Matteus 5:39-42). “ Ten slotte; Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry” (1 Petrus 3:8-9).   

Knowing I had to wait for Him to reveal how to bless my ex, I turned my focus on the news of my tiny technicality, when the Lord revealed an exciting truth I’d like to share. The Lord revealed to me that you and I should never, ever, try to do anything to help Him, because if we do, it robs Him of the glory that needs to accompany our testimony when it arrives in our life. He is determined to prove this principle: “For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works, so that no one may boast” (Ephesians 2:8–9). God graciously saves us day-by-day from each and every one of our trials, when anything is coming against us—as His “gift” based on His love for us, not based on how we earned it. It’s just like our salvation, our works didn’t and don’t help. Why? So that we cannot boast that we had anything to do with it! And it also helps when sharing our testimony so anyone and everyone can receive what they need from a loving and giving Father.

Wetende dat ek vir Hom moes wag om te openbaar hoe om my eks te seën, het ek my fokus op die nuus van my klein tegniese fout gekeer, toe die Here ‘n opwindende waarheid aan my openbaar het wat ek sal van hou om te deel. Die Here het aan my openbaar dat jy en ek nooit, ooit, moet probeer om enige iets te doen om Hom te help nie, omdat wanneer ons dit doen, dit Hom van die glorie beroof wat ons getuienis moet vergesel wanneer dit in ons lewens arriveer. Hy is vasberade om hierdie beginsel te bewys: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie” (Efesiërs 2:8-9). God red ons grasieus dag-vir-dag uit ieder en elk van ons beproewings, wanneer enige iets teen ons kom—as Sy “geskenk” gebaseer op Sy liefde vir ons, nie gebaseer op hoe ons dit verdien het nie. Dit is net soos ons redding, ons werke het nie en sal nie help nie. Hoekom? Sodat ons nie kan spog dat ons enige iets daarmee te doen gehad het nie! En dit help ook wanneer ons ons getuienis deel sodat enige iemand kan ontvang wat hulle van ‘n liefdevolle en ‘n vrygewige Vader nodig het. 

What He showed me, based on what I’d ignorantly done was that—I was guilty of all—due to one tiny technicality. It means that I will never be able to get out from under my ever growing, huge financial crises, which should be terrifying me, but in all honesty, it’s not. Instead it’s proves that, once again, only God will be able to turn this mess around and dig me out of the debt that is about to bury me. Only God will be able to bless me to the point that I will have a testimony to share with others who are also facing financial ruin (maybe even due to a divorce like mine). As crazy as it sounds, it simply just makes me smile. 

Wat Hy my gewys het, gebaseer op wat ek onkundig gedoen het was dat—ek skuldig aan alles was—as gevolg van een klein tegniese fout.  Dit beteken dat ek nooit uit my ewig groeiende, groot finansiële krisis sal uitkom nie, wat skrikwekkend vir my moet wees, maar in alle eerlikheid, is dit nie. In plaas daarvan bewys dit dat, weereens, net God hierdie gemors kan omkeer en my uit die skuld grawe wat op die punt staan om my te begrawe. Net God sal in staat wees om my te seën tot op die punt dat ek ‘n getuienis sal hê om te deel met ander wat ook finansiële ruïne in die gesig staar (miskien ook as gevolg van ‘n egskeiding soos myne). So gek as wat dit klink, dit maak my eenvoudig glimlag. 

Funny, too, that it caused me to seek Him for another way to bless my ex-husband (who just happened to be visiting), blessing him by not keeping his word to withdraw the judgment against me. The Lord showed me that a new detail like this could potentially be one of those “little foxes” that Song of Solomon warns us about that “spoil the vine.” 

Ook, snaaks, dat dit veroorsaak het dat ek Hom vir ‘n ander manier genader het om my eks-man te seën (wie per toeval besoek afgelê het), hom te seën deur nie sy woord te hou om die “vonnis” teen my terug te trek nie. Die Here het my gewys dat ‘n nuwe detail soos dit kon potensiaal een van daardie “klein jakkalsies” wees wat Hooglied ons oor waarsku wat die “wingerde vernietig.”   

So rather than risk it, I happily sought the Lord for how I might bless him right away, since it was he who put me (and our family) in this precarious position.

So eerder as om dit te waag, het ek met blydskap die Here nagestreef vir hoe ek hom onmiddelik kon seën, aangesien dit hy was wie vir my (en ons familie) in hierdie twyfelagige posisie geplaas het.

