Dag 9: Psalms en Spreuke

0
(0)

1983 Vertaling

Psalm 9

Die Here red die hulpelose
1Vir die koorleier: op die wysie van “By die dood van die seun”. 'n Psalm van Dawid.
2Met my hele hart wil ek U prys, Here,
wil ek van u magtige reddingsdade vertel.
3Oor U wil ek my verbly en vrolik wees,
u Naam wil ek besing, o Allerhoogste.
4Toe U verskyn het, het my vyande gevlug,
hulle het gestruikel en omgekom.
5Toe U op die troon gaan sit het as betroubare regter,
het U aan my reg laat geskied.
6U het die nasies met vernietiging gedreig,
die skuldiges laat omkom,
hulle naam vir altyd uitgewis.
7Dit is klaar met die vyand,
daar bly net puinhope oor.
U het hulle stede verwoes,
niemand dink eers meer aan hulle nie.
8Die Here is altyd op sy troon;
op sy regterstoel is Hy steeds gereed vir die regspraak.
9Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense,
Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies.
10Vir die mens wat in gevaar verkeer,
is die Here 'n toevlug,
'n skuilplek in tye van nood.
11Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U,
want U, Here,
laat dié wat vra na u wil, nie in die steek nie.
12Sing tot eer van die Here wat op Sion woon,
vertel die volke van sy dade!
13Hy dink aan die onskuldiges
en wreek hulle dood,
Hy verontagsaam nie die geroep
van dié wat in nood verkeer nie.
14Wees my genadig, Here,
aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het,
U wat my terugruk uit die poorte van die dood.
15Dan kan ek van al u roemryke dade vertel,
in die poorte van Sion kan ek juig
oor die uitkoms wat U gegee het.
16Die nasies het in die gat geval
wat hulle gegrawe het,
hulle voete is vasgevang in die net
wat hulle gespan het.
17So het die Here Hom bekend gemaak,
Hy het reg laat geskied,
en die skuldige is deur sy eie handewerk gevang.Higgajon Sela
18Die doderyk is die bestemming van die skuldiges,
van al die nasies wat aan God nie dink nie.
19Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie,
nie vir ewig sal die verwagting van dié wat in nood is, vrugteloos wees nie.
20Gryp tog in, Here,
sodat die mens hom nie verhef nie.
Laat die nasies voor U teregstaan.
21Vervul hulle so met vrees, Here,
dat hulle erken dat hulle net mense is.Sela

Psalm 39

U is my enigste hoop
1Vir die koorleier. 'n Belydenis. 'n Psalm van Dawid.
2Ek het gesê: “Ek wil sorgvuldig let op my lewe
en nie sondig met wat ek sê nie.
Ek wil nie 'n woord praat
as 'n slegte mens my teëstaan nie.”
3Ek was stom en sprakeloos,
ek het geswyg, nie gepraat nie,
maar my smart het al hoe groter geword.
4Daar was 'n brandpyn in my,
my smart het 'n vuur in my geword.
Toe móés ek praat.
5Maak tog aan my bekend wanneer my einde sal wees, Here,
en hoeveel dae daar vir my oor is,
sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is.
6Kyk, U het bepaal dat my dae min sal wees,
in u oë is my lewensduur byna niks.
Ag, alle mense is maar verganklik.Sela
7Die mens leef soos in 'n droom
en hy sloof hom af vir niks.
Hy gaar op, maar weet nie wie dit sal kry nie.
8Is daar nog hoop vir my, Here?
U is my enigste hoop.
9Red my van al my teëstanders,
laat my nie die spot van dwase word nie.
10Ek kla nie, ek maak my mond nie oop nie,
want U het dit oor my gebring.
11Neem tog weg die smart waarmee U my getref het.
Die las wat U my opgelê het, laat my krag ingee.
12As U 'n mens die straf oplê wat sy sonde verdien,
verteer U hom soos 'n mot 'n kleed.
Ag, alle mense is verganklik.Sela
13Hoor tog my gebed, Here,
luister na my hulpgeroep;
moet tog nie koud staan teenoor my trane nie,
want ek is net op u beskerming aangewese;
U alleen sorg vir my, soos vir al my voorvaders.
14Neem tog u straf van my weg,
dat ek weer bly kan wees
voordat ek heengaan en nie meer daar is nie.

