The Rock! His work is perfect,

For all His ways are just;

A God of faithfulness and without injustice,

Righteous and upright is He.

—Deuteronomy 32:4

Hy is die Rots, sy werk is volmaak,

alles wat Hy doen, is regverdig.

Hy is die getroue God, sonder onreg,

Hy is regverdig en betroubaar.

—Deuteronomium 32:4

There was no question that God was going to have me write about the last few weeks of my life. Though difficult beyond measure, and while I am deep in the midst of it, I have to say that it has been exciting. Just a week ago, I would not have described my trials as “exciting,” but once again, God has gotten a hold of me (at my request), and once again, I am changed (by my Heavenly Husband and His perfect love towards me).

Daar was geen twyfel dat God my sou kry om oor die laaste paar weke van my lewe te skryf nie, Alhoewel moeilik verby, en terwyl ek in die middel daarvan sit, moet ek sê dit was opwindend. Net ‘n week terug, sou ek nie my beproewings beskryf het as “opwindend nie,” maar weereens, het God my beetgekry (op my versoek), en weereens, is ek verander (deur my Hemelse Man en Sy perfekte liefde teenoor my). 

Right now, I am on a tiny propeller plane headed for Miami; it’s my second flight with thirteen more to go before I arrive back home more than a month from now. I am looking forward to meeting RMI members once I arrive in Miami, and to see what He has planned. It is going to be exciting. The excitement has escalated due to the fact that another airline that was supposed to bring me to Brazil tomorrow has just declared bankruptcy, so my flight was cancelled.

Op die oomblik, is ek op ‘n klein skroef vliegtuig oppad Miami toe; dit is my tweede vlug met nog dertien om te gaan voordat ek terug by die huis arriveer meer as ‘n maand van nou af. Ek sien uit daarna om RMI lidmate te ontmoet sodra ek in Miami arriveer; en om te sien wat Hy beplan het. Dit gaan opwindend wees. Die opwindenheid het toegeneem as gevolg van die feit dat ‘n ander lugredery wat veronderstel was om my more Brasilie toe te bring het hulleself bankrot verklaar, so my vlug was gekanselleer. 

Not too much trouble for God, but it does take tapping into Him in order to secure the faith that I’ll need so that I don’t, instead, turn to a state of panic rather than remain excited about what’s up ahead.

Nie te veel moeite vir God nie, maar dit neem om by Hom in te skakel in orde om die geloof wat ek nodig sal hê te verseker sodat ek nie, in plaas daarvan, paniekerig raak eerder as om opgewonde te bly oor wat vorentoe lê nie. 

This is all due to God who has changed me. God changed me through stretching me to the point that I told Him that I was about to snap. He told me that I wouldn’t, so I stopped being concerned. Instead of delivering me, He simply reminded me that this was all necessary in order for me to be ready for what He has planned for me up ahead. I know it is big, He told me, but the details are still more like a dream, a silly dream, that no one would believe—not even me—and I believe there will be some really crazy, yet amazing things before whatever He has planned for me happens.

Dit is alles as gevolg van God wat my verander het. God het my verander deur my te rek tot op die punt dat ek op die punt staan om te snap. Hy het vir my gesê dat ek nie sou nie, so ek het opgehou om bekommerd te wees. In plaas van om my uit te lewer, het Hy my eenvoudig herinner dat dit alles nodig was in orde vir my om gereed te wees vir wat hy vorentoe vir my beplan het. Ek weet dit is groot, Hy het vir my gesê, maar die besonderhede is meer soos ‘n droom, ‘n verspotte droom, wat niemand sal glo nie—nie eens ek nie—en ek glo daar sal nog dol, tog ontsagwekkende dinge wees voor watookal hy vir my beplan het om te gebeur gebeur.   

“Look among the nations! Observe! Be astonished! Wonder! Because I am doing something in your days—You would not believe if you were told” (Habakkuk 1:5).

“Die Here het geantwoord: Kyk na die ander nasies: julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie.” (Habakkuk 1:5)

God versus Jesus

God versus Jesus

May I interject something here? Most Christians believe that you can interchange God and Jesus, Father and Husband due to these simply being “names” of the same Person. I hope you know that I’m not concerned with trying to debate religious beliefs or doctrine, my aim is to simply help each woman receive everything that’s been denied her. So the truth is this, if you need a husband, Jesus wants more than anything to be your Husband. Simply speak to Him as you would the most amazingly-in-love-with-you Man of your dreams. If you also need a Father, maybe because you never had a father or a good father or your father left you (he deserted, neglected or even passed away), 6then speak to God, the Father that way. With this understanding, when I felt myself being stretched, I knew it was my Father, God, who was doing the stretching. My Husband isn’t like that, especially since we’re on an eternal honeymoon. 

