Dag 8: Psalms en Spreuke

0
(0)

1983 Vertaling

Psalm 8

Lof aan die Skepper
1Vir die koorleier: met musiek. 'n Psalm van Dawid.
2Here, ons Here,
hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde,
hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het!
3Kinders en suigelinge besing die magtige werk
wat U tot stand gebring het.
So word u teëstanders,
die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring.
4As ek u hemel aanskou,
die werk van u vingers,
die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het,
5wat is die mens dan
dat U aan hom dink,
die mensekind dat U na hom omsien?
6U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak
en hom met aansien en eer gekroon,
7U laat hom heers oor die werk van u hande,
U het alles aan hom onderwerp:
8skape en beeste, alles;
selfs die diere in die veld,
9die voëls in die lug,
en die visse in die see
wat die oseane deurkruis.
10Here, ons Here,
hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde!

Psalm 38

My sonde kwel my
1'n Psalm van Dawid. 'n Herinnering.
2Moet my tog nie in u toorn bly straf nie, Here,
en my langer in u gramskap tugtig nie.
3U pyle het my getref,
u hand lê swaar op my.
4Deur u toorn is daar nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie,
deur my sonde is daar nie meer 'n heel plek aan my lyf nie.
5Ja, my ongeregtighede het my oorweldig
soos 'n las wat vir my te swaar is.
6My wonde stink en sweer,
en dít deur my eie dwaasheid.
7Ek is krom en inmekaar getrek,
ek loop die hele dag en treur,
8want my lyf brand van die koors
en daar is nie meer 'n gesonde plek aan my liggaam nie.
9Ek is gedaan en heeltemal platgeslaan,
my hart jaag en ek brul van die pyn.
10U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie.
11My hart jaag, my krag het ingegee,
ek kan nie eers meer sien nie.
12My siekte hou my familie en my vriende ver van my af,
en my bure kom nie naby my nie.
13Dié wat my lewe soek, stel vir my strikke,
dié wat daarop uit is om my kwaad aan te doen,
praat al klaar van my ondergang;
die hele dag deur dink hulle vals beskuldigings teen my uit.
14Maar ek hou my doof, ek hoor niks,
ek hou my stom, ek maak my mond nie oop nie.
15Ek het geword soos 'n man wat niks hoor nie
en wat niks het om te antwoord nie.
16Ek vertrou op U, Here,
U sal antwoord, Here my God.
17Ek vra U:
“Moenie dat hulle hulle verlustig in my leed
en hulle groot hou as die lyding vir my te veel word nie.”
18Ek kan dit byna nie meer uithou nie,
ek is nooit sonder pyn nie.
19Ek bely my ongeregtigheid,
my sonde kwel my.
20My vyande is vol lewenskrag
en daar is so baie wat my sonder rede haat,
21wat my kwaad vir goed vergeld
en teen my is omdat ek die goeie najaag.
22Moet my tog nie verlaat nie, Here,
my God, moenie ver van my af bly nie!
23Maak tog gou om my te help,
Here, my Redder!

Psalm 68

Geloof sy God
 
1Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm. 'n Lied.
2As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar,
en dié wat Hom haat, vlug vir Hom.
3Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg;
soos was in vuur smelt,
so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn.
4Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees,
hulle sal juig voor God,
hulle sal vrolik en bly wees.
5Sing 'n lied tot eer van God,
sing tot eer van sy Naam,
maak 'n pad vir Hom wat op die wolke ry,
en jubel voor Hom wie se Naam Here is.
6'n Vader vir weeskinders
en 'n beskermer van die reg van weduwees
is God in sy heilige woning.
7God laat eensames in 'n huisgesin woon
en lei gevangenes uit na vryheid,
maar wie teen God in opstand is,
woon in 'n kaal woestyn.
8Toe U u volk uitgelei het, o God,
toe U deur die woestyn gestap het,Sela
9het die aarde gebewe
en het die hemel dit laat reën voor U uit,
daar by Sinai, voor God, die God van Israel.
10U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God,
U het u verdorde land weer lewe gegee.
11U eie volk het daar gaan woon.
In u goedheid, o God, het U dit vir u hulpelose volk bestem.
12Die Here het bekend gemaak:
“Daar is goeie nuus:
'n groot leër, 13-14magtige konings, het gevlug,
hulle het gevlug.”
Terwyl die manskappe nog tussen die saalsakke gelê en rus het,
was die vroue tuis al besig om die buit te verdeel:
beeldjies van duiwe waarvan die vlerke oorgetrek is met silwer
en die vlerkpunte met glinsterende goud.
15Dit het gesneeu op Salmonsberg
toe die Almagtige die konings daar uitmekaargejaag het.
16Basansberg, ontsaglike berg,
Basansberg, berg met hoë kruine,
17waarom, berg met jou hoë kruine,
kyk jy met afguns
na die berg wat God as sy woning verkies het,
waar die Here vir ewig woon?
18Die skitterende strydwaens van God was duisende,
duisende der duisende,
toe die Here van Sinai af die heiligdom betree het.
19U het krygsgevangenes weggevoer,
mense het vir U geskenke gebring,
selfs dié wat teen U in opstand was.
Toe het U opgegaan na die hoogte
om daar te woon, Here God!
20Geloof sy die Here!
Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp!Sela
21God is vir ons die God wat ons red,
die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar.
22God verpletter die kop van sy vyande,
die kop van dié wat in hulle sonde volhard.
23Die Here het gesê:
“Uit Basan bring Ek my vyande,
Ek bring hulle uit die dieptes van die see.
24Julle sal hulle bloed van julle voete afwas,
die honde sal die bloed van julle vyande oplek.”
25Die mense sien u feesoptog, o God,
die feesoptog van my God,
my Koning, na sy heiligdom:
26vooraan die sangers,
agteraan dié
wat snaarinstrumente speel,
en tussenin, meisies wat tamboeryne slaan.
27Hulle loof God in kore,
die nasate van Israel loof die Here.
28Dáár is Benjamin, die jongste, hulle aanvoerder,
dáár is die baie leiers van Juda,
dié van Sebulon, dié van Naftali!
29Toon die mag, o God, waarmee U ons gered het,
toon u mag, o God,
30hier uit u tempel in Jerusalem
waar konings aan U geskenke bring.
31Tree op teen Egipte, daardie ondier tussen die riete,
die magtige volk, die sterkste onder die volke,
wat ander vertrap vir geld,
wat volke uitmekaarjaag en hou van oorlog maak.
32Uit daardie selfde Egipte sal geskenke kom,
en die Kussiete sal hulle hande smekend na God toe uitsteek.
33Koninkryke van die aarde,
hef 'n lied aan tot eer van God,
sing tot eer van die Here,Sela
34tot eer van Hom wat ry deur die hemele,
die hemele wat van die begin af daar is!
Hy laat sy stem, sy magtige stem, weerklink!
35Erken dat God magtig is!
Hy heers oor Israel,
Hy het mag oor die wolke!
36God wek ontsag wanneer Hy uit sy heiligdom kom.
Hy is die God van Israel,
Hy gee krag en sterkte aan sy volk.
Aan God kom die lof toe.