Psalm 69

U hulp staan vas
 
1Vir die koorleier: op die wysie van “Lelies”. Van Dawid.
2Red my, o God, want die water het
tot by my keel gekom.
3Ek het weggesak in diep modder
waarin ek nie kan staan nie.
Ek het in diep waters beland
waarin die stroom my meegesleur het.
4Ek het my moeg geroep om hulp,
my keel is hees geroep,
selfs my oë het ingegee soos ek vir my God gewag het.
5Dié wat my sonder rede haat,
is meer as die hare op my kop.
Dié wat my vir altyd wil stilmaak, is sterk.
My vyande dwing my met vals beskuldigings
om af te gee wat ek nie geroof het nie.
6U weet hoe sondig ek is, o God,
my verkeerde dade kan ek tog nie vir U wegsteek nie.
7Here, almagtige God, moenie dat dié wat op U vertrou,
deur my toedoen teleurgestel word nie.
God van Israel, moenie dat dié wat by U hulp soek,
deur my toedoen beskaam word nie.
8Omdat ek op U vertrou,
word ek beledig en verkleineer.
9Ek het vreemd geword vir my broers,
my familie wil my nie meer ken nie.
10Omdat ek u huis liefhet,
moet ek ly;
die beledigings teen U het ook vir my getref.
11Ek het gevas en gehuil
en daarvoor net beledigings gekry.
12Ek het rouklere aangetrek,
maar hulle het met my gespot.
13Die leeglêers in die stadspoort maak praatjies oor my,
en dronklappe maak liedjies oor my.
14My gebed is tot U gerig, Here,
antwoord my tog gou, Here,
antwoord my in u groot liefde, o God;
u hulp staan vas.
15Red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie,
laat my wegkom van my vyande af,
weg uit die diep waters.
16Moenie dat die stroom my meesleur
en die diep water my insluk nie,
en moenie dat hierdie put toegaan bokant my nie.
17Antwoord my, Here, in u wonderlike liefde,
verhoor my in u groot barmhartigheid!
18Moet tog nie u dienaar alleen laat nie!
Ek is in groot gevaar, antwoord my tog gou!
19Kom red my lewe,
bevry my van my vyande.
20U weet hoe ek beledig en verkleineer is,
hoe sleg ek daarvan afgekom het voor al my vyande.
21Beledigings het my gebreek,
ek is gedaan.
Ek het gehoop op meegevoel, maar tevergeefs,
op mense om my te troos,
maar daar was nie een nie.
22Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied,
toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink.
23Laat hulle feeste hulle tot 'n val bring
en hulle offermaaltye hulle ondergang wees.
24Laat hulle stokblind word,
laat hulle gebreklik word.
25Laat u straf hulle tref
en die vlam van u toorn hulle oorval.
26Laat hulle blyplekke verwoes word
sodat daar niemand oor is in hulle wonings nie,
27want hulle vervolg hom wat swaar deur U getref is
en verlustig hulle in die pyn van hom wat deur U deurboor is.
28Reken ook dít by hulle skuld
sodat hulle nie vrygespreek word nie!
29Skrap hulle name uit die boek van die lewe
dat dit nie saam met dié van die regverdiges opgeskryf staan nie!
30Ek is 'n hulpelose mens, vol pyn,
maar U, o God, sal my red en my beskerm.
31Dan sal ek die Naam van God besing,
Hom met 'n danklied prys.
32So 'n offer is vir die Here verkiesliker
as selfs 'n volmaakte offerdier.
33Die verdruktes sal my lied hoor en bly wees,
dié wat by God hulp soek, sal moed skep,
34want die Here slaan ag op die armes,
Hy vergeet nie sy mense wat gevangenes is nie.
35Laat hemel en aarde Hom prys,
die see met alles wat daarin wemel.
36God sal Sion red
en die stede van Juda herbou.
Sy volk sal daarin woon en die land besit.
37Die nasate van God se dienaars sal dit erf
en dié wat sy Naam liefhet, sal daarin woon.

Psalm 99

Die Here ons God is heilig
 
1Die Here regeer: die volke erken bewend sy gesag.
Hy troon oor die gerubs: die aarde sidder van ontsag.
2Groot is die Here, Hy wat in Sion is,
hoog verhewe bo al die volke.
3Hulle moet u groot en gevreesde Naam prys:
“U is heilig!”
4U is die magtige Koning,
U het die reg lief;
wat reg is, het U tot stand gebring.
U het reg en geregtigheid in Jakob gevestig.
5Prys die Here ons God.
Kom buig in aanbidding voor Hom:
Hy is heilig!
6Moses en Aäron was onder sy priesters,
Samuel onder dié wat sy Naam aangeroep het.
Hulle het die Here aangeroep en Hy het hulle gebed verhoor.
7In 'n wolkkolom het God met hulle gepraat,
en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam,
die opdragte wat Hy hulle gegee het.
8Here ons God, U het hulle gebede verhoor.
U was vir hulle 'n vergewende God,
maar Een wat ook hulle sondes gestraf het.
9Prys die Here ons God,
buig voor Hom op sy heilige berg,
want die Here ons God is heilig.

Psalm 129

Die Here het die bande losgesny
 
1'n Pelgrimslied.
Hulle het my van jongs af swaar verdruk,
dit moet Israel sê,
2hulle het my van jongs af swaar verdruk,
maar hulle kon my nie onderkry nie.
3Hulle het van my rug 'n ploegland gemaak
en daar lang vore op getrek.
4Die Here is regverdig,
Hy het die bande losgesny
waarmee die goddeloses my gebind het.
5Mag almal wat vir Sion haat, self tot niet gaan,
6mag hulle wees soos gras op 'n dak:
dit verdroog nog voor dit behoorlik uitgespruit het
7en daar is niks om af te sny
en in bondels weg te dra nie.
8Niemand wat daar verbygaan, sal die groet:
“Die Here het julle geseën,
ons seën julle in die Naam van die Here,”
kan uitspreek nie.