Mag ek iets hier tussenwerp? Meeste Christene glo dat jy kan wissel tussen God en Jesus, Vader en Man as gevolg daarvan dat dit eenvoudig “name” is van dieselfde Persoon. Ek hoop jy weet dat ek nie bekommerd is om te probeer om te debatteer oor godsdienstige gelowe of doktrine nie, my doel is om eenvoudig elke vrou te help om alles te verdien wat haar ontken is. So die waarheid is dit, as jy ‘n man nodig het, Jesus wil jou man wees  meer as enige iets anders. Praat eenvoudig met Hom soos wat jy sou met die mees onsagwekkende-verlief-op-jou Man van jou drome. As jy ook ‘n Vader nodig het, miskien het jy nooit ‘n Vader nodig gehad nie of ‘n goeie vader of jou vader het jou verlaat (hy het jou verlaat, afgeskeep, of is selfs oorlede), praat dan met God, die Vader op daardie manier. Met hierdie verstandhouding, toe ek myself gevoel het dat ek gerek word, het ek geweet dit was my Vader, God, wat besig was om die rek werk te doen. My man is nie so nie, spesiaal omdat ons op ‘n ewige wittebrood is.   

If you doubt this is true, just try it out. Begin to realize there’s a lot more to Who cares for you than you’ve been told. It’s not just One Person, and there's proof throughout the Bible. Here’s one, in this verse God spoke: “Let us make human beings in our image, make them reflecting our nature…” Genesis 1:26. The Lord also said something in Isaiah 6:8, “Then I heard the voice of the Lord, saying, ‘Whom shall I send, and who will go for Us?” References to Us and We are all throughout the Bible, and due to not understanding, the church has felt obligated to interpret what they’ve named the Trinity, and the different denominations have all voiced strong opinions on the subject over centuries. 

As jy twyfel dat dit waar is, probeer dit dan net uit. Begin om te besef daar is baie meer aan Wie vir jou omgee as wat daar vir jou vertel is. Dit is nie net Een Persoon nie, en daar is bewyse dwarsdeur die Bybel. Hier is een, in hierdie vers het God gepraat: “Toe het God gesê: Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld…” Genesis 1:26. Die Here het ook iets gesê in Jesaja 6:8, “ Toe het ek die Here hoor vra: “Wie kan Ek stuur? Wie sal Ons boodskapper wees?” Verwysings na Ons is dwarsdeur die Bybel, en omdat hulle nie verstaan nie, voel die kerk verplig om te interpreteer wat hulle genoem het die Heilige Drie-eenheid, en die verskillende denominasies het almal sterk menings oor die onderwerp oor die centuries. 

Unfortunately, most were inaccurate, due to the fact that you simply can’t explain something as powerful, and especially because it’s impossible to do if you haven’t first experienced it, because it’s a relationship they’re trying to explain. It’s like a woman trying to explain what it feels like to be a mother who hasn’t been a mother. You can’t explain how you’ll change, not until you’ve also experienced being a mother. How can you explain? And when you try to explain, it’s impossible, because it’s not able to be understood or comprehended by the mind. It can only be experienced through the heart. So too, experiencing God’s Son as your Husband, and also God as a Father who loved you enough to give you His Son, and therefore also loves you enough to help change you and to help you continue to grow by stretching you. So now I’ve had my say, let’s return to what I was sharing with you…

Ongelukkig, was die meeste onakkuraat, as gevolg van die feit dat jy eenvoudig nie iets kan verduidelik wat so kragtig is nie, en spesiaal omdat dit onmoontlik is om te doen as jy dit nie eers ervaar het nie, omdat dit ‘n verhouding is wat hulle probeer verduidelik. Dit is soos ‘n vrou wat probeer verduidelik hoe dit voel om ‘n moeder te wees as sy nog nooit ‘n moeder was nie. Hoe kan jy verduidelik? En wanneer jy probeer verduidelik, is dit onmoontlik, omdat dit nie in staat is om verstaan te word of begryp deur die verstand nie. Dit kan net ervaar word deur die hart. So ook, deur God se Seun te ervaar as jou Man en ook God as ‘n Vader wie jou lief genoeg gehad het om jou Sy seun te gee, en is daarom  ook lief genoeg vir jou om jou te verander en om jou te help om voort te gaan om te groei deur jou te rek. So nou het ek my sê gesê, laat ons terugkeer met wat ek besig was om met jou te deel... 