Psalm 98

Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here
 
1'n Psalm.
Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here,
want Hy het magtige dade gedoen,
deur sy krag en Goddelike mag het Hy oorwin.
2Die Here het sy oorwinning bekend gemaak,
aan die nasies het Hy sy reddingsdade geopenbaar.
3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde en sy trou herbevestig;
die hele wêreld het gesien dat ons God die oorwinning behaal het.
4Juig tot eer van die Here, almal op aarde,
wees vrolik, juig en sing!
5Sing tot eer van die Here met begeleiding van die lier,
speel op die lier en sing.
6Blaas die trompet en die ramshoring,
jubel tot eer van die Here, die Koning.
7Die see en alles daarin moet druis,
die aarde en alles daarop moet juig,
8die riviere moet hande klap,
die berge moet saam juig
9voor die Here,
want Hy kom om oor die aarde te heers;
Hy sal oor die wêreld heers met regverdigheid,
oor die volke met billikheid.

Psalm 128

Die vrug van jou arbeid sal jy geniet
 
1'n Pelgrimslied.
Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien
en sy wil doen.
2Die vrug van jou arbeid sal jy geniet,
gelukkig en voorspoedig sal jy wees.
3Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok,
jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies!
4Kyk, so word die man geseën wat die Here dien.
5Mag die Here jou seën uit Sion,
dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou
al die dae van jou lewe,
6en dat jy jou kindskinders mag sien.
Mag daar vir Israel vrede wees!

Spreuke 8

1Dit is Wysheid self wat roep,
dit is Insig wat haar stem laat hoor.
2Op die hoogtes langs die pad,
by die kruispaaie, gaan sy staan,
3langs die stadspoorte, by die ingange,
skree sy dit uit:
4“Ek roep na julle, mense, ek roep na alle mense:
5Dié wat ervaring kortkom, kan verstandig word,
dié wat dwaas optree, kan insig kry.
6Luister, want wat ek sê, is die moeite werd,
elke woord van my is opreg.
7Ek praat net die waarheid,
ek het 'n afsku van wat verkeerd is.
8Elke woord uit my mond kan die toets deurstaan,
nie een het 'n verkeerde of vals bedoeling nie.
9Mense wat insig het, weet dat ek reguit praat,
wie die kennis het, weet wat ek sê, is reg.
10Aanvaar wat ek julle leer, dit is meer werd as silwer;
kennis is meer werd as die fynste goud.
11Ek, Wysheid, is kosbaarder as edelstene;
wat jy ook al as baie werd beskou,
teen my weeg dit nie op nie.
12“Ek, Wysheid, het die verstand,
ek het die kennis en die skranderheid.
13Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is.
Daarom haat ek hoogmoed en hovaardigheid,
'n verkeerde lewe en slinkse woorde.
14Wie my het, het raad en behaal sukses,
ek verleen insig, ek is die een wat die mag gee.
15Met my hulp regeer konings goed
en laat maghebbers reg geskied;
16met my hulp heers die mense wat mag het,
die leiers, elkeen wat reg regeer.
17Ek het dié lief wat my liefhet;
dié wat my soek, vind my.
18Wie my het, het rykdom en eer,
het duursame en blywende besittings.
19Wat ek vir jou lewer,
is beter as goud, selfs fyn goud;
wat ek inbring,
is meer werd as die suiwerste silwer.
20Waar ek gaan, is daar geregtigheid,
my pad is dié van die reg.
21Ek maak dié wat my liefhet, ryk,
ek maak hulle skure vol.
22“Die Here het my geskep, Hy het met my begin;
ek is die eerste wat Hy gemaak het, lank, lank gelede.
23Ek is lankal daar, van die begin af,
voor die aarde daar was.
24Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie,
toe daar nog nie fonteine vol water was nie.
25Voor die berge hulle plek gekry het,
voor die rante het ek al gekom,
26voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het,
voor Hy selfs die eerste grond gemaak het.
27Ek was daar toe Hy die hemelgewelf opgerig het,
toe Hy die horison oor die see afgemerk het,
28toe Hy die wolke daarbo gesit het,
die fonteine onder die diep water laat uitborrel het.
29Ek was daar toe Hy vir die see sy grens vasgestel het,
die waters aan sy wil onderwerp het,
toe Hy die fondamente van die aarde afgesteek het.
30Ek het my kennis by Hom gekry,
ek was elke dag sy vreugde;
die hele tyd het ek dit by Hom geniet.
31Ek het my verlustig in die wêreld wat Hy gemaak het,
die mense was vir my 'n vreugde.
32“Daarom, kinders, luister na my,
dit sal goed gaan met dié wat op my pad bly.
33Luister na wat ek julle leer,
moet dit nie verontagsaam nie,
dan sal julle ook wysheid hê.
34Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister,
die mens wat elke dag na my huis toe kom
en op my drumpel staan en wag.
35Wie my vind, vind die lewe self
en geniet die guns van die Here.
36Maar wie my nie wil vind nie, doen homself skade aan;
wie my haat, hou van die dood.”