Spreuke 9

1Wysheid het vir haar 'n huis gebou met sewe klippilare.
2Sy het geslag en wyn reggesit,
sy het haar tafel gedek
3en haar bediendes na die stad toe gestuur
om van die hoogste plek af te roep:
4“Kom hiernatoe, almal wat nog moet leer!”
En vir dié wat kennis kortkom, het sy gesê:
5“Kom eet by my,
kom drink van die wyn wat ek reggesit het!
6Neem afskeid van die onkunde, dat julle kan lewe,
kom op die pad van die insig!”
7Wie iemand so opvoed dat hy 'n ligsinnige mens word,
moet die verwyt daarvoor dra;
wie iemand so leer dat hy 'n goddelose word,
doen dit tot sy eie skande.
8Moenie 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie,
hy sal jou daarvoor haat.
Voed 'n wyse op, en hy sal lief wees vir jou.
9Gee jou aandag aan 'n wyse mens, en hy kry meer wysheid,
leer 'n regverdige, en sy kennis vermeerder.
10Wysheid begin met die dien van die Here;
wie die Heilige ken, het werklik insig.
11As jy wysheid het, sal jy lank lewe,
jou lewensjare sal vermeerder word.
12As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan;
as jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las.
13Dwaasheid is soos 'n vrou wat luidrugtig bly klets,
stadig van begrip en sonder kennis van sake.
14Sy sit by haar voordeur,
haar stoel staan op die hoogste plek in die stad,
15en sy roep na dié wat verbykom,
elkeen besig om sy gang te gaan:
16“Draai af hiernatoe, almal wat nog onervare is!”
Sy sê vir dié wat kennis kortkom:
17“Gesteelde water is soet,
kos wat stilletjies geëet word, is lekker!”
18Dié wat na haar luister,
besef nie dat die dood self daar wag nie,
dat dié wat hulle deur haar laat nooi het,
klaar diep in die doderyk is nie.

☊ Nuwe Lewende Vertaling

Psalm 9

Die regverdige Regter
1Vir die koorleier: Op die wysie van
“Die dood van die seun”.
’n Dawidspsalm.
2Here, ek sal U prys
met my hele hart.
Ek sal vertel
van al u wonderlike dade.
3Ek sal juig in die vreugde
wat U gee.
Ek sal u Naam prys,
o Allerhoogste.
4Wanneer my vyande omdraai
en vlug,
sal hulle voor U struikel
en vernietig word.
5Want U het in my guns beslis;
U het op u troon as regter
regverdig geoordeel.
6U het die nasies berispe
en die goddeloses vernietig;
U het hulle name
vir altyd uitgevee.
7Die vyande se ondergang
het gekom;
hulle stede is puinhope vir altyd.
Niemand kan hulle meer
onthou nie.
8Maar die Here regeer vir altyd,
sy troon het Hy
vir regspraak ingerig.
9Hy sal die wêreld
met regverdigheid oordeel,
en in billikheid
oor die volke regspreek.
10Die Here is ’n skuilplek
vir die onderdrukte,
’n toevlug
in tye van moeilikheid.
11Dié wat u Naam bely,
vertrou op U,
want niemand wat U soek,
laat U in die steek nie, Here.
12Sing lofliedere vir die Here
wat op Sion woon,
vertel van sy dade
onder die volke.
13Want Hy
wat bloedvergieting wreek,
gee om vir hulpelose mense.
Hulle wat tot Hom roep in nood,
dié vergeet Hy nie.
14Here, wees my genadig.
Kyk na die ellende
wat haters my aangedoen het!
Ruk my uit die poorte
van die dood
15sodat ek u dade
bekend kan maak,
U kan prys
in die poorte van Sion,
en kan jubel
omdat U my gered het.
16Die nasies het geval
in die gat wat hulle gegrawe het.
Hulle voete
is in hulle eie net gevang.
17Die Here is bekend
vir sy regverdige oordeel.
Die goddeloses is gevang
met hulle eie handewerk.
Higgajon Sela
18Die goddeloses
is op pad na die graf
soos al die nasies
wat God vergeet.
19Want die behoeftiges
word nie vir altyd vergeet nie,
en die hoop van die armes
sal nie vir altyd
vernietig word nie.
20Staan tog op, Here!
Moenie dat mense U teëstaan nie!
Laat die nasies
voor U teregstaan.
21Here, laat hulle bewe van angs
en besef
hulle is maar net mense.
Sela