There is no doubt that what is ahead for me will change my life and all those around me, but this chapter, dear bride, is not about me, it is about you. God wants to change your life as well, but to do that He has to stretch you, and the only way to do that is to bring really incredible trials into your life in order to stretch your faith and trust in Him. This is just God’s way. It is not until this principle is understood, which means you’ve embraced it, that you’ll actually come to the point that you’re excited by what’s thrown at you because you will then be able to receive what He wants to give you, the way He gives. But we can’t understand it, until we’re willing to work with and work through this principle, rather than fight against it.

Daar is geen twyfel dat wat voor my lê my lewe sal verander en almal rondom my, maar hierdie hoofstuk, liewe bruid, gaan nie oor my nie, dit gaan oor jou. God wil jou lewe ook verander, maar om dit te doen moet Hy jou rek, en die enigste manier om dit te doen is om ongelooflike beproewings in jou lewe te bring om in staat te wees om jou geloof en vertroue in Hom te rek. Dit is net God se manier. Dit is nie tot hierdie beginsel verstaan is nie, wat beteken jy het dit omarm, dat jy eintlik op die punt kom dat jy opgewonde is oor wat na jou toe gegooi is want dan is jy in staat om te ontvang wat Hy jou wil gee, die manier wat Hy gee. Maar ons kan dit nie verstaan nie totdat ons gewillig is om te werk met en deur hierdie beginsel, eerder as om daarteen te baklei.     

Without realizing it, the church has been made to believe (myself included) that anything that has happened to us, or happens to us, which wasn’t or isn’t an obvious blessing, was/is an attack by the enemy that we are required to fight against. Yet, what I found out through many, many trials, tribulations and crises was that most of these “attacks” were simply God’s way of directing my path, helping to stretch me in order to bless me, and that I had been fighting against God and it was not the enemy at all. Yes, I know and believe that there is an adversary, the Bible tells us that, but I think that this little guy gets way too much attention when he is really powerless in the life of the believer who is sold out for Jesus. 

Sonder om dit te besef, is die kerk gemaak om te glo (myself ingesluit) dat enige iets wat met ons gebeur het, of met ons gebeur, wat was of is is nie ‘n vanselfsprekende seën nie, was/is ‘n aanval deur die vyand wat ons vereis word om teen te baklei. Tog, wat ek uitgevind het deur baie, baie beproewings, verdrukkings en krisisse was dat meeste van die “aanvalle” was eenvoudig God se manier om my pad te lei, en my te help om te rek om in staat te wees om my te seën, en dat ek teen God baklei het en dit was glad nie die vyand nie. Ja, ek weet en glo dat daar is ‘n teenstaander, die Bybel sê vir ons so, maar ek dink dat hierdie klein mannetjie kry vêr te veel aandag wanneer hy regtig magteloos is in die lewe van die gelowige wie uitverkoop is vir Jesus.  

Let me give you an example of this. Earlier this year, while on my way to Europe, I missed my connecting flight (because my plane landed too late), and I found myself on a very small propeller plane (God has such a sense of humor and is determined to break the yoke of my dislike of flying no matter what it takes). This was not, as it turned out, the enemy blocking me from my speaking engagement in Geneva, Switzerland. As it turned out, it was actually God directing me so that I would not merely speak to a small group of women (my choice), but by missing my connecting flight, forcing me to take a prop plan through the Alps rather than simply fly over these magnificent mountains— I would know that it was He who wanted me to speak to the entire church (His plan), which included men (whom I did not want to speak to).