☊ Nuwe Lewende Vertaling

Psalm 8

Hoe groot is U!
1Vir die koorleier: Met
snaarinstrumente. ’n Dawidspsalm.
2Here, ons Here,
hoe vol majesteit is u Naam
op die hele aarde!
U heerlikheid
is hoër as die hemele.
3Kinders en babas
besing u lof,
want U het dié wat sterk is,
bestraf,
vyand en wreker stilgemaak.
4Wanneer ek opkyk
na die naghemel
en ek sien die werke
van u vingers,
die maan en sterre
wat U in hulle plekke
geplaas het,
5wat is die mens
dat U aan hom dink,
die mensdom
dat U vir hulle omgee?
6U het hom
’n bietjie minder gemaak
as hemelse wesens,
en hom gekroon
met roem en eer.
7U het hom in beheer gestel
van alles wat u hande
gemaak het.
U het vir hom mag gegee
oor alle dinge:
8skape en beeste, alles,
en ook die wilde diere
van die veld,
9die voëls in die lug,
die visse in die see,
en alles wat swem
deur die seestrome.
10Here, ons God,
hoe vol majesteit is u Naam
oor die hele aarde!

Psalm 38

My gesondheid is geknak
 
1’n Dawidspsalm. ’n Herinnering.
 
2Here, moenie my
in toorn straf
en my in u woede kasty nie!
3U pyle het my getref,
u hand lê swaar op my.
4As gevolg van u toorn
is my hele liggaam beseer;
as gevolg van my sonde
is elke been gebreek.
5My oortredings
het my oorweldig
soos ’n las
wat vir my te swaar is.
6My wonde sweer en stink
weens my eie dwaasheid.
7Ek is krom en heeltemal geboë.
Ek loop die hele dag en treur.
8My liggaam brand van koors;
daar is geen deel wat gesond is nie.
9Ek is uitgeput
en heeltemal platgeslaan.
Ek kreun met ’n versugting
uit ’n gebroke hart.
10U weet wat ek begeer, Here.
U hoor elke versugting van my.
11My hart klop onstuimig,
my krag begeef my.
Daarby kan ek ook
nie meer sien nie.
12My familie en vriende bly weg
en is bang vir my siekte.
Selfs my bure
bly op ’n afstand.
13Hulle wat my lewe soek,
stel vir my ’n lokval;
hulle wat my ondergang soek,
maak planne om my te vernietig.
Hulle dink die hele dag
aan verraderlike planne.
14Maar ek hou my doof
vir hulle dreigemente.
Voor hulle bly ek stil
soos iemand wat stom is.
15Ek is soos iemand wat doof is
en wat niks het
om te sê nie.
16Maar ek hoop op U, Here.
U sal antwoord, Here my God.
17Ek vra U:
“Moenie dat hulle bly word
oor my leed,
of hulle oor my verhef
as ek struikel nie.”
18Ek is op die punt
van ineenstorting,
ek beleef voortdurende pyn.
19Maar ek bely my sondes;
ek is baie jammer
oor wat ek gedoen het.
20My vyande is baie en magtig;
hulle haat my sonder rede,
hulle wat so baie is.
21Hulle vergeld my kwaad vir goed
en staan my teen
omdat ek najaag wat reg is.
22Moet my tog nie verlaat nie,
Here my God,
moenie ver van my af bly nie.
23Kom tog gou om my te help,
Here, my redder.