Psalm 39

Die Here is my enigste
hoop
1Vir die koorleier: Op die wysie
van “Jedutun”. ’n Dawidspsalm.
2Ek het gesê:
“Ek sal bedag wees
op wat ek doen
en nie sondig met wat ek sê nie.
Ek sal versigtig wees
om nie te praat
in die teenwoordigheid
van die goddelose nie.”
3Maar toe ek daar in stilte
bly staan
en nie oor goeie dinge
kon praat nie,
het my ontsteltenis
groter geword.
4Dit het in my begin kook.
Terwyl ek nagedink het,
het ek kwaad geword,
en toe het ek begin praat:
5“Here, sê my tog
wanneer is my einde.
Wat is die getal
van my lewensdae?
Laat my besef
hoe lank my lewe
nog sal wees!
6Kyk, U het my lewe
’n blote handbreedte lank gemaak.
My lewensduur
is byna niks in u oë nie.
Al is hy hoe selfversekerd,
die mens is verganklik.”
Sela
7Die mens
is net ’n bewegende skaduwee.
Al sy gejaagdheid is tevergeefs:
Hy versamel rykdom,
maar weet nie wie
dit gaan gebruik nie.
8Here, waarop kan ek dan hoop?
U is my enigste hoop.
9Red my van my oortredings.
Moenie dat ek die spot
van dwase mense word nie.
10Ek swyg voor U.
Ek sal nie ’n woord sê nie,
want U het dit gedoen.
11Neem tog u beproewing
weg van my!
Ek is uitgeput
weens die las wat U op my lê.
12As U ’n mens straf
oor sy sondes,
verteer U dit wat hy begeer
soos ’n mot.
Daar is geen twyfel nie:
Elke mens is waarlik
verganklik.
Sela
13Luister tog na my gebed,
Here!
Luister na my geroep om hulp!
Moenie my trane miskyk nie.
Want ek is soos ’n vreemdeling
by U,
’n bywoner soos my voorouers.
14Spaar my lewe
sodat ek weer kan glimlag
voordat ek doodgaan
en nie meer bestaan nie.

Psalm 69

Trek my op uit die modder
1Vir die koorleier: Op die wysie van
“Lelies”. Van Dawid.
2Red my, o God!
Die vloedwaters
is reeds tot by my keel.
3Dieper en dieper
sink ek in modder,
met geen plek om te staan nie.
In diep waters het ek beland,
en die stroom oorweldig my.
4Ek is uitgeput
van roep om hulp.
My keel is hees en my oë dof,
terwyl ek wag
dat God my help.
5Hulle wat my haat
sonder oorsaak
is meer as die hare op my kop.
Talryk is hulle
wat my wil vernietig,
en dit sonder oorsaak.
My vyande is leuenaars
wat eis dat ek teruggee
dit wat ek nie gesteel het nie.
6O God, U weet
hoe dwaas ek is;
ek kan my skuld
nie vir U wegsteek nie.
7Moenie dat hulle
wat op U vertrou,
deur my beskaam word nie,
oppermagtige Here, die Almagtige.
Moenie dat hulle wat U dien
deur my verneder word nie,
o God van Israel.
8Om u ontwil
moet ek veragting verduur,
is ek tot skande gemaak.
9Vir my broers
het ek ’n onbekende geword,
’n vreemdeling
vir die seuns van my moeder.
10’n Ywer vir u huis
brand in my,
die beledigings teen U gemik,
tref ook vir my.
11Wanneer ek huil terwyl ek vas,
moet ek hulle beledigings
verduur.
12Wanneer ek rouklere aantrek,
skeer hulle met my die gek.
13Dié wat sit in die stadspoort
skinder van my,
en die dronkaards
maak liedjies oor my.
14Wat my betref,
ek bid tot U,
Here;
antwoord my op u bestemde tyd,
o God.
In die grootheid
van u troue liefde,
antwoord my
met u troue redding!
15Trek my op uit die modder
sodat ek
nie dieper wegsink nie!
Red my van my haters
en uit die diep waters.
16Moenie dat die watervloed
my oorweldig,
of die diep waters
my insluk,
of die graf bokant my
toegaan nie.
17Antwoord my, Here,
want u genade is goed;
verhoor my
in u groot barmhartigheid.
18Moenie u gesig
vir u dienaar wegdraai nie;
antwoord my gou,
want ek is in nood!
19Kom na my toe
en red my lewe.
Bevry my tog
van al my vyande.
20U ken die beledigings,
die vernedering
en die skande;
U het al my vyande gesien.
21Hulle beledigings
het my gebreek,
en ek is radeloos.
Ek het gesoek
vir meegevoel,
maar tevergeefs;
vir ’n bemoediger,
maar daar was niemand.
22In plaas van kos
gee hulle my gif;
hulle gee asyn
om my dors te les.
23Laat die feesmaal
op hulle tafel
’n strik word.
Laat hulle welvaart
hulle ondergang wees.
24Laat hulle oë blind word,
en hulle liggame al swakker.
25Stort u woede uit op hulle;
laat u brandende toorn
hulle verteer.
26Mag hulle wonings leeg staan
en hulle tente verlate.
27Hulle vervolg die een
wat U reeds getref het
en vertel van die pyn
van dié wat U deurboor het.
28Stapel hulle sonde op
sodat hulle nie sal deel
in u vryspraak nie.
29Wis uit hulle name
uit die Boek van die Lewe
sodat hulle nie as regverdiges
opgeteken sal word nie.
30Ek is ellendig en in pyn.
Laat u redding, o God,
my beveilig.
31Ek sal God se Naam
loof met sang,
Hom met danksegging
verheerlik.
32Die Here verkies dit bo bulle
en bo ’n volmaakte offerdier.
33Die verdruktes sal dit sien
en bly wees.
Laat almal wat God dien,
weer moed skep,
34want die Here
hoor dié in nood,
en vergeet nie sy mense
wat in aanhouding is nie.
35Laat hemel en aarde Hom prys,
die see en alles
wat daarin beweeg.
36Want God sal Sion red
en die stede van Juda herbou.
Sy volk sal daar woon
en die land besit.
37Die nageslag van sy dienaars
sal dit erf;
en hulle wat sy Naam liefhet,
sal daar woon.