Laat my jou ‘n voorbeeld hiervan gee. Vroeër hierdie jaar, terwyl ek oppad was Europa toe, het ek my verbindingsvlug verpas (omdat my vliegtuig te laat geland het), en ek het myself op ‘n baie klein skroefaangedrewe vliegtuig gevind (God het so ‘n sin vir humor en is vasbeslote om die juk van my afkeer van vlieg te breek maak nie saak wat dit neem nie). Dit was nie, soos wat dit uitgedraai het nie, die vyand wat my geblok het van my toepraak afspraak in Geneva, Switzerland. Soos wat dit uitgedraai het, dit was eintlik God wat my gelei het sodat ek nie net met ‘n klein groepie vrouens sou praat nie (my keuse), maar om my vebindingsvlug te mis, en my te forseer om ‘n skroef vliegtuig deur die Alpe te neem eerder as om eenvoudig oor die manjifieke berge te vlieg—ek sou weet dat dit Hy was wat wou gehad het dat ek met die hele kerk praat (Sy plan), wat mans ingesluit het (met wie ek nie wou praat nie). 

“As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts” (Isaiah 55:9).

“Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes” (Jesaja 55:9).

Though I know this verse above backwards and forwards, I am still amazed how each time I read it and meditate on it, the power of its message becomes more real as I live each day by faith. Our thoughts and our plans are so inferior and so beneath the plans that God has for us. That is why my prayer life has completely changed, because I finally know that for me to stipulate what I want (making a detailed list) only complicates my life. Instead, my desire is to simply walk out His plan for my life. No longer do I have the need to be a part of His planning meeting. So instead of prayer, I simply enjoy talking to my Husband: I tell Him how I’m feeling and try to remember to sit quietly because very often He has something He wants to tell me too. But no longer am I eager to tell Him (or worse, beg Him) for what I want or need because I have all I want and all I need in Him.

Alhoewel ek hierdie vers hierbo vorentoe en agtertoe ken, is ek nog steeds verwonder hoe elke keer wat ek dit lees en daarop mediteer, word die krag van die boodskap meer waar soos wat ek elke dag deur geloof lewe. Ons gedagtes en planne is so minderwaardig en so onder die planne wat God vir ons het. Dit is hoekom my gebedslewe heeltemal verander het, omdat ek finaal weet dat vir my om te stipuleer wat ek wil hê (‘n detaileerde lys maak) kompliseer my lewe net. In plaas daarvan, is my bgeeerte om eenvoudig deel van Sy beplannins vergaderings te wees. So in plaas van gebed, geniet ek dit eenvoudig om met my Man te praat: Ek vertel Hom hoe ek voel en probeer om stil te sit want baie dikwels het Hy ook iets wat Hy my wil vertel. Maar ek is nie gretig om Hom te vertel (of erger, om Hom te smeek) vir wat ek wil hê of nodig het nie omdat ek alles wat ek wil hê en nodig het in Hom het.    

At the same time, I must, also explain that what happens when you choose to trust Him at this level is that nothing at all appears to work out simply and/or perfectly any more. Once you just let God be God and allow His will to be done, it inevitably appears that you have missed Him completely. It is impossible for me to count the number of times that I asked myself over the course of these past few weeks, “Could this be His plan?”

Op dieselfde tyd, moet ek ook verduidelik wat gebeur wanneer jy kies om Hom op hierdie vlak te vertrou dit is dat heeltemal niks kom voor asof dit eenvoudig en/of perfek meer uitwerk nie. Sodra jy net toelaat dat God God is en toelaat dat Sy wil geskied, lyk dit onvermydelik dat jy Hom heeltemal gemis het. Dit is onmoontlik vir my om te tel hoeveel keer oor die koers van die laaste paar weke ek myself gevra het, “Kan dit Sy plan wees?”  

For instance, on the morning that I left for my around-the-world tour, I stopped at the bank to draw out some cash as I would normally do. Most people will tell you that it is dangerous to carry cash (and especially when you’re traveling where I am headed), but that makes no difference to me. I would rather live dangerously in the physical world than to live dangerously in the spiritual realm, which is when we choose safety, convenience or what we would rather do than to do what God tells us to do. The interesting thing is that by drawing out this simple sum of money, it just about cleaned out all my bank accounts. Interesting. Wouldn’t this mean that it wasn’t His plan? Would His plan put me and my family in a precarious position?

By voorbeeld, die oggend wat ek weg is op my om-die-wêreld toer, het ek by die bank gestop om kontant te trek soos wat ek normaalweg doen. Meeste mense sal jou vertel dat dit gevaarlik is om kontant te dra (en spesiaal wanneer jy reis waarna ek oppad is), maar dit maak geen verskil aan my nie. Ek sal eerder gevaarlik lewe in die fisiese wêreld as om gevaarlik in die spirituele ryk te lewe, wat is wanneer ons veiligheid kies, gemak of wat ons eerder sal doen as wat God ons vertel om te doen. Die interessante ding is dat deur hierdie eenvoudige som geld te trek, het dit net omtrent al my rekeninge uitgeklaar. Interessant. Sou dit nie beteken dat dit Sy plan is nie? Sou Sy plan my en my familie in ‘n twyfelagtige posisie plaas?  