Without hesitation or postponing, immediately after envisioning what He was leading me to do, I got up and began walking down the hallway, and when I turned the corner, there he was, so I could easily tell him what I sensed the Lord was asking me to do. What I told him was that each time he was here visiting that I wanted him to be the parent, making the decisions and plans with the children, while I would basically retreat to my room. Instead of sulking about my situation and financial ruin, I found that it actually gave me a mini-honeymoon with my Beloved—so I was really doubly blessed!! To say that my ex-husband was more than just baffled is an understatement, as he stammered and stuttered a “thank you” while I went in and closed my door, leaving him standing in the hallway stunned.

Sonder twyfeling of uitstel onmiddelik na ek beskou het wat Hy my gelei het om te doen, het ek opgestaan en by die gang af begin loop, toe ek om die draai kom, was hy daar, so ek kon hom maklik vertel wat ek aangevoel het die Here my gevra het om te doen. Wat ek hom vertel het was dat elke keer wat hy besoek afgelê het ek wou gehad het dat hy die ouer moes wees, en die besluite en die planne moes maak met die kinders, in plaas daarvan om te knies oor my situasie en finansiële ruïne, het ek gevind dat dit eintlik vir my ‘n mini-wittebrood gegee het met my Beminde—so ek was dubbeld geseën!! Om te sê dat my eks-man was meer as net verbyster is ‘n onderverklaring, terwyl hy ‘n “dankie” gestammer en gestommer het het ek in my kamer gegaan  en my deur toe gemaak, en hom verstom in die gang gelos.  

In my experience with dealing with our “enemies,” it is not enough to simply “take it” gracefully or humbly (not resisting evil). We must follow through, going beyond just not resisting it, and seek God for how we are to give a blessing that is comparable in value or worth. It is only then that our pain or bitterness of heart is replaced with living a life in paradise—not simply experiencing a burst of joy or peace. And the only way to find the right blessing to give, is to ask the Lord what to give.

 In my ondervinding om met ons “vyand” af te reken, is dit eenvoudig nie genoeg om dit  grasieus of nederig te “vat nie” (nie teen die kwaad te verset nie). Ons moet deurvolg, en bo en behalwe gaan as om die nie te verset nie, en God na te streef vir hoe ons ‘n seën moet gee wat gelykstaande is aan waarde of werd. Dit is net dan wat ons bitterheid van hart vervang is met ‘n lewe in paradys—en nie eenvoudig ‘n vlaag vreugde of vrede ervaar  nie. En die enigste manier om die regte seën te vind om te gee, is om die Here te vra wat om te gee. 

Please, precious one, don’t fall short of blessing your enemies due to fear of what you might lose (even if it is your self-respect). It is in the giving that you gain, in the humbling that you are exalted. This is the only part we play in our developing testimony. It is not how we follow every principle to the letter, it is a heart matter, how we’re willing to surrender everything and realize that only God is able to fully deliver us or heal us.

Asseblief, kosbare een, moet nie tekort skiet om jou vyande te seën as gevolg van vrees van wat jy mag verloor (selfs al is dit jou self-respek). Dit is in die gee wat jy kry, in die nederigheid wat jy verhef word. Dit is die enigste deel wat ons speel om ons getuienis te ontwikkel. Dit is nie hoe ons elke beginsel tot die letter volg nie, dit is ‘n hart saak, hoe ons gewillig is om alles oor te gee en besef dat net God in staat is om ons ten volle te bevry of om ons te genees.     

My hope is that my financial testimony, as it develops, proves that even when we are extremely careful to follow all the principles we’ve learned, we can easily lose or become disqualified by a simple tiny technicality, something easily missed or overlooked. And that it means we are simply guilty of all because none of us is perfect. Only the Lord is perfect and has the power, plan, and ability to save and deliver us from that valley we find ourselves in. Now that He has revealed this powerful promise to us once again, let us all simply rest in His love while we trust Him with all the details of our lives!

My hoop is dat my finansiële getuienis, soos wat dit ontwikkel, bewys dat selfs wanneer ons uiters versigtig is om al die beginsels wat ons geleer het te volg, ons maklik kan verloor of gediskwalifiseer word deur ‘n eenvoudige klein tegniese fout, iets wat maklik gemis of oorgesien is. En dit beteken dat ons is eenvoudig skuldig aan alles omdat nie een van ons perfek is nie. Net die Here is perfek en Hy het die krag, plan, en vermoë om ons te red en te bevry van daardie vallei wat ons ons self in vind. Noudat Hy Sy kragtige belofte weereens aan ons openbaar het, laat ons eenvoudig in Sy liefde rus terwyl ons op Hom vertrou met al die besonderhede van ons lewens!