Psalm 68

Toon u mag, o Here
1Vir die koorleier: Van Dawid.
’n Lied.
2God sal opstaan
en sy vyande verstrooi.
Laat dié wat Hom haat,
voor Hom vlug.
3Soos wind rook wegblaas,
so blaas U hulle weg.
Soos was in vuur smelt,
só vergaan goddeloses
voor God.
4Maar die vromes
sal verheug wees,
hulle sal bly wees voor God,
hulle sal jubel
van vreugde.
5Sing tot God, lofsing sy Naam!
Huldig Hom
wat ry op die wolke.
Sy Naam is Here –
jubel voor Hom!
6’n Vader vir wese,
’n beskermer van weduwees;
dít is God
in sy heilige woning.
7God gee aan die eensame
’n tuiste;
dié wat gevange is,
lei Hy na vryheid,
maar opstandelinge woon
in ’n verlate woestyn.
8O God, toe U u volk
uitgelei het,
toe U deur die woestyn
getrek het,
Sela
9het die aarde gebewe
en die hemele het laat reën
voor U,
die God van Sinai,
voor God, die God van Israel.
10O God,
U het oorvloedige reëns gestuur
om u uitgedorde erfdeel
te verkwik.
11Daar het u volk
hulle gaan vestig.
In u goedheid het U, o God,
ook vir die armes voorsien.
12Die Here het bekendgemaak:
“’n Menigte vroue bring
die goeie nuus.
13Konings en leërs het gevlug.”
Hulle het gevlug,
en vroue het tuis
die buit verdeel.
14Waar julle eers
by skaapkrale gewoon het,
is julle nou oordek
met silwer en goud
soos ’n duif hom toemaak
met sy vlerke.
15Toe die Almagtige
die konings verstrooi,
het ’n sneeustorm
op Salmonsberg gewoed.
16Basanberg is ’n godeberg,
’n berg met hoë spitse
is Basanberg.
17Berg met hoë spitse,
hoekom kyk jy met afguns
na die berg wat God
as woning gekies het,
daar waar die Here
vir altyd sal woon?
18Met derduisende skitterende
strydwaens van God
het die Here vanaf Sinaiberg
na sy heiligdom toe gekom.
19Toe U opgegaan het
na die hoogte,
het U krygsgevangenes
weggevoer.
Mense het vir U
geskenke gegee,
selfs dié wat teen U
in opstand was.
Nou sal die Here God
onder ons kom woon.
20Prys die Here
wat ons dag na dag
in sy arms dra.
Hy is die God
van ons verlossing.
Sela
21God is vir ons
die God wat verlos!
Die oppermagtige Here het beheer
oor die dood.
22Immers, God self verpletter
die koppe van sy vyande,
die koppe van hulle
wat in sonde volhard.
23Die Here sê:
“Ek sal my vyande bring
uit Basan;
Ek sal hulle bring
uit die dieptes van die see.
24Julle sal hulle bloed
van julle voete afwas,
en die bloed van julle vyande
sal julle honde oplek!”
25U feesoptog is in sig,
o God,
die optog van my God en Koning
is op pad
na sy heiligdom.
26Vooraan is die sangers,
agter hulle, die musikante.
Saam met hulle is jong meisies
wat op tamboeryne speel.
27Prys God
in die vergaderings;
prys die Here,
die bron van Israel.
28Kyk, Benjamin, die jongste,
is die aanvoerder.
Dan volg die baie heersers
van Juda
en die heersers van Sebulon
en Naftali.
29Toon u mag, o God.
Toon u krag, o God,
soos U dit voorheen
vir ons gedoen het.
30Ter wille van u tempel
in Jerusalem
sal konings vir U
geskenke bring.
31Bestraf vir Egipte,
die ondier
tussen die riete,
wat soos troppe bulle
tussen kalwers
ander vertrap
ter wille van geld.
Verstrooi die nasies
wat hulle
verheug in oorlog.
32Uit Egipte
kom kosbare geskenke;
met uitgestrekte hande
bid Kus tot God.
33Koninkryke van die aarde,
sing tot eer van God.
Sing lofsange
tot eer van die Here,
Sela
34sing tot eer van Hom
wat deur die oeroue hemel ry
terwyl sy magtige stem
weerklink.
35Verkondig God se mag,
sy majesteit oor Israel,
sy mag oor die wolke.
36God wek ontsag
in sy heiligdom.
Hy is die God van Israel.
Vir sy volk gee Hy
mag en sterkte.
Laat God verheerlik word.

Psalm 98

Sing ’n nuwe lied
 
’n Psalm.
 
1Sing vir die Here ’n nuwe lied,
want Hy het wonders
gedoen.
Hy het verlossing bewerk
met sy krag
en Goddelike mag.
2Die Here het sy redding
aangekondig.
Voor die oë van die nasies
het Hy sy regverdigheid
getoon.
3Hy het sy liefde en trou
teenoor die huis van Israel
onthou.
Ons God se redding was sigbaar
tot aan die uithoeke
van die aarde.
4Laat die hele aarde
die Here loof.
Breek uit in sang,
sing van vreugde!
5Bring lof aan die Here
met die lier,
met lier en met sang,
6met trompette en ramshoring.
Juig tot eer van die Here,
die Koning.
7Die see en alles daarin
moet druis,
die wêreld en almal
wat daarin woon.
8Die riviere
moet hande klap,
die berge
moet jubel
9voor die Here.
Want Hy kom
om die aarde te oordeel.
Hy sal die wêreld
regverdig oordeel,
en die volke met billikheid.

Psalm 128

Die seën van die Here
1’n Pelgrimslied.
Geseënd is hulle
wat die Here dien,
wat wandel op sy weë.
2Jy sal die vrug
van jou arbeid geniet
en gelukkig
en voorspoedig wees.
3In jou woning
sal jou vrou wees
soos ’n vrugbare wingerdstok.
Jou seuns sal wees
soos jong olyfbome
rondom jou tafel.
4So seën die Here
die mens wat Hom dien.
5Mag die Here jou seën uit Sion
sodat jy so lank as wat jy lewe
die voorspoed van Jerusalem
sal sien,
6en ook jou kleinkinders
sal beleef.
Mag daar vir Israel vrede wees.