Another example was just five days before I left, I not only noticed that I would soon be totally out of money in all my accounts, but I did not have my around-the-world tickets, nor did I have my passport nor my visa for Africa—the list was endless. That Monday morning, when I made this ominous list in my head, I could feel my negative emotions trying to take over. So I told the Lord, “Honey, I really need more of You right now.” Remember, we don’t need to plead or beg or ask for any “thing” specific, instead, I knew that what I needed (and what you always need) is more of Him. Nevertheless, no matter how many times I said that, the emotions continued to overwhelm me. That’s when I realized that there is no perfect “formula” and what He was leading me to do is to simply ask Him what I should do next in order to feel more at peace. This was when He led me out to my deck, coffee in hand, and no Bible—so that He could just talk to me. 

Nog ‘n voorbeeld was net vyf dae voor ek weg is, ek het nie net agter gekom dat ek binnekort sonder geld in al my rekeninge sou wees nie, maar ek het nie my om-die wêreld kaartjies gehad, nog minder het ek my paspoort of my visa vir Afrika gehad—die lys was eindeloos. Daardie Maandag oggend, toe ek hierdie onheilspellende lys in my kop gemaak het, kon ek die negatiewe emosies voel probeer oorvat. So toe sê ek vir die Here, “Liefie, ek het regtig nou dadelik meer van Jou nodig.” Onthou, ons het nie nodig om te smeek of soebat of vra vir enige “iets” spesifiek nie, in plaas daarvan het ek geweet wat ek nodig gehad het (en wat jy altyd nodig het) is meer van Hom. Nietemin, maak nie saak hoeveel keer ek dit gesê het nie, die emosies het voort gegaan om my te oorweldig. Dit is toe wat ek besef het dat daar geen perfekte “formula” is nie en wat Hy my gelei het om te doen is om eenvoudig te vra wat ek volgende moet doen in orde om meer tevrede te voel. Dit was toe dat Hy my uit gelei het na my dek toe, koffie in die hand, en geen Bybel—sodat Hy net met my kon praat. 

Once seated, He told me to think of the “worst case scenario,” which was that without travel documents and money, I just couldn’t go; instantly, my “worst case scenario” became my best case scenario! I would gladly forfeit all the time and money invested in this trip just to stay home with my children. Yet, this possibility lasted just 24 hours. Later that day while driving that still small voice of the Lord (that I have come to know and  love) told me, “You know, you are going.” Though I hate to admit it, tears welled up in my eyes because I didn’t want to go. Even though I didn’t respond the way I may have wanted, even then, He loved me just as much. Do you know that? The Lord is not disappointed in you, He is not mad at you, He is not going to punish you—He loves you more than you could ever know.

Toe ek gesit het, het Hy my vertel om te dink oor wat die “ergste saak scenario,” sou wees wat was dat sonder reis dokumente en geld, ek net eenvoudig nie kon gaan nie; in ‘n kits, het my “ergste saak scenario” my beste saak scenario geword! Ek sou met graagte al die tyd verbeur wat ek in hierdie reis belê het net om by die huis te bly met my kinders. Tog, hierdie moontlikheid het net 24 ure gehou. Later daardie dag terwyl ek bestuur het het daardie stil klein stemmetjie van die Here (wat ek geleer ken het en lief hê) vir my gesê, "Jy weet, jy gaan.” Alhoewel ek haat om dit te erken, trane het in my oë opgedam omdat ek nie wou gaan nie. Alhoewel ek nie reageer het op die manier wat ek wou nie, selfs toe, het Hy my net soveel lief gehad. Het jy dit geweet? Dat die Here nie teleurgesteld is in jou nie, Hy is nie kwaad vir jou nie, Hy gaan jou nie straf nie—Hy is liewer vir jou as wat jy ooit sal weet. 

Within a matter of just 72 hours, all impossibilities became possible because it was His will and His plan for me to go, and it was by stretching me that He was able to teach me just a little more about trusting Him. My tickets arrived, my visa came in the mail for Kenya and my passport arrived just in time. Each impossibility on my list was accomplished because He is God.