Psalm 99

Verheerlik die Here, ons
Koning
 
1Die Here is koning!
Laat die nasies bewe!
Hy sit op die gerubs!
Laat die hele aarde bewe!
2Groot is die Here in Sion,
hoog verhewe
bokant al die volke.
3Hulle moet u Naam verheerlik;
dis groot en ontsagwekkend.
Heilig is Hy!
4U is die magtige koning
wat die reg liefhet.
U het opregtheid gevestig,
en reg en geregtigheid
in Jakob.
5Loof die Here ons God!
Aanbid Hom by sy voete,
want Hy is heilig!
6Moses en Aäron
was onder sy priesters,
Samuel het sy Naam
aangeroep.
Hulle het die Here
om hulp geroep
en Hy het hulle gebed verhoor.
7In ’n wolkkolom
het Hy gepraat,
en sy bevele en voorskrifte
wat Hy gegee het,
het hulle gehoorsaam.
8Here ons God,
U het hulle geantwoord.
U was vir hulle ’n God
wat vergewe,
maar ook Een
wat hulle oortredings straf.
9Loof die Here ons God!
Dien Hom
op sy heilige berg,
want die Here ons God is heilig!

Psalm 129

Die Here sny die bande
af
1’n Pelgrimslied.
Baie kere, vanaf my jeug,
het hulle my verdruk.
Laat Israel nou ook sê:
2Baie kere, vanaf my jeug,
het hulle my verdruk,
maar hulle kon nie die oorhand
oor my kry nie.
3My rug is vol snye,
asof lang vore
daarop geploeg is.
4Maar die Here is goed;
Hy het die bande afgesny
waarmee die goddeloses
my vasgemaak het.
5Mag almal
wat Sion haat
skaam omdraai.
6Mag hulle wees
soos gras op ’n dak,
wat verdroog
voor dit kan uitspruit,
7en hy wat oes
niks het om af te sny,
en daar niks is
om op te tel nie.
8Geen verbyganger sal sê:
“Die Here se seën is op julle;
ons seën julle
in die Naam van die Here” nie.

 

Spreuke 9

Wysheid se uitnodiging
1Wysheid het vir haar ’n huis gebou,
sy het sewe klippilare gekap.
2Sy het ’n feestelike ete gemaak.
Sy het die wyn geskink
en haar tafel gedek.
3Sy het toe haar bediendes
na hoë plekke
van die stad gestuur
om van daar mense uit te nooi:
4“Almal wat nog moet leer,
kom eet by my!”
Dié wat nog onkundig is,
het sy genooi:
5“Kom eet die kos
wat ek gemaak het.
Kom drink van die wyn
wat ek ingeskink het!
6Laat staan julle onkunde,
sodat julle kan lewe!
Kom, begin met insig lewe!”
Kies maar self
7Hy wat ’n spotter wil reghelp,
sal afgejak word.
Hy wat ’n goddelose mens
op die regte pad wil help,
sal seerkry.
8Moenie hom wat spot,
teregwys nie.
Hy sal jou daarvoor haat.
Wys iemand tereg wat wys is,
en hy sal lief wees vir jou.
9Gee jou raad vir ’n wyse mens,
en hy sal groter wysheid kry.
Onderrig ’n regverdige,
en sy kennis sal vermeerder.
10Wysheid begin daar
waar daar ontsag
vir die Here is.
Hy wat die heilige God ken,
het werklik insig.
11Wysheid verleng jou lewe,
gee jou meer lewensjare.
12As jy wysheid kry,
geniet jy self
die voordeel daarvan.
As jy dit verafsku,
dra jy self die verantwoordelikheid.
Dwaasheid se uitnodiging
13Dwaasheid
is soos ’n luidrugtige vrou,
stadig van begrip en sonder kennis.
14Sy sit by haar voordeur,
op hoë plekke
wat uitkyk oor die stad.
15Sy roep na elkeen
wat verbykom
en op die regte pad loop.
16Vir dié wat nog moet leer,
sê sy: “Draai af hiernatoe.”
Vir dié wat nog kennis kortkom,
sê sy:
17“Water is soeter as dit gesteel is.
Kos wat skelm geëet word,
is baie lekker!”
18Hulle wat na haar toe gaan,
besef nie dat die dooies
daar bly nie.
Hulle wat haar uitnodiging aanvaar,
is al klaar in die doderyk.