Spreuke 8

Wysheid se oproep
1Wysheid self staan en roep.
Insig laat haar stem hoor.
2Sy staan by die hoë plekke
langs die pad.
Sy staan daar
waar die paaie mekaar kruis.
3Sy staan
by die ingang van die stad.
Sy roep uit by die poorte:
4“Ek roep na julle almal.
Ek roep hardop na alle mense:
5Julle wat nog ervaring kortkom,
moet verstandig word.
Dié wat dwaas optree,
moet insig ontwikkel.
6Luister na my.
Ek het iets belangriks om te sê.
Elke woord uit my mond
is opreg.
7Ek praat die volle waarheid.
Vir bedrog het ek nie tyd nie.
8Alles wat ek sê, is reg.
Daar is niks daarin
wat krom of verdraai is nie.
9Hulle wat insig het,
weet dat ek reguit praat.
Hulle wat na kennis soek,
weet wat ek sê, is reg.
10Aanvaar eerder wat ek julle leer,
dit is meer werd as silwer.
My kennis is meer werd as goud.
11Wysheid is baie meer werd
as edelstene.
Daar is niks wat jy kan begeer
wat teen wysheid
kan opweeg nie.”
Wat Wysheid doen in die wêreld
12“Ek, Wysheid, maak my tuis
by dié wat verstand het.
Ek weet waar om kennis
en onderskeidingsvermoë te bekom.
13Hulle wat respek het
vir die Here,
haat dit wat verkeerd is.
Daarom haat ek hoogmoed
en hovaardigheid,
’n verkeerde lewe,
en slinkse woorde.
14Ek besit raad en goeie oordeel.
Ek het insig en sterkte.
15Konings regeer met my hulp.
Deur my maak regeerders
die regte wette.
16Leiers neem deur my hulp leiding.
Deur my maak
vooraanstaande mense
die regte uitsprake.
17Ek het hulle lief
wat my liefhet.
Hulle wat na my soek,
sal my kry.
18Ek het rykdom en eer,
uitsonderlike skatte
en geregtigheid.
19Wat ek gee,
is beter as die suiwerste goud.
My beloning is beter
as die suiwerste silwer.
20Ek loop die pad
van reg en geregtigheid.
21Ek maak húlle ryk
wat my liefhet.
Hulle pakkamers
maak ek propvol.”
Wysheid was lankal al daar
22“Die Here
het my heel eerste gemaak.
Ek was al daar
voor Hy die res gemaak het.
23Ek is voor die tyd al gevorm,
heel aan die begin,
voor die aarde daar was.
24Ek is gebore
toe die diep waters
nog nie eers daar was nie,
toe die fonteine
nog nie water gegee het nie.
25Ek het reeds gekom
voor die berge gevestig is
en daar heuwels was.
26Ek was daar
voor die Here die aarde
met sy vlaktes gemaak het,
voor Hy selfs die eerste grond
van die aarde gemaak het.
27Ek was al daar
toe Hy die hemelkoepel
op sy plek geplaas het,
toe Hy die horison oor die see
afgemerk het.
28Ek was al daar
toe Hy die wolke
daarbo gesit het
en die fonteine
onder die diep waters
laat uitborrel het.
29Ek was alreeds daar
toe Hy die see se grens
bepaal het sodat dit nie
die grens kan oorsteek
wat Hy daarvoor gestel het nie.
Ek was daar
toe Hy die fondamente
van die aarde afgemerk het.
30Soos ’n boumeester
was ek elke dag langs Hom.
Ek was elke dag sy vreugde.
Die hele tyd
het ek dit by Hom geniet.
31Ek het my verlustig in die wêreld
wat Hy gemaak het.
Die mense wat Hy gemaak het,
het my vreugde gegee.”
Dit gaan goed met die mens wat
aan Wysheid vashou
32“My kinders, luister na my.
Hulle wat op my pad bly,
sal geseënd wees.
33Luister wat ek julle leer
sodat julle wys kan wees.
Moenie dit ignoreer nie.
34Dit sal goed gaan
met elke mens
wat na my luister,
wat elke dag na my huis toe kom
en buite by my deur
vir my staan en wag.
35Hy wat my kry,
kry die lewe self.
Hy geniet die guns
van die Here.
36Hy wat my nie wil vind nie,
doen skade aan homself.
Hy wat my haat,
is lief vir die dood.”

Die Boodskap

Psalm 8

’n Wyse lewe is wonderlik
1Iemand wat reg leef, is ’n getuienis.
Om reg te leef is soos ’n goeie vrou. Waar sy gaan, sien mense hoe goed en mooi sy is. Oral vertel sy hoe die wysheid jou kan help. 2Jy sien haar by opdraandes staan. By stopstrate waar die verkeer stadig vloei. 3By die ingange van stede waar hordes mense verbygaan. By die deure van huise en woonstelle.
Oral sê sy dieselfde dinge: 4“Mense, hoekom leef julle so dom? Word slim. 5Kry insig in die lewe. Lewe gelukkig. 6Luister na die goeie dinge wat ek vir julle wil sê. Dit is woorde wat werklik iets aan jou lewe kan doen. 7Elke woord is die waarheid, want ek haat leuens. 8My woorde gee jou ’n goeie kennis van die lewe. 9Daar is werklik niks kroms of skeefs daaraan nie. Geen geheime agendas, magspeletjies of wat ook al nie. Net egte lewenswaarhede. Gaan vra maar vir hulle wat reeds wys leef en gelukkig is. Hulle sal weet my woorde is waar.
10“My lewensreëls is baie meer werd as geld. Dit wat ek jou van die lewe wil leer, is baie kosbaarder as aardse skatte. 11My goeie raad vir ’n gelukkige lewe is baie meer werd as jou peperduur juwele. Dis kosbaarder as enigiets wat jy ooit kan begeer.
12“Wysheid moet gesien kan word daar waar mense moeilike situasies reg hanteer, daar waar die regte woorde op die regte oomblik gesê word.
13“Onthou, wysheid begin by liefde vir die Here. Wie Hom liefhet, haat dinge soos om te veel van jouself te dink. Wysheid verag ’n verkeerde manier van leef en praat.
14“Die wysheid verskaf die regte raad, kennis en insig vir ’n gelukkige lewe. Niemand kan sonder wysheid klaarkom nie. 15Konings gebruik dit om te regeer, 16staatspresidente maak goeie wette daarmee en regters sorg dat die regte besluite geneem word.
17“Wie wysheid liefhet, is gelukkig. Wie daarna smag om reg te leef, sal dit regkry. 18Wie wys leef, kry rykdom en eer, voorspoed en sukses. Die voordele van die regte manier van leef is onpeilbaar groot. 19Selfs die suiwerste goud en die duurste silwer kan dit nie koop nie.
20“Wysheid moet oral in mense te sien wees. Tree daarom in elke lewensituasie reg op. Behandel alle mense billik en reg. 21Dan sal dit met jou baie goed gaan. Jy sal ’n ryk mens wees.”
22Wysheid is baie oud. Neem dit dus ernstig op.
Voorskrifte vir die regte manier van lewe is baie oud. Dit kom uit die gryse verlede. Riglyne om reg te leef, die regte dinge op die regte tyd te sê, kom al van die skepping af.
23God het die wysheid heel aan die begin van die tyd gemaak, voordat Hy nog enigiets anders gemaak het: in die begin, nog voordat die aarde daar was, is die wysheid al netjies aanmekaargesit 24toe daar nog geen oseane was nie, toe daar nog geen fonteine was nie, was die wysheid al daar 25voordat die berge gemaak is, voordat die heuwels daar was, 26voordat Hy die aarde en die velde gemaak het, voordat die eerste stoffies van die aarde daar was, het die wysheid al bestaan. 27Toe Hy die hemelruim gevorm het, toe Hy die waters se grense bepaal het, 28toe Hy die wolke hulle vaste plek gegee het, toe Hy die fonteine onder die aarde geskep het, 29toe Hy vir die see grense gestel het (sodat die waters hulle plek sou ken), toe Hy die fondamente van die aarde bepaal het, was die wysheid al lankal daar.
30Wysheid was vir God soos ’n lieflingskind. Dag vir dag het Hy haar geniet. Soos ’n vrolike, huppelende kind het die wysheid die hele aarde vol gespeel. 31Op ’n dag het die wysheid met Adam se kinders kennis gemaak. Tot vandag toe geniet sy hierdie vrolike verhouding met sy nageslag.
32Wysheid is oud en baie belangrik. Luister daarom na al haar voorskrifte. Maak dit alles jou eie. 33Dit is die moeite werd. Neem elke stukkie wysheid ernstig op.
34Wie elke dag reg wil leef, is baie gelukkig. Wie elke dag probeer om die regte dinge te doen en te sê se vreugde ken geen perke nie.
35Wie die wysheid sy eie maak, het die lewe gevind. Die Here is lief vir hom. 36Wie die rug vir die wysheid draai, vernietig homself. Wie dit haat, is al klaar dood.