Binne ‘n tydperk van net 72 uur, het al die onmoontlikhede moontlik geword omdat dit Sy plan en Sy wil vir my was om te laat gaan, en dit was deur my te rek dat Hy in staat was om my net ‘n bietjie meer te leer oor om op Hom te vertrou. My kaartjies het arriveer, my visa het uit Kenya het in die pos gekom en my paspoort het net betyds arriveer. Elke onmoontlikheid op my lys was volvoer omdat Hy God is. 

“Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is anything too difficult for Me?” (Jeremiah 32:27).

“Ek is die HERE de God van al die mense. Is iets vir My onmoontlik? (Jeremia 32:27).

The Plot Thickens and I am Still Smiling

Die Pap raak al Dikker en ek Glimlag Nog

Today is Monday, three days into my tour, and I am walking the streets of Miami dragging 100 pounds (46 kilograms) of luggage (due to carrying RMI books) while the plane that I was booked on is (at this very moment) flying over Venezuela. The airline I mentioned earlier that was to take me to Brazil left without me, because while trying to book me on another airline (remember, the one I was on declared bankruptcy), that’s when the ticket agent asked me for my Brazilian visa. Interestingly, I did not possess one; I didn’t even know I needed one. So I spoke to the Lord about what to do next and He pointed me to go over to get a coffee and a couple of donuts. Don’t you love this Man of ours?!?! At the café, I shared a table with a traveling emergency room nurse who was eager to hear about Jesus, my new Husband.  

Vandag is Maandag, drie dae in my toer in, en ek loop deur die strate van Miami en ek sleep 100 pond (46 kg)  bagasie ( aangesien ek HMI boeke dra) terwyl die vliegtuig waarop ek bespreek is (op hierdie huidige oomblik) oor Venezuela vlieg. Die lugredery wat ek vroeër genoem het wat my Brasilie toe moes neem het sonder my verlaat, omdat terwyl ek besig was om my op ‘n ander vlug te bespreek (onthou, die een wat ek op was was bankrot verklaar), dit was toe dat die kaartjie agent my gevra het vir my Brasilie se visa. Interessant, ek het nie een besit nie. Ek het nie eens geweet dat ek een nodig gehad het nie. So toe praat ek met die Here oor wat om volgende te doen. En Hy het my uitgewys dat ek moes koffie kry en ‘n paar oliebolle te kry. Is jy nie lief vir hierdie Man van ons nie?!?!?! By die kafee, het ek die tafel met ‘n reisiger noodgeval verpleegster gedeel wie gretig was om oor Jesus te hoor, my nuwe Man.   

We spoke for a full two hours, which I was concerned to be doing, but remember, I’d made my list of “worst case scenarios” that could mean I only made a short trip to Miami and I could forget South America, Africa and Europe. Oh heavens, how wonderful that would be! 

Ons het vir ‘n volle twee ure gepraat, wat ek bekommerd oor was om te doen, maar onthou, ek het my lys van “ergste saak scenarios” opgestel wat beteken het dat ek net ‘n kort rit Miami toe gemaak het en ek kon van Suid Amerika vergeet, Afrika en Europa. O hemel, hoe wonderlik sou dit wees!  

What I didn’t know is that He led me to wait because the Brazilian consulate’s office wasn’t yet opened. Once I left the airport the situation turned a bit crazy because it meant that I had just forty minutes to get to the office, fill out the paperwork, and submit my application. At the time I didn’t know that it takes at least a week for it to be approved, but thankfully He kept me in the dark about this fact. So, after hailing a cab, I headed downtown (a thirty-minute drive) while my RMI hostess headed to the post-office to get a money order for a hundred dollars since they said they would not accept cash.

Wat ek nie geweet het nie is dat Hy my gelei het om te wag omdat die Brasiliaanse konsulaat kantoor nog nie oop was nie. Toe ek die lughawe verlaat het het die situasie ‘n bietjie dol geraak omdat dit beteken het dat ek net veertig minute gehad het om by die kantoor uit te kom, die papierwerk in te vul en my aansoek in te dien. Ten tye het ek nie geweet dat dit ten minste ‘n week neem vir dit om goedgekeur te word nie, maar dankbaar het Hy my in die donkerte oor hierdie feit gehou. So, nadat ek ‘n taxi geroep het, het ek dorp toe gegaan (‘n dertig minute rit) terwyl my HMI gasvrou oppad poskantoor toe is om ‘n geld wissel te kry vir R 1500 aangesien hulle gesê het hulle sal nie kontant aanvaar nie.