Die Boodskap

Psalm 9

1Opgedra aan die musiekleier. ’n Dawidspsalm op die wysie van “’n Seun se dood”
2Met alles binne-in my wil ek vir die Here dankie sê!
Ek wil praat oor die wonderlike dinge wat U gedoen het.
3Ek is bly oor U! Ek juig oor wat U gedoen het.
Allerhoogste God, ek sal liedere sing om U te eer.
4Mense wat niks van my hou nie, pla my nie meer nie.
U het hulle tot ’n val gebring. Hulle het voor U vergaan.
5Maar U het my reg behandel. Soos ’n goeie regter het U my saak goed hanteer. U het ’n regverdige uitspraak gegee.
6U het daardie spul wat U nie ken nie, ernstig gewaarsku.
U het ’n einde gemaak aan hulle wat U nie dien nie.
U het hulle name van die aarde afgevee.
7Niemand sal ooit weer oor hulle dink of praat nie.
U het selfs die plekke waar hulle gebly het, van die aarde afgevee.
Mense sal nooit weer daaraan dink nie.
8Die Here regeer vir altyd oor almal. Hy regeer as die regverdige Een.
Hy neem altyd die regte besluite.
9Omdat Hy al die feite het, sal Hy die regte vonnis oor al die volke vel.
10Die Here beskerm elkeen wat swaarkry.
In die grootste nood kan hulle by Hom skuil.
11Almal wat U ken, vertrou op U.
U laat mense wat U soek en van U afhanklik is, nooit in die steek nie.
12Julle wat die Here dien, kom sing lofliedere om Hom te eer.
Hy woon in Jerusalem.
Praat onder al die volke oor dit wat Hy doen.
13Hy gee om vir mense wat onskuldig ly.
Hy help elkeen wat in die nood is.
Wanneer hulle sy hulp vra, sal Hy hulle nie ignoreer nie.
14Here, wees goed vir my. Maak u hart vir my oop.
Help my wanneer hulle wat my haat, my wil doodmaak.
Dis net U wat kan sorg dat ek nie doodgaan nie.
15Help my asseblief, Here, sodat ek oor u wonderlike dade kan praat.
Almal moet daarvan weet.
By u woonplek sal ek vertel dat U my gered het. En ek sal bly wees.
16Mense wat U nie ken nie,
sal self tweede kom terwyl hulle ander tot ’n val probeer bring.
Hulle word die prooi van hulle eie bose planne.
17Die Here het vir alle mense gewys wie Hy regtig is.
Hy straf verkeerde dade.
Mense wat Hom nie dien nie, moet weet dat hulle deur hulle eie geknoei tot ’n val sal kom.
18Almal wat nie die Here dien nie, se uiteinde is die dood. So ook die volke wat vergeet dat Hy God is.
Maar die Here vergeet nooit om elkeen wat sy hulp vra, by te staan nie.
19As jy hulp nodig het, kan jy maar net jou hoop op die Here stel.
Hy sal jou nooit teleurstel nie.
20Gryp nou in, Here!
Anders dink party mense dat hulle baie sterk is.
Maak almal bymekaar wat U nie dien nie.
Wees ’n regverdige regter. Oordeel hulle!
21Here, laat hulle bang word. Laat die volke besef dat hulle maar net swak mense is!

Psalm 39

1Aan die musiekleier. Vir Jedutun. ’n Dawidspsalm
2Ek het gedink dat ek baie goed moet kyk hoe ek leef,
want ek wil nie verkeerde dinge sê en so sonde doen nie.
Voordat ek praat, sal ek eers mooi dink wat ek sê.
As ek naby ongelowiges is, moet ek nog versigtiger wees as ek praat.
3Ek het my mond gehou en nie ’n woord gesê nie.
Maar toe ek so stilbly sonder om te praat oor die goeie,
het my hartseer net al hoe groter geword.
4Later kon ek dit nie meer uithou nie.
Binne-in my het dit soos ’n vuur gebrand.
Toe het ek tog gepraat.
5Ek het vir die Here gevra: Hoe lank sal ek nog leef? Hoe kort gaan my lewe wees?
Ek wil weet hoeveel tyd ek nog oorhet! Wanneer kom my einde?
6Here, U gee my maar ’n kort lewe.
In u oë is ’n mens se lewe amper niks. Ons gaan so gou dood.
7Die mens se lewe is net soos ’n flitslig wat jy aan- en afskakel.
Dit skyn ’n kort rukkie, dan gaan dit dood.
Die mens hou hom met baie dinge besig. Hy sloof hom af.
Hy maak ’n klomp besittings bymekaar. Maar hy weet nie wie dit alles gaan erf nie.
8Ag Here, wat bly daar nog vir my in hierdie lewe oor? Ek vestig al my hoop op U!
9Moet my nie straf vir al die verkeerde dinge wat ek gedoen het nie.
Moenie dat dié wat dom dinge aanvang met my spot nie.
10Ek sê nie ’n woord nie.
Ek sal doodstil bly, want U het hierdie krisis oor my gebring.
11Vat dit tog weer weg. Dis vir my verskriklik as U die rug vir my keer.
Ek kan nie meer nie.
12As U mense straf oor hulle sonde, bly daar niks van hulle oor nie.
’n Mens leef maar net vir ’n kort tydjie.
13Help my as ek bid, Here! Hoor tog as ek om hulp smeek!
Moet my nie ignoreer as ek huil nie. Ek is by U soos ’n uitlander.
Ek voel soos iemand wat nie deel van ’n familie is nie.
U moet vir my sorg, anders is dit klaarpraat met my.
14Hou asseblief op om my te straf.
Ek wil graag ’n bietjie vreugde hê voordat ek doodgaan. Dan is ek nie meer hier nie.