Psalm 38

1’n Dawidspsalm wat jou help om oor die lewe te dink
2Here, moet tog nie aanhou om my te straf as U kwaad is nie.
Moet my nie in u woede seermaak nie.
3U het my onderstebo geloop. Ek ly verskriklik.
4Ek is baie siek omdat U vir my kwaad was.
Die verkeerde dinge wat ek gedoen het, laat my gesondheid ingee.
5My sondes word te veel vir my.
Ek kan hierdie las nie meer dra nie. Dis te swaar vir my.
6My siekte maak dat ek ander mense van my af wegstoot.
Dit het gebeur omdat ek dom dinge aangevang het.
7Ek kan nie eens meer regop staan nie.
My liggaam is skeef en krom. Heeldag loop ek en huil. Ek treur.
8My lyf bewe van die koors. Daar is nie meer ’n plek op my lyf wat gesond is nie. 9My krag is op! Ek is platgeslaan.
My liggaam ruk soos my hart van ontsteltenis klop. Ek skree van die pyn.
10Here, U weet wat ek graag wil hê!
Wat ek van U afsmeek, is geen geheim nie.
11Daar’s nie ’n sprankie hoop meer in my oor nie. Alles lyk donker.
12My siekte maak dat my vriende en familie nie meer na my toe wil kom nie. Hulle bly ver weg van my.
13Daar is mense wat wil hê ek moet doodgaan. Ander wil hê ’n ramp moet my tref.
Hulle maak oneerlike planne teen my. Hulle versprei leuens oor my. Hulle wens dat ek sal val en bly lê.
14Maar ek hou my doof. Ek hou my mond en sê niks.
15Ja, ek maak of ek daardie spul glad nie hoor nie.
Ek praat nie ’n woord met hulle nie.
16Ek wag dat U my moet help. Ek vertrou op U.
U sal my antwoord, Here, my God.
17Gee tog dat hulle nie bly is oor my lyding nie.
As ek tot ’n val kom, is hulle baie bly daaroor. Hulle dink hulle is beter as ek.
18Nou kan ek dit nie meer uithou nie, Here! Ek gaan val.
Daar is nie ’n oomblik dat my liggaam nie vol pyn is nie.
19Al my verkeerde dade kom erken ek voor U.
Dit pla my dat ek soveel lelike dinge gedoen het.
20Dit gaan goed met die mense wat my haat. Daar is so baie van hulle.
Hulle haat my sonder rede.
21As ek goed aan hulle doen, steek hulle my in die rug.
Hulle spoeg op my omdat ek graag goeie dinge vir ander mense doen.
22U moet my nie nou alleen los nie, Here! My God, bly by my!
Moenie ver weg bly staan nie!
23Kom help my tog gou, Here.
U is die Een wat my red.