Though I got there within five minutes of the office closing, my hostess (while en route) was called away on, would you believe, another emergency? And with no money order, it meant no visa. Could this be God’s plan? I had just one day to leave the U.S. and get to Brazil, or I would miss my flight to Johannesburg, South Africa. With every opposition coming against me, God made a way where there was no way—my visa, I was told, would be ready between noon and one p.m. the very next day. However, the airline, as I said, was bankrupt, and its reservation line had been disconnected. Still, I knew that if God wanted me to get to Brazil and to keep traveling, He would make a way—but, again, who wouldn’t ask, could this be God’s plan? And I had to ask myself, “Isn’t it just possible that I missed God?”

Alhoewel ek vyf minute voor die kantoor sou toemaak daar aangekom het, was my gasvrou (terwyl sy oppad was) teruggeroep op, kan jy glo, nog ‘n noodgeval? Ek het net een dag gehad om die V.S.A. te verlaat en by Brasilie uit te kom, of ek sou my vlug Johannesburg, Suid Afrika toe verpas. Met  elke opposisie wat teen my kom, het God ‘n weg gemaak waar daar nie ‘n weg was nie—my visa, was vir my gesê, sou gereed wees tussen 12 uur en 1 uur die middag die volgende dag. Nietemin, die lugredery, soos ek gesê het, was bankrot, en die besprekings lyn ontkoppel. Tog, ek het geweet dat as God wou gehad het ek moes in Brasilie kom en aanhou reis. Hy sou ‘n weg maak—maar, weer, wie sou nie vra nie, kan dit God se plan wees? En ek moes myself vra, “Is dit nie moontlik dat ek God gemis het nie?”    

So this means it’s time for a Word booster:

So dit beteken dit is tyd vir ‘n Woord 

“I, the LORD, search the heart, I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds” (Jeremiah 17:10).

“Ek, die Here, deurgrond en toets hart en verstand, en laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen” (Jeremia 17:10).

 “For the eyes of the LORD move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His” (2 Chronicles 19:9).

“Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou” (2 Kronieke 16:9).

So, no, this means, no, you didn’t miss God, and neither did I! When things don’t fall into place perfectly, it does not mean that we’ve missed God, or that He has abandoned us. It simply means that He is bringing us up to a higher level of faith and trust in Him. Remember . . .

“Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen” (Heb. 11:1). “For we walk by faith, not by sight . . .” (2 Corinthians 5:7).

So, nee, dit beteken, nee, jy het God nie gemis nie, en nog minder het ek! Wanneer dinge nie perfek in plek val nie, beteken dit nie dat ons God gemis het, of dat Hy ons verlaat het nie. Dit beteken eenvoudig dat Hy ons na ‘n hoër vlak van geloof en vertroue in Hom bring. Onthou . . . 

“Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie” (Heb. 11:1). “ Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie . . . “  (2 Korintiërs 5:7).  

“I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world” (John 16:33 NIV).

“Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” (Johannes 16:33 AFR 83 Vertaling).

The point is this, whether I got to South America, South Africa, Kenya or the Netherlands on this tour was not the point. The point is that I loved Him enough to pack my bags, leave my children for five weeks, and go. This is all He asks of you and me. 

Die punt is dit, of ek nou Suid Amerika, Suid Afrika Kenya of  Nederland toe gaan op hierdie toer was nie die punt nie. Die punt is dat ek Hom  lief genoeg gehad het om my sakke te pak, my kinders vir vyf weke te los, en te gaan. Dit is al wat Hy van my en jou af vra.

  • Will you go when He leads? 
  • Sal jy gaan wanneer Hy lei?

  • Will you trust Him enough to get out of your comfort zone and be willing to hear that still small voice even when it looks as if you are headed the wrong way down a one-way street? 
  • Sal jy Hom genoeg vertrou om uit jou gemak sone te kom en gewillig wees om daardie stil klein stem te hoor selfs wanneer dit lyk asof jy op die verkeerde rigting langs ‘n een-rigitng straat oppad is? 

I am—how about you?

Ek is—wat van jou? 

So, what about all those people whom you know that will mock and ridicule you for living like this? Well, that happens when you’re trusting God, right? Just look at Nehemiah trying to rebuild the temple in Nehemiah 4.