Psalm 69

1Opgedra aan die musiekleier. Op die wysie van “Lelies”. ’n Dawidspsalm
2God, red my! Ek is in groot moeilikheid.
My probleme word net al hoe groter.
3Dit lyk nie of die gevaar gaan ophou nie. Ek voel of ek in modder wegsak.
My probleme kry my onder. Dit voel of ’n rivier oor my geloop het.
4Ek is moeg om hulp geroep. My keel is al seer van die smeek.
My oë het ook al ingegee soos ek kyk of God my nie sal kom help nie.
Ek wag heeltyd dat my God my moet kom help.
5Daar is so baie mense wat my haat, ek kan hulle nie eens tel nie. Hulle is meer as die hare op my kop.
Hulle staan reg om my tot ’n val te bring.
Hulle is te sterk vir my.
Al het ek niks van iemand anders gevat nie, moet ek nou al my goed vir hulle gee.
6God, U weet watter slegte dinge ek gedoen het.
Dis nie vir U ’n geheim dat ek verkeerd geleef het nie.
7Groot en magtige Here, groot Bevelvoerder, ek wil nie daardie mense wat op U vertrou, teleurstel nie.
Ek wil hulle wat by U kom hulp vra, nie in die skande bring nie, God van Israel.
8Omdat ek in U glo, kry ek baie swaar.
Ek word sleggesê. Hulle verkleineer my.
9My familie maak of hulle my nie ken nie.
My broers en susters keer my die rug toe.
10En dit omdat daar niks is wat ek meer geniet nie as om kerk toe te gaan. Maar die mense wat niks van U hou nie, skel my daaroor uit.
11Ek het baie gehuil en gevas. Ook daaroor het die mense my gespot en beledig.
12Ek het rouklere aangetrek om te wys dat ek hartseer is.
Maar daardie slegte spul het ’n grap van my gemaak.
13Mense in die dorp skinder van my. Dronklappe sing spotliedjies oor my.
14Maar ek bid tot U. By U vra ek hulp, Here! Antwoord my tog.
Wanneer die tyd vir U reg is, sal U my help, God.
U liefde vir u kinders is baie groot.
Omdat U getrou is, maak U ons lewe weer heel.
15Help my uit die gemors, Here! Moenie dat ek ondergaan nie. Laat my wegkom van die mense wat my haat.
16Moenie dat die water oor my gaan nie.
Gee dat probleme my nie onderkry nie.
Ek wil nie doodgaan nie.
17Help my, Here, want U is baie lief en goed vir my.
Vou my toe in u groot liefde. Ontferm U oor my.
18Ek dien U. Moenie u rug vir my draai nie, want ek is in baie groot nood.
Antwoord my tog.
19Help my tog gou! Kom red my!
Bevry my van hulle wat niks vir my omgee nie.
20Dis nie vir U ’n geheim dat hulle my beledig het en tot skande gemaak het nie.
U weet wat my vyande met my gedoen het.
21Al die spot en vernedering breek my moed.
Daar is geen krag meer in my oor nie.
Ek het gewag dat iemand my hand moet kom vat. Maar niks het gebeur nie.
Ek het gehoop dat mense my sal troos. Maar nie een het iets gedoen nie.
22Hulle het die lewe net nog moeiliker vir my gemaak.
In plaas van kos en water wou hulle my gif en slegte asyn injaag.
23Here, gee dat daardie spul tot ’n val sal kom.
Hulle dink dat niks met hulle sal gebeur nie. Hulle vier fees. Maar laat hulle val.
24Maak hulle blind.
Laat hulle bene ingee sodat hulle altyd kruppel sal wees.
25Tref hulle met u woede! Straf hulle. 26Verander hulle blyplek in chaos. Sorg dat niemand meer daar bly nie.
27Doen dit, Here, want hulle geniet dit dat mense onder u hand ly.
Hulle kry lekker oor die lyding wat U oor u kinders bring.
28Tel ook dit by hulle rekening wat hulle aan U verskuldig is. Moenie dat hulle ooit van hulle skuld vrykom nie.
29Vergeet vir altyd van hulle.
Hulle name mag nooit weer genoem word tussen mense wat U dien nie.
30Ek is ’n ellendige mens wat vol pyn is.
Beskerm my met u groot krag, God!
31Dan sal ek God loof! Sy Naam sal ek grootmaak in my liedere!
Ek sal vir Hom dankie sê.
32Dit is vir Hom belangriker as ’n baie groot offer.
33Almal wat swaarkry, sal my lofliedere hoor.
Hulle sal daaroor bly wees.
Julle wat by God gaan hulp soek, sal weer nuwe moed skep!
34Die Here help mense wat sy hulp vra.
Hy keer nooit die rug vir sy mense wat in die moeilikheid is nie.
35Alles in die skepping wat die Here gemaak het, moet Hom loof!
Alles dwarsoor die aarde moet Hom prys.
36Loof God, want Hy red sy kinders.
Hy maak hulle stukkende lewens weer heel.
Hy maak hulle lewens vol geluk.
Hy sal vir sy kinders ’n plek gee om in te bly.
37Hulle eie kinders sal dit eendag erf.
Daar sal almal wat die Here liefhet, vol blydskap woon.