Psalm 68

1’n Lied vir die koorleier. ’n Dawidspsalm
2Wanneer God ingryp, spat sy vyande in alle rigtings!
Dié wat Hom haat, vlug dan so al wat hulle kan!
3U blaas hulle uit die pad uit soos ’n bol rook.
U laat hulle wegsmelt
soos ’n kers in die vuur. So vergaan goddelose mense as hulle U sien.
4Maar sy kinders sal bly wees.
Juigkrete sal op hulle lippe wees as hulle voor God staan, hulle sal vrolik en bly wees.
5Kom sing ’n nuwe lied om God groot te maak, eer Hom met julle lied.
Sing ’n pad van lof en vreugde oop voor Hom wat bo die wolke uittroon, jubel opgewonde oor Hom.
Sy Naam is die Here, niemand anders nie!
6God is ’n Vader vir swak mense,
vir kinders wat nie ouers het nie.
Hy staan aan die kant van hulpelose weduwees. Hy beskerm hulle. Daar uit sy hemelse woning wat eenkant is, steek God sy hand uit na swak mense.
7God tel eensames op en maak hulle deel van ’n familie,
Hy sluit tronkdeure vir gevangenes oop,
maar laat al sy vyande diep in ’n woestyn bly.
8God, daardie dag toe U u volk in Egipte gaan haal het,
toe U ’n pad deur die woestyn oopgestap het,
9het die aarde gebewe van vrees,
die hemel het strome water voor U uitgegiet.
Dit alles het daar by Sinai gebeur voor U, o God;
daar het alles en almal voor Israel se God gebewe!
10God, U het die hemel geskeur,
stortreën het oor die aarde uitgesak,
’n droë land het skielik weer begin leef.
11U het vir u eie mense ’n blyplek gegee.
God, U is so ontsettend goed;
daarom gee U vir swak mense net die allerbeste,
u hulpelose volk kry selfs ’n eie land.
12“Goeie nuus! Goeie nuus!” roep God uit.
Magtige leërs wat met God se volk baklei, het die hasepad gekies,
13-14konings het in alle rigtings gehardloop. Hulle het gevlug.
Terwyl Israel se soldate nog gerus het na hulle groot oorwinning,
het die vroue by die huis al die buit begin verdeel,
kosbare skatte is onder mekaar uitgedeel.
God het die onmoontlike reggekry,
ja, 15so verrassend soos sneeu op die donkerste berg in Israel, so verrassend, so groot is God se oorwinning.
16Julle, reuseberge wat bo die aarde uittroon,
17waarom kyk julle so jaloers na die berg daar waar God se woonplek staan? Daar bly Hy vir altyd.
Julle jaloesie help net mooi niks, want God is by sy volk.
18Duisende hemelse oorlogswaens omring God se woonplek.
Toe U na die gebeure by Sinai u woonplek binnegegaan het,
was u hemelse leërmag saam met U.
19U het krygsgevangenes saamgevat om vir almal te wys U het gewen.
Almal het geskenke na U toe aangedra,
selfs u vyande het met geskenke laag voor U kom buig
toe U in u woonplek ingestap het, Here God!
20Loof die Here! Hy dra ons elke dag!
God help ons. 21God red ons as ons in die moeilikheid is.
Die Here ons God pas ons op as ons lewe in gevaar is.
22Maar God trap al sy vyande onder sy voete plat.
Mense wat aanhou sonde doen, vee Hy van die aardbol af.
23Dit help nie dat God se vyande probeer wegkruip nie;
Hy gaan haal hulle uit al hulle wegkruipplekke uit.
24God se kinders sal sien hoe hulle vernietig word,
hulle bloed sal deur die honde opgelek word.
25God, mense sien hoe U triomfantlik na u woonplek toe kom.
My God, U is die sterkste, U het gewen.
My Koning, U is op pad na u heilige woonplek!
26Mense stap voor U uit en sing lofliedere.
Musiekinstrumente bespeel vrolik u lof.
Jongmeisies slaan vol vreugde op tamboeryne.
27Groot kore loof God, al die mense van die Here maak sy Naam groot.
28Al die leiers van sy volk is daar! Benjamin is die jongste. Hy is hulle leier. Daar is Juda se vorste, en dié van Sebulon en Naftali.
29God, wys asseblief weer hoe sterk U is.
Laat ons weer u groot krag sien waarmee U ons gered het.
30Wys dit hier uit u woonplek waar magtige mense laag in die stof voor U buig en vir U geskenke bring!
31Vat daardie spul Egiptenaars vas,
hulle dink mos hulle is die sterkste in die hele wêreld, soos ’n seekoei tussen die riete.
Hulle trap op ander volke om geld te maak.
Hulle maak oorlog met almal en jaag alle volke uitmekaar.
32Laat Egipte voor U kom buig,
laat hulle laag voor U buig met arms vol geskenke,
laat die mense van Etiopië U kom smeek om hulle te help!
33Sing lofliedere, al die volke op aarde!
Sing ’n lied om God se Naam groot te maak,
sing om die Here te eer!
34Eer Hom wat bo-oor die hemel troon,
die hemel wat van die begin af daar is.
God se magtige stem dreun deur die ganse wêreld.
35Buig voor Hom, erken dat Hy die sterkste is!
Hy heers oor Israel. Hy heers oor die aarde.
36Almal bewe as Hy uit sy woonplek kom!
Hy is Israel se God, Hy maak sy kinders sterk.
Hy sorg vir elkeen wat voor Hom buig. God moet geloof word, nou en vir altyd!

Psalm 98

’n Psalm
1Sing ’n nuwe lied wat spesiaal net vir die Here gemaak is.
Vertel daarin hoe wonderlik Hy is.
Hy het wonderlike dinge gedoen.
Sy krag en Goddelike grootheid maak dat Hy altyd wen.
2Die Here steek sy oorwinning nie weg nie. Almal op aarde het gesien hoe Hy reg doen.
3Hy is lief vir Israel. En Hy was altyd getrou aan hulle. Almal op aarde het gesien hoe Hy hulle red en verlos.
4Sing uit volle bors psalms vir die Here, almal wat op hierdie aarde is.
Loop oor van blydskap.
5Sing, speel musiekinstrumente; laat alles in een groot simfonie voor die Here opklink.
6Blaas op trompette en wees bly oor Hom, want hy is ons koning en oor Hom wil ons van uitbundigheid oorloop.
7Laat die see en alles daarin met sy gedruis die simfonie aanvul,
terwyl die hele aarde in gejubel uitbreek.
8Laat die riviere kletter soos hande wat klap en laat die heuwels van blydskap weergalm.
9Laat alles en almal voor die Here sing.
Hy gaan oor die wêreld heers, en wat Hy wil hê, gaan gebeur.
Hy sal regverdig heers oor die wêreld
en reg optree teenoor al die mense van hierdie wêreld.