So, wat van al daardie mense wat jy weet jou sal spot en bespotlik maak dat jy so lewe? Wel, dit gebeur wanneer jy op God vertrou, reg? Kyk net na Nehemia wat probeer om die tempel te herbou in Nehemia 4.

We only need to look at Who always writes the last chapter to know that He promises that we will not be ashamed. In the end, the humble (those who trust Him and are willing to look foolish for Him) will be exalted. Though, in the midst, others will jeer and mock and scream at you, “Where is your God now?” Yet, we know that He will eventually show up; yet, sometimes He is late. Oh, sorry, does that rock your boat? 

Ons hoef net te kyk na Wie altyd die laaste hoofstuk skryf om te weet dat Hy belowe dat ons nie in die skande gesteek sal word nie. Op die ou einde, sal die nederige (die wat op Hom vertrou en gewillig om ‘n dwaas te wees vir Hom) opgehef word. Tog, ten midde, sal ander hoon en spot en op jou skree, “Waar is jou God nou?” Tog, ons weet dat Hy uiteindelik sal opdaag; tog, somtyds is hy laat. O, jammer skud dit jou bootjie?

I know that you and I have all heard that God is never late, but that is just not true. Remember, Jesus was late on purpose when his good friend Lazarus was sick. He actually let His good friend die on purpose. That’s because God loves to write the last chapter—the sort of chapter that makes us want to jump up and down and let out a shout of praise! Instead of just healing a sick person, Jesus takes this miracle over the top and raises His friend, the one wrapped in grave clothes—He raised Lazarus from the dead!

Ek weet dat ek en jy al gehoor het dat God nooit laat is nie, maar dit is net nie waar nie. Onthou, Jesus was opsetlik laat toe sy goeie vriend Lasarus siek was. Hy het eintlik dat sy goeie vriend opsetlik doodgaan. Dit is omdat God daarvan hou om die laaste hoofstuk te skryf—die soort hoofstuk wat wil maak dat ons op  en af spring en ‘n lof kreet uitskree! In plaas daarvan om net ‘n siek persoon te genees, neem Jesus die wonderwerk nog verder en verhoog Sy vriend, die een wat in grafdoeke toegevou is—Hy het Lasarus uit die dood opgewek!

Is that how you are feeling now, dead? Is your miracle, your promise, your vision, your around-the-world tour dead… is it dead in the grave? Yes, it may certainly look dead, maybe you’re sure it IS dead, but— the same raising-from-the-dead power that raised Lazarus, that raised Jesus, still works today. God loves to stack the odds, back us into the Red Sea with our enemies in hot pursuit, and also to be sure to gather all the mockers around so that everyone, everyone, will know that He is God—the Creator of the earth. Time and circumstance are in His hand. So when it doesn’t make sense to us, we only need to remember that His ways are so much above our ways, and just when you think you have figured God out, He’ll show you that there is much more to Him than you knew.

Is dit hoe jy nou voel, dood? Is jou wonderwerk jou belofte, jou visie, jou om-die-wêreld toer dood...is dit in die graf? Ja, dit mag sekerlik dood lyk, miskien is jy seker dit IS dood, maar— dieselfde wek-uit-die-dood krag wat Lasarus opgewek het, wat Jesus opgewek het, werk nog steeds vandag. God is lief daarvoor om die oormag teen ons te kry, ons in die Rooi See in te stuur met ons vyande kort agter ons hakke, en ook om seker te wees om al die spotters bymekaar te kry sodat almal, almal, sal weet dat Hy God is—die Skepper van die aarde. Tyd en omstandighede is in Sy hand. So wanneer dit nie sin maak nie, moet ons net onthou dat Sy wee is so bo ons wee, en net wanneer jy dink jy het God uitgereken, sal Hy jou wys dat daar baie meer is aan Hom as wat jy ooit kon weet. 

There is more love, more compassion, more forgiveness, and much more that He has in store for you as you enjoy your journey on this abundant life that begins once you surrender your life to Him and agree to go along with Him in faith.

Daar is meer liefde, meer kompassie, meer vergiffenis, en baie meer wat Hy in stoor het vir jou soos wat jy jou reis geniet op hierdie oorvloedige lewe wat begin sodra jy jou lewe aan Hom oorgee en instem om saam Hom te gaan in geloof. 

Yes, I guess, this IS His plan

Ja, Ek raai, dit IS Sy plan