Psalm 99

1Die Here regeer!
Laat elke mens dit weet en dan besef hoe klein hy voor God is.
Die Here regeer oor almal bo in die hemel; op die aarde bewe almal voor Hom.
2Die Here is groot tussen sy mense, groter as die grootstes van hierdie wêreld.
3Laat almal U grootheid bewend prys: “U is heilig!”
4Here, U is sterk en heers oor alles; U doen net wat reg is.
Die grense van wat billik is, het U getrek.
Deur die geskiedenis het U gewys wat reg en verkeerd is.
5Maak die Here, ons God, groot bo alles. Buig laag voor sy voete.
Hy is heilig!
6Mense wat die Here in die ou tyd gedien het, Moses, Aäron en Samuel, het Hom gevra om hulle te help. God het geluister en gehelp.
7Uit die wolkkolom het die stem van God gekom.
Sy mense het geluister en gedoen wat Hy vra.
8O Here, ons God, U het geantwoord toe hulle gevra het.
U was bereid om hulle te vergewe, al moes hulle soms vir hulle sonde boet.
9Maak die Here, ons God, groot.
Kniel voor Hom neer en erken Hom vir wie Hy is. Die Here, ons God, is heilig!

Psalm 129

Die lied is geskryf vir mense wat Jerusalem toe gekom het om die Here te dien
1U kinders sê vir hulleself:
“Reeds van kleins af is daar mense wat lelik met ons is.
2Van jongs af het hulle ons baie sleg behandel, maar hulle kan ons nie onderkry nie.
3Hulle het ons so geslaan dat dit gelyk het of ’n ploeg slote oor ons lyf oopgekrap het.
4Maar die Here tree reg op.
Hy het ons gered van daardie mense wat Hom nie dien nie.”
5Here, mag almal wat U en u kinders nie liefhet nie, skaam word en padgee.
6Laat hulle verdwyn soos ’n grashalm wat in die son verskroei
nog voor dit mooi opgekom het.
7’n Mens trek dit uit en gooi dit weg.
Dit is nie eens genoeg om jou hand vol te maak nie.
8As iemand by hulle verbyloop, sal hy nie eens sê:
“Mag die Here goed wees vir julle” nie.

Spreuke 9

Wysheid nooi almal uit
1Wysheid het vir haar ’n mooi, groot huis gebou. Aan die agterkant was daar ’n groot onthaalarea met sewe pragtige pilare. Met die huis se inwyding het sy ’n groot partytjie gehou. 2Daar was baie kos. Die beste wyn is uit die kelders geneem, die tafels is pragtig gedek en met wonderlike kosse oorlaai.
3Toe alles gereed was, het Wysheid haar bediendes gestuur om die gaste te gaan haal. Veral by die woonbuurte waar baie mense gebly het, het hulle die mense genooi. 4Wysheid se uitnodiging was duidelik: “Kom, almal wat nie weet hoe om reg te leef nie. Kom, almal wat geen insig in die lewe het nie. 5Kom geniet in oorvloed die goeie dinge wat ek jou bied. 6Los jou dom manier van lewe. Laat ek jou leer hoe om gelukkig te leef.”
Wysheid het ook vyande
7Dink mooi hoe jy iemand wat met God spot, moet antwoord. As jy hom op sy foute wys, kan hy jou verneder. 8As jy hard met hom praat, kan hy jou seermaak. Hy kan jou begin haat, jou groot skade aandoen.
9’n Gelowige is heeltemal anders. Wys jy hom mooi op sy foute, sal hy jou liefhê. Gee hom goeie raad, en hy verstaan die lewe beter. Leer hom om reg te lewe, en hy ken groot geluk.
10Om reg te leef moet jy eers die Here liefhê. As jy die Heilige ken, verstaan jy soveel meer van ’n gelukkige lewe. 11As jy reg optree, word jou lewe elke dag net lekkerder, jou lewensjare net gelukkiger.
12Dus, as jy elke dag op die regte manier leef, is die lewe wonderlik. Maar as jy die wysheid verwerp, is die lewe sleg.
Dwaasheid het ook ’n huis
13Anders as Wysheid is Dwaasheid ’n verskriklike verleentheid. Sy is dom. Raserig. ’n Regte flerrie. En van ’n gelukkige lewe weet sy net mooi niks nie.
14Haar huis is op die besigste plek in die stad. Lui-lui sit sy heeltyd voor haar huis. Elke man wat verbystap, roep sy nader. Ook goeie jongmans probeer sy verlei.
15Vir almal sê sy dieselfde ding: “My huis is net die regte plek vir dommes, vir mense wat niks van ’n gelukkige manier van leef weet nie. 16Dis tog so lekker om dinge te doen wat verkeerd is. 17Soos om water of brood te steel. Daarom is skelm verhoudings so lekker! Almal is in my huis welkom.”
18Wie Dwaasheid besoek, vernietig sy mooi lewe. Haar huis is soos die dood. By haar kry die dood ’n greep op jou, slaan sy haar aaklige kloue in jou in, sleep sy jou stadig maar seker die graf in.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!