Psalm 128

’n Lied vir mense wat Jerusalem toe gekom het om die Here te dien
1Hoe gelukkig is jy wat die Here dien en eer,
jy wat presies doen wat Hy sê!
2Jou harde werk sal elke dag vir jou ’n goeie oes oplewer.
Jy is die gelukkigste mens op aarde, want God sorg dat dit goed gaan met jou.
3Jou huwelik sal een groot vreugde wees en jou kinders jou trots!
Jou vrou en kinders sal soos ’n goeie oes op die land wees wat jou baie bly maak.
4Die Here is so ontsettend goed vir jou wat Hom vrees,
jy staan in die sonskyn van sy goedheid!
5Mag die Here jou daar van die Sionsberg af oorlaai met sy goedheid,
mag jy elke dag sien hoe goed dit gaan met almal wat Hom dien.
6Mag jy so oud word dat jy ook nog jou kinders se kinders kan sien grootword.
God gee sy vrede aan almal in Israel!

Spreuke 8

’n Wyse lewe is wonderlik
1Iemand wat reg leef, is ’n getuienis.
Om reg te leef is soos ’n goeie vrou. Waar sy gaan, sien mense hoe goed en mooi sy is. Oral vertel sy hoe die wysheid jou kan help. 2Jy sien haar by opdraandes staan. By stopstrate waar die verkeer stadig vloei. 3By die ingange van stede waar hordes mense verbygaan. By die deure van huise en woonstelle.
Oral sê sy dieselfde dinge: 4“Mense, hoekom leef julle so dom? Word slim. 5Kry insig in die lewe. Lewe gelukkig. 6Luister na die goeie dinge wat ek vir julle wil sê. Dit is woorde wat werklik iets aan jou lewe kan doen. 7Elke woord is die waarheid, want ek haat leuens. 8My woorde gee jou ’n goeie kennis van die lewe. 9Daar is werklik niks kroms of skeefs daaraan nie. Geen geheime agendas, magspeletjies of wat ook al nie. Net egte lewenswaarhede. Gaan vra maar vir hulle wat reeds wys leef en gelukkig is. Hulle sal weet my woorde is waar.
10“My lewensreëls is baie meer werd as geld. Dit wat ek jou van die lewe wil leer, is baie kosbaarder as aardse skatte. 11My goeie raad vir ’n gelukkige lewe is baie meer werd as jou peperduur juwele. Dis kosbaarder as enigiets wat jy ooit kan begeer.
12“Wysheid moet gesien kan word daar waar mense moeilike situasies reg hanteer, daar waar die regte woorde op die regte oomblik gesê word.
13“Onthou, wysheid begin by liefde vir die Here. Wie Hom liefhet, haat dinge soos om te veel van jouself te dink. Wysheid verag ’n verkeerde manier van leef en praat.
14“Die wysheid verskaf die regte raad, kennis en insig vir ’n gelukkige lewe. Niemand kan sonder wysheid klaarkom nie. 15Konings gebruik dit om te regeer, 16staatspresidente maak goeie wette daarmee en regters sorg dat die regte besluite geneem word.
17“Wie wysheid liefhet, is gelukkig. Wie daarna smag om reg te leef, sal dit regkry. 18Wie wys leef, kry rykdom en eer, voorspoed en sukses. Die voordele van die regte manier van leef is onpeilbaar groot. 19Selfs die suiwerste goud en die duurste silwer kan dit nie koop nie.
20“Wysheid moet oral in mense te sien wees. Tree daarom in elke lewensituasie reg op. Behandel alle mense billik en reg. 21Dan sal dit met jou baie goed gaan. Jy sal ’n ryk mens wees.”
22Wysheid is baie oud. Neem dit dus ernstig op.
Voorskrifte vir die regte manier van lewe is baie oud. Dit kom uit die gryse verlede. Riglyne om reg te leef, die regte dinge op die regte tyd te sê, kom al van die skepping af.
23God het die wysheid heel aan die begin van die tyd gemaak, voordat Hy nog enigiets anders gemaak het: in die begin, nog voordat die aarde daar was, is die wysheid al netjies aanmekaargesit 24toe daar nog geen oseane was nie, toe daar nog geen fonteine was nie, was die wysheid al daar 25voordat die berge gemaak is, voordat die heuwels daar was, 26voordat Hy die aarde en die velde gemaak het, voordat die eerste stoffies van die aarde daar was, het die wysheid al bestaan. 27Toe Hy die hemelruim gevorm het, toe Hy die waters se grense bepaal het, 28toe Hy die wolke hulle vaste plek gegee het, toe Hy die fonteine onder die aarde geskep het, 29toe Hy vir die see grense gestel het (sodat die waters hulle plek sou ken), toe Hy die fondamente van die aarde bepaal het, was die wysheid al lankal daar.
30Wysheid was vir God soos ’n lieflingskind. Dag vir dag het Hy haar geniet. Soos ’n vrolike, huppelende kind het die wysheid die hele aarde vol gespeel. 31Op ’n dag het die wysheid met Adam se kinders kennis gemaak. Tot vandag toe geniet sy hierdie vrolike verhouding met sy nageslag.
32Wysheid is oud en baie belangrik. Luister daarom na al haar voorskrifte. Maak dit alles jou eie. 33Dit is die moeite werd. Neem elke stukkie wysheid ernstig op.
34Wie elke dag reg wil leef, is baie gelukkig. Wie elke dag probeer om die regte dinge te doen en te sê se vreugde ken geen perke nie.
35Wie die wysheid sy eie maak, het die lewe gevind. Die Here is lief vir hom. 36Wie die rug vir die wysheid draai, vernietig homself. Wie dit haat, is al klaar dood